Rehefa zohina dia miankina amin'ny fanoloran-tena ataon'ny mambran'ny ankohonana ny firindrana sy ny firaisana ao aminy. Manomboka amin'ny fifanoloran-tenan'ny mpivady izany, dia ny fanoloran-tena ny hifampikarakara. Ny Baiboly anefa dia feno tantara momba ny fampanantenana tsy tanteraka, fifampitokisana rava, ary tsy fahampian'ny fanoloran-tena. Ny Baiboly koa anefa dia feno tantara momba ny olon-tsotra izay nanolo-tena tamin'ny namany sy ny fianakaviany ary nihazona ny fampanantenana nataony noho ny fanampian'Andriamanitra.

Jereo ireto tantara momba ny fianakaviana ao amin'ireto andininy eto ambany ireto. Araka ny hevitrao, inona no fahadisoana nataon'ny sasany amin'ireo olona voalaza ao? Inona no nandrisika ny fitiavana hita tao amin'ny olona hafa? 

Fitiavan'ny Ray aman-dreny sy zanaka (Gen. 33:12-14; Eks. 2:1-10) ......................................................................................................

Fitiavana eo amin'ny mpirahaiahy (Gen. 37:17-28...............................................................................................................................

Fitiavana eo amin'ny mpianakavy (Rota 1:16-18; Rota 2:11,12,20; Rota 3:9-13; Rota 4:10,13).................................................................

Fitiavana eo amin'ny mpivady (Hos. 1:2,3,6,8; Hos. 3:1-3) ....................................................................................................................

Fanekena atao amin'ny olona ny fitiavana. Manao fanekena ny hitia ny vady mihoatra noho ny olon-kafa rehetra isika rehefa manambady. Manao fanekena ny hitia ny zanatsika mandrakizay koa isika rehefa miteraka na manangana zaza. Rehefa eo anefa izay fitiavana izay dia tsy maintsy vonona ny hanompo sy hikarakara ilay olon-tiana koa isika, ary hihazona ny fanekena ataontsika aminy. Mety hanakana fitondran-tena ratsy ny lalàna, fa mila fitiavana kosa ny fanambadiana sy ny ankohonana mba hitomboany sy hahombiazany.

Midika inona ho anao manokana ny fanoloran-tena ataon'i Jesôsy ao amin'ny Heb. 13:5? Inona no tokony ho fiantraikan'ny fanoloran-tenany aminao eo amin'ny fanoloran-tenanao Aminy? Amin'ny vadinao? Amin'ny zanakao? Amin'ny mpiara-mivavaka aminao?