"A Sacred Circle," ft. 177-180, ao amin'ny AH; TFC, b. 6, ff. 236-238. 

Firaisana: ny asantsika voalohany indrindra. "Ny asan'ny Kristianina voalohany indrindra dia ny hiray amin'ny ankohonany. (...) "Tokony hiara-miasa akaiky ho famitana ny andraikiny ao an-tokantrano ny mpianakavy rehetra. Arakaraka ny anaovany izany no hananan'ny ray sy ny reny ary ny zanaka hery miasa mangina tsara sy mahasoa kokoa eo amin'ny oIona ivelan'ny tokantrano" - AH, t. 37.

Ny tsiambaratelon'ny firaisan'ny ankohonana. "Ny fisarahana amin'i Kristy no mahatonga ny fisarahana sy ny fifandirana ao amin'ny ankohonana sy ao amin'ny fiangonana. Rehefa manatona an'i Kristy isika, dia mifanatona akaiky koa. Inona no firaisana ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny ankohonantsika? Tsy ny fahaiza-manaontsika na ny fahafahantsika mamaha olana, tsy ny fitantanana hendry koa, na dia tena ilaina aza ireo fahaizana ireo mba hamahana ireo olana maro ao an-tokantrano sy ao amin'ny fiangonana. Fa ny zavatra tena ilaintsika dia ny firaisana amin'i Kristy" - t. 179. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Miresaha momba ireo hery eo amin'ny fiarahamonina izay manohitra ny firaisan'ny ankohonana. Inona no azonao atao mba hiarovana ny fianakavlanao amin'ireo hery Imo?

2. Misy fianakaviana rava ve ao amin'ny fiangonanao amin’izao isika miteny izao? [Inona no azonareo iray kilasy atao mba hanampiana io flanakaviana io amin'izany olana izany?

3. Niresaka momba ny fanompoana ny hafa Isika amin'ity herinandro ity. Inona no tian'ny Baiboly holazaina raha miteny izy fa tokony ho vonona ny hanompo isika? Misy fomba diso ve eo amin'ny fanompoana ny hafa? Inona izany, raha misy? Ary ahoana no mety hahameloka antsika amin'ny fanaovana izany? Inona no azontsika atao mba hisorohana io fahadisoana io amin'ny ho avy?

4. Inona ireo fomba ahafahantsika maneho firaisana ao amin'ny ankohonana? Ahoana no ahafahana mampihatra ireo fomba ireo mba hitondrana firaisana ao amin'ny fiangonana koa?