Izao no nambaran'i Amôsa tamin'i Amazia mpanjaka: "Tsy mba mpaminany aho, na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry ondry sy mpioty aviavy izany aho, saingy nalain'i Jehovah tany am-piandrasana ondry ka nataony hoe: mandehana, ka maminania amin'ny Isiraely oloko." - Amô. 7:14,15.

Tsy nanao izay hanafenana ny maha-izy azy tamin'olona i Amôsa  tsy olona miavaka izy. Na izany aza anefa dia nomen'Andriamanitra fahaizana manokana izy mba hisintona ny sain'ny olona tamin'ny alalan'ny hafatra nentiny.

Natombony tamin'ny fitanisana ireo firenena manodidina an'i Isiraely ny hafatra nentiny: Syria, Filistia, Foinika, Edôma, Amôna ary Moaba. Rehefa izay dia nitanisa ny fahotan'ireo izy. Nampitandrina i Amôsa fa hanafay ireo vahoaka ireo noho ny amin'ny helony Andriamanitra (vakio ny Amô. 1:3--2:3). Azo inoana fa nahafaly ny Isiraely ny hamaizan'Andriamanitra ireo vahoaka ireo satria ny ankamaroan'ny heloka nataon'ireo firenena ireo dia nihatra taminy.

Aorian'izay dia manambara ny fahotan'i Joda i Amôsa. Fanjakana any Atsimo i Joda, ary any Avaratra kosa ny Isiraely. Ambaran'i Amôsa fa meloka noho ny amin'ny fiodinana tamin'Andriamanitra i Joda, ary ambarany amin'izy ireo ny famaizana hataon'Andriamanitra aminy (vakio ny Amô. 2:4,5). Azontsika an-tsaina ireo fanjakana any Avaratra mifaly noho ny fanondroan'i Amôsa ny faharatsiana ataon'ireo manodidina azy.

Nitodika tamin'ny vahoakan'ny Isiraely indray anefa i Amôsa, ary ny ambin'ny boky aza dia mifantoka amin'ny faharatsian'izy ireo, ny fanompoan-tsampiny, ny tsy fahamarinany ary ny fahadisoana naverimberiny teo imason'Andriamanitra.

Vakio ny Amô. 3:9-11; 4:1,2; 5:10-15; ary ny 8:4-6. Inona no fahotana nampitandremany ny Isiraely?

Manome fampitandremana ny Isiraely ny amin'ny fiafarany i Amôsa  kanefa miantso azy ireo izy mba hiverina amin'Andriamanitra. Voafaoka amin'izany ny fanavaozan'izy ireo ny fandalana ny fahamarinana sy ny fiahiana ny mahantra eo aminy: "Ary aoka ny fitsarana hanalonalona toy ny rano, ary ny fahamarinana toy ny renirano tsy mety ritra." - Amô  5:24. Manondro fanarenana indray ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ireo faminanian'i Amôsa ao amin'ireo andalana faramparany soratany (Jereo ny Amô  9:11-15): "Teo amin'ny fotoana nihemorany indrindra sy nitadiavany fanampiana indrindra no nandefasan'Andriamanitra tamin'ny Isiraely ny hafa-pamelan-keloka sy fanantenana." - MM, t. 238.

Misy fotoana ve tokony hiomanantsika hanao teny hentitra mba hanitsiana ny tsy mety? Ahoana no hahafantarantsika ny fotoana mety hanaovana izany teny izany?