Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 8 : Ray aman-dreny sy zanaka

Vakio ny Gen. 18:11; Gen. 30:1; 1 Sam. 1:1-8; ary ny Lio. 1:7. Inona no mampitovy ireo olona ao amin'ireo andininy ireo? Ahoana no namalian'Andriamanitra ny vavaka nataony?

Fitahiana ny zanaka, kanefa tsy ny mpivady rehetra no mahazo izany fitahiana izany. Misy ny manantena sy mangataka fianakaviana, ary valian'Andriamanitra amim-pahasoavana tokoa izany fangatahana izany, indraindray aza amin'ny fomba mahagaga tahaka ny an'i Saraha; fahanginana kosa no valin'ny fangatahana rnivaivay teo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ho an'ny hafa. Ny fahitany ny namany midera an'Andriamanitra noho ny vohoka sy ny fahatongavan'ny zazakely dia mampiitatra ny fery lalina rehefa mieritreritra ny amin'ny akaniny foana izy ireny. Na ny fanontaniana tsy manan-tsiny hoe "firy ny zanakareo?" aza dia tahaka ny fampahatsiahivana maharary ho an'ireo olona izay tsy mba afaka miditra ao anatin'ny vondrona iray na to hanao izany aza izy, noho ny tsy fananany zanaka.

Tokony hoeken'ireo izay efa nandalo tamin'izany fanandramana izany fa mahatsapa ny alahelony Andriamanitra. Izao no ambaran'ny mpanao salamo momba an'Andriamanitra: "Manisa ny firenireneko Hianao; ataovy ao an-tavoahanginao ny ranomasoko; tsy eo amin'ny bokinao va ireny?' - Sal. 56:8. "Na dia toa mangina aza Izy dia `tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehôvah izay matahotra Azy" - Sal. 103:13.

Mety misy olona manapa-kevitra ny tsy hiteraka. Monina eto amin'ny tany feno fahotana sy fahoriana ary faharatsiana isika, ka mora ny mahatakatra ny antony samihafa tsy hanirian'ny olona hanan-janaka. Ny hafa indray misafidy ny hanangan-janaka mba hanomezany izany zaza efa teraka izany ny tombontsoa hanana fiainana tsara kokoa.

Olona samy hafa no ho hitanao eo amin'ny fiainana, ny sasany amin'izy ireny misafidy ny hanan-janaka, ny hafa kosa misafidy ny tsy hiteraka mihitsy. Tsy fantatsika mandrakariva ny antony mahatonga izany, saingy zavatra may no azontsika antoka: samy zanak'Andriamanitra isika rehetra. Tsy mba miova ny fitiavany ny zanany ary ny tsara indrindra no tiany ho azy. Miaraka amin'izany, isika dia tokony halemy fanahy amin'ireo olona izay tsy mba manan-janaka na Inona na inona anton'izany. Tsy mba nanan-janakalJesosy. Araka ny hevitrao, nahoana Izy no nisafidy ny tsy hanan-janaka? Inona no fampaherezana omen'izany safidy izany ho an'ireo ray aman-dreny tsy manan-janaka? !nom; no lesona ampianarin'izany antsika?