Marobe ny ray sy reny mitaiza irery ny zanany amin'izao fotoana izao, izay tsy mba manana vady afaka hanampy azy. Ny reny matetika no mitaiza irery ny zanany anankiray na mihoatra. Tsy marina mandrakariva anefa izany satria misy koa indraindray raim-pianakaviana mitaiza irery ny zanany.

Matetika isika no mieritreritra fa niteraka tsy nanambady ny reny mpitondratena, tsy marina mandrakariva izany. Jereo i Hagara izay noterena hanana anaka tamin'i Abrahama. Taorian'izay anefa dia noterena handao ny zanany izy (Gen. 16:3,4; Gen. 21:17). I Batseba indray dia nitoe-jaza rehefa nampanalain'ny lehilahy manam-pahefana iray ka nandriany (2 Sam. 11:4,5). Nirahina ho any amin'ny tanana izay nantsoina hoe Zarefata i Elia mba hanampy ny vehivavy mpitondratena iray (1 Mpanj. 17:9). Rehefa hanomboka ny asany tety an-tany i Kristy, dia nodimandry i Josefa rainy izay nanangana azy, ka namela an Maria ho mpitondratena. "Nampisaraka azy tamin'i Josefa izay niara-nahalala taminy ny zava-miafina tamin'ny nahaterahan'i Jesôsy, ny fahafatesana. Ankehitriny dia tsy misy na iza na iza intsony azony anankinana ny fanantenany sy ny tahony. Mafy indrindra taminy ny roa volana farany teo." - IFM, t. 138.

Mafy ny andraikitry ny ray na reny mitaiza irery ny zanany; tsy mora izany. Maro amin'izy ireny no mitebiteby ny amin'ny vola eo am-pelatanany, mety tsy mifanaraka amin'ny ankilany koa izy ireo. Sahirana amin'ny fikarakarana ny zanany izy ka sarotra ho azy na ny hahita fotoana hiresahana amin'Andriamanitra aza. Marobe ny ray na ny reny tsy manam-bady izay manontany tena raha mbola hisy olona ho tia azy ihany.

Jereo ny teny fikasana ao amin'ny Jer. 31:25; Jer. 31:25; Jer. 29:11; Jer. 32:27; Ohab. 3:5,6; ary ny Isa. 43:1,2. Inona no fanantenana omen'ireo teny fikasana ireo ho an'ny ray na ny reny tsy manam-bady? Inona no fanantenana omeny ho antsika koa?

Anjarantsika amin'ny maha-fiangonana antsika ny manampy ireo ray na reny mpitondratena. Vakio ny Jak. 1:27 izay miresaka momba ny kamboty sy ny mpitondratena, kanefa mety azontsika hanampiana izany koa ireo ray na reny mitaiza irery ny zanany. Fomba maro no hahafahantsika manampy azy ireo. Tsy ny ara-bola ihany, fa azontsika atao ny manome fotoana kely hialany sasatra amin'ny fitondrana ny zanany mivoaka mandritra ny fotoana fohifohy mba hahafahany manao ny raharaha, na maka aina, mivavaka sy mianatra ny Tenin'Andriamanitra. Azontsika atao ny mampianatra ny zanak'izy ireo na koa manampy azy manamboatra izay simba manodidina ny tranony. Azontsika atao ny ho tonga tanan'Andriamanitra amin'ny fomba marobe mba hanohana sy hanampy ireo ray na reny mpitondratena ireo.

Inona no azonao atao monokana mba hampaherezana sy hanampiana ny ray na ny reny mpitondratena, ka tsy manao fitsaratsarana ny amin'izay nahatonga azy ho amin'izany toerana izany?