Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 8 : Ray aman-dreny sy zanaka

"Ilainao ny manokana fotoana iresahana sy iarahana mivavaka amin'ireo zanakao mbola. kely. Aoka tsy hisy zavatra hafa hanakantsakana izany fotoana manokana izany. Ilazao ny namanao hoe: hanome asa ho ahy Andriamanitra ka tsy manana fotoana hipetrahana sy hihainoana vaovao ratsy momba ny hafa aho.' Tokony ho tsapanao fa zava-dehibe izany andraikitra izany. Ny adidinao voalohany indrindra dia ny hanomana ny zanakao ho any an-danitra." - AH, tt. 266,267.

"Ry ray aman-dreny, aoka hatombokao ny lesona voalohany amin'ny fitsipiky ny fankatoavana raha mbola zaza eny am-pofoanao ny zanakao. Ampianaro izy ireo hampilefitra ny sitrapony amin'ny anao. Aoka ho hentitra, aoka hifehy tsara ny fanahinao ianao. Aoka halemy fanahy kanefa miaraka amin'izay dia ampianaro ny zanakao hanao izay irinao hataony; amin'izany dia hianatra ny hankato ny fanirianao izy. Tsy manomboka ny fanofanana ny zanany ara-potoana ny ray aman-dreny, ary tsy mampiato ny toetra ratsy voalohany ataon'ny zanany, koa manjary mafy hatoka ny zanany ary mihamafy hatoka arakaraka ny hitomboany." - TFC, b. 1, t. 218, nasiam-panamboarana.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Midika inona ny hoe "zanak'Andriamanitra? Ahoana no fahatakarantsika izany sary izany, ary Inona no fampaherezana azontsika avy aminy?

2. Oviana no fotoana mety indrindra hampianaran'ny ray aman-dreniny ny zanany hankato azy? Inona no fomba tsara Indrindra hanaovan'izy ireo izany? Nahoana ny ray aman-dreny no tsy malntsy manaraka ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fialnany mialoha ny hanantenany ny hankatoavan'ny zanany azy?

3. Eritrereto bebe kokoa ny hevitry ny hoe ray na reny mpitondratena. Inona avy ny fomba hahafahan'ny fiangonana misy anao manampy ireo ray na reny mpitondratena sy ny zanany?

4. Ahoana no fomba hampaherezantsika ireo ray aman-dreny manan-janaka niala tamin'ny finoana?