Efa fotoana lavabe no lasa hatramin'ny nihinanan'i Adama sy Eva ny voan'ny hazon'aina. Asehon'ny vatantsika marary sy marefo fa efa ela tokoa izany! Na ho ela na ho haingana, dia ho lasa antitra ka ho faty isika rehetra, saingy hahavery ny fahasalamantsika koa ny ankamaroany amintsika eny an-dalana eny.

Mandratra fo izany hoe mamoy fahasalamana izany, saingy mbola mandratra kokoa izany rehefa midona, tsy amintsika irery ihany, fa amin'ny olona ao amin'ny ankohonantsika koa. Firy ny ray aman-dreny nanan-janaka marary no naniry ny mba ho izy no narary fa tsy ny zanany? Mampalahelo anefa fa tsy omena izany safidy izany isika.

Vakio ny tantara ao amin'ny Mar. 5:22-24,35-43; Mat. 15:22-28; Lio. 4:38,39; ary Jao. 4:46-54. Inona no mampitovy ireo tantara rehetra ireo?

Ao amin'ny tantara tsirairay dia mahita mambran'ny ankohonana iray mitalaho ny hanampian'i Jesosy ny olona iray ao amin'ny fianakaviany isika.

Tsy isalasalana fa mahatsapa fahoriana isika noho ny fahotana. Rehefa niditra teto amin'izao tontolo izao tokoa mantsy ny fahotana, dia tsy ny fahafatesana ihany no niditra, fa ny fanaintainana sy ny aretina koa. Rehefa miatrika aretina mikiky na aretina tsy misy fanafany intsony isika dia mety ho tezitra, na mety maniry ny hikiaka koa aza manao hoe: "Andriamanitra o, Andriamanitro o, nahoana no dia mahafoy ahy Hianao? Lavitra ny famonjena ahy ny tenin'ny fitarainako" - Sal. 22:1. Nentin'i Davida teo amin'Andriamanitra ny fanontaniany sy ny hatezerany ny ny fahoriany, ka tokony hanao toy izany koa isika. 

Tsy ho takatsika na oviana na oviana ny fahafatesana sy ny fijaliana raha tsy amin'ny fotoana andresen'i Jesôsy ny fahafatesana amin'ny fiaviany fanindroany. Eo am-piandrasana izany anefa dia azontsika atao ny misintona lesona momba ny fahoriana sy ny aretina avy ao amin'ny Baiboly. Niaritra fijaliana tsy hay lazaina i Jôba, saingy nanampy azy hanakaiky kokoa an'Andriamanitra izany. Izao no fanazavana omeny: "Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako Anao; fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita Anao" - Jôba 42:5. Nanana aretina nikiky koa i Paoly. Maneho amintsika anefa ny fomba niatrehany izany fa afaka manampy antsika ho tonga olona tsara kokoa ny fijaliana mahazo antsika. Afaka manampy antsika hahay hampionona ny hafa izany, afaka mamboly ao anatintsika fitserana ny olona maratra am-po, ary afaka manampy antsika mba ho mpanompon'Andriamanitra mahomby kokoa (2 Kôr. 1:3-5). Ilaintsika anefa ny mitandrina mba tsy hamelantsika ny fahoriantsika hampisaraka antsika amin'Andriamanitra. 

Inona no teny fikasana azontsika amikirana amim-pinoana raha marary isika na ny fianakaviantsika? Nahoana no tena manan-danja ho antsika ny fijalian'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny fotoana tahaka izany? Inona no ampianarin'ny hazo fijaliana antsika momba ny fitiavan'Andriamanitra tsy mba miova na dia eo anivon'ny aretina aza isika?