Efa namadika ny fitokian'ny olona anao ve ianao? Na efa nisy olona namadika ve ny fitokianao azy? Sarotra ny matoky olona indray rehefa misy olona mamitaka antsika na mamadika ny teny nifanomezana. Mafy ny fahatsapana fa tsy afaka ny hatoky izany olona izany intsony isika. Mbola mafy kokoa noho izany mandrakariva anefa rehefa mambran'ny fianakaviana no mamadika antsika na avaditsika. 

Indraindray dia toy ny mandositra ilay olona nandratra antsika no zavatra mora indrindra azo atao. Mety hihevitra mantsy isika fa mitaky ezaka be loatra ny fanorenana indray ny fitokiana. Mazava loatra fa tsy dia mora tahaka izany ny mandositra rehefa mambran'ny ankohonana, ohatra hoe ny vadinao, no namadika anao. Azonao atao tsara aza ny milaza fa ny iray amin'ireo tanjon'ny fanambadiana dia ny hampianatra antsika ny fomba hanorenana indray ny fitokiana rehefa rava izany.

Rehefa rava ny fitokiana ao anatin'ny fifandraisana iray, dia ahoana no ahafahanao manasitrana sy mamonjy ny fitokiana sy ilay fifandraisana? Vakio ny 1 Pet. 5:6,7; 1 Jao. 4:18; Jak. 5:16; Mat. 6:14,15.

Tahaka ny dia lavabe ny fanorenana ny fitokiana rava: tsy maintsy manao dingana iray isaky ny mandeha ianao. Manomboka amin'ny fanekena amin-kitsim-po ny ratra sy fiaikena ny marina ny dia. Tsy maintsy lazaina amim-pahitsiana ny zavatra nataonao izay nandratra ny hafa na ny zavatra nataon'ny hafa izay nandratra anao.

Rehefa ny fijangajangana no anton'ny fisarahana, dia inona no dingana voalohany tsy maintsy atao mba hisian'ny fanasitranana? Tsy maintsy miaiky ny ratsy nataony ilay namadika. Rehefa izay dia tsy maintsy vonona ny ho mahitsy sy hisokatra tanteraka izy. Tsy tokony handainga na mbola hanafin-javatra izy. Raha tsy izany dia hanimba indray ny fifampitokiana naorina indray izany raha toa ka ho fantatra any aoriana any (ary tena ho fantatra tokoa!). Ary raha rava fanindroany ny fitokiana, dia ho sarotra kokoa ny manasitrana izany noho ny tamin'ny voalohany.

Mitaky fotoana sy faharetana ny fanorenana fitokiana indray. Arakaraka ny maha-mafy ilay fahadisoana no ilàna fotoana lava kokoa ho amin'ny fanasitranana. Indraindray dia hahatsapa ianao fa tsy mety sitrana mahitsy! Amin'ny andro iray dia toa tahaka ny misy fanantenana ny amin'ny ampitso. Ny ampitso anefa dia toa hilavo lefona sy handositra indray ianao. Olona maro anefa no afaka nanorina indray ny fifandraisany rava ka lasa mafy orina sy mahafa-po sy sambatra kokoa ny fanambadiany, noho ny fanampian'Andriamanitra.

Inona ireo foto-kevitra eo amin'ny fanasitranana fanambadiana azo ampiasaina mba hanasitranana ireo fifandraisana hafa izay rava koa?