Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 9 : Ireo andro ahaverezana

Amin'ny fomba ahoana koa no mety haharava ny fitokiana ao amin'ny ankohonantsika? Amin'ny alalan'ny herisetra ao amin'ny ankohonana. Mety tsy ampoizintsika fa asehon'ny fikarohana maro fa ny ankohonana no toerana tokana ahitana herisetra indrindra eo amin'ny fiarahamonina. Mahakasika ny karazam-pianakaviana rehetra ny herisetra, ary ao anatin'izany ny ankohonana kristianina. Ny herisetra dia fandratrana ataon'ny olona iray amin'ny olona iray hafa ao amin'ny ankohonana. Misy karazany maro izany: herisetra amin'ny fiteny, ara-batana, ara-pihetseham-po, amin'ny firaisana ara-nofo, na koa fanaovana tsirambina ilay olona mivantana na tsy mivantana.

Mirakitra tantara momba ny herisetra ao amin'ny ankohonana ny Baiboly, eny fa na eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra aza. Inona no hevitrao ary manao ahoana ny fihetseham-ponao raha mamaky ireo tantara ireo? Araka ny hevitrao, nahoana no noraketin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ireo tantara ireo? 

Gen. 37:17-28 ........................................................................................................................................................................................

2 Sam. 13:1-22 ......................................................................................................................................................................................

2 Mpanj. 16:3; 2 Mpanj. 17:17; 2 Mpanj. 21:6 ......................................................................................................................................

Nahoana no mampihatra herisetra amin'ny olona iray ny olona iray hafa? Manao izany izy satria te hampihatra ny fahefany sy hifehy ilay olona tray. Ratsy izany fitondran-tena izany ary tsy misy azo analana tsiny azy. Tsy manala tsiny izany ny fisotroan-toaka, na ny rarintsaina, na ny filana hahatanteraka ny faniriana eo amin'ny firaisana ara-nofo, na ny hatezerana, na ny fitondran-tenan'ilay niharam-boina. Tsy tompon'andraikitra nahatonga ny fihetsik'ilay nanao herisetra ilay niharam-boina. Manolana sy mampifamototra ny fitiavana ny olona maneho herisetra satria "ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana" - Rôm. 13:10. Marary ny olona izay mikasi-tanana na mamono ny hafa, ka mila fanampiana izy ireny. Tsy afaka ny hiova anefa izy raha tsy efa mandeha mitady fanampiana. ireo, voalohany indrindra, ny miaiky fa manana olana izy ary tompon'andraikitra feno amin'ny fihetsiny. Rehefa izay dia ilainy ny manokatra ny fony amin'Andriamanitra. Mahay manao mihoatra lavitra Andriamanitra mba hanampiana ny mpanao herisetra hampitsahatra ny fitondran-tenany ratsy. Hanampy azy ireo koa Izy mba hamerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra amin'ny fomba rehetra azo atao. Hanasitrana ny fo ratsiny sy hanampy azy hitia ny hafa araka ny tokony ho izy Andriamanitra (vakio ny Efes. 3:20).

Inona no tenim-pankaherezana sy fanantenana hozarainao amin`ny olona niharan'ny herisetra? Nahoana no tena manan-danja tokoa ny manolotra toky sy fikarakarana izany olona izany?