Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 9 : Ireo andro ahaverezana

Andriamanitra irery ihany no mahafantatra ny isan'ny olona izay miady amin'ny fiankinan-doha. Fantatrao ve fa hitan'ireo mpahay siansa ny toerana misy ireo fiankinan-doha ao amin'ny atidohantsika? Tsy fantatr'izy ireo anefa ny tena antony mahatonga ireo fiankinan-doha ireo. Tsy mitovy anefa ny fahitana ny toerana misy ireo fiankinan-doha ireo sy ny fanafahana antsika amin'izany.

Mafy amin'ny olona rehetra ny fiankinan-doha, fa tsy amin'ilay mpiankin-doha fotsiny ihany. Samy mijaly mafy noho ny fiankinan-dohan'ny mpianakavy iray ny mambra rehetra ao amin'ny ankohonana: ny ray aman-dreny, ny vady, ary ny zanaka. Mijaly avokoa izy ireo rehefa misy mambran'ny fianakaviana izay voafehin'ny fahazaran-dratsy izay toa tsy afany intsony.

Inona ny sasany amin'ireo fiankinan-doha ireo? Ny fidorohana zava-mahadomelina, ny fisotroan-toaka, ny fifohana sigara, ny filokana, ny fijerena sary mamoafady, ny firaisana ara-nofo, ary na ny sakafo aza. Inona anefa no mahatonga ireo zavatra ireo ho fiankinan-doha? Ny valiny dia ny tsy fahafahan'ilay olona mampijanona ny fanaovana izany. Fantany fa manimba azy ilay fahazarana saingy ataony ihany izany. Lasa andevon'izany izy, ka very mihitsy ny fahafahany amin'ny farany. Manana fanazavana tsotra momba ny vokany i Petera: "Fahafahana no ampanantenainy ireny, kanjo ny tenany  aza dia andevon'ny fahalotoana" - 2 Pet. 2:19. Ka mampitandrina izy fa "izay maharesy ny olona dia mahandevo azy" - 2 Pet. 2:19. 

Inona ireo zavatra izay mety hitarika ny olona ho amin'ny fiankinan-doha? Vakio ny Lio. 16:13; Rom. 6:16; Jak. 1:13-15; 1 Jao. 2:16.

Tsy voatery hitovy mandrakariva ny fahotana sy ny fiankinan-doha. Mety manao zavatra iray izay fahotana ianao, saingy tsy miankin-doha amin'izany. Matetika anefa no mety mivadika ho fahazaran-dratsy izany fahotana izany raha toa ka averimberinao foana. Izany no antony tokony hangatahantsika ny fanampian'Andriamanitra mba hampitsahatra izany fahotana izany mialoha ny hivadihany ho fiankinan-doha. Mazava loatra fa ny fandraisana fo vaovao no vahaolana tokana sady maharitra amin'ny fahotana sy ny fiankinan-doha. Andriamanitra irery anefa no afaka manome izany. "Fa izay an’i Kristy Jesôsy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana" - Gal. 5:24. Inona no hevitry ny hoe manombo ny tenantsika sy ny fahazaran-dratsintsika fahiny eo amin'ny hazo fijaliana? Manazava izany i Paoly: "Fa itafio Jesôsy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin'ny nofo hahatanteraka ny filany" - Rom. 13:14. Koa ilaintsika ny manombo ireny fiankinan-doha ireny eo amin'ny hazo fijaliana, dia afaka ny hivelona ho an'i Kristy isika (Rôm. 6:8-13)