Fantatsika rehetra amin'ny maha-olombelona antsika fa tena misy ny fahafatesana. Mamaky ny amin'izany isika, mahita izany, ary, angamba, isika mihitsy no efa nanakaiky ny fahafatesana. 

Vakio ny 1 Kôr. 15:26. Ahoana no amaritan'io andininy io ny fahafatesana? Nahoana no faritany tahaka izany ny fahafatesana? 

Fahavalo ny fahafatesana. Iza no tsy mbola nahatsapa fa tena fahavalo lehibe tokoa izany rehefa misy olon-tiany maty? Etsy an-kilany anefa, tsara lavitra noho isika ireo izay maty ao amin'i Kristy. Nahoana? Satria tsy malahelo na mahatsiaro fanaintainana intsony izy ireo. Rehefa hanangana ny maty Andriamanitra, dia i Jesôsy no ho hitan'izy ireo aorian'ny fotoana tahaka ny indray mipi-maso aorian'ny fahafatesany. Ho an'ny mino, dia zavatra kely ihany ny fahafatesana. (...) "Ho an'ny Kristianina, torimaso fotsiny ny fahafatesana, fotoana ao anatin'ny fahanginana sy ny haizina. Ny fiainana dia miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra, ary `raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho Aminy koa amin'ny voninahitra hianareo" - IFM, t. 800 (edis. 2011).

Mifarana ity fiainam-pijaliana sy fahoriana ity ho an'ny olona maty. Ireo velona, indrindra ireo namana na fianakaviana mbola tavela, no mahatsapa ny tena fahoriana sy ny alahelo vokatry ny fahafatesana. Ara-dalana tsara ny mahatsiaro alahelo rehefa misy olon-tiana maty. Tsy mitovy anefa ny fizotry ny alahelon'ny olona rehetra amin'izay fotoana izay. Hatairana mafy sy tsy fanekena ilay fahafatesana no fihetsika voalohany asetrin'ny ankamaroan'ny olona manoloana ny fahafatesana, eny fa na dia efa nampoizina ihany aza izany indraindray. Ny hatairana mafy dia fomba fiezahan'ny sainao hiaro anao amin'ny zavatra nitranga. Mety haharitra mandritra ny roa na telo volana izany.

Rehefa lasa ny hatairana mafy, dia mety hahatsiaro ilay havan-tiana foana ianao, na dia mandritra ny asa mahazatra fanao andavanandro aza. Mety haharitra mandritra ny enim-bolana hatramin'ny herintaona io vanim-potoana io. Rehefa izay dia hahatsiaro alahelo lalina ianao. Mety haharitra mandritra ny fotoana tena lava io fihetseham-po io ary io no mety ho fotoana mampahory indrindra. Mandritra io fotoana io no ianaranao tsikelikely manaiky ny famoizana ny havan-tianao. Mety hahatsapa fihetseham-po maro ianao mandritra io vanim-potoana io: fahatezerana, fahatsiarovan-tena ho meloka, nenina, alahelo, ary fanahiana. Aza miezaka ny manaisotra ny alahelonao na ny fahatsiarovanao ilay malalanao, satria tsy izany no tanjona. Farany, amin'ny fiafaran'io vanim-potoana io, dia manomboka liana amin'ireo zavatra fanao andavanandro indray ianao ka manao izany tahaka ny nahazatra anao.

Vakio ny Rôm. 8:31-39; Apôk. 21:4; 1 Kôr. 15:52-57. Inona no fanantenana sy fiononana omen'ireo andininy ireo anao?