Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 9 : Ireo andro ahaverezana

Olona maro no nijaly vokatry ny fiankinan-dohany. Lasa andevon'ny faniriany izy ireo, ary very vola, asa, fahasalamana, ary fahafahana. Tonga mba hanafaka antsika amin'ny fahotana sy amin'ny fiankinan-doha izay mangeja antsika anefa i Jesosy. Koa "raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo" - Jao. 8:36. Nampanantena koa i Jesôsy fa homba antsika mandrakariva Izy (Mat. 28:20; Isa. 43:2). Koa tsy voatery hiady amin'ny fahotana samirery isika. Tokony hotsaroantsika mandrakariva mantsy fa an'i Jehôvah ny ady (1 Sam. 17:47), ary nampanantena Izy fa hanome fandresena antsika (1 Pet. 1:3-9). Afaka manomboka mandresy ny fiankinan-doha sy ny fahotana ianao anio, noho ny fanampian'Andriamanitra.

Rehefa izay dia hahazo ny fahafahana irinao sy tian'Andriamanitra ho anao ianao. Tsy midika anefa izany fa tsy hiady mafy ianao. Indraindray aza dia mety hisy fotoana tsy hampahomby anao. Ny vaovao mahafaly anefa dia arakaraka ny tsy amoizanao an'Andriamanitra no tsy amoizany anao. Any marina koa fa tsy misy mahadiso amin'ny fitadiavana fanampiana avy amin'ny matihanina raha ilaina izany. Tahaka ny fahafahan'Andriamanitra mampiasa mpitsabo mba hanampiana anao amin'ny olanao ara-pahasalamana, no ahafahany mampiasa mpanolo-tsaina matihanina koa mba hanampiana anao hiala amin'ny fiankinan-doha.

"Rehefa manodidina antsika ny zava-tsarotra sy ny fitsapana, dia tokony hihazakazaka ho eo amin'Andriamanitra isika, ka hanantena amin-toky fa hanampy antsika Izy. Manan-kery hamonjy ary manam-pahefana hanafaka antsika tokoa mantsy Izy. Tsy maintsy mangataka ny fitahian'Andriamanitra isika raha tiantsika ny handray izany fitahiana izany. Sady adidy no zavatra ilaina ny mivavaka. Tsy ataontsika tsirambina ve anefa ny fiderana? Tsy tokony hisaotra matetika kokoa ilay Mpanome ny fitahiana rehetra ye isika? Tokony hamisavisa sy hitanisa matetika kokoa ny famindrampon'Andriamanitra isika, ka hankalaza sy hanome voninahitra ny anarany masina, na dia misetra alahelo sy fahoriana aza." - SIM, b. 2, t. 268. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Manampy antsika hahatakatra ny hevitry ny famelan-keloka ny 1 Kor. 13:5: "[ny fitiavana] tsy mitana lolompo" (DIEM). Nahoana no tena zava-dehibe ny famelan-keloka rehefa miezaka ny hanasitrana fisakaizana sy fanambadiana rava isika? Ahoana no anampian'ny Mat. 6:12-15 sy Mat. 18:21,22 antsika hamaly io fanontaniana io?

2. Inona no tombontsoan'ny famisavisana sy ny fitanisana ny famin-drampon'Andriamanitra amin'ny fotoana andalovantsika alahelo sy fahoriana? 

3. Angamba mahafantatra olona namoy havan-tiana ianao, na koa olona rava fifampitokiana. Inona no azon'ny mpianakavin'ny finoana misy anao atao mba hanampiana izany olona izany?