Lesona 11 : Mpianakavin’ny finoana

Hodinihina mandritra ny herinandro: Asa. 10:1-28,34,35; Gen. 18:19; Gen. 12:1-5; Mpits. 2:7-13; Jao. 3:16. 

Tsianjery: "Koa amin'izany, (...) aoka isika hihazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesôsy, Tompon'ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy"- Heb 12:1-2. 

Ovain'ny kolontsaina samihafa ao amin'ny fiarahamonina misy azy isan'andro ny fianakaviana. Indraindray dia tsara ny fomba fiainana ao amin'ireo kolontsaina ireo, indraindray kosa ratsy. Tena matanjaka tokoa ny sasany amin'ireny, ka na ny fiangonana aza dia voaova. Mandalova fotsiny eo anoloan'ny fiangonana misy famantarana eo anoloany izay manasa anao mba hivavaka ny Alahady! Mampahatsiahy antsika io famantarana ny fivavahana amin'ny Alahady io fa tena matanjaka tokoa ny kolontsaina sasany.

Mitondra fihaikana maro ho antsika fianakaviana kristianina ny kolontsaina manodidina antsika. Ity anefa no vaovao mahafaly : manome antsika vahaolana amin'ireo fihaikana ireo ny Baiboly. Amin'ity herinandro ity isika dia hianatra ny fomba ahafahantsika ho tonga "mpianakavin’ny finoana" eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika. Amin'izay dia "ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka hianareo, dia zanak’Andriamanitra tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao" - Fil. 2:15. 

Tsy maintsy mitondra ny filazantsara eran'izao tontolo izao ny Kristianina. Raha manao izany isika dia hihaona amin'olona manana kolontsaina sy fanao samihafa, ary mifandraika amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ny ankamaroan'izany. Mety ho hafahafa amintsika ireo kolontsaina sy fanao ireo. Ity no iray amin'ireo fanontaniana lehibe indrindra tsy maintsy valian'ny misionera kristianina: ahoana no tokony ho fitondran-tenako ao amin'ny tany izay tsy mitovy kolontsaina amiko, ao anatin'izany ny resaka fifandraisana eo amin'ny mpianakavy? Mety tsy hahazo aina amin'ny fanao sasany mihitsy aza isika.

Vakio ny Asa. 10:1-28,34,35. Inona no fitsipika manan-danja azontsika ianarana avy amin'ireo andininy ireo? Ahoana no anampian'io fitsipika io antsika tsy hitsara ny olona manana kolontsaina tsy mitovy amin'ny antsika?

Maty ho an'ny olona rehetra eto an-tany i Kristy. Olona maro anefa no tsy mbola mahalala io fahamarinana lehibe io. Koa tsy maintsy mandeha manambara izany aminy isika. Satria tsy mba maneho fiangarana Andriamanitra, dia antsoina mba hanaja ny olon-drehetra amin'ny fomba mitovy koa ny Kristianina.

Vakio ny Asa. 15:19,20,28,29; 1 Kôr. 2:2; ary 1 Tes. 5:21,22. Inona no foto-kevitra azontsika tsoahina avy amin'ireo andininy ireo? Inona no fanapahan-kevitra noraisin'ireo Kristianina tamin'ny TV momba ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olona hafa kolontsaina? 

Asehon'ny fiarahamonina sy ny kolontsaina samihafa fa malemy sy feno fahotana izao tontolo izao. Mety manana finoana mifanaraka amin'ny Baiboly koa anefa ireo kolontsaina ireo. Mety ho mahasoa eo amin'ny fitoriana ny filazantsara mihitsy aza izany. Inona no ohatra hitanao amin'izany? Ahoana ny amin'ny fianakaviana? Olona maro no manome lanja ny fifandraisana ety eo amin'ny mpianakavy sy ny fiarahamonina. Azon'ny Kristianina atao ny manohana ireny finoana tsara sy mifanaraka amin'ny Baiboly ireny sy manamafy izany eo anivon'ny fiarahamonina.

Etsy ankilany anefa, tsy azontsika atao latsa-danja noho izany velively ny Baiboly. Asehon'ny tantaran'ny fiangonana tokoa mantsy ny zavatra nitranga rehefa nomen'ny olona lanja mihoatra noho ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly ny kolontsaina. Mieboebo i Satana fa izy no andriamanitr’izao tontolo izao ity, ary faly izy rehefa mampisavorovoro ny olona momba ny fahamarinana. Novidin'i Jesôsy tamin'ny rany anefa izao tontolo izao, ary mitari-dalana ny mpanara-dia Azy ho amin'ny marina rehetra ny Fanahiny (Jao. 16:13).

Manao ahoana ny fahasamihafan'ny finoanao sy ny kolontsain'ny olona manodidina anao? Firy amin'izany finoanao izany no novolavolain'ny fiarahamonina, ary firy no avy amin'ny Baiboly?

"Fa efa nifidy azy Aho mba handidy ny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandreman'ireo ny lalàn’i Jehôvah hanao izay marina sy mahitsy, mba hitondran'i Jehôvah amin'i Abrahama izay efa nolazainy taminy" - Gen. 18:19. 

Ny fianakaviana no singa fototra mandrafitra ny fiarahamonina. Koa tsy mahagaga raha mifamatotra mivantana amin'ny fianakaviana ny kolontsaina maro ao amin'ny fiarahamonina. Indreto misy santionany vitsy amin'ireo kolontsaina ireo tany aloha tany, izay tsy isalasalana fa mety ho hafahafa amintsika ankehitriny. Tao amin'ny fiarahamonina iray, dia nasaina nihinana ny vata-mangatsiaky ny ray aman-dreniny nodimandry ny lehilahy. Tao amin'ny fiarahamonina iray hafa indray, dia tsy maintsy nanapaka ny lohan'ny fahavalony aloha ny lehilahy izay naniry hampaka-bady. Rehefa izay dia natolony ny fofombadiny ho fanomezana ireo loha ireo. Aorian'izay vao nomen'ilay ray lalana hampakatra ny zanany ilay lehilahy. Mety ho hafa amin'izay arahintsika ankehitriny ireo kolontsaina tany aloha ireo. Samy hafa koa anefa ny hevitsika tsirairay avy ankehitriny momba ny ankizy, ny fiarahan'ny olon-droa, ny fisaraham-panambadiana, ny fanambadiana, ny ray aman-dreny, sy ny sisa. Tokony hotsaroantsika io zava-misy io rehefa mampiely ny filazantsara any amin'ireo kolontsaina samihafa isika. ilaintsika ny mianatra mifandray amin'ireny olona ireny sy ny mahatakatra ny kolontsainy. Tsy tokony havelantsika hanova ny finoantsika koa anefa ireo fanao samihafa ireo. Etsy andanin'izany, ilaintsika ny mahafantatra ny fiantraikan'ireo kolontsaina ireo eo amin'ny ankohonantsika.

Vakio ny momba ny olona ao amin'ireto andininy eto ambany ireto. Inona no fiantraikan'ny kolontsaina nanodidina azy ireo teo amin'ny fianakaviany? Inona no fitsipika azontsika ianarana avy amin'ireo andininy ireo? 

Gen. 16:1-3 ...........................................................................................................................................................................................

Gen. 35:1-4...........................................................................................................................................................................................   

Ezra 10 .................................................................................................................................................................................................

1 Mpanj. 11:1........................................................................................................................................................................................

Misy fiantraikany eo amintsika sy eo amin'ny fianakaviantsika ny kolontsaina misy antsika. Koa ilaintsika amin'ny maha-Kristianina antsika ny miaina amim-pirindrana araka izay azontsika atao amin'izany kolontsaina izany. Azontsika hazonina izay mifanaraka amin'ny finoantsika, fa tokony hosorohintsika kosa, araka izay azo atao, izay mifanohitra amin'izany. 

Ampahany amin'ny fiainana ny fiovana, ary ampahany amin'ny fiainam-pianakaviana ihany koa. Tsy azontsika andosirana izany. Misy fiovana izay miseho tsy misy fampilazana, tahaka ny fahafatesana, ny loza, ny ady, ny aretina, ny fifindra-monina, na ny fahaverezan'asa. Misy koa fianakaviana maro miatrika fiovana ara-toekarena na ara-piarahamonina noho ny fiovana eo amin'ny fiarahamonina misy azy sy ny fireneny. Mifandray mivantana amin'ny kolontsaina kosa anefa ny fiovana sasany.

Indreto eto ambany eto misy ohatra vitsivitsy ny amin'ny fiovana goavana sy sarotra natrehin'ny olona ao amin'ny Baiboly. Inona no fiantraikan'ireo fiovana ireo teo amin'ny fiainam-pianakaviany? Inona no nanome hery sy tanjaka azy ireo nandritra io fotoana io? Fihetsika hafa ve no mety ho nasehonao teo amin'ireo tantara ireo? Raha eny, nanao ahoana? 

Abrahama, Saraha, ary Lota (Gen. 12:15)..............................................................................................................................................

Hadasa (Est. 2:7-9) ................................................................................................................................................................................ 

Daniela, Hanania, Misaela, ary Azaria (Dan. 1)..................................................................................................................................... 

Mitondra fahavoazana sy tebiteby ny amin'izay hitranga amin'ny hoavy ny fiovana sasany. Misy fianakaviana sasany matanjaka kokoa noho ny fianakaviana sasany, ka mety hanosika ireo fianakaviana matanjaka ireo ho amin'ny fitomboana sy ny fitiavana zava-panahy ireo fanandramana ireo. Mety handrava ny fianakaviana marefo koa anefa ny fiovana. Mamely antsika i Satana mandritra ireo fotoam-piovana sy olana izay ahatsiarovantsika tena ho malemy sy matahotra ireo. Manantena izy ny hampiditra fisalasalana sy tsy fatokiana an'Andriamanitra. Mampianatra antsika ny fomba hijoroana ho mafy orina mandritra ny fotoam-piovana sy ny fotoan-tsarotra anefa ireo tantara novakintsika ireo. 

Mahafantatra olona (na fianakaviana iray manontolo mihitsy) izay miatrika fiovana goavana ve ianao? Inona no azonao atao mba hanampiana sy hampaherezana azy? 

Inona no olana nifandraika tamin'ny finoana nitranga tao Isiraely taorian'ny nahafatesan'i Josoa sy ireo mpitarika mitovy taona aminy? Vakio ny Mpits. 2:7-13. 

Asehon'ny fikarohana maro fa manana finoana matanjaka amin'ny foto-pinoany ireo mpanorina fiangonana. Izy ireo no voalohany miandany mafy amin'ireo fahamarinana ireo. Aorian'ny taranaka iray na roa anefa dia maro no manadino ny fitsipika ao ambadiky ny soatoavina napetrak'ireo mpanorina. Mety manaraka ny fivavahan'ireo razambeny izy ireo, saingy noho ny fahazarana fotsiny ihany. Matetika izy ireo no tsy manana ilay afo miredareda ho an'ny finoana tao anatin'ireo mpanorina.

Nisy olona nilaza fa tsy manana zafikely Andriamanitra fa zanaka ihany. Nahoana no marina io fanambarana io? Vakio koa ny Jao. 1:12,13; Jao. 3:7 ary ny 1 Jao. 5:1. 

Inona ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahan'ireo Kristianina zokiolona mampita ny finoana amin'ireo Kristianina zandriolona? Ny filazan'ireo zokiolona ny zavatra inoany amin'ireo zandriolona. Tsy mitovy anefa ny fianarana izay inoan'ny ray aman-drenintsika sy ny finoana ny fahamarinana ampianariny. Tsy maintsy mianatra sy manaiky izany fahamarinana izany koa ny zandriolona. Mihoatra noho ny fidirana ho isan'ny fiangonana iray mantsy ny maha-Kristianina. Tsy zavatra manaranaka ny finoana marina. Tsy zavatra miampita ho azy avy amin'ny taranaka iray ho amin'ny taranaka manaraka izany. Ilain'ny olona tsirairay ny mahafantatra an'i Kristy ho an'ny tenany. Afaka mampianatra zavatra betsaka ny zanany fotsiny ny ray aman-dreny, fa miankina amin'ilay ankizy ny safidy. Ilain'ny fiangonana sy ny ray aman-dreny ny manao izay rehetra azony atao mba hanampiana ny ankizy haniry ny hanao safidy tsara, fa, amin'ny farany, ny tsirairay amintsika no tsy maintsy mifidy ny ho voavonjy na ny ho very.

Nitombo tao anatin'ny tsy finoana an'Andriamanitra i Joe. Nanandrana fiovam-po matanjaka anefa izy ka nanolotra ny fiainany ho an'i Kristy ary nikambana tamin'ny fiangonana Advantista. Nanambady vehivavy advantista izy ary niteraka zaza vitsivitsy, izay nobeaziny tao amin'ny finoany, mazava loatra. Tsy liana tamin'ny finoan'izy mivady anefa ireto zanany, ka nandratra ny fon'i Joe izany. Hoy izy: "Raha mba nanana ny fanandramana niarahako tamin'i Jesôsy mantsy ireto zanako ireto!" Raha teo ianao tamin'izay fotoana izay, dia inona no ho nolazainao tamin'i Joe? 

Naniry ny hanao dikantenin'ny Baiboly tsotra sy mora vakina i Eugene Peterson, ka nanao ny Baiboly "The Message" (Ny Hafatra). Ao amin'izany Baiboly izany, isaky ny mipoitra ny voambolana hoe "filazantsara", izay midika hoe vaovao mahafaly, dia soloin'i Peterson hoe "hafatra" izany. Ny vaovao mahafaly momba an'i Jesôsy tokoa no tena hafatra mbola ilain'izao tontolo izao amin'izao ankehitriny izao. Miantso ny fianakaviana kristianina Andriamanitra mba hiaina izany sy hizara izany ao amin'izay kolontsaina misy azy.

Vakio ny Jao. 3:16; Mat. 28:5-7; Rôm. 1:16,17;1 Kôr. 2:2; 2 Kôr. 5:18-21. Inona no "hafatra" ho antsika ao amin'ireo andininy ireo? 

Ny fitsanganan'i Jesôsy tamin'ny maty no vaovao voalohany indrindra nozarain'ny mpianany tamin'ny olona rehetra. Mikambana amin'ny mpihazakazaka maro dia maro ny fianakaviana kristianina ankehitriny mba hanambara fa "efa nitsangana tamin'ny maty Izy" - Mat. 28:7, araka izay efa nambarany. Nahatonga ny zavatra hafa rehetra nolazain'i Jesôsy momba ny tenany ho marina ny fitsanganany tamin'ny maty. Azontsika inoana izay nolazainy momba an'Andriamanitra, momba ny fitiavany ny mpanota, momba ny famelan-keloka, ary momba ny toky ny amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoana Azy.

Mirehitra ho an'ny filazantsara. Asehon'ny TV fa nanova ny fiainan'ireo mpanara-dia voalohany an'i Jesôsy ny filazantsara. Nanokatra ny tranony mba hiarahana mianatra ny Baiboly izy ireo. Niara-nivavaka sy nihinana izy ireo, nifampizarany ny volany sy ny taniny, ary nifampikarakara izy ireo. Dia inona no nitranga? Fianakaviana iray manontolo maro no nandray ny hafatra sy nanolotra ny fiainany ho an'i Jesôsy  Nitranga ve izany satria nanjary tonga lafatra tampoka teo ny mpianatr'i Jesôsy? Tsia! Nisy fifandirana sy tsy fifanarahana ve teo amin'izy ireo? Eny! Niaiky anefa izy ireo fa tena nila an'Andriamanitra ary nila ny andaniny sy ny ankilany. Nataon'izy ireo laharam-pahamehana ny firaisana sy ny firindrana ao an-tokantrano sy ao am-piangonana. Niezaka nanao ho zava-misy ny vavak'i Jesôsy tao Getsemane ho azy izy ireo, dia ny mba hiraisan'izy ireo (Jao. 17:20-23). Koa nifampizara ny finoany sy nijoro ho vavolombelona tamin'ny tsy mpino izy ireo. Nanao vy very ny ainy noho ny finoany mihitsy aza izy ireo.

Ilaintsika koa ny manao tahaka izany. Marina fa miaina ao anatin'ny tontolo izay toa tsy miraharaha loatra ny momba an'Andriamanitra sy ny Baiboly isika. Maniry fatratra ny hameno ny fon'ny olona amin'ny fitiavana ny filazantsara anefa ny Fanahy. Rehefa mameno ny fontsika izany, dia haniry ny hizara izany amin'ny hafa koa isika, ka tsy hisy zavatra afaka hampijanona antsika! 

"Tao an-dapan'i Babylona" tt. 389-400, ao amin'ny MM; "Words of Caution", tt. 324,329; "No Respect of Persons With God", tt. 330,331, ao amin'ny GW; "Fifaliana ao amin'ny Tompo", tt. 135-149, ao amin'ny TH. 

Tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. "Manandratra antsika ny fivavahan'i Jesôsy  Manatsara ny eritreritsika sy ny asantsika izany, no sady maneho amintsika fa tena tia antsika rehetra amin'ny fomba mitovy Andriamanitra. Novidiny tamin'ny ran'i Zanany izay maty ho antsika isika. Koa mihaona eo an-tongotr'i Jesôsy avokoa isika rehetra: ny mahantra sy ny mpanankarena, ny avara-pianarana sy ny tsy nandia fianarana. Hadinontsika avokoa ny faniriantsika ny ho voalohany rehefa mijery Ilay voalefona noho ny fahotantsika isika. Nilaozany ny lanitra ka tonga teto Izy mba hamonjy antsika. Nahafa-baraka ny fitiavan-tena ao am-pontsika sy ny avonavontsika ary ny fametrahantsika saranga ara-piarahamonina Izy. Mahatonga antsika ho madio sy marina ny fivavahan'i Kristy ka mampisaraka . antsika amin'ny fahotana. Mampiray antsika rehetra izay nohamasinina tamin'ny alalan'ny fahamarinana izany. Mihaona tahaka ny fanahy novidin'i Kristy tamin'ny rany avokoa isika rehetra ka samy miankina Aminy avokoa, dia Izy izay mampihavana antsika indray amin'Andriamanitra." — GW, t. 330. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Mifanakaloza hevitra amin'ny kilasy momba ny valinteninareo tamin'ny fanonianiana tamin'ny lesona Alahady.

2. Vakio indray izay nosoratan'i Ellen G. White. Inona ireo fitsipika manan-danja hitanao ao amin'ireo teniny ireo? Ahoana no anovan'ireo fitsipika ireo ny fiainam-pianakavianao raha toa ka hampiharina izany?

3. Inona no ataon'ny fiangonanareo mba hamahanana ara-panahy ny tanora ao amin'ny fiangonana? Inona no azonareo kilasy atao mba hanampiana ny fiangonana eo arnin'io andraikitra lehibe io?

4. Mety hisy fiantraikany ho amin'ny tsara eo amin'ny fiainam-pianakavianao ny kolontsaina misy anao. Amin'ny lafiny Inona? Mety hisy fiantraikany ho amin'ny ratsy koa izany. Amin'ny lafiny inona koa?