Lesona 12 : Inona no hitan’izy ireo tao an-tranonao?

Hodinihina mandritra ny herinandro: 2 Tant.32:25,31: Rota 1:14-18:1 Kôr. 7:12-15; 1 Kôr. 4:16.

Tsianjery: "Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka-mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'llay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga"- 1 Pet. 2:9 

Mety tonga eo amin'ny toerana iray isika, izay ankasitrahana an'Andriamanitra fa mandeha tsara avokoa ny fiainana (amin'izao fotoana izao fara fahakeliny): ny fianakaviana, ny asa, ny fahasalamana ary ny ara-bola koa. Na tsy izany angamba? Mety mandalo fahoriana sy korontana ny tokantranonao amin'izao fotoana izao? Na izany na tsia, rehefa misy mitsidika ny tranonao, tahaka ireo iraka manokana avy any Babilôna izay namangy an'i Hezekia mpanjaka, Inona no azo avaly ny fanontaniana napetraky ny mpaminany Isaia tamin'ny mpanjaka hoe: "Ka inona avy anefa no hitany tato an-tranonao?" - Isa. 39:4.

Inona no hitan'ny olona ao an-tranonao? Inona no hitan'ny anjelin'ny lanitra? Inona no toe-tsaina mameno ny fonenanao? "Maheno" ny hanitry ny vavaka ao ye ny hafa? Moa ve ao misy hatsaram-panahy, sy fahalalahan-tanana ary fitiavana sa fifanandrinana sy hatezerana, lolompo sy alahelo ary tsy fifanarahan-tsaina? Hihevitra ve ny olona iray raha mivoaka avy ao fa ao amin'izany trano izany i Jesôsy?

Fanontaniana manan-danja ireo izay tokony hapetratsika amin'ny tenantsika. Hojerentsika amin'ity herinandro ity ireo zavatra izay mahatonga ny fiainana ao an-tokantranonao hahafinaritra. Fantatsika fa tsy misy ny ankohonana tonga lafatra; samy manana olana isika rehetra; inona anefa no azontsika atao mba hahatonga ny tokantrano ho toerana mahafinaritra? 

Vakio ny tantara mikasika ireo mpamangy avy any Babilôna izay tonga hitsidika ny mpanjaka Hezekia taorian'ny nahasitranany. Azonao vakina ny tantara ao amin'ny 2 Tant. 32:25,31 sy ny Isa. 38 ary ny Isa. 39. Inona no antony namangian'ireo lehilahy avy any Babilona ireo ny mpanjaka? Inona no nitranga rehefa namangy azy izy ireo?

Milaza amintsika ny Baiboly fa narary mafy ny mpanjaka Hezekia kanefa nositranin'Andriamanitra. Naniry handre ny fomba nahasitranany ireo mpitarika Babilônianina ka namangy azy. Tsy nanambara ny amin'ny fanandramana nahasitrana azy anefa i Hezekia. Tsy mba nasongadiny ny zavatra izay mety ho nanokatra ny fon'ireo ambasadaoro liana ireo ho amin'ny fahafantarana ilay Andriamanitra marina. Mahavariana ny fahasamihafana eo amin'ny fankasitrahany noho ny fahasitranana ao amin'ny toko faha-38 sy ny tsy firesahany momba izany ao amin'ny toko 39.

"(...) nilaozan'Andriamanitra izy, mba hizahany toetra azy" - 2 Tant. 32:31. Manan-danja tokoa ny fitsidihana nataon'ireo Babilônianina kanefa tsy nangataka tamin'Andriamanitra i Hezekia mpanjaka mba hanampy azy ho vavolombelona tsara ho Azy. Tsy mba nangataka torohevitra tamin'ny mpaminan'i Jehovah na tamin'ireo mpisorona akory izy.

Tokony haneho ny finoantsika an'Andriamanitra mandrakariva isika, na dia ao an-tokantrano ilay heverintsika ho tsy misy mahita aza. Mampianatra lesona manan-danja antsika ny tantaran'i Hezekia. Inona ny lesona halo momba ny fahatokiana amin'Andriamanitra ampitain'ny tantaran'io mpanjaka io amintsika?

Ny famangiana rehetra atao amin'ny tokantranon'ny Kristianina dia fotoana iray ahafahan'ny olona mahita ny mpanara-dia an’i Kristy; izany no maha-zava-dehibe ny famangiana tsirairay ataon'ny olona ao an-tranonao. Vitsy ihany ny olona miditra ao an-tranon'ny Kristianina no manombo-dresaka momba ny zavatra ara-panahy; tokony hatao araka izany izay fomba hizarana ny vaovao mahafaly amim-pitiavana sy amin'ny fomba mety indrindra.

Tsy ny hampideradera ny fananana materialy sy ny zava-tsoa vitany no iantsoana ny Kristianina, na dia ekena aza fa fitahiana avy amin'Andriamanitra ireny. Fa antsoina izy ireo hilaza "ny hatsaran'llay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga" - 1Pet.2:9, na koa hampiasa ny fanandraman'i Hezekia ho tandindona, mba hanehoana fa efa ho faty izy kanefa nositranini Kristy, maty tao amin'ny fahotana izy kanefa natsangan'i Kristy tamin'ny maty ary omeny fitoerana any an-danitra (Efes. 2:4-6).

Ahoana no fomba ampiasanao ny tokantranonao ho vavolombelona eo anatrehan'ny hafa? Ahoana no hahafahanao mizara amin'ny fahitsiana kokoa ny finoanao an'i Kristy rehefa misy mamangy ao an-tranonao?

Iza moa no olona voalohany tiantsika hizarana ny filazantsara? Ny ankohonantsika. Amin'ny maha-Kristianina antsika dia ny tokantranontsika no iray amin’ireo toerana manan-danja indrindra ahafahantsika manompo an'i Jesôsy.

Inona no ampianarin'ny Jao. 1:40-42 antsika momba ny fizaràna ny finoantsika ao an-tokantrano? Vakio koa ny Deo. 6:6,7 sy ny Rota 1:14-18 hanampy anao amin'ny famaliana ny fanontaniana.

Inona no nataon'i Andrea? Tsy hoe niresaka momba an'i Jesôsy fotsiny ihany izy fa nataony izay hahitan'i Simona rahalahiny an'i Jesôsy  Nanomboka tamin'izay no niantomboka ny fisakaizana teo amin'i Petera sy i Jesôsy. Azontsika atao koa izay nataon'i Andrea; azontsika atao ny miresaka momba an'i Jesôsy amin'ireo ankohonantsika ary manampy azy hahafantatra an'i Jesôsy avy eo.

Aoka tsy hohadinoina ny ankizy ao amin'ny ankohonana, izay mila mahafantatra an'i Jesôsy ihany koa. Imbetsaka ny olona no manadino ny mizara ny filazantsara amin'ny ankizy. Mihevitra ny ray aman-dreny sasany fa hivavaka ny zanaka satria mpivavaka ny ray aman-dreny; tsy izany mandrakariva anefa no miseho. Mianatra amin'ny ohatra asehon'ny ray aman-dreny tokoa ny zanaka saingy ilainy koa ny fikarakarana manokana sy ny fiheverana azy ireo. Ilain'izy ireo koa ny mahafantatra an'i Jesôsy. Mazava ny ambaran'ny Deo. 6: tokony hanampy ny zanatsika hahafantatra momba an'i Jesôsy isika. Tokony ho fahazarantsika ao an-tokantrano ny fiaraha-mivavaky ny fianakaviana. Manokana fotoana hampahafantarana an'Andriamanitra amin'ny zanakao, miezaha mafy hanampy azy ireo hahatakatra fa tia azy i Jesôsy ary maty noho ny fahotany.

Inona no azontsika ianarana avy amin'ny ezaka fitoriana ny filazantsara nataon'i Naomy? Vakio ny Rota 1:8-22.

Nahita ny andro nangidy indrindra teo amin'ny fiainan'i Naomy i Rota: rehefa nanao izay handehanan'ny vinanto vaviny izy ary koa tezitra tamin'Andriamanitra sy kivy noho ny zava-drehetra veriny (Rota 1:15,20,21). Inona anefa no nataon'i Rota? Nasehony an'i Naomy fa tena tia azy tokoa izy, nasehony azy koa ny fitiavany lalina an'Andriamanitra. Tsy tonga lafatra i Naomy kanefa nampahafantariny an'i Rota Andriamanitra. Tsy misy ny fijoroana ho vavolombelona miharihary mihoatra noho ny an'i Rota izay maneho fa azon'ny tanora atao ny mahafantatra sy manolo-tena ho an'Ilay Andriamanitra tanteraka na dia ray aman-dreny tsy tonga lafatra aza no mampahafantatra Azy amin'izy ireo.

Inona no fiantraikan'ny fahafantarana fa ny tokantrano no sahan'asa manan-danja indrindra eo amin'ny fitondrantenanao eo anatrehan'ireo olona miara-miaina aminao? Miaraha miasa amin'ny ankohonanao amin'ny fanomanana lisitra misy ireo ezaka ilain'ny ankohonanao atao mba hitarihana ireo fianakaviana tsy mbola nandray ny famonjena ho eo amin'i Kristy.

Inona no torohevitra omen'ny TV ho an'ny Kristianina manambady olona tsy mino an'Andriamanitra? Vakio ny 1 Kôr. 7:12-15 sy ny 1Pet.3:1,2.

Mamaly ny fanontanian'ny Kristianina mikasika ny fanambadiana i Paoly ao amin'ny 1 Kôr. Manahy ny mpino andrao hahatezitra an'Andriamanitra na koa hitondra fahalotoana ho an'ny tenany sy ny zanany ny fitoerana amin'ny vady tsy mino. Diso izany araka ny fanambaran'i Paoly. Masina hatrany ny tokantrano na dia ny iray amin'izy ireo ihany aza no niova fo. "Manamasina" ny ankilany sy ny zanak'izy ireo ny fisian'ilay vady Kristianina. Toy izao no hevitra tokony handraisana ny teny hoe "manamasina": mandray ny fitahian'ny fahasoavana ny vady tsy mino amin'ny fiarahany monina amin'ny vadiny izay Kristianina.

Mety misy fotoana handraisan'ny vady izay tsy mino an'i Jesôsy fanapahan-kevitra ny hisara-panambadiana. Manaja ny safidintsika mandrakariva Andriamanitra ka mamela antsika hisafidy malalaka. Izany no antony nilazan'i Paoly hoe: "Fa raha ny tsy mino no miala, aoka hiala izy. Na rahalahy na anabavy dia tsy voafehy amin'izany" - 1 Kôr. 7:15.

Inona no fomba tsara indrindra hambamboana ny vadinao ho an'i Jesôsy ? Aoka ho be fitiavana sy malemy fanahy ianao. Asehoy azy fa mahatoky amin'ny tokantranonareo sy amin'Andriamanitra ianao. Manompoa azy amim-pitiavana, kanefa aoka i Jesôsy no hataonao loha-laharana hatrany (vakio ny Efes. 5:21). Amin'ny maha-Kristianina antsika dia Andriamanitra no tokony hanehoantsika fahatokiana voalohany indrindra. Tian'Andriamanitra ny hanajantsika ny tokantranontsika sy hitoerana amin'ny vady na dia tsy mandray an'i Jesôsy aza izy, saingy tsy mitaky ny fiaretan'ny olona iray ny kapoka na vono ataon'ny vadiny noho ny amin'ny finoany izany.

Misy olona miady mafy amin'ny vady tsy mino ve ao amin'ny fiangonana misy anao? Raha izany, inona no azonao atao hanampiana izany olona izany?

Jereo ao amin'ireto toko sy andininy manaraka ireto ny fampiasan'ny TT ny teny hoe "manaraka" na "manahaka". lnona no ambaran'izany mikasika ny dingana amin'ny fahatongavana na fitomboana ho Kristianina? Araka ny hevitrao, inona no ambaran'ireo momba ny fifandraisana eo amin'ny fanehoana ohatra sy ny fijoroana ho vavolombelona? 1 Kôr. 4:16; Efes. 5:1; 1 Tes. 1:6; He. 6:12; Heb. 13:7; 3 Jao 11.

Mampiseho ny anjara asan'ny fanehoana ohatra eo amin'ny dingan'ny fianarana ny fanasongadinan'ny TT ny fanahafana. Manana fironana hanahaka ny olona na zavatra jereny ny olona. Mihatra amin'ny fifandraisana rehetra izany an-kapobeny, indrindra ao an-tokantrano izay isehoan'ny fanahafana indrindra. Ao no hanahafan'ny zanaka ireo ray aman-dreniny sy ny mpiray tampo aminy, ary matetika koa hifanahafan'ny mpivady. Manome fampahalalana manan-danja amin'ny fomba hahazoan'ny mpivady sy ny ankohonana mijoro ho vavolombelona amin'ny mpivady sy ny ankohonana hafa izany fomba fijery izany.

Ny herin'ny hery miasa mangina eo amin'ny fiarahamonina. Mijoro ho vavolombelona isika rehefa manome tombontsoa ho an'ny hafa mba handinika ny fiainantsika sy hifampizara ny fanandraman'ny tokantranontsika. Olona maro no tsy mahita ohatra tsara harahina amin'ny tokantrano na amin'ny fifandraisan'ny ankohonana. Ao an-tranontsika no ahitany ny fiovana entin'ny Fanahin'i Jesôsy. Izao no nosoratan'i Ellen White: "Hery miasa mahagaga no miasa mangina eo amin'ny fiaraha-mifandray. Azontsika ampiasaina izany, raha tiantsika ho fomba hoenti-manampy ireo izay manodidina antsika." - TMF, t. 228.

Tokony hanasa ny mpivady hafa ho ao an-tokantranony ny mpivady, hiara-misakafo na hiara-mianatra ny Baiboly. Amin'izany no ahitan'ny olona asainy ny ohatra asehon'ny Kristianina amin'ny famahana olana, ny fifandraisana sy ny fifanompoana. Amin'izany no ahitan'ny mpamangy ny ohatra nasehon'i Jesôsy.

Inona no ambaran'ny Jer. 17:9 sy ny Jao. 2:25 ary ny Rom. 3:23 antsika? Inona no tokony hotandremantsika rehefa miezaka ny ho ohatra ho an'ny hafa isika?

Mpanota avokoa ny olombelona rehetra ary samy manao hadisoana ka tsy ho ohatra tonga lafatra mihitsy. Tokony hotsaroantsika hatrany izany. Asain'ny TV manaraka ny dian'ireo mpino manaraka an'i Jesôsy isika. Ny hevitra tiana havohitra dia ny hahatakaran'ny tsirairay ny finoana kristianina araka ny fahitany ny fisehon'izany eo amin'ny fiainan'ny hafa izay olombelona tsy tonga lafatra tahaka azy ihany.

Ahoana no hahatonga ny tokantranonao ho ohatra tsara maneho ny fitiavan'Andriamanitra?

Ambaran'ny Baiboly fa tokony halemy fanahy amin'ny hafa sy hanampy ny hafa ary hampiantrano azy ireo isika. Vakio ny tantara eo ambany. Ahoana no anehoan'ireo tantara ireo antsika ny fitsipika manan-danja resahina ao amin'ny Isa. 58:6,7,10-12 sy ny Rôm. 12:13 ary ny 1 Pet. 4:9?

Abrahama sy i Saraha (Gen. 18:18)........................................................................................................................................................

Rebeka sy ny fianakaviany (Gen. 24:15-20; Gen.31, 32, 33.)................................................................................................................

Zakaiosy (Lio. 19:1-9)...............................................................................................................................................................................

Mamaly ny filana fototry ny olona ny fampiantranoam-bahiny: ny fialana sasatra sy ny sakafo ary ny fisakaizana. Fanehoana mazava ny fitiavana mahafoy ny tena izany. Nampianarin'i Jesôsy fa zava-dehibe ny famahanana ny noana sy ny fanomezana rano ho an'izay mangetaheta. Rehefa manao izany amin'ny hafa isika dia manao izany Aminy (Mat. 25:34-40). Ny fampiasana ny tranonao amin'ny asa fanompoana dia mety ho amin'ny fanasana ny mpiray vodirindrina aminao hiara-misakafo na koa ny fampiantranoana amin'ny alalan'ny fampindramana efitrano hitoeran'ny olona iray niharan'ny herisetra. Mety ho fisakaizana tsotra izany, fotoana iray hiarahana mivavaka amin'olona iray na koa fampianarana Baiboly. Avy amin'ny fon'ireo izay voakasiky ny fitiavan'Andriamanitra ka maniry ny haneho ny fitiavany amin'ny teny sy ny asa ny fampiantranoam-bahiny marina.

Mahatsapa ny ankohonana sasany fa tsy azony atao ny manasa olona ho ao an-tranony; mitady fialan-tsiny izy ireo. Manahy ny amin'izay olana hitranga izy raha toa ka manao izany, na koa mahatsapa fa tsy ampy ny fotoana sy vola hanaovany izany. Ny hafa indray menatra ka tsy hainy ny fomba hanasana ny olona ho any an-tranony. Mety hilaza izy fa tsy lehibe na tsara ny tranony ka tsy mety hampiantranoana, kanefa tsy tokony horaisintsika ho fisehosehoana ny fanehoana ny fitiavan'ny Kristianina amin'ny olona izay miditra ao an-tranontsika. Tsy voatery ho fety manetriketrika no atolotsika ho an'ny vahinintsika fa ampy hanehoana aminy an'i Jesôsy ny sakafo tsotra.

Ahoana no fanehoan'ny tokantranonao ny fitiavanao an'i Jesôsy?

"A powerful Christian witness" (EGW), tt. 35-39; "Attitude Toward an Unbelieving Companion", tt. 348-352 ao amin'ny AH; "Ny fanompoana ao an-tokantrano", tt. 225-229 ao amin'ny TMF; " Ny ambasadaoron'i Babylona", tt. 283-289 ao amin'ny MM.

Ny herin'ny tokantrano eo amin'ny asa fitoriana. "Manan-kery miasa mangina be lavitra eo amin'ny fon'ny olombelona sy ny fiainana ny tokantrano marina noho ny toriteny azo atao (...)

Mety ho ety ny faritra ahazoan'ny hery avy amintsika miasa, mety ho kely ny fahaizantsika, mety ho vitsy ny fotoana ananantsika, mety ho voafetra ny fahalalantsika; nefa misy zava-mahagaga azontsika atao raha ampiasaintsika amim-pahatokiana ireo fotoana mety eo anatrehantsika ao an-tokantranontsika." - TMF, tt. 227,229, edis. 1997.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Misy olona ve ao amin'ny kilasinao amin'izao fotoana izao izay tonga Kristianina noho ny fanasan'ny fianakaviana iray azy ho any an-tokantranony ka nanehoany taminy ny fitiavan'i Jesôsy? Inona no nahafinaritra azy tao amin'izany tokantrano kristianina izany? Inona no nitarika azy handray an'i Jesôsy tao amin'izany tokantrano izany? Inona no lesona azon'ny kilasy sintonina avy amin'izany fanandramana izany?

2. Inona no azonao atao mba hanampiana ny ankohonana iray ahitana raim-pianakaviana na renim-pianakaviana tsy mino an'i Jesôsy?

3. Resaho ao amin'ny kilasy izay mahatonga anao tsy hanana finoana. Ataovy lisitra ireo olana ireo, soraty eo akaikin'ny olana tsirairay avy eo ny vahaolana ho an'izany.

4. Mijoro ho vavolombelona amin'ireo zanatsika sy vady izay tsy mino an'i Jesôsy isika, amin'ireo olona hafa ao amin'ny fianakaviana sy ireo vahiny ihany koa. Tsy mora mandrakariva ny mijoro ho vavolombelona ao an-tokantrano satria tsy tonga lafatra isika kanefa miezaka araka izay tratra haneho ny fitiavan'llay Mpamonjy izay tanteraka. Fomba iray azontsika hanaovana izany ny fanasana ny olona ho ao an-tokantranontsika mba hahitany an'i Jesôsy.  Inona no hitan'ny olona rehefa mitsidika ny tranonao? Inona no azonao atao mba hahatonga ny tokantranonao ho toerana tsara kokoa ho an'ny mpamangy? Ahoana no hanampianao azy ireo hahita kokoa an'i Jesôsy?