Telovolana 3: Ny kely indrindra amin'ireo : Miasa amin'ireo malahelo

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro Gen. 1:26-31; Gen. 2:15; Gen. 3:16-19; Gen. 4:9; Ohab. 22:2.

Tsianjery: "Izay mampahory ny mahantra dia manala baraka ny Mpanao azy; fa ny mamindra fo aminy kosa dia manome voninahitra Azy."  Ohab.14:31 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Eks. 3:7;Eks. 20:1-17; Eks. 23:9; Deo. 14:22-29; Lev. 25:8-23.
Tsianjery: "Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehôvah" - Lev. 19:18.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Eks. 16:16-18; Deo. 5:12-15; Eks. 20:8-11; Mat. 12:9-13; Lev. 25:1-7.
Tsianjery: "Ary hoy Izy tarniny: ny Sabata no natao ho an'ny olona, Fa tsy ny olona ho an'ny Sabata"- Mar 9.9

Hodinihina mandritra ny herinandro Sal. 9:7-9,13-20Sal. 82; Sal. 101; Sal. 146: Ohab. 10:4; Ohab. 13:23,25.

Tsianjery: "Alaharo ny tenin’ny mahantra sy ny kamboty; omeo rariny ny ory sy ny malahelo; vonjeo ny mahantra sy ny malahelo; afaho amin'ny tanan'ny ratsy fanahy izy". Sal. 82:3,4. 

Hodinihina mandritra herinandro: 1 Sam. 8:10-18;Amô. 3:9-11;Mika 2:8-11;Ezek. 34:2-4;7-16Isa1:15-23.

Tsianjery: "Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay  ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany: ny hanao ny marina sy ny ho tia famindrampo ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena." Mika 6:8. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Sal. 115:1-8;Deo. 10:17-22;Isa. 1:10-17;Isa. 58;Mar. 12:38-40.

Tsianjery: "Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako: dia ny hamaha ny famatoran'ny faharatsiana, sy hanaboraka ny fehin'ny zioga, sy handefa ny ampahorina ho afaka, ary hanapatapaka ny zioga rehetra? Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an'ny noana va, sy ny hampiantrano ny ory manjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hihirim-belona amin’ny namanao hianao?" Isa. 58:6,7. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Lio. 1:46-55;Lio. 4:16-21;Mat. 12:15-21;Mat. 21:12-16;Isa. 53:3-6.

Tsianjery: "Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo Izy; naniraka ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahorina, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah." - Lio. 4:18,19. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 5:2-16; Mat. 5:38-48; Lio. 10:25-27; Lio. 16:19-31; Mat. 25:31-46. 

Tsianjery : "Dia hamaly ny Mpanjaka ka hanao aminy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko" - Mat. 25:40. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Asa. 2:42-47; Asa. 9:36; 2 Kôr. 8:7-15: Rom. 12; 1 Kôr. 15:26. 

Tsianjery: "Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin'izao tontolo izao." - Jak. 1:27. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jao. 3:16; Mat. 9:36; Efes. 2:8-10; Mal. 2:10; Apôk. 14:6,7. 

Tsianjery: "Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra; tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy hirehareha. Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesôsy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy" - Efes. 2:8-10. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Zak. 1:12; Mat. 24; Mat. 25; 1 Kôr. 15:12-19; Mpitt. 8:14; Apôk. 21:1-5. 

Tsianjery: "Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo." - 1 Kôr. 15:58. 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 6:25-33; Jak. 1:5-8; Lev. 25:35-37; Mat. 5:9; Isa. 58:1-10.

Tsianjery : "Ao amin'ny maizina no iposahan'ny mazava ho an'ny mahitsy; mamindra fo sy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra; tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy" - Sal. 112:4,5. 

Hodinihina mandritra ity herinandro ity : 2 Kôr. 2:16; Apôk. 12:17; 1 Pet. 2:12; Efes. 2:19; Heb. 10:23-25. 

Tsianjery: "Aoka hohazonintsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hihozongozonany (fa mahatoky Ilay efa nanao ny teny fikasana); ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara" - Heb.10:23,24