Nanome lalana maro ny olony Andriamanitra mba hanampiana azy ireo hanana fiainana tsara kokoa sy ho tonga ohatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa. Mampalahelo anefa fa tsy nanaraka io drafiny io ny olony. Lasa tahaka ny olona rehetra nanodidina azy ihany izy ireo, ka niaina tao anatin'ny tsy rariny sy ny fampahoriana. Naneho ny tsy rariny tamin'ny olony tokoa mantsy ireo mpitondran'ny firenena sasany, ka nangalatra ny fananan'izy ireo sy nampahory azy ireo. Lasa tahaka izany mihitsy ny vahoakan'Andriamanitra. Ny tenany sy izay nilainy ihany no nojeren'ireo mpitarika sy mpitsaran'ny vahoakan'Andriamanitra, ary novidin'ny ratsy fanahy tamin'ny kolikoly izy ireo mba hanao fitsarana mitanila aminy. Tsy niaro ny sarambabem-bahoaka ny fitsarana, ka nanomboka nanambaka ny mahantra ny mpanankarena.

Miresaka momba ny fotoana mahatsiravina nitrangan'ireo zavatra ireo ny Sal.82. Asehon'izany koa ny andraikitr'Andriamanitra amin'ny maha-Mpitsara ny olona rehetra Azy eto an-tany. Manasongadina fotoana izay hitsaran'Andriamanitra ny mpitarika sy ny mpitsaran'ny vahoaka koa io Salamo io. Milaza zavatra momba ny olona izay manao ny asan'ny mpitsara ny mpanoratra ny Salamo. Ho azy, ny asan'Andriamanitra amin'ny maha-Mpitsara Azy no ohatra ny amin'ny fomba tokony hanaovan'ny mpitsara olombelona ny andraikitrizy ireo. Asehonizany asany izany koa ireo fitsipika ilaintsika iainana, ary amin'ny alalan'ireo fitsipika ireo no hitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra velona teto an-tany. "Ireo izay manao ny asan'ny mpitsara eo anatrehany dia tokony hitsara marina" MM, t. 162.

Mifarana amin'ny fangatahan'ny mpanoratra ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra mba hamarana ny faharatsiana manjaka ao amin'ny firenena ilay Salamo (Sal. 82:8). Miteny eo amin'ny toeran'ny olona tsy misy mihaino sy arnpahorin'ny olona manana fahefana io Salamo io. Miantso anAndriamanitra amin'ny maha-Mpitsara fara tampony sy Mpanapaka ambony indrindra izao rehetra izao sy ny firenena rehetra ny mpanoratra izany Salamo izany mba hanampy ny olony. Mampanantena Andriamanitra fa na dia hisy fotoana izay tsy hihainoan'ny fitsarana eto an-tany na hanohanany ny fitarainan'ny mahantra sy ny ampahorina aza, dia mbola misy tombontsoa ahafahantsika mitaraina amin'Andriamanitra mandrakariva.

Aminny fotoana samihafa eo amin'ny fiainana, dia mety iharan'ny tsy rariny ataon'ny olona manana fahefana isika, fa amin'ny fotoana hafa kosa, dia mety ho isika indray no manao ny tsy rariny na mandray tombontsoa avy amin'izany. Manampy antsika ny Sal.82 mba hahita taridalana sy fahendrena ao anatin'ireo fanandramana anankiroa ireo. Mihevitra ny momba ireo mpitsara tsy marina koa Andriamanitra. Lazainy fa zanany koa ireny, ka tiany hifidy fiainana tsara kokoa. Koa misy fanantenana na dia ho an'ireo eo amin'ny andaniny mpampahory aza, raha toa ka avelany hanova azy Andriamanitra.