Lesona 7: I Jesôsy sy ireo malahelo

Hodinihina mandritra ny herinandro: Lio. 1:46-55;Lio. 4:16-21;Mat. 12:15-21;Mat. 21:12-16;Isa. 53:3-6.

Tsianjery: "Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo Izy; naniraka ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahorina, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah." - Lio. 4:18,19. 

Tonga teto an-tany mba haneho antso ho an'Andriamanitra amintsika i Jesôsy.  Naneho amin'ny fanoloran-tena an'Andriamanitra tamintsika ny fampianarany, tahaka izany koa ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Nasehony antsika Andriamanitra tamin'ny fomba fiainany; nitondra fiovana teo amin'ny fiainan'ny olona ny zavatra marobe nataony. 

Nanoratra mikasika ny fiainan'i Jesôsy sy ny asany ireo mpaminany. I Jesôsy ihany koa aza dia nanambara tamin'ny olony ny amin'ny asa nahatongavany tety (Lio. 4). Niahy ny mahantra Izy, nanampy ireo olona nampahorin'ny mpitondra azy, ary naneho fitiavana tamin'ny olona, tahaka izay nataon'ireo mpaminanin'ny TT. 

Tsy tahaka izany anefa no nataon'ireo mpitari-pivavahana tamin'izany andro izany tamin'ireo mahantra ka natahotra an'i Jesosy izy ireo andrao haka ny fahefany Izy. Nosamboriny i Jesôsy, araka izany, ka notsarainy tsy ara-drariny ary nohomboany tamin'ny hazo fijaliana. Maneho amintsika ny faharatsian'ny fahotana ny fahafatesan'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa nitsangana tamin'ny maty Izy. Nandresy tamin'ny ady natao tamin'ny fahotana Izy, namonjy antsika ary manome antsika ny fiainana mandrakizay ny nitsanganany tamin'ny maty. 

Alaivo sary an-tsaina ny tantara: naharay hafatra avy tamin'ny anjely Gabriela i Maria andro vitsivitsy izay. Nilaza taminy ilay anjely fa izy no ho renin'i Jesôsy ilay Zanaky ny Avo indrindra. Tsy mbola nilaza izany tamin'iza na iza izy fa nandeha namangy an'i Elizabeta, ilay rahavaviny zokiny aman-taona, izay niandry zanaky ny fahagagana koa. Nanambara tamin'i Elizabeta ny amin'ny zaza tao an-kibon'i Maria ny Fanahy Masina na dia mbola tsy niteny izany akory aza izy ka niara-nankalaza ny teny fikasana sy ny fahatsaran'Andriamanitra izy mirahavavy.

Vakio ny Lio. 1:46-55. Hitanao ve ny fiderana nataon'i Maria ao amin'ireo andininy ireo? Hoy izy: "Fa ny Mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko" - Lio. 1:49. Nahoana ny fiankohofantsika amin’Andriamanitra no tokony hisy fiderana? Nahoana isika no tokony hisaotra Azy noho ny amin'ny zavatra kely sy ny lehibe?

Miavaka tokoa ka mety ho natao tao amin'ny Salamo na ny asa soratr'ireo poeta hebreo izany hira izany. Feno fankasitrahana an'Andriamanitra i Maria, hitany ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany; fantany koa ny drafitra lehiben'Andriamanitra ho an'ny olony sy ny taranak'olombelona rehetra.

Takatr'i Maria fa te haneho famindrampo amin'ny olony Andriamanitra. Mihevitra ny olona mahantra tokoa Izy, ary mihevitra ny amin'ireo olona izay heverin'ny hafa ho tsy manan-danja. Raha vao avy nandre ny vaovao mahafaly momba an'i Jesôsy avy tamin'ilay anjely i Maria dia nidera an'Andriamanitra. Izao no hirany: "Nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianany Izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ny noana novokisany soa; fa ny manan-karena kosa nampialainy maina." - Lio. 1:52,53.

Manambara amintsika ny Lio. 1:43 fa i Jesôsy no Tompo. Tsy tahaka ireo mpanapaka hafa anefa Izy, samy hafa amin'ny fanjakana eto an-tany ny fanjakany. Tsy ny mpanankarena sy ny olona manam-pahefana no manan-danja indrindra ao amin'ny fanjakany fa ny mahantra sy sahirana izay vokisany "zava-tsoa" Lio. 1:53.

Maneho ny toetr'Andriamanitra sy ny fitiavany ny fiangonana. Azontsika isintonana fesona ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny hiran'i Maria. Manao ahoana no anehoansny fiangonana ny fanjakana izay hirain'i Maria? 

Nampidirin'i Jesôsy tao anatin'ny toriteny voalohany nataony ao amin'ny Lio. 4:16-21 ny Isa. 61:1,2. Fohy ihany ny toriteny nataony, ary rehefa vita izany dia izao no nambarany: "Androany no eta tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany." - Lio. 4:21. 

Noresahiny tao anatin'ny toriteniny ny Isa. 61:1,2 mba hahatakaran'ny Jiosy ny asany. Ny toriteny nataon'i Jesôsy dia fomba iray hafa hanazavana izay nolazain'i Maria tao anatin'ny hirany tamin'ny telopolo taona lasa. Hitantsika ao amin'io toriteny io fa manan-danja lehibe amin'i Jesôsy ny malahelo sy ireo nampahorina. Vaovao mahafaly nentiny ho azy ireo izany.

Nampiasain'i Jesôsy ho fanambarana momba ny iraka nampanaovina Azy ny andalan-teny ao amin'ny Isa. 61. Mahakasika ny ara-panahy sy ny fiainana andavanandron'ny olona ny asa sy ny iraka nampanaovina Azy, ary naneho izany fa tsy mifanalavitra araka izay mety iheverantsika izany ny lafiny ara-panahy sy ny lafim-piainana andavanandro. Tafiditra tao anatin'ny fiahiana ny ara-panahin'ny olona ny fiahiana ny lafiny ara-batana sy izay mety ilainy, ho an'i Jesôsy sy ireo mpianany.

Ampitahao ny Lio. 4:16-21 sy ny Lio. 7:18-23. Araka ny hevitrao, nahoana i Jesôsy no namaly ireo mpanara-dia an'i Jaona araka izay nanaovany izany? Raha misy manontany anao ny amin'ny antony ilazana fa i Jesôsy no Mpamonjy, inona no havalinao? Inona no ambaranao ho antony inoanao fa Andriamanitra i Jesôsy?

Naniraka ireo mpianany hanao ny asany ety an-tany i Jesôsy. Nilaza tamin'izy ireo Izy mba hitory fa "efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra" - Mat. 10:7. Nilaza tamin'ireo mpianany koa i Jesôsy hoe: "sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza rnaimaimpoana." - Mat. 10:8. Tian'i Jesôsy raha maneho ny fitsipika manan-danjan'ny fanjakany ny asa ataon'ireo mpanara-dia Azy. Niara-niasa taminy ireo mpianatra tamin'ny fanasana ny hafa hiditra ao amin'ny fanjakany. Niara-niasa taminy tamin'ny fanandratana ireo olona hadinon'ny fiarahamonina, ireo mahantra ary ny very koa izy ireo.

Tsy maintsy mitory ny hafatry ny anjely telo amin'ny olombelona ety an-tany isika. Ahoana no tokony hahatsiarovantsika mandrakariva izany adidy lehibe izany raha eo am-piahiana ny zavatra ilain’ny mahantra isika?

Tantara marobe no maneho ny fahagagana nataon'i Jesôsy ao amin'ny Baiboly. An'arivo taona mialoha ny nisehoan'izany dia efa niresaka momba izany fahagagana izany i Isaia. Nampahiratra ny jamba Izy, nanasitrana ny marary; nisy ny narary nandritra ny taona maro izay nositraniny (vakio ny Mar. 5:24-34; Jao. 5:1-15). Nampandeha indray ny malemy Izy, nanadio ny boka koa fotsiny ihany fa nikasika azy na dia "tsy madio" aza izy ireo; tamin'ny demonia izay nifehy ny saina sy ny vatany Izy, ary koa aza. 

Mety hieritreritra isika fa natao hanintonana ny vahoaka sy hanaporofoana ny fahefany amin‘ireo mpisalasala sy mpitsikera ireo fahagagana ireo, kanefa tsy izany mandrakariva. Matetika aza i Jesôsy no nanome toromarika ny olona izay nositraniny mba tsy hilaza amin'iza na iza ny amin'izany. Na dia tsy nanaraka mandrakariva ireny toromarika ireny aza ireo olona vao avy nositraniny ka tsy nihazona ny vaovao mahatalanjona ho an'ny tenany samirery, dia niezaka hatrany i Jesôsy naneho fa ireny fahagagana ireny dia mifono zava-manan-danja tokoa fa tsy ho fisehosehoana tsy akory. Ny handraisan’ny olona ny famonjena ao Aminy no tanjona fara tampony amin’izany.

Fanehoana fangorahana ny fahagagana momba ny fanasitranana nataon'i Jesôsy. Izao no nambaran'i Matio ny amin'ny fotoana nialoha indrindra ny namahanan'i Jesôsy ireo olona 5000: "Ary nony nivoaka Jesôsy  dia nahita vahoaka betsaka, ary onena azy ka nahasitrana ny marariny." - Mat. 14:14. Tsapany ny fahorian'ireo izay mijaly, ary nanao izay azony natao Izy mba hanampiana sy hanondrotana ireo izay nifampikasoka taminy.

Vakio ny tenin'i Isaia ao amin'ny Mat. 12:15-21. Mihoatra noho ny fanasitranana ny marary ny fahagagana nataon'i Jesôsy  inona koa no nataony rehefa nanasitrana Izy?

"Ny fahagagana rehetra nataon'i Kristy dia famantarana ny maha-Andriamanitra Azy. Ny asa nambara mialoha fa hataon'ny Mesia indrindra no nataony; ho an'ny Fariseo anefa dia tena fanafintohinana mazava ireny asam-pamindrampo ireny. Tsy niraika sady tsy nangoraka ny mpitarika Jiosy nijery ny fahorian'ny olombelona. Ny fitiavan-tenany sy ny fampahoriana nataony matetika no nahatonga fijaliana izay nositranin'i Kristy. Koa noho izany dia fanomezan-tsiny ho azy ireo ny fahagagana nataony."- IFM, t. 434,

Nampiseho ny fitiavan'i Jesôsy ny fanasitranana mahagaga marobe nataony, naneho ihany koa izany fa marina sy malemy fanahy Izy ary tonga mba hamonjy ireo izay nositraniny. Izay nataony rehetra dia nataony mba hitarihana ny olona handray ny fiainana rnandrakizay (vakio ny Jao. 17:3). 

Rehefa mamaky ny tantaran'i Jesôsy ao amin'ny filazantsara isika dia manintona antsika matetika ny sary maneho ny fahalemem-panahin'i Jesôsy - ny fikarakarany ny marary sy ny ankizy, ny tantaran'ny nitadiavany ny very, ary ny firesahany ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Azo heverina fa izany no mahatonga antsika ho gaga rehefa mahita tantara ahitantsika Azy hentitra ary tsy nitsitsy - indrindra teo anatrehan'ireo mpitari-pivavahana tamin'izany andro izany sy ny fomba sasany fanaon'izy ireo.

Vakio ny tantara mikasika ny nanadiovan’i Jesôsy ny tempoly ao amin'ny Mat. 21:12-16; Mar. 11:15-19; Lio. 19:45-48; ary ny Jao 2:13-17. Hitanao ve fa samy nanoratra io tantara io ao amin'ny bokiny ireo mpanoratra efatra? Inona no ambaran'izany momba io tantara io? Manao ahoana ny lanjany, araka ny hevitrao?

Manan-danja tokoa ity tantara ity, izay ahitana mazava fa nihevitra ny amin'ny tempoly sy ny fiankohofana i Jesôsy.  Nalahelo Izy rehefa nosoloin'ny olona fivarotana biby ny fiankohofana marina. Sary an'ohatra maneho ny fahafatesan'i Jesôsy eo amin'ny hazo fijaliana ireo biby namidy ireo, saingy tsy tsaroan'ny olona nivarotra azy izany satria ny hahazo vola ihany no tao an-tsainy.

Nitovy tamin'izay nataon'ireo mpaminany tamin'ny andron'ny TT ny nataon'i Jesôsy tao amin'io tantara io. Niezaka nanova ny toe-javatra ho tsara kokoa Izy, naniry ny hampitodika indray ny olona ho amin'Andriamanitra sy ny fiankohofana marina Izy. Tsikaritrao ve fa nanoratra ny teny ao amin'nv bokin'i Isaia, Jeremia na ny Salamo Matio sy i Marka ary i Lioka sy i Jaona ao amin'ny tantara momba ny nanadiovan'i Jesôsy ny tempoly? Nanao izany izy ireo mba hanehoana tamin'ny olona fa manao ny asan'ny iray amin'ireo mpaminanin'i Jehôvah (iraka manokana) i Jesôsy. Fantatr'ireo olona tao amin'ny tempoly fa mpaminany i Jesôsy (vakio ny Mat. 21:11) ary nanatona Azy izy ireo rehefa nanasitrana sy nampianatra teo amin'ny kianjan'ny tempoly Izy taorian'ny nandroahany ireo mpivarotra sy mpanakalo vola. Nahita fahasitranana avy tamin'ny fikasihany ny olona, ary nitombo tao am-pony ny fanantenana raha nihaino ny fampianarany izy.

Fantatr'ireo mpitarika fivavahana ihany koa fa mpaminany i Jesôsy - loza mananontanona ny fahefany sy ny toerana ambony nisy azy teo amin'ny antanan-tohatry ny fiarahamonina no fahitany Jesôsy - ka nahatonga azy ireo nitady izay hahafaty Azy, tahaka izay nataon'ireo teo alohany raha nikendry izay hahafaty ny mpaminany tamin'ny taonjato lasa (jereo ao amin'ny Lio. 19:47,48 izany fampitahana izany). 

TAndriamanitra mampahery Ilay Andriamanitra mahita sy mandre ny antsoantson'ny olona mahantra sy mijaly. Io Andriamanitra io no niaina sy niaritra, tao amin'i Jesôsy, ny ratsy indrindra tamin'ny halozan'izao tontolo izao, ny fampahoriana sy ny tsy rariny izay nampitolagaga tokoa. Na dia nampiseho fangorahana sy hatsaram-panahy aza i Jesôsy teo amin'ny fiainany sy ny asany, dia fahafatesana no setrin’izany noho ny fankahalana sy ny fialonana  ary ny tsy rariny. 

Niaritra fitsapana nahatorovan'ny hirifiry, ny fahalozana sy faharatsiana ary fampahoriana i Jesôsy tamin'ny fotoana nivavahany izay nahafeno tebiteby Azy tao an-tsahan'i Getsemane hatramin'ny fotoana nisamborana Azy, ny "nitsarana" sy ny nampahoriana Azy, ny nanarabiana sy ny nanomboana Azy tamin'ny hazo fijaliana ary ny nahafatesany. Nanamafy izany kokoa ny tsy fananana heloka sy ny fahadiovana ary ny fahatsaran'llay nizaka izany: "fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona; ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana."- Fil. 2:7,8. Hitantsika eo amin'ny tantaran'ny famonjena ny hatsaran'ny sorona nataon'i Jesôsy ho antsika, kanefa tsy tokony hohadinointsika ny herisetran'ny fahoriana sy ny tsy rariny niainany tamin'izany.

Vakio ny  Isa. 53:3-6. Inona no ambaran'ireo andininy ireo ny amin'izay nihatra tamin'i Jesosy? Tsy manan-tsiny izy kanefa maty ho an'ireo meloka. Ahoana no hanampian'izany antsika hahatakatra bebe kokoa izay nataony ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana?

Tao amin'i Jesôsy no nahatsapan'Andriamanitra izany hoe iharan'ny faharatsiana sy ny tsy rariny izany. Fanaovana tsinontsinona ny famonoana olona iray tsy manan-tsiny, ary ratsy lavitra noho izany ny famonoana an'Andriamanitra. Ahoana moa no tokony ho fihetsehampontsika rehefa mieritreritra momba izay nihatra tamin'i Jesôsy? Maty lzy mba hampihavana antsika indray amin'Andriamanitra. Izany fahafatesany izany no namela an'Andriamanitra hikambana amintsika ao amin'ny fahalementsika, hahatakarany ny fahalementsika sy hanampiany antsika, mba hahazoantsika antoka ny amin'ny fiantrany sy ny fitiavany ary ny famindrampony amintsika. "Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota." - Heb. 4:15. Endrey izany fanehoana ny toetr’Andriamanitra amintsika! Ahoana no hanombohantsika hisaintsaina ny amin'ny vaovao mahafaly momba an'Andriamanitra izay asehon'ny hazo fijaliana?

Amin’izay ataontsika rehetra ho an'Andriamanitra, indrindra eo amin'ny fanatrarana ireo malahelo ahoana no tokony hihazonantsika mandrakariva ny fahafatesan'i Jesôsy ho solontsika ho ivon'ny iraka fampanaovina antsika sy ny tanjontsika, tsy ho an'ny tenantsika ihany fa ho an‘ireo izay itondrantsika fanampiana koa? (Isa. 53:3-6.)

Vakio ny "In the Footsteps of the Master," tt. 117-124, ao amin'ny WM; "Ireo andro nanompoany" tt. 16-27, ao amin'ny TMF; "Ny tempoly nodiovina indray" tt. 627-640; "Tao amin'ny fitsaran'i Pilato" tt. 777-797, ao amin'ny IFM, nosoratan'i Ellen G. White.

"Nomen'Andriamanitra ao amin'ny teniny ny porofo azo antoka fa vonon-kanafay ny mpandika ny lalany Izy. izay mamita-tena amin'ny fiheverana fa be famindrampo loatra Izy ka tsy hampihatra ny didim-pitsarany amin'ny mpanota, dia ampy azy ny hijery ny hazo fijalian'i Kristy. Ny nahafatesan'ny Zanak'Andriamanitra tsy misy pentina dia vavolombelona fa `fahafatesana no tambin'ny ota", fa tsy maintsy voavaly ara-drariny avokoa ny fandikana rehetra ny didin'Andriamanitra. Kristy Ilay tsy nanana ota dia natao ota ho an'ny olona. Nizaka ny heloky ny fandikana Izy, sy niaritra ny nanafenan'ny Rainy ny tavany taminy, mandra-pahavakin'ny fony sy nahafaka ny ainy. Izany sorona rehetra izany no natao dia ny mba ahazoa-manafaka ny olona amin'ny fanamelohan'ny fahotana. Koa ny fanahy rehetra izay manda tsy hanana anjara amin'ny fanavotana nomanina tamin'ny fomba sarobidy toy izany dia tsy maintsy mizaka ho azy samirery ny heloky ny fandikan-dalana sy ny sazin'izany."- HM, t. 562. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Eritrereto ny amin’ny tsy nanan-tsiny kanefa nanefa ny vidin'ny fahamelohantsika. Nahoana isika no tokony hahatsiaro mandrakariva izany fahamarinana izany? 

2. Saino ny zava-drehetra nataon'ny Ray mba hamonjena antsika. Naniraka an'i Jesôsy ho faty ho antsika izy. Tsy nanota i Jesôsy kanefa maty ho an'ny mpanota, izany hoe maty ho an'ny tsirairay avy amintsika. Nahoana ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana no tokony hahatonga antsika ho olom-baovao? Ahoana no hanavaozany antsika.