Rehefa mamaky ny tantaran'i Jesôsy ao amin'ny filazantsara isika dia manintona antsika matetika ny sary maneho ny fahalemem-panahin'i Jesôsy - ny fikarakarany ny marary sy ny ankizy, ny tantaran'ny nitadiavany ny very, ary ny firesahany ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Azo heverina fa izany no mahatonga antsika ho gaga rehefa mahita tantara ahitantsika Azy hentitra ary tsy nitsitsy - indrindra teo anatrehan'ireo mpitari-pivavahana tamin'izany andro izany sy ny fomba sasany fanaon'izy ireo.

Vakio ny tantara mikasika ny nanadiovan’i Jesôsy ny tempoly ao amin'ny Mat. 21:12-16; Mar. 11:15-19; Lio. 19:45-48; ary ny Jao 2:13-17. Hitanao ve fa samy nanoratra io tantara io ao amin'ny bokiny ireo mpanoratra efatra? Inona no ambaran'izany momba io tantara io? Manao ahoana ny lanjany, araka ny hevitrao?

Manan-danja tokoa ity tantara ity, izay ahitana mazava fa nihevitra ny amin'ny tempoly sy ny fiankohofana i Jesôsy.  Nalahelo Izy rehefa nosoloin'ny olona fivarotana biby ny fiankohofana marina. Sary an'ohatra maneho ny fahafatesan'i Jesôsy eo amin'ny hazo fijaliana ireo biby namidy ireo, saingy tsy tsaroan'ny olona nivarotra azy izany satria ny hahazo vola ihany no tao an-tsainy.

Nitovy tamin'izay nataon'ireo mpaminany tamin'ny andron'ny TT ny nataon'i Jesôsy tao amin'io tantara io. Niezaka nanova ny toe-javatra ho tsara kokoa Izy, naniry ny hampitodika indray ny olona ho amin'Andriamanitra sy ny fiankohofana marina Izy. Tsikaritrao ve fa nanoratra ny teny ao amin'nv bokin'i Isaia, Jeremia na ny Salamo Matio sy i Marka ary i Lioka sy i Jaona ao amin'ny tantara momba ny nanadiovan'i Jesôsy ny tempoly? Nanao izany izy ireo mba hanehoana tamin'ny olona fa manao ny asan'ny iray amin'ireo mpaminanin'i Jehôvah (iraka manokana) i Jesôsy. Fantatr'ireo olona tao amin'ny tempoly fa mpaminany i Jesôsy (vakio ny Mat. 21:11) ary nanatona Azy izy ireo rehefa nanasitrana sy nampianatra teo amin'ny kianjan'ny tempoly Izy taorian'ny nandroahany ireo mpivarotra sy mpanakalo vola. Nahita fahasitranana avy tamin'ny fikasihany ny olona, ary nitombo tao am-pony ny fanantenana raha nihaino ny fampianarany izy.

Fantatr'ireo mpitarika fivavahana ihany koa fa mpaminany i Jesôsy - loza mananontanona ny fahefany sy ny toerana ambony nisy azy teo amin'ny antanan-tohatry ny fiarahamonina no fahitany Jesôsy - ka nahatonga azy ireo nitady izay hahafaty Azy, tahaka izay nataon'ireo teo alohany raha nikendry izay hahafaty ny mpaminany tamin'ny taonjato lasa (jereo ao amin'ny Lio. 19:47,48 izany fampitahana izany).