Lesona 9: Ny asa fanompoana teo amin'ny fiangonan'ny testamenta vaovao

Hodinihina mandritra ny herinandro: Asa. 2:42-47; Asa. 9:36; 2 Kôr. 8:7-15: Rom. 12; 1 Kôr. 15:26. 

Tsianjery: "Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin'izao tontolo izao." - Jak. 1:27. 

Nilaza tamin'ireo mpianany ny amin'izay tiany hataon'izy ireo i Jesôsy ao amin'ny Mat. 28:18-20, izany no iraka farany nomeny azy ireo. Maro ny Kristianina amin'izao andro izao no milaza fa maneho ny asantsika amin'ny maha-fiangonana antsika ireo andininy ireo, izay nitarika ny Kristianina tamin'ny lasa hanompo an'Andriamanitra. Mitarika ny Kristianina amin'izao fotoana izao hizara ny filazantsara momba Jesôsy amin'ny hafa koa izany.

Inona moa no nambaran'i Jesôsy tao amin'io Iraka Lehibe io? Hanao mpianatra, hanao batisa, ary hampianatra ny olona "hitandrina izay rehetra nandidiako anareo"- Mat. 28:20. Maneho amintsika ireo tenin'i Jesôsy ireo fa tiany raha hiahy ireo sahirana ny olony. Tiany isika raha hiahy ireo mijaly sy marary. Tsy zava-baovao tsy akory izany baikon'i Jesôsy izany, tsy asa vaovao no nomeny ny mpanara-dia Azy, fa ny hanohy izay efa nataony teto an-tany. Hitantsika fa nanatanteraka izany asa izany ny mpianatra tao amin'ny fiangonan'ny TV. 

Nitombo haingana ireo vondron'ny mpino taorian'ny niakaran'i Jesôsy tany an-danitra sy ny firotsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny Pentekôsta, ka nanangana ny fiangonana voalohany, karazana fiarahamonina vaovao teo amin'ireo mpanara-dia an'i Jesôsy, notarihin'ireo mpianatra voalohany. Tsy noforoniny teo amin'izy samy izy anefa izany fiarahamonina izany, fa niorina teo amin'ny fampianarana sy ny asan'i Jesôsy ary nosintonina avy amin'ny tantaran'ny Soratra Masina hebreo sy ny mpaminaniny. 

Vakio ny amin'ny fiangonan'ny TV ao amin'ny Asa. 2:42-47 sy ny Asa. 4:32-37. Inona no asa lehibe nataon'ny fiangonana?

Tsy niaina araka ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany ireo Isiraelita tamin'ny andron'ny TT. Tian'Andriamanitra ny hanaovan'ny Isiraely izay marina sy mahitsy. Tsy mitovy amin'izy ireo anefa ny fiangonan'ny TV izay nanaraka tsara izay voalazan'ny Deo. 15:4: "kanefa tsy dia hisy olo-malahelo eo aminao". Inona no nataon'ny Kristianina mba hanehoana ny finoany? Nivarotra izay nananany izy ireo, eny hatramin'ny taniny aza, ary nampiasainy hanampiana ny mpino mahantra ny vola amin'izany. Nanampy ny marary izay nila fanasitranana tao amin'ny fiarahamonina koa ny fiangonan'ny TV (vakio ny Asa. 3:1-11;Asa. 5:12-16

Tsy tonga lafatra ny fiangonan'ny TV, nihanitombo niaraka tamin'ny fiangonana ny olana. Mikasika ny sakafo nomena ny mpitondratena isan'andro ny iray amin'izany olana izany (vakio ny Asa. 6:1). Naniry ny hitory ny filazantsara momba an'i Jesôsy  ireo mpitarika ny fiangonana. Ahoana no namahany ny olana? Nifidy lehilahy fito izy ireo hiandraikitra ny fanomezana sakafo ho an'ny mpitondratena. Nifidy ireo lehilahy fito ireo ny fiangonana mba handray an-tanana ny raharahan'ny fiangonana amin'ny andavanandro. Nanomboka nametraka olona samy hafa hiandraikitra ireo ampahany samy hafa amin'ny asan'Andriamanitra ny fiangonana. Tafiditra tao anatin'ny raharahan'ny fiangonana isan'andro ny fikarakarana ny mpitondratena sy ny fanasitranana ny marary. Tsapan'ny fiangonana fa zava-dehibe ny mijoro ho vavolombelona amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo. 

Alaivo sary an-tsaina ny fiainana tamin'ny andron'ny fiangonan'ny TV. Ahoana no nanehoan'ireo Kristianina tamin'izany fa miahy ny hafa izy ireo? Inona no azontsika atao, amin'ny maha-fiangonana antsika, mba hanehoana fa mihevitra ny hafa koa isika? 

Nihanitombo haingana ny fiangonan'ny TV. Efa nanambara tamin'ireo mpianany ny amin'ny hitrangan'izany i Jesosy: "Fa hahazo hery hianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany." - Asa. 1:8. Mpino vaovao maro no nanampy isa ny fiangonana; iray tamin'izany i Dôrkasy izay nantsoina koa hoe Tabita. Nonina tany amin'ny tananan'i Jopa izy. Hita miharihary fa noraisiny am-po ny torolalana manokana nomen'i Jesôsy ny amin'ny hampitafiana ny tsy nanan-kitafy, nataony ho Azy izany (jereo ny Mat. 25:38, 40).

Vakio ny momba an'i Dorkasy sy ny asa nataony ho an'i Jesôsy ao amin'ny Asa. 9:36. Inona ny asa manokana ataonao ho an'i Jesôoy? Inona ny asa tianao hotsaroan'ny hafa tamin'izay nataonao ho an'Andriamanitra?  

Maro ny olona nahafantatra an'i Dorkasy sy ny asa nataony ho an'i Jesôsy. "Ary be ny asa soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. "- Asa. 9:36.

Nitsidika an'i Lyda i Petera, tanana iray akaikin'i Jopa izay nisy an'i Dorkasy izany. Nampiantso an'i Petera ho tonga any an-tananany izy ireo satria maty i Dorkasy (vakio ny Asa. 9:37-41). Rehefa tonga tany Jopa i Petera dia nahita olona marobe, ireo no olona nampian'i Dorkasy fony fahavelony. Nasehony an'i Petera ny fitafiana nataon'i Dorkasy ho azy, ary azo antoka fa nitantara tantara marobe tamin'i Petera izy ireo ny amin'izay nataon'i Dorkasy mba hanampiana azy ireo sy ny hafa.

Ny nivavahan'i Petera ho an'i Dorkasy sy ny namerenan'Andriamanitra azy ho amin'ny fiainana indray dia tsy manome toky fa hizotra tsara mandrakariva ny fiainana ho an'ireo izay manolotra ny fiainany ho amin'ny fanompoana ny hafa. I Dorkasy aza dia narary ka maty, ary i Stefana izay iray tamin'ireo diakona notendrena hiandraikitra ny mpitondratena tao amin'ny fiangonana koa no nanjary maritiora voalohany (jereo ny Asa. 7:54-60). Tsy lala-mahitsy tsara ny fiainam-panompoana, mety ho lalana mikitoantoana izany amin'ny fotoana sasany. Naneho ny fitiavan'Andriamanitra teo amin'ny asa nataony hanampiana ny mahantra i Dorkasy nandritra ny fiainany, ka nampiasain'Andriamanitra hanehoana fahagagana ny fahafatesany.

Naneho ny herin 'Andriamanitra tamin'ny olona tany Jopa ny nananganana azy tamin'ny maty. "Ary dia fantatra eran'i Jopa izany, ka maro no nino ny Tompo."- Asa. 9:42. 

Nitondra ny filazantsara ho any amin'ny Jentilisa ny apastoly Paoly taorian'ny fiovam-pony. Niteraka fanontaniana maro mikasika ny fifandraisana eo amin'ny fototra jiosin'ny finoana kristianina vao niandoha sy ireo Jentilisa mpanara-dia vaovao an'i Jesosy ny fahombiazana nomen'Andriarnanitra an'i Paoly. Nisy ny fivoriam-be nataon'ireo mpitarika Kristianina Jiosy sy Jentilisa tany Jerosalema, mba hiresahana ny amin'izany toe-javatra izany sy hitadiavana ny fitarihan'Andriamanitra eo anatrehan'ireo fanontaniana saro-baliana marobe. Voarakitra ao amin'ny Asa. 15 ny amin'izany fivoriana izany sy ny vokany.

Ao amin'ny tatitra nataon'i Paoly izay Nita ao amin'ny Gal. 2 anefa dia nanampy teboka manan-danja fray amin'ny torolalana noraisiny avy tamin'ny fivoriam-be tany Jerosalema izy, ho fitohizan'ny asa ataony amin'ny Jentilisa: "izao ihany no tiany, dia ny mba hahatsiarovany ny malahelo, sady nahazoto ahy indrindra rahateo ny hanao izany." - Gal. 2:10. 

Nanohy nifantoka tamin'izany manokana i Paoly (jereo ny Asa. 20:35) ary nandritra ny asany manontolo no nanaovany izany. Tahaka ny fiangonana voalohany tany Jerosalema dia nanitatra ny fomba fijerin'ny fiarahamonina kristianina hahakasika ny mpino miara-mivavaka rehetra i Paoly.

Vakio ny 2 Kôr. 8:7-15. Ahoana no ampifandraisan'i Paoly ny filazantsara sy ny fanomezana amim-pahalalahan-tanana?

Nampiasa ny teny ao amin'ny 'TT koa i Paoly mba handrisihana ny mpino hanome amin-kalalahan-tanana sy hiahy ireo mpiray finoana izay ao anatin'ny toe-java-tsarotra. Naveriny ny tantaran'ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra tamin'ny nanomezana ny mana ho sakafon'ny Isiraelita tany an'efitra, ho ohatry ny fanomezana sy fizarana eo amin'ny fiarahamonin'ny fiangonana izay mivelatra kokoa (jereo ny 2 Kor. 8:15). Naveriny koa ny teny ao amin'ny Sal. 112:9: "Namafy izy, eny, nanome ho an'ny malahelo; ny fahamarinany maharitra mandrakizay" - 2 Kôr 9:9.

Nanentana ireo mpamaky azy i Paoly mba hanome amin'ny fo, ary hanokana tsy tapaka ampahany amin'izay vola miditra aminy, mba hanamora ny fanomezany rehefa mandalo any amin'ny fiangonany izy na i Titosy mba hanangona ny fanatitra ka hitondra izany ho an'ny Kristianina mila fanampiana any Jerosalema.

Nampiasa ohatra ny amin'ny fiangonana fray izy mba hampirisihana ny fiangonana hafa hanana fahalalahan-tanana tahaka izany koa. "satria ny fizahan-toetra anareo amin'izany fanompoana izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsaran'i Kristy sy noho ny fahazotoanareo amin.'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra" hoy i Paoly nanoratra (2 Kôr 9:13).

Mety tsy afaka ny hanolotra vola ho amin'ny fanohanana asa rehetra isika fa tsy maintsy manao safidy, koa ahoana ary no hanaovantsika safidy tsara ny amin'izay habetsaky ny atolotra sy ny olona izay omena izany? 

Miresaka mikasika ny famonjen'Andriamanitra antsika amin'ny finoana i Paoly ao amin'ny Rôm. 1-11. Lohahevitra hafa indray no resahiny ao amin'ny toko faha-12. Manome torohevitra ny amin'ny fanehoana ny fitiavan 'Andriamanitra sy ny fananana fiainana kristianina tsara izy. "Koa amin'izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany." - Rôm. 12:1. Nahoana i Paoly no milaza fa tokony hanolotra ny tenantsika ho fanatitra masina ho an'Andriamanitra isika? Nilaza izany izy noho ny amin'izay nataon'Andriamanitra ho antsika tao amin'i Jesôsy, izany no antony tokony hivelomantsika ho an'Andriamanitra. 

Vakio ny Rom. 12. Inona no resahin'io toko io? Inona no ambaran'i Paoly mikasika ny fitiavana sy ny fiahiana ny hafa? Inona no ambarany ny amin'izay tokony hataontsika amin'ny olona sahirana?

Miresaka ireo asa samy hafa ataontsika ao amin'ny fiangonana amin'ny maha-Kristianina antsika i Paoly ao amin'ny  Rom. 12. Resahiny ao koa ny fanomezana omen'Andriamanitra antsika mba hoenti-manao ny asany, anisan'izany ny fanompoana ny hafa sy ny fampaherezana azy. Fanomezam-pahasoavana iray hafa koa ny fanolorana amin-kahalalahan-tanana (and. 3-8); tsy hoe tokony hatao fotsiny anefa izany fa tokony hatao tsara, amim-pifaliana ary indrindra amim-pitiavana (jereo ny and. 9-11).

Soritsoritani Paoly amin'ny teny tsotra ny mombamomba izany fiainana izany. Nampahery ny mpino izy mba haharitra eo anatrehan'ny fahasarotana sy ny fanenjehana, hiahy ny sahirana, ho mpampihavana amin'ny fotoana rehetra, ary araka izay hitantsika tany aloha, mba hamaly ny ratsy sy ny tsy rariny amin'ny fahalemem-panahy, handresy ny faharatsiana amin'ny fanaovan-tsoa (jereo ny Rôm. 12:20,21).

Maneho ny hevitry ny hoe miaina aminhy maha-olom-baovao io toko io, maneho koa ny fomba hanompoana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana manokana sy eo amin'ny fiarahamonina. Nilaza tamin'ireo mpanara-dia Jesosy vaovao i Paoly ny amin'ny tokony hanovany ny fiainany sy ny laharam-pahamehany ary ny asany, ho setrinizay efa nataon'i Jesôsy ho azy tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Na dia nonina teo amin'ny fiarahamonina manao tsindry sy mate tika lozabe aza izy ireo, tao anatin'ny fanjakana romanina, dia nanome torolalana azy i Paoly mba hanana fiainana miavaka: "Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miova amin'ny fanavaozana ny saina (...)"- Rôm. 12:2.

Inona avy ireo toetra sy fomba fanao tokony hotoherinao ao amin'ny fiarahamonina misy anao mba hanampy anao hanana fiainana sy fitiavana bebe kokoa amin'ny maha-mpanara-dia an'i Jesôsy anao?

Ambaran'ny lovan-tsofina kristianina fa nanjary mpitarika tao amin'ny fiangonana voalohany tany Jerosalema i Jalapa, ilay rahalahin'i Jesôsy, ary izy ilay Jakôba voalaza fa nitarika ny fivoriam-be tany Jerosalema (jereo ny Asa. 15 sy ny Gal. 1 sy 2). Raha izany dia azo heverina fa izy no nanoratra ny epistily notehirizina ao amin'ny Baiboly izay antsoina hoe epistily nosoratan'i Jakôba.

Betsaka no nitondra ny anarana Jakôba tamin'izany andro izany, kanefa raha olona iray ihany no resahina etoana dia azo heverina fa izy ilay mpitarika ny fiangonana izay fantatra tamin'ny anarana hoe Jakôba "ilay marina", izay manondro mpitarika hendry nametraka ho laharam-pahamehana ny fiahiana ny hafa sy ireo izay hadinon'ny fiarahamonina matetika na koa voahosihosy. Nolazaina hoe "bokin'ny Ohabolan'ny Testamenta Vaovao" ny boky nampitondraina ny anarany, izay mifantoka amin'ny fomba fanao araka an'Andriamanitra sy ny fananana fiainana feno fahendrena amin'ny maha-mpanara-dia Azy.

Nirin'ny mpanoratra ny bokin'i Jakôba ny mpamaky Kristianina raha ho "mpankato ny teny hianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo." - Jak. 1:22. Miresaka mikasika ny fivavahana izay ankasitrahan'Andriamanitra koa i Jakôba. Tian'Andriamanitra isika raha mikarakara ny sahirana sy mitandrina ny fontsika ho madio (vakio ny Jak. 1:27).

Vakio ny Jak. 2:1-9 sy ny Jak. 5:1-5. Ahoana no eritreretin'i Jakoba sy tsapany mikasika ny mpanankarena? Ahoana no maha-samy hafa ny fomba fisainany amin'ny fomba fisainan'ny ankamaroan'ny olona? Ahoana no tokony ho fomba fisainantsika mahakasika ny mpanankarena sy ny mahantra ao amin'ny fiangonantsika? Inona no ambaran'i Jakôba fa tokony hataontsika ho azy ireo?

Tsy ampy ny firariana ny fitahian'Andriamanitra raha toa ka tsy manan-kohanina sy hotafina ny olona iray, araka ny nambaran'i Jakôba. Ilaina kokoa ny fanomezana azy sakafo sy fitafiana ho fanehoana ny fiahiantsika azy noho ny fihetsehampo tsara sy ny firarian-tsoa (jereo ny Jak. 2:14-16). Mampiasa izany i Jakôba ho ohatra anehoana ny fifandraisana akaiky eo amin'ny finoana sy ny asa ao amin'ny tontolon-kevitry ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Averiny ihany koa ny fampianaran'i Jesôsy ny amin'ny tokony hitiavantsika ny namantsika tahaka ny tenantsika (Jak. 2:8), ho fanehoana fa tokony hankatoavina amin'ny fiainana andavanandro izany didy izany. Iainana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny hafa izany, tsy ho fitadiavam-pamonjena fa ho fanehoana ny finoana marina. 

Vakio ny "Dorcas — Her Ministry and Its Fahazavana maharitra Influence," tt. 66, 67 ao amin'ny WM; "Fiangonana hatramin'ny farany malala-tanana", tt. 293-301 ao amin'ny VM; "This Apôk. 14:13 is pure religion", tt. 35-41 ao amin'ny WM. "Nomen'ny Mpamonjy ny ainy sarobidy mba hanorenana fiangonana. afaka hikarakara ny fanahy tra-pahoriana, halaim-panahy. Mety ho mahantra, tsy nahazo fanabeazana ary tsy fanta-daza ny antokon'ny mpino, nefa ao amin'i Kristy, dia mety ho manao asa ao an-tokantrano izy, eo amin'ny manodidina, ao amin'ny fiangonana, ary na dia amin'ny faritra ivelany aza, izay hahatratra lavitra toy ny mandrakizay ny vokany." - IFM, t. 655, edisiona 2011. 

"Nahatonga fifalian-dehibe ho an'ny fiangonana voalohany ny fahalalahan-tanana nananany, satria fantany fa ny ezaka nataony no nandraisany anjara amin'ny fitoriana ny hafatry ny filazantsara any amin'ny tany maizina. Hita teo amin'ny fahalalahan-tanany fa tsy nandray foana ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Inona moa no nahatonga izany fahalalahan-tanana izany afa-tsy ny fanamasinan'ny Fanahy? Fahagagana vitan'ny fahasoavana izany teo anatrehan'ny mpino sy ny tsy mpino."- VM, t. 300. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA : 

1. Ahoana no hahatonga ny fiangonana misy anao hanahaka ilay fiangonana noresahina ao amin'ny Asa. 1,2,3?

2. Nianarantsika nandritra ity herinandro ity fa nanangona fanatitra ireo fiangonan'ny TV ary nizara izany tamin'ny mpino tany amin'ny toeran-kafa. Manaraka izany fitsipika izany koa ny Fiangonana Advantista, mandefa fanatitra any amin'ny toerana maro samy hafa eto ambonin'ny tany isika mba hampiroboroboana ny asan'Andriamanitra any amin'izany toerana izany. Nahoana no tsara arahina izany planina ho amin'ny fizarana izany?

3. Manome fampitandremana lehibe ho antsika mikasika ny vola ny Jak. 5:1-5. Nahoana no ilaina tokoa izany fampitandremana izany?