Novakin'ny mpitarika tamin'ny vahoaka ny Bokin'ny Lalàna, na ny Torah. Ho valin'izany dia nanao vavaka lava ny olona, vavaka izay mitanisa ny fahatsaran'Andriamanitra raha am.pitahaina amin'ny tsy fankatoavan'ny Isiraely. Hita fa tsy tena toy ny vavaka ny vavak'izy ireo fa toy ny toriteny kokoa aza. 

Vakio ny vavaky ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny Neh. 9:4-8. lnona ireo lohahevitra lehibe ifantohan'ilay vavaka eo amin'ireo andininy fiandohana ireo, ary nahoana no izany no resahina voalohany?

Ao amin'ny tapany voalohany amin'ilay vavaka, dia misaotra an'Andriamanitra, sy ny anarany amin'ny fomba manokana, ny olona. Teo amin'ny kolontsaina hebreo, dia tena zava,dehibe ny anarana. Tsy izay iantsoan'ny rehetra ny olona iray fotsiny izany, fa nanome azy ny mombamomba azy mihitsy. Noho izany, tena zava-dehibe ny fiderana ny anaran'Andriamanitra satria maneho arninIzao tontolo izao izany fa anarana mendrika hoderaina sy homem-boninahitra ny anaran'ilay Mparnorona izao rehetra izao. Koa ilay vavaka dia manomboka amin'ny fiankohofana amin'Andriamanitra amin'ny maha-Mpamorona Azy sy amin'ny maha-Ilay Iray izay "ma_melona" ny zava-drehetra Azy (Neh. 9:6; vakio koa ny Kol. 1:16,17). Ny voambolana hoe "mamelona" dia avy amin'ny matoanteny hebreo izay midika hoe "mihazona ho velona". Koa Andriamanitra no mihazona ny zava-drehetra ho velona. 

Ilay Andriamanitra izay namorona izao rehetra izao ihany no ilay Andriamanitra izay nifidy an'i Abrahama. Tsy nisy zavatra nampiavaka azy, afa-tsy ny "fony" izay "nahatoky". Marina fa nisy fotoana maro izay tsy nananan'i Abrahama finoana, saingy rehefa nasaina nanolotra an'i Isaka zanany lahitokana izy dia tsy nisalasala fa nankato an'Andriamanitra avy hatrany (vakio ny Gen. 22). Nianatra ny ho mahatoky izy, saingy tsy tonga tampotampoka teo izany, fa vokatry ny fiarahany mandeha maharitra tamin'Andriamanitra. Eo amin'ny fisainana hebreo, ny "fo" dia maneho ny saina. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao: nikolokolo fahatokiana teo amin'ny eritreriny sy ny asany i Abrahama, ary izany no naneken'Andriamanitra azy.

Natomboky ny olona ny vavaka tamin'ny filazana fa Andriamanitra no (1) Mpamorona, (2) Mpamelona antsika, (3) ary Mpihazona ny teny nolazainy. Ilaintsika ny mahatsiaro ireo zavatra telo momba an'Andriamanitra ireo. Ny fihazonana izany ao an-tsaina no hanampy antsika hianatra ny hatoky Azy na dia amin'ny fotoan-tsarotra indrindra aza, izay mety ahatsapantsika fa toa lavitra antsika Izy ary tsy miraharaha ny olantsika. 

Nahoana no zava-dehibe ny mahatsiaro fa Andriamanitra no Mpamorona antsika?