Lesona 10: Miaina ny filazantsara

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jao. 3:16; Mat. 9:36; Efes. 2:8-10; Mal. 2:10; Apôk. 14:6,7. 

Tsianjery: "Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra; tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy hirehareha. Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesôsy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy" - Efes. 2:8-10. 

Ilaintsika ny mitandrina tsara rehefa miresaka momba ny didin'Andriamanitra. Tsy tokony hieritreritra isika fa azontsika atao ny manao zavatra mba hamonjena ny tenantsika na hahazoana sitraka avy amin'Andriamanitra. Tsy afaka mamonjy antsika na oviana na oviana ny asa tsara ataontsika. Averin'ny Baiboly mandrakariva kosa fa mpanota vonjena amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika, amin'ny alalan'i Jesôsy sy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Afaka ny hanantena ny hamonjy ny tenantsika amin'ny alalan'ny fanampiana asa tsara ny fahafatesan'i Jesôsy ve isika? Tsia! Hoy i Ellen G. White: "Atambaro avokoa ny zavatra tsara sy marina sy mendrika ary maha-te ho tia rehetra ao amin'ny olombelona ka asehoy ny anjelin'Andriamanitra izany. Lazao amin'izy ireo fa manana anjara amin'ny famonjena ny olombelona izany. Inona no holazain'izy ireo ny amin'izany? Horaisin'izy ireo ho toy ny famadihana an'Andriamanitra izany ka holavin'izy ireo" - FW, t. 24.

Noho izany, tsy mahavonjy antsika ny asam-pamindrampo sy fangorahana ataontsika ho an'ny mahantra. Rehefa mitombo kosa ny fahatakarantsika sy ny fankasitrahantsika ny famonjena, dia hiampita aty amintsika ny fahamarinana fa amin'Andriamanitra dia mifandray ny fitiavany sy ny fiheverany ny mahantra sy ny ampahorina. Nandray isika ka hanome koa. Rehefa hitantsika fa tena tia antsika Andriamanitra, dia ho hitantsika koa fa tena tia ny hafa izy ka miantso antsika hitia azy ireny koa. 

Hoy ny Jao. 3:16: "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay ". Ny teny grika nadika hoe "izao tontolo izao" dia ny hoe "kosmos", izay midika hoe "izao tontolo izao sy ny aina rehetra noforonin'Andriamanitra eo aminy" - SDABC, b. 5, t. 929. Momba ny drafitr'Andriamanitra ho famonjena ny taranak'olombelona io Jao. 3:16 io, saingy mahafaoka ny voary iray manontolo koa izany. Havaozin'Andriamanitra indray izany.

Vakio ny Rôm. 8:20-23. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo momba ny drafitra lehibe napetrak'Andriamanitra ho famonjena ny olombelona?

Mihoatra noho ny famelana ny helotsika ny drafitr'Andriamanitra ho famonjena antsika. Manavao antsika koa Izy, mamonjy antsika mba hanompo Azy, manasa antsika mba ho isan'ny ankohonany. Ary amin'ny maha-ankohonany antsika, dia maneho ny fitiavany amin'ny hafa amin'ny alalan'ny asa tsara ataontsika isika.

Vakio ny Jao. 3:16,17. Ahoana no anampian'ny and. 17 antsika hahatakatra ny and. 16?

Fantatsika fa tia ny hafa tahaka ny itiavany antsika ihany Andriamanitra. Tia ny olona tiavintsika Andriamanitra, ary mahafaly antsika izany. Tia ireo olona ampiantsika koa Izy. Tia ireo mandratra antsika sy mampatahotra antsika mihitsy koa aza Izy. Tia ny olona rehetra Andriamanitra, n'aiza n'aiza misy azy ireny, na dia ireo olona tsy dia tiantsika loatra aza. 

Milaza ny Baiboly fa manaporofo ny fahatsaran'Andriamanitra ny voary rehetra: "Izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina" - Mat. 5:45. Na ny aina aza dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, ary mpandray izany fanomezana izany avokoa ny olona rehetra, na manao ahoana na manao ahoana ny fihetsiny amin'Andriamanitra na ny valiny asetriny ny fitiavany.

Noforonin'Andriamanitra ary tiany avokoa isika rehetra. Ahoana no anovan'io fahamarinana io ny fihetsitsika manoloana ny hafa sy ny zavatra lalovany? 

Mpanota isika, ary feno fahotana ny planetantsika. Tsy araka izay namoronan'Andriamanitra azy ny fiainana eto amin'ity tany ity. Noforonin'Andriamanitra araka ny endriny tokoa mantsy ny olombelona, ary mbola mitondra izany endriny izany isika na dia ankehitriny aza. Velona ao anaty tontolo ravan'ny fahotana anefa isika, ary ampahany amin'ny tenantsika sy ny fiainantsika izany fahotana izany. Io fahotana io ihany no faharatsiana izay mahatonga ny fahoriana sy ny fampijaliana ary ny fanararaotana manerana izao tontolo izao.

Koa rariny raha mahatsapa maratra sy malahelo noho ny zava-dratsy rehetra mitranga eto amin'izao tontolo izao isika. Ny fitarainana ao amin'ny bokin'ny Salamo, ny alahelon'i Jeremia sy ireo mpaminany hafa, ny ranomaso sy ny fangorahan'i Jesôsy dia samy maneho fa nalahelo izy ireo raha nahita ny faharatsiana mitranga eto an-tany. Inona no tena nampalahelo azy ireo? Ny nahita olona ory noho izany faharatsiana izany.

Vakio ny Mat. 9:36; Mat. 14:14; Lio. 19:41,42; ary Jao. 11:35. Nahatsapa lalina ny fahorian'ny olona i Jesôsy. Inona no nahatonga Azy hangoraka ny olona? Ahoana no hananantsika fo feno fangorahana ny olona koa?

Ilaintsika ny mahatsiaro fa tsy ny olon-dratsy fotsiny no manota na manao ratsy: Raha hoy isika: "Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika" - 1 Jao. 1:8. Mampianatra ireo mpaminanin'ny Baiboly fa zava-doza ny fahotana, tsy dia noho izy nandika ny lalan'Andriamanitra anefa, fa noho izy nandrava ny fifandraisana teo amin'Andriamanitra sy ny olona ary koa noho izy mandratra ny olon-kafa. Izany no mahatonga ny fahotana ho tena zava-doza tokoa. Inona no anton'ny faharatsiana rehetra hitantsika eo amin'ny fiainana?

Inona no mahatonga ny fahantrana sy ny tsy rariny ary ny fampahoriana? Ny valin'ireo fanontaniana ireo dia ny fahotana. Izany no mahatonga ny olona ho tia tena, fatra-pitia vola, masiaka, feno fankahalana, ary tsy mihevitra ny hafa. Inona no azontsika atao mba hampitsaharana io faharatsiana io? Azontsika atao ny miaiky ny fahotantsika amin'Andriamanitra. Ary izany fomba izany koa no dingana voalohany hamelantsika ny fitiavan'Andriamanitra hifehy ny fontsika. "Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra" - 1 Jao. 1:9. 

Tamin'ny fomba ahoana no nanimban'ny fahotana anao? Tamin'ny fomba ahoana no nanimban'ny fahotanao ny olona hafa? Inona no fanafody tokana ho amin'izany? 

Fintino amin'ny fiteninao manokana izay Iazain'ny Efes. 2:8-10. Inona no asehon'ireo andininy ireo momba ny fifandraisana misy eo amin'ny fahasoavana sy ny asa tsara?

Milaza ny Baiboly fa noforonin'Andriamanitra isika mba hiankohoka Aminy sy hanompo ny hafa. Ao an'eritreritsika ihany no ahafahantsika miezaka ny manakatra ny mety ho endrik'ireo fihetsika ireo ao anatin'ny tontolo tsy misy fahotana.

Amin'izao fotoana izao, noho ny fahotana, dia tontolo rava sy lavo ihany no mbola fantatsika. Soa ihany anefa fa mahatonga ny fanasitranana sy ny famelan-keloka ho zava-misy ny fahafatesan'i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika. Nanimba ny fiainana teto amin'izao tontolo izao tokoa ny fahotana, saingy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia afaka miara-miasa Aminy isika mba hanarina ny fahasimbana sy ny ratra hitantsika eo amin'ny fiainan'ny hafa (vakio ny Efes. 2:10). "Tokony hizara amin'ny hafa ireo izay mandray. Hatraiza hatraiza no andrenesana ny antso mitady fanampiana. Miantso olona Andriamanitra mba hiasa amirn-pifaliana ho an'ny mpiara-belona aminy" - TMF, t. 59.

Averina indray fa asain'Andriamanitra manao asa tsara isika: mikarakara ny malahelo, mampitraka ny ampahorina, mamahana ny noana. Tsy manao izany anefa isika mba hahazoana famonjena. Tsy afaka "mividy" ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa tsara ataontsika mantsy isika. Tsy mahavonjy antsika izany asa tsara izany. Mamonjy antsika kosa Izy noho ny amin'i Jesôsy, ary ao Aminy, noho ny finoana Azy, dia manana ny zavatra rehetra ilaintsika rahatrizay mba hamonjena antsika isika. Tsapantsika kosa fa sady mpanota isika no nosimbain'ny fahotana, saingy tia antsika sy nanavotra antsika ihany Andriamanitra, na izany aza. Mbola hiady amin'ny fahotana ihany isika, mbola hiady amin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-karena fatratra. Manolotra antsika fiainam-baovao anefa Andriamanitra, ary manolotra antsika fitiavana izay hanova ny fiainantsika koa Izy.  

Rehefa mijery ny hazo fijaliana isika dia mahita ny sorona lehibe sy feno nataon'i Jesiisy noho ny fahotantsika. Ho tsapantsika fa tsy afaka manampy na Inona na Inona amin'izay natolotr'i Jesôsy antsika isika. Tsy midika anefa izany fa tsy tokony hanao na Inona na Inona isika ho valin'izay nataon'Andriamanitra mba hamonjena antsika. Ny mifanohitra amin'izany aza, tsy maintsy mamaly izany isika! Ary Inona no fomba tsara indrindra hamaliana izany fitiavana izany? Ny fanenhoana fitiavana amin'ny hafa?

Vakio ny 1 Jao. 3:16,17. Ahoana no anehoan'ireo andininy ireo ny valinteny tokony hasetrintsika ny Hazo Fijaliana? 

Nampianatra antsika i Kristy fa tokony hanampy ny olona rehetra sahirana isika. Olona maro no nanatona Azy, saingy tsy nisy nolaviny ireny, eny fa na dia ireo nailikiliky ny olona aza. Noraisiny tamin-kafanana sy fikarakarana tena izy izay rehetra nitady ny fifantohany tamin-kitsim-po: na ny vehivavy nanana laza ratsy, ny mpamory hetra, ny boka, ny Samaritana, ny miaramila rômanina, ny mpitarika ara-pivavahana, na ny ankizy. Nianaran'ny fiangonan'ny TV fa tian'i Kristy handray ny olona rehetra koa izy ireo, mba handraisany koa ny fanomezana dia ny fiainana mandrakizay.

Nanomboka nahatsapa tsikelikely ireo mpino voalohany fa ho an'ny olona rehetra ny filazantsara. Koa nampian'izy ireo asa tsara ho an'ny hafa ny finoany mba hanampiany ireo olona ireo, araka ny baikon'i Jesôsy rahateo. Ary lasa ivon'ny fahatakarany ny filazantsara mihitsy izany, araka izay hitany teo amin'ny fiainana sy ny asa ary ny fahafatesan'i Kristy. Tamin'ny voalohany dia nanana olana tamin'ny fahazoana izay tian'i Jesôsy hataony izy ireo. Jereo fotsiny i Paoly sy i Petera (Asa. 10:9-20), sy ny fiangonan'ny TV iray manontolo mihitsy, araka izay hita nandritra ny filankevitra tarry Jerosalema (vakio ny Asa. 15). Tsy ela anefa dia takatr'izy ireo fa tian'i Jesôsy hizara ny fitiavany sy ny filazantsara amin'ny olona rehetra izy ireo.

Inona no ampianarin'ireto andalan-teny manaraka ireto antsika momba ny fifandraisantsika amin'ny hafa? Inona no itoviantsika rehetra? Ahoana no tokony hanovan'ny hevitra ao amin'ny andininy tsirairay ny fihetsitsika manoloana ny hafa? 

Mal. 2:10.....................................................................................................................................................................................................  

Asa. 17:26.................................................................................................................................................................................................  

Rôm. 3:23 ................................................................................................................................................................................................. 

Gal. 3:28 ...................................................................................................................................................................................................

Ny Gal. 3:28 dia mampianatra antsika ny lesona izay nampianarin'i Jesôsy tao amin'ilay fanoharana momba ny Samaritana tsara fanahy ihany. Inona no hafatra voarakitra ao? Tsy tian'i Jesôsy isika handany andro hiady hevitra momba ny hoe iza no tokony hampiantsika. Mandehana manompo fotsiny, ary miomana ny hotompoin'ny olona izay mety tsy noheverintsika hanompo antsika koa aza. Ampahany amin'ny drafitra lehibe napetrak'Andriamanitra mba hamonjena ny olombelona ny fifanampiantsika rehetra. Ary mampifamatotra sy mampiray antsika rehetra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny filazantsara. 

Mandidy ny mpianany i Jesôsy mba hizara ny filazantsara "amin'izay monina ambonin'ny tarry sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra" Apôk. 14:6. Fariparitan'ny bokin'ny Apôkalipsy ny zavatra hitranga rehefa hizara io hafatra io amin'ny andro farany ny vahoakan'Andriamanitra.

Vakio ny hafatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apôk. 14:6,7. Inona no hafatra momba ny filazantsara hitantsika eo amin'ny and. 7? Inona no mampitovy izany amin'ny Jao. 3:16?

Manambatra ireo lohahevitra lehibe omen'Andriamanitra lanja amin'ny fomba manokana ny Apôk. 14:7:

Fitsarana. Nandritra ireo taona nifandimby dia niantso an'Andriamanitra ny vahoakany mba hitsara ireo olona mampahory azy. Soa ihany fa manoritsoritra Andriamanitra izay mandre ny fitarainan'ireo olona mijaly ny Baiboly. Araka izay hita matetika ao amin'ny Salamo, ohatra, ireo izay anaovana ny tsy rariny dia mandray ny fitsarana ho vaovao mahafaly.

Fiankohofana. Matetika ireo mpanoratra ny TT no mampifandray ny fiankohofana sy ny asa tsara. Olona maro izay nilaza azy ho vahoakan'Andriamanitra no nanao zavatra tsy mendrika. Ao amin'ny Isa. 58, ohatra, dia nilaza mazava tsara Andriamanitra fa ny fivavahana tena ankasitrahany indrindra dia ny fanaovana asam-pahatsaram-panahy sy ny fikarakarana ny mahantra sy ny malahelo (vakio ny Isa. 58:6,7).

Famoronana. Namorona antsika tahaka ny endriny Andriamanitra ka fianakaviana iray avokoa isika rehetra ary samy tiany avokoa. Koa miantso antsika Izy mba hanao ny rariny sy halemy fanahy amin'ny namantsika avy. Manana tombambidy mitovy avokoa isika rehetra eo imason'Andriamanitra. Koa tsy misy tokony hanararaotra na hampahory ny hafa mba hampanan-karena ny tenany tsy ara-drariny na noho ny fitiavany vola fatratra. Tsy tokony haka izay tsy antsika isika. Hijoro ho amin'izay marina koa ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Hiova noho ny fitoriana amin'ny andro farany ny filazantsara ao amin'ny Apôk. 14:6,7 izy ireo. Manasa antsika ny hafatry ny anjely voalohany mba handray ny drafitrAndriamanitra ho famonjena sy ho fanavaozana antsika, sy mba hitandrina ny didin'Andriamanitra sy hanana ny finoana an'i Jesôsy, na dia miankohoka amin'andriamani-tsy izy sy amim-pivavahana sandoka aza izao tontolo izao.

Amin'ny fomba ahoana avy no ahafahantsika manampy ny olona sahirana? Etsy an-daniny koa anefa, ahoana no ahafahantsika mizara amin'izy ireo ny fanantenana sy ny fampitandremana hita ao amin'ny hafatry ny anjely telo? 

Vakio ny "Amintsika Andriamanitra", tt. 9-18, ao amin'ny 'FM; "Voavonjy mba hanompo", tt. 42-53, ao amin'ny TM F.

"Takian'Andriamanitra ho tanimboalobony ny tany manontolo. Na dia eo am-pelatanan'ny mpisoloky azy izy izao, dia an'Andriamanitra. Azy izany noho ny fanavotana, ary tsy latsak'izany noho ny famoronana. Ho an'izao tontolo izao ny fanatitra nataon'i Kristy. 'Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tonolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana' - Jao. 3:16. Tamin'ny alalan'io fanomezana tokana io no izarana ny fanomezana hafa rehetra amin'ny olombelona. Isan'andro dia mandray fitahiana avy amin'Andriamanitra izao tontolo izao. Ny ranonorana indray mitete, ny tara-pahazavana rehetra miantefa amin'ity taranaka tsy mahay mankasitraka ity, ny ravinkazo sy ny voninkazo and ny voankazo rehetra dia samy vavolombelon'ny faharipon'Andriamanitra sy ny fitiavany lehibe" - HF, tt. 261,262.

"Ao amin'i Kristy dia tsy misy Jiosy na Jentilisa, na andevo na tsy andevo, `efa nampanakeken'ny ran'i Kristy izy rehetra" - Gal. 3:28; Efes. 2:13.

"Na inona na inona fahasamihafan'ny finoana ara-pivavahana, dia tokony ho henoina sy valiana ny antso avy amin'ny olombelona mijaly. (...)

"Manodidina antsika, hatraiza hatraiza, dia misy fanahy mahantra, zahan-toetra izay mila teny miray fo aminy, sy asa fanampiana azy. Misy mpitondratena mila firaisam-po sy fanampiana. Misy kamboty izay nanaovan'i Kristy baiko ho an'ny mpanaraka Azy horaisina sahala amin'ny tolotra hokarakaraina avy amin'Andriamanitra. Matetika loatra no lalovana fotsiny sy atao an-tsirambina izy ireny, mety ho rouidrovitra fitafiana, tsy mahalala fomba, ary ny fijery azy dia tsy mahasintona amin'ny lafiny rehetra; nefa dia fananan'Andriamanitra izy ireny. Efa novidiny tamin'ny vidiny lafo izy ireny, ary sarobidy eo amin'Andriamanitra tahaka antsika koa. Anisan'ny ankohonan-dehiben'Andriamanitra izy ireny, ary tompon'andraikitra aminy ny Kristiana amin'ny maha-mpitahim fananana azy " -HF, tt. 338,339. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Mora ny hahalavo ao anatin'ny fakam-panahy ka hihevitra fa mahatonga antsika ho tsara kokoa sy mahavonjy antsika ny asa tsara ataontsika. Ahoana no ahafahantsika manohitra izany fakam-panahy izany?

2. Inona no ataon'ny fiangonanao mba hahatsapan'ny tsirairay fa fray ao amin'i Kristy avokoa isika rehetra? Mona no azon'ny fiangonanao atao mba hanampiana ny hafa hahatsiaro fa anisan'ny fiangonana koa izy ireo?