Lesona 11: Fanantenana ny fiavian'i Jesôsy fanindroany

Hodinihina mandritra ny herinandro: Zak. 1:12; Mat. 24; Mat. 25; 1 Kôr. 15:12-19; Mpitt. 8:14; Apôk. 21:1-5. 

Tsianjery: "Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo." - 1 Kôr. 15:58. 

Nambaran'i Jesôsy fa zava-misy tokoa ny fanjakan'Andriamanitra ary azontsika atao ny ho isan'izany izao ankehitriny izao. Naniraka ireo mpianany Izy hanambara izany amin'ny olon-drehetra ety ambonin'ny tany sy hitory ny filazantsara. Nilaza tamin'izy ireo mba hanompo ny hafa Izy, ary niriny ny hizarany maimaim-poana tahaka izay efa nanomezany ho azy ireo koa (vakio ny Mat. 10:5-8).

Nambaran'i Jesôsy koa fa hafa mihitsy ny fanjakany, "tsy avy amin'izao tontolo izao" izany (Jao. 18:36). Miandry fatratra ny fotoana hanoloan'izany ny fanjakana rehetra eto an-tany Izy; amin'izay fotoana izay dia ho tonga amin'ny fahafenoana ny fanjakan'Andriamanitra.

Amin'ny maha-Advantista antsika dia miandry ny fiavian'izany fanjakana izany isika. Olon'ny fanantenana isika, tsy mikasika ny fanjakana ho avy sy ny tany vaovao ihany, fa fanantenana izay manova ny fiainantsika amin'izao fotoana izao koa. Izany fanantenana izany no iainantsika amin'izao eo am-piandrandrana ny fiainana ho avy, ary koa hiasantsika mba hampisy fiovana eo amin'ny fiainana ankehitriny ho fanehoana ny fanantenantsika izany fiainana ho avy izany. 

Manerana ny Baiboly dia misy antsoantso miverimberina ataon'ny vahoakan'Andriamanitra - indrindra ireo izay niaina tao anatin'ny fanandevozana, ny sesitany, ny fampahoriana, ny fahantrana na koa ny tsy rariny na zava-mampahory hafa - ny mba hidiran'Andriamanitra an-tsehatra. Nitaraina tamin'Andriamanitra ireo andevo hebreo tany Egipta mba hijereny sy handrenesany ny fahoriany, tahaka izany koa ireo Isiraelita tany Babilôna. Nangataka tamin'Andriamanitra izy ireo hanamboatra ny toe-javatra. Maneho ohatra maro amintsika ny Baiboly ny amin'ny namonjen'Andriamanitra ny olony tsy ho azon'ny loza; miady amin'ny fahavalontsika koa Izy.

Miresaka momba ny fotoana hamaranan'Andriamanitra ny faharatsiana ny mpanoratra ny Baiboly. Hanandratra ny zanany izay nampahorina sy nohosihosen'ny hafa Izy. Miaraka amin'izay anefa dia mametra-panontaniana ireo mpanoratra ny Baiboly hoe: "He, Jehôvah , Tompon'ny maro ô! mandra-pahoviana?" Maniry ny hahafantatra izy ny amin'ny halavan'ny fotoana hiandrasan'ny vahoakany vao hanafaka azy amin'ny toe-java-tsarotra misy azy Andriamanitra. Mahita ohatra iray amin'izany fanontaniana izany isika ao amin'ny bokin'i Zakaria, izao no fanontanian'ilay anjelin'i Jehôvah : "He, Jehôvah , Tompon'ny maro ô! mandra-pahoviana no tsy hamindranao fo amin'i Jerosalema sy amin'ny tananan'ny Joda (...)"- Zak. 1:12.

Ahitana fitarainana marobe ny Salamo momba ny fanambinana sy ny haremben'ny ratsy fanahy; ny marina kosa dia mahantra sy hararaotina ary ampahorina. Averimberin'ny mpanoratra Salamo ny antsoantso ny mba hidiran'Andriamanitra an-tsehatra, noho ny finoan'izy ireo fa tsy mizotra araka ny namoronan'Andriamanitra na ny naniriany azy izao tontolo izao. Izany no hitalahoany famindrampo amin'Andriamanitra (vakio ny Sal. 94:3-7).

Mety ho sarotra ny hino fa marina Andriamanitra rehefa mahita olona marobe manao ny tsy rariny isika. Tiantsika hifarana ny faharatsiana, ary rehefa hitantsika fa tsy manao na inona na inona Andriamanitra mba hampitsaharana avy hatrany izany dia tezitra isika. Maro ny mpanoratra ny Baiboly nahatsapa izany; izany no nahatonga an'i Habakoka nilaza hoe: "Jehovah ô, indrisy ny hahelan'ny efa nitarainako, nefa tsy nohenoinao! Mitaraina aho hoe: loza! Nefa tsy vonjenao ihany." - Hab. 1:2.

Misy fitolokoana toy izany koa hita ao amin'ny TV, izay anehoana ny zavaboary mitaraina amin'Andriamanitra mba hamonjy sy hanavao azy indray (jereo ny Rôm. 8:19-22). Hitantsika koa ao amin'ny Apôk. 6:10 ny amin'ireo olona izay novonoina noho ny amin'ny finoany. Mitaraina amin'Andriamanitra izy ireo mba hampitsaharana ny fanenjehana atao amin'ny olony.

Vakio ny Lio. 18:1-8. Hazavain'i Jesôsy ao amin'ireo andininy ireo fa tokony hivavaka mandrakariva ary tsy ho very fanantenana ny mpanara-dia Azy, fa hamaly ny toloko sy ny vavaky ny olony Andriamanitra. Inona no fanantenana omen'izany teny fikasana izany anao? Nahoana isika no mila finoana raha eo am-piandrasana? 

Matetika ny fivavahana no manjary voatsikera ho antony mahatonga ny sain'ny mpino hirona kokoa amin'ny fiainana hoavy noho izay misy eto ankehitriny. Ambara amin'izany tsikera izany fa ny fifantohana amin'ny fanjakana iray hafa dia manjary endri-pandosirana masina ary mahatonga ny mpino tsy hitondra soa ho an'izao tontolo izao sy ny fiarahamonina misy azy. Matetika tokoa ny mpino no manao araka izany tsikera izany, indraindray koa aza mivoy sy mitory ary mampihatra ireo toe-tsaina ireo.

Misy koa ny ohatra ratsy ny amin'ireo mpitarika milaza amin'ny mahantra sy ory mba hanaiky fotsiny ihany ny fahoriana mihatra aminy, satria rehefa ho avy i Jesôsy dia hamerina ny zava-drehetra amin'ny laoniny.

Feno ota tokoa ity tany ity, ka tsy misy maharatsy ny faniriana lalina ny hamerenan 'Andriamanitra ny zava-drehetra aminhylaoniny. Hampitsahatra ny alahelo sy ny fahoriana Izy, ary hamerina ny fahamarinana sy ny rariny raha hampitoetra ny fanjakany. Raha tsy eo rahateo izany fanantenana sy teny fikasana izany dia tsy misy na inona na inona antenaintsika. Nanao toriteny iray mikasika ny fiafaran'izao tontolo izao i Jesôsy (vakio ny Mat. 24 sy 25 . Natokany hananarana ny olona handositra ny zava-dratsy marobe izay hitranga amin'ny hoavy ny ampahany voalohany amin'izany toriteny izany. Rehefa izay dia izao no nambarany: "Ary raha tsy efa nohafohezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena" - Mat. 24:22. Miresaka mikasika ny fandosirana tokoa i Jesôsy, kanefa tsy izany ihany no resahiny. Tsy tokony hieritreritra isika fa izany no lohahevitra manan-danja indrindra ao anatin’io toriteny nataony io. Amin'ny maha-Kristianina antsika, tsy tokony ho fandosirana ireo zava-tsarotra eo amin'ny fiainana fotsiny ihany no fanantenantsika ny hoavy.

Vakio ny Mat. 24 sy 25. Inona no hevitra manan-danja indrindra hitanao ao amin'ny toriteny nataon'i Jesôsy? Tian'i Jesôsy ho toy ny ahoana ny fomba fiainantsika raha eo am-piandrasana ny fiaviany?

Manova ny fomba fiainantsika amin'izao fotoana izao ny zavatra inoantsika mikasika ny hoavy. Tokony hitoky amin'ny teny fikasan'Andriarnanitra isika, izay hanampy antsika hanova ny fiainan'ny hafa.

Ahoana no tokony hanovan'ny fanantenanao ny fiavian'i Jesôsy fanindroany ny fiainanao ankehitriny? Mahatonga anao haniry hanampy ny olona sahirana ve ny fanantenanao izany teny fikasana izany? Raha eny, amin'ny fomba ahoana? 

Tsy hoavy mamirapiratra ihany no antenain'ny Kristianina amin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany. Teny fikasana ho an'ireo Kristianina tamin'ny andron'ny TV ny fitsanganan'i Jesôsy amin'ny maty. Nitsangana tamin'ny maty Izy ary midika izany fa hiverina indray Izy; hanaisotra ny fahotana tsy hisy intsony mandrakizay, ary hanavao indray ny tany (vakio ny 1 Kôr. 15:22,23).

Tsapan'i Paoly fa zava-dehibe ho an'ny finoana kristianina ny fitsaganan'i Jesôsy tamin'ny maty. Hoy izy: "ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany hianareo" - 1 Kôr-. 15:17. Saino ny teny nambaran'i Paoly eto. Manao ahoana ny fitsanganan'i Jesôsy tamin'ny maty ho an'ny finoantsika? Manan-danja tokoa izany satria anton'ny fanantenantsika rehetra. 

Vakio ny 1 Kôr.15:12-19. Araka ny voalazan'ireo andininy ireo, nahoana no zava-dehibe ho an'ny fanantenana ananantsika amin'ny maha-Kristianina antsika ny fahamarinana mikasika ny maty izay hatsangana indray? Ahoana raha misy olona mangataka aminao mba hanazava ny antony maha-zava-dehibe izany finoana izany amin'ny maha-Kristianina anao? lnona no holazainao?

Naniraka ny mpianany i Jesôsy mba hitory ny fanjakan'Andriamanitra (vakio ny Mat. 10:5-8), saingy nandrodana ny fanantenana sy ny herim-po tao aminy ny fahafatesan'i Jesôsy . Nitsangana tamin'ny maty anefa Izy, ary nitondra fiovana mandrakizay tao amin'ireo mpianany ny fahitana Azy. Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia nilaza tamin'ny mpianany ny amin'izay tiany hataony Izy (Mat. 28:18-20). Nanome hery azy ny Fanahy Masina (vakio ny Asa. 2:1-4), dia nandeha mba hanova ny fiainan'ny olona maro izy ireo. Ny fanjakan'i Jesôsy no nameno ny fony.

Tsy natahotra ny herin'ny fahafatesana intsony ireo mpianatr'i Jesôsy . Nifampizarany izay nananany ary niaina tamin-kerim-po noho ny anaran'i Jesôsy izy (vakio ny 1 Kôr. 15:30,31). Ny ratsy izay mitondra fahafatesana ihany no mahatonga ny fahoriana, ny tsy fahamarinana, ny fahantrana ary, ny fampahoriana amin'ny endriny rehetra. Noho ny amin'i Jesôsy sy ny fandreseny ny fahafatesana anefa dia hifarana izany rehetra izany indray andro any. "Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena." - 1 Kôr. 15:26.

Vakio ny Mpitt. 8:14. Inona no fahamarinana lehibe asehon'io andininy io antsika?

Sarotra ny mizaka ny fijaliana sy ny fampahoriana ary ny loza, kanefa mangidy lavitra noho izany ny teny maharary, indrindra moa raha toy ny hoe tsy misy dikany na tsy tsikaritry ny olona akory izany. Ahoana moa raha miaina eo amin'ny tany tsy misy ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny hamerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra isika? Ratsy tokoa ny mieritreritra izany, sa tsy izany? Izany no itarainan'i Sôlômôna ao amin'ny Mpitt. 8:14 ka anambarany fa tsy ara-drariny ny fiainana.

Soa ihany anefa fa tsy nijanona teo i Sôlômôna . Tsy ara-drariny tokoa ny fiainana kanefa hitsara ny zava-drehetra Andriamanitra. Tsy zava-poana avokoa, araka izany, fa misy antom-pisiana ny olona sy ny zavatra rehetra.

Vakio ny Mpitt. 12:13,14. lnona no ambaran'ireo andininy ireo momba ny Ianjan'ny zava-drehetra ataontsika eo amin'ny fiainana?

Inoantsika, amin'ny maha-Kristianina antsika, fa Andriamanitra no Mpitsara antsika; izany finoana izany no manome fanantenana antsika. Mampianatra antsika ny Baiboly fa velona eo amin'ny tany izay namboarin'Andriamanitra sy tiany isika, kanefa tontolo tsy nandeha araka ny tokony ho izy izany ary ao anatin'izany Andriamanitra no miasa hanatanteraka ny drafitry ny famerenana amin'ny laoniny indray, manerana ny fiainana sy ny fahafatesan'i Jesôsy. Ny fitsaran'Andriamanitra dia teboka iray ao anatin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo misy antsika. Azo antoka fa vaovao mahafaly ho an'ireo izay mizaka ny ratsy ataon'izao tontolo izao - ireo izay nailikilika, nanaovana herisetra, nampahorina ary nohararaotina - ny fanomezan-toky momba ny fitsarana.

Midika inona aminao ny fahafantarana fa hamerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny Andriamanitra? lnona no fanantenana atolotr'izany ho anao? 

Vakio ny  Apok. 21:1-5 sy ny Apok. 22:1-5. Miresaka momba ny fiainana ho avy aorian’ny fiavian'i Jesôsy fanindroany ireo andininy ireo. Tsy misy fahotana, fahafatesana, alahelo na ranomaso intsony! Miezaha maka sary an-tsaina izany fiainana izany; sarotra izany, sa tsy izany? Nahoana, araka ny hevitrao, no sarotra alaina sary an-tsaina izany?

Maneho ny fiainana tsy misy fahotana intsony ny Baiboly. Sary mahafinaritra tokoa izany! Resahin'ny Baiboly izay ho hita amin'izany sy izay tsy hisy intsony. Izao fiainana izao ihany no fantatsika ka sarotra ny hahazo sary an-tsaina ny fiainana tsy misy alahelo, fahoriana, tahotra na koa fahafatesana. Tsy hisy hahantra intsony, ary ho ara-drariny ny zava-drehetra. 

Nanome toky ny hanao zavatra iray koa Andriamanitra: "Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony" - Apôk. 21:4. Tsy hoe hamarana ny fahorian'ny olony fotsiny ihany Izy fa hamafa ny ranomasony koa. Manome toky antsika ny bokin'ny Apôkalipsy fa hanasitrana ny olona rehetra voaratran'ny fahotana Andriamanitra. Hampiasa ny ravin'ny hazon'aina Izy hanasitranana antsika. Hazavain'i Jaona fa "ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro" - Apôk. 22:2. Maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona izany fanomezana izany; mihevitra ny amin'ny zavatra tsapantsika sy ny fahoriantsika Izy. Tafiditra ao anatin'nyplaniny ho an'ny tany vaovao ny hanasitranana sy ny hanavaozana antsika.

Mandra-pahatongan’izany fotoana izany dia hiezaka hanao izay azontsika atao isika ao amin'i Kristy, hanao ny anjarantsika hanampiana ny olona manodidina antsika izay mila ny zavatra azontsika atolotra azy. Inona no azontsika omena? Mety ho teny feno hatsaram-panahy izany, na sakafo mafana, na fanampiana ara-pitsaboana, na koa fitafiana na fanampiana, na torohevitra tsara. Na inona na inona azontsika atao dia tokony hataontsika amim-pitiavana tahaka izay nataon'i Jesôsy fony tety an-tany izany.

Mazava loatra fa hiharatsy hatrany ny fiainana eto an-tany; fantatr'i Jesôsy izany; kanefa tsy nanakana Azy tsy hanampy ny hafa izany ary tsy tokony hanakana antsika koa.

"Antsoina hanatratra tanjona ambony lavitra", tt. 271-281 ao amin'ny VM; "Misaona ny tany", tt. 679-687 ao amin'ny HM, nosoratan'i Ellen G. White. "

Rehefa manafaka ny vahoakany tsy ho babo intsony ny feon'Andriamanitra, dia misy fifohazana mahatahotra eo amin'ireo izay mahita fa maty antoka izy tamin'ny zavatra rehetra teo amin'ny ady lehiben'ny fiainana. Raha mbola nitohy ny androm-pahasoavana, dia jamban'ny fitak'i Satana izy, ka nitady izay hanamarinana ny fihetsika nataony sy ny fahotany. Ny mpanankarena dia nirehareha tamin'ny fahamboaniany teo amin'ireo izay tsy nanana tombon-tsoa tahaka azy: nefa tamin'ny fandikana ny lalan'Andriamanitra no nahazoany ny hareny. Tsy nanome hanina ny noana izy, na nanafy ny mitanjaka, tsy nitsara araka ny fahamarinana na tia famindrampo izy. (...) Namidiny tamin'ny harena sy ny fahafinaretan'ny tany ny fanahiny ka tsy mba hikatsaka izay hampanan-karena azy ny amin'Andriamanitra izy. Ny vokatr'izany dia izao: fatiantoka ny fiainany manontolo, nody afero ankehitriny ny fahafinaretany ary ny hareny ho fahalovana." - HM, t. 680.

"Mifarana hatreo ilay ady lehibe. Tsy misy intsony ny fahotana sy ny mpanota. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. Miara-mitepo fifaliana sy firindrana ny voary manontolo. Avy amin'Ilay Mpamorona izao rehetra izao no mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary ny fifaliana manerana ny fanjakana eny amin'ny habakabaka tsy misy fetra. Hatramin'ny "atoma" kitika indrindra ka hatramin'izao tontolo izao lehibe indrindra, ny zavatra rehetra, na ny manan'aina na ny tsy manan'aina dia samy manambara amin'ny alalan'ny hakantony sy ny fifaliany safononoka fa Andriamanitra dia fitiavana." - t.706. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Eritrereto ireo zavatra nianarantsika tamin'ity herinandro ity. Ahoana no anehoan'izany fa manan-danja ny fiainana amin'izao fotoana izao? Inoan'ny olona sasany fa tsy tokony hiahiahy ny amin'izay hanaovana zavatra tsara kokoa amin'izao fiainana izao isika. Horavan'Andriamanitra ny tany ka hataony vaovao indray. Eny tokoa, hamerina ny zava-drehetra amin'ny laoniny Izy , nahoana anefa isika no tokony hitandrina mba tsy hampiasa izany fampanantenana tany vaovao izany ho fialan-tsiny tsy hanampiana ny olona sahirana?

2. Amininy maha-Advantista antsika dia inoantsika ny fampianaran'ny Baiboly izay milaza fa vao mainka hitombo hatrany ny faharatsiana sy ny toe-java-tsarotra ary ny fahoriana mialoha ny fiavian'i Jesôsy. Asehon'ny Mat. 24 antsika fa hitranga izany. Inona no fanantenana omen'ny Mat. 25 antsika raha ao anatin'izany haizina izany?