Manerana ny Baiboly dia misy antsoantso miverimberina ataon'ny vahoakan'Andriamanitra - indrindra ireo izay niaina tao anatin'ny fanandevozana, ny sesitany, ny fampahoriana, ny fahantrana na koa ny tsy rariny na zava-mampahory hafa - ny mba hidiran'Andriamanitra an-tsehatra. Nitaraina tamin'Andriamanitra ireo andevo hebreo tany Egipta mba hijereny sy handrenesany ny fahoriany, tahaka izany koa ireo Isiraelita tany Babilôna. Nangataka tamin'Andriamanitra izy ireo hanamboatra ny toe-javatra. Maneho ohatra maro amintsika ny Baiboly ny amin'ny namonjen'Andriamanitra ny olony tsy ho azon'ny loza; miady amin'ny fahavalontsika koa Izy.

Miresaka momba ny fotoana hamaranan'Andriamanitra ny faharatsiana ny mpanoratra ny Baiboly. Hanandratra ny zanany izay nampahorina sy nohosihosen'ny hafa Izy. Miaraka amin'izay anefa dia mametra-panontaniana ireo mpanoratra ny Baiboly hoe: "He, Jehôvah , Tompon'ny maro ô! mandra-pahoviana?" Maniry ny hahafantatra izy ny amin'ny halavan'ny fotoana hiandrasan'ny vahoakany vao hanafaka azy amin'ny toe-java-tsarotra misy azy Andriamanitra. Mahita ohatra iray amin'izany fanontaniana izany isika ao amin'ny bokin'i Zakaria, izao no fanontanian'ilay anjelin'i Jehôvah : "He, Jehôvah , Tompon'ny maro ô! mandra-pahoviana no tsy hamindranao fo amin'i Jerosalema sy amin'ny tananan'ny Joda (...)"- Zak. 1:12.

Ahitana fitarainana marobe ny Salamo momba ny fanambinana sy ny haremben'ny ratsy fanahy; ny marina kosa dia mahantra sy hararaotina ary ampahorina. Averimberin'ny mpanoratra Salamo ny antsoantso ny mba hidiran'Andriamanitra an-tsehatra, noho ny finoan'izy ireo fa tsy mizotra araka ny namoronan'Andriamanitra na ny naniriany azy izao tontolo izao. Izany no hitalahoany famindrampo amin'Andriamanitra (vakio ny Sal. 94:3-7).

Mety ho sarotra ny hino fa marina Andriamanitra rehefa mahita olona marobe manao ny tsy rariny isika. Tiantsika hifarana ny faharatsiana, ary rehefa hitantsika fa tsy manao na inona na inona Andriamanitra mba hampitsaharana avy hatrany izany dia tezitra isika. Maro ny mpanoratra ny Baiboly nahatsapa izany; izany no nahatonga an'i Habakoka nilaza hoe: "Jehovah ô, indrisy ny hahelan'ny efa nitarainako, nefa tsy nohenoinao! Mitaraina aho hoe: loza! Nefa tsy vonjenao ihany." - Hab. 1:2.

Misy fitolokoana toy izany koa hita ao amin'ny TV, izay anehoana ny zavaboary mitaraina amin'Andriamanitra mba hamonjy sy hanavao azy indray (jereo ny Rôm. 8:19-22). Hitantsika koa ao amin'ny Apôk. 6:10 ny amin'ireo olona izay novonoina noho ny amin'ny finoany. Mitaraina amin'Andriamanitra izy ireo mba hampitsaharana ny fanenjehana atao amin'ny olony.

Vakio ny Lio. 18:1-8. Hazavain'i Jesôsy ao amin'ireo andininy ireo fa tokony hivavaka mandrakariva ary tsy ho very fanantenana ny mpanara-dia Azy, fa hamaly ny toloko sy ny vavaky ny olony Andriamanitra. Inona no fanantenana omen'izany teny fikasana izany anao? Nahoana isika no mila finoana raha eo am-piandrasana?