Matetika ny fivavahana no manjary voatsikera ho antony mahatonga ny sain'ny mpino hirona kokoa amin'ny fiainana hoavy noho izay misy eto ankehitriny. Ambara amin'izany tsikera izany fa ny fifantohana amin'ny fanjakana iray hafa dia manjary endri-pandosirana masina ary mahatonga ny mpino tsy hitondra soa ho an'izao tontolo izao sy ny fiarahamonina misy azy. Matetika tokoa ny mpino no manao araka izany tsikera izany, indraindray koa aza mivoy sy mitory ary mampihatra ireo toe-tsaina ireo.

Misy koa ny ohatra ratsy ny amin'ireo mpitarika milaza amin'ny mahantra sy ory mba hanaiky fotsiny ihany ny fahoriana mihatra aminy, satria rehefa ho avy i Jesôsy dia hamerina ny zava-drehetra amin'ny laoniny.

Feno ota tokoa ity tany ity, ka tsy misy maharatsy ny faniriana lalina ny hamerenan 'Andriamanitra ny zava-drehetra aminhylaoniny. Hampitsahatra ny alahelo sy ny fahoriana Izy, ary hamerina ny fahamarinana sy ny rariny raha hampitoetra ny fanjakany. Raha tsy eo rahateo izany fanantenana sy teny fikasana izany dia tsy misy na inona na inona antenaintsika. Nanao toriteny iray mikasika ny fiafaran'izao tontolo izao i Jesôsy (vakio ny Mat. 24 sy 25 . Natokany hananarana ny olona handositra ny zava-dratsy marobe izay hitranga amin'ny hoavy ny ampahany voalohany amin'izany toriteny izany. Rehefa izay dia izao no nambarany: "Ary raha tsy efa nohafohezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena" - Mat. 24:22. Miresaka mikasika ny fandosirana tokoa i Jesôsy, kanefa tsy izany ihany no resahiny. Tsy tokony hieritreritra isika fa izany no lohahevitra manan-danja indrindra ao anatin’io toriteny nataony io. Amin'ny maha-Kristianina antsika, tsy tokony ho fandosirana ireo zava-tsarotra eo amin'ny fiainana fotsiny ihany no fanantenantsika ny hoavy.

Vakio ny Mat. 24 sy 25. Inona no hevitra manan-danja indrindra hitanao ao amin'ny toriteny nataon'i Jesôsy? Tian'i Jesôsy ho toy ny ahoana ny fomba fiainantsika raha eo am-piandrasana ny fiaviany?

Manova ny fomba fiainantsika amin'izao fotoana izao ny zavatra inoantsika mikasika ny hoavy. Tokony hitoky amin'ny teny fikasan'Andriarnanitra isika, izay hanampy antsika hanova ny fiainan'ny hafa.

Ahoana no tokony hanovan'ny fanantenanao ny fiavian'i Jesôsy fanindroany ny fiainanao ankehitriny? Mahatonga anao haniry hanampy ny olona sahirana ve ny fanantenanao izany teny fikasana izany? Raha eny, amin'ny fomba ahoana?