Tsy hoavy mamirapiratra ihany no antenain'ny Kristianina amin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany. Teny fikasana ho an'ireo Kristianina tamin'ny andron'ny TV ny fitsanganan'i Jesôsy amin'ny maty. Nitsangana tamin'ny maty Izy ary midika izany fa hiverina indray Izy; hanaisotra ny fahotana tsy hisy intsony mandrakizay, ary hanavao indray ny tany (vakio ny 1 Kôr. 15:22,23).

Tsapan'i Paoly fa zava-dehibe ho an'ny finoana kristianina ny fitsaganan'i Jesôsy tamin'ny maty. Hoy izy: "ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany hianareo" - 1 Kôr-. 15:17. Saino ny teny nambaran'i Paoly eto. Manao ahoana ny fitsanganan'i Jesôsy tamin'ny maty ho an'ny finoantsika? Manan-danja tokoa izany satria anton'ny fanantenantsika rehetra. 

Vakio ny 1 Kôr.15:12-19. Araka ny voalazan'ireo andininy ireo, nahoana no zava-dehibe ho an'ny fanantenana ananantsika amin'ny maha-Kristianina antsika ny fahamarinana mikasika ny maty izay hatsangana indray? Ahoana raha misy olona mangataka aminao mba hanazava ny antony maha-zava-dehibe izany finoana izany amin'ny maha-Kristianina anao? lnona no holazainao?

Naniraka ny mpianany i Jesôsy mba hitory ny fanjakan'Andriamanitra (vakio ny Mat. 10:5-8), saingy nandrodana ny fanantenana sy ny herim-po tao aminy ny fahafatesan'i Jesôsy . Nitsangana tamin'ny maty anefa Izy, ary nitondra fiovana mandrakizay tao amin'ireo mpianany ny fahitana Azy. Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia nilaza tamin'ny mpianany ny amin'izay tiany hataony Izy (Mat. 28:18-20). Nanome hery azy ny Fanahy Masina (vakio ny Asa. 2:1-4), dia nandeha mba hanova ny fiainan'ny olona maro izy ireo. Ny fanjakan'i Jesôsy no nameno ny fony.

Tsy natahotra ny herin'ny fahafatesana intsony ireo mpianatr'i Jesôsy . Nifampizarany izay nananany ary niaina tamin-kerim-po noho ny anaran'i Jesôsy izy (vakio ny 1 Kôr. 15:30,31). Ny ratsy izay mitondra fahafatesana ihany no mahatonga ny fahoriana, ny tsy fahamarinana, ny fahantrana ary, ny fampahoriana amin'ny endriny rehetra. Noho ny amin'i Jesôsy sy ny fandreseny ny fahafatesana anefa dia hifarana izany rehetra izany indray andro any. "Ny fahafatesana no fahavalo farany horesena." - 1 Kôr. 15:26.