Vakio ny Mpitt. 8:14. Inona no fahamarinana lehibe asehon'io andininy io antsika?

Sarotra ny mizaka ny fijaliana sy ny fampahoriana ary ny loza, kanefa mangidy lavitra noho izany ny teny maharary, indrindra moa raha toy ny hoe tsy misy dikany na tsy tsikaritry ny olona akory izany. Ahoana moa raha miaina eo amin'ny tany tsy misy ny teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny hamerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra isika? Ratsy tokoa ny mieritreritra izany, sa tsy izany? Izany no itarainan'i Sôlômôna ao amin'ny Mpitt. 8:14 ka anambarany fa tsy ara-drariny ny fiainana.

Soa ihany anefa fa tsy nijanona teo i Sôlômôna . Tsy ara-drariny tokoa ny fiainana kanefa hitsara ny zava-drehetra Andriamanitra. Tsy zava-poana avokoa, araka izany, fa misy antom-pisiana ny olona sy ny zavatra rehetra.

Vakio ny Mpitt. 12:13,14. lnona no ambaran'ireo andininy ireo momba ny Ianjan'ny zava-drehetra ataontsika eo amin'ny fiainana?

Inoantsika, amin'ny maha-Kristianina antsika, fa Andriamanitra no Mpitsara antsika; izany finoana izany no manome fanantenana antsika. Mampianatra antsika ny Baiboly fa velona eo amin'ny tany izay namboarin'Andriamanitra sy tiany isika, kanefa tontolo tsy nandeha araka ny tokony ho izy izany ary ao anatin'izany Andriamanitra no miasa hanatanteraka ny drafitry ny famerenana amin'ny laoniny indray, manerana ny fiainana sy ny fahafatesan'i Jesôsy. Ny fitsaran'Andriamanitra dia teboka iray ao anatin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolo misy antsika. Azo antoka fa vaovao mahafaly ho an'ireo izay mizaka ny ratsy ataon'izao tontolo izao - ireo izay nailikilika, nanaovana herisetra, nampahorina ary nohararaotina - ny fanomezan-toky momba ny fitsarana.

Midika inona aminao ny fahafantarana fa hamerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny Andriamanitra? lnona no fanantenana atolotr'izany ho anao?