Vakio ny  Apok. 21:1-5 sy ny Apok. 22:1-5. Miresaka momba ny fiainana ho avy aorian’ny fiavian'i Jesôsy fanindroany ireo andininy ireo. Tsy misy fahotana, fahafatesana, alahelo na ranomaso intsony! Miezaha maka sary an-tsaina izany fiainana izany; sarotra izany, sa tsy izany? Nahoana, araka ny hevitrao, no sarotra alaina sary an-tsaina izany?

Maneho ny fiainana tsy misy fahotana intsony ny Baiboly. Sary mahafinaritra tokoa izany! Resahin'ny Baiboly izay ho hita amin'izany sy izay tsy hisy intsony. Izao fiainana izao ihany no fantatsika ka sarotra ny hahazo sary an-tsaina ny fiainana tsy misy alahelo, fahoriana, tahotra na koa fahafatesana. Tsy hisy hahantra intsony, ary ho ara-drariny ny zava-drehetra. 

Nanome toky ny hanao zavatra iray koa Andriamanitra: "Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony" - Apôk. 21:4. Tsy hoe hamarana ny fahorian'ny olony fotsiny ihany Izy fa hamafa ny ranomasony koa. Manome toky antsika ny bokin'ny Apôkalipsy fa hanasitrana ny olona rehetra voaratran'ny fahotana Andriamanitra. Hampiasa ny ravin'ny hazon'aina Izy hanasitranana antsika. Hazavain'i Jaona fa "ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro" - Apôk. 22:2. Maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona izany fanomezana izany; mihevitra ny amin'ny zavatra tsapantsika sy ny fahoriantsika Izy. Tafiditra ao anatin'nyplaniny ho an'ny tany vaovao ny hanasitranana sy ny hanavaozana antsika.

Mandra-pahatongan’izany fotoana izany dia hiezaka hanao izay azontsika atao isika ao amin'i Kristy, hanao ny anjarantsika hanampiana ny olona manodidina antsika izay mila ny zavatra azontsika atolotra azy. Inona no azontsika omena? Mety ho teny feno hatsaram-panahy izany, na sakafo mafana, na fanampiana ara-pitsaboana, na koa fitafiana na fanampiana, na torohevitra tsara. Na inona na inona azontsika atao dia tokony hataontsika amim-pitiavana tahaka izay nataon'i Jesôsy fony tety an-tany izany.

Mazava loatra fa hiharatsy hatrany ny fiainana eto an-tany; fantatr'i Jesôsy izany; kanefa tsy nanakana Azy tsy hanampy ny hafa izany ary tsy tokony hanakana antsika koa.