"Antsoina hanatratra tanjona ambony lavitra", tt. 271-281 ao amin'ny VM; "Misaona ny tany", tt. 679-687 ao amin'ny HM, nosoratan'i Ellen G. White. "

Rehefa manafaka ny vahoakany tsy ho babo intsony ny feon'Andriamanitra, dia misy fifohazana mahatahotra eo amin'ireo izay mahita fa maty antoka izy tamin'ny zavatra rehetra teo amin'ny ady lehiben'ny fiainana. Raha mbola nitohy ny androm-pahasoavana, dia jamban'ny fitak'i Satana izy, ka nitady izay hanamarinana ny fihetsika nataony sy ny fahotany. Ny mpanankarena dia nirehareha tamin'ny fahamboaniany teo amin'ireo izay tsy nanana tombon-tsoa tahaka azy: nefa tamin'ny fandikana ny lalan'Andriamanitra no nahazoany ny hareny. Tsy nanome hanina ny noana izy, na nanafy ny mitanjaka, tsy nitsara araka ny fahamarinana na tia famindrampo izy. (...) Namidiny tamin'ny harena sy ny fahafinaretan'ny tany ny fanahiny ka tsy mba hikatsaka izay hampanan-karena azy ny amin'Andriamanitra izy. Ny vokatr'izany dia izao: fatiantoka ny fiainany manontolo, nody afero ankehitriny ny fahafinaretany ary ny hareny ho fahalovana." - HM, t. 680.

"Mifarana hatreo ilay ady lehibe. Tsy misy intsony ny fahotana sy ny mpanota. Voadio tanteraka ny tontolo rehetra. Miara-mitepo fifaliana sy firindrana ny voary manontolo. Avy amin'Ilay Mpamorona izao rehetra izao no mikoriana ny aina sy ny fahazavana ary ny fifaliana manerana ny fanjakana eny amin'ny habakabaka tsy misy fetra. Hatramin'ny "atoma" kitika indrindra ka hatramin'izao tontolo izao lehibe indrindra, ny zavatra rehetra, na ny manan'aina na ny tsy manan'aina dia samy manambara amin'ny alalan'ny hakantony sy ny fifaliany safononoka fa Andriamanitra dia fitiavana." - t.706. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Eritrereto ireo zavatra nianarantsika tamin'ity herinandro ity. Ahoana no anehoan'izany fa manan-danja ny fiainana amin'izao fotoana izao? Inoan'ny olona sasany fa tsy tokony hiahiahy ny amin'izay hanaovana zavatra tsara kokoa amin'izao fiainana izao isika. Horavan'Andriamanitra ny tany ka hataony vaovao indray. Eny tokoa, hamerina ny zava-drehetra amin'ny laoniny Izy , nahoana anefa isika no tokony hitandrina mba tsy hampiasa izany fampanantenana tany vaovao izany ho fialan-tsiny tsy hanampiana ny olona sahirana?

2. Amininy maha-Advantista antsika dia inoantsika ny fampianaran'ny Baiboly izay milaza fa vao mainka hitombo hatrany ny faharatsiana sy ny toe-java-tsarotra ary ny fahoriana mialoha ny fiavian'i Jesôsy. Asehon'ny Mat. 24 antsika fa hitranga izany. Inona no fanantenana omen'ny Mat. 25 antsika raha ao anatin'izany haizina izany?