Lesona 12: Ho tia famindrampo

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 6:25-33; Jak. 1:5-8; Lev. 25:35-37; Mat. 5:9; Isa. 58:1-10.

Tsianjery : "Ao amin'ny maizina no iposahan'ny mazava ho an'ny mahitsy; mamindra fo sy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra; tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy" - Sal. 112:4,5. 

Araka ny efa hitantsika, ny Baiboly dia feno filazalazana feno hafanam-po momba ny fiheveran'Andriamanitra amin'ny fomba manokana ny malahelo sy ny ampahorin'ireo mpifehy azy. Hitantsika koa fa feno antso ao mba hanampian'ny olony ireo olona mijaly ireo. Tsy hifarana io baikon'Andriamanitra ny hikarakarantsika ny mahantra sy ny mijaly io raha tsy efa miverina i Jesôsy. Havaoziny avokoa ny zava-drehetra amin'izay fotoana izay.

Mandra-pahatongan'izay fotoana izay dia manjaka eny rehetra eny ny faharatsiana, amin'ny endriny maro. I Satana sy ny anjeliny no miasa mafy mba hitrangan'izany faharatsiana izany. Ataony tonga mahantra ny olona; entaniny ny mpitarika mba hampahory ny olom-peheziny; mahatonga fanandevozana, fanararaotana, fitiavan-tena, ary fitiavam-bola izy. Ao anatin'ny tontolo tahaka izany, dia mila mijoro mba hanohitra ireo faharatsiana ireo ny fiarahamonintsika sy ny fiangonantsika ary ny ankohonantsika, na dia sarotra aza indraindray ny manao izany. Ho valin'ny fitiavana sy ny baikon'Andriamanitra, dia tsy maintsy feno fangorahana sy fitiavana isika, ary hanana herim-po ny "hanao ny marina sy ho tia famindrampo ary ny hanaraka an’Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena" - Mika 6:8. 

Ampianarin'i Jesôsy sy ireo mpanoratra ny TV fa ireo izay mifidy ny ho isan'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy miaina araka ny soatoavina sy ny fitsipika hafa amin'ny an'izao tontolo izao.

Vakio ny Mat. 6:25-33. lnona no fampanantenana omen'i Jesôsy antsika ao amin'ireo andininy ireo? Ahoana no tokony hanovan'izany fampanantenana izany ny fiainantsika?

Nampianatra i Jesôsy hoe: "Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana?"- Mat. 6:25. Mazava loatra fa zava-dehibe ny hanina sy ny fitafiana, saingy ilaintsika ny mamantatra ireo zavatra manan-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika. Inona izany? Manampy ny hafa. Asain'ny Baiboly mikarakara ny sahirana isika. Tokony ho lasa iray amin'ireo zavatra laharam-pahamehana eo amin'ny fiainantsika io asa io. Amin'izay dia tsy hifantoka firy intsony amin'ny tenantsika isika fa hifantoka bebe kokoa amin'ny hafa.

Hanova ny fifandraisantsika amin'ireo manana fahefana eo amintsika sy amin'ireo ampahorina koa io fomba fisainana io. Manoro hevitra ny Kristianina ny Baiboly mba hanaja sy hankato ny fahefana, araka izay tratra (vakio ny Rôm.13:1-7). Mety hisy fotoana koa anefa ilana ny famerenantsika izay nolazain'i Petera tamin'ny mpitarika ara-pivavahana sasany hoe: "Andriamanitra no tokony hekena mihoatra noho ny olona" - Asa. 5:29. Nampifandanjan'i Jesôsy ireo foto-kevitra anankiroa ireo tao anatin'ny valinteniny tamin'ireo niezaka ny hamandrika Azy teo amin'io resaka io: "Aloavy ho an'i Kaisara ary izay ani Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra" - Mat. 22:21.

Mpitarika maro matetika no mampiasa fandrahonana na hery famoretana mba hifehezana sy hitoerana maharitra eo amin'ny fahefana. Ilaintsika anefa indraindray ny manohitra ireo zava-dratsy ataon'izy ireo, araka izay hitantsika teo amin'ny fiainan'i Jesôsy. Santionany amin'izany, ohatra, ny fanandevozana ka izao no nosoratan'i Ellen G. White raha niresaka momba ny fanandevozana tany Amerika izy: "Raha manohitra ny tenin'Andriamanitra sy ny lalàny ny lalàn'olombelona, dia tsy maintsy manaraka ny lalàn'Andriamanitra isika, na inona na inona mety ho vokatr'izany. Tsy tokony hankatoavintsika ny lalàn'ny firenentsika izay mitaky ny hamerenana amin'ny tompony ny andevo nandositra. Ary tsy maintsy zakaintsika ny vokatry ny fandikana io lalana io. Tsy fananan'olona ny andevo. Andriamanitra no tompony satria Izy no namorona azy, ka tsy manan-jo ny olombelona hilaza fa azy ny olombelona hafa" - TFC, b. 1, tt. 201,202.

Tsy maintsy mankatò ny mpitarika antsika isika, kanefa koa tsy maintsy manampy ireo olona ampahorin'ireo mpitarika ireo. Ahoana no ahafantarantsika ny fotoana mety hanampiana ny olona ampahorin'ny manam-pahefana eo amintsika? 

Kristianina maro no maniry ny hanao zavatra misimisy kokoa mba hitondrana fiovana eo amin'ny fiainan'ireo mijaly. Misy fihetsika sy asa maro izay azontsika atao mba hanatsarana ny fiainan'ny olona :

Fangorahana. Ny dingana voalohany azontsika atao dia ny miombom-po amin'ny fahorian’ireo mijaly. Miresaka momba ny hoe "reraky ny mangoraka" ny olona amin’izao fotoana izao. Midika ireo teny ireo fa lasa zatra loatra amin'ny alahelo sy ny loza aman'antambo maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainana ny ankamaroan'ny olona hany ka reraka loatra izy ka tsy mangoraka ny olona mila ny fanampiany intsony. Tena nahita ny faharatsiana sy ny fahoriana nanodidina Azy i Jesôsy, saingy nangoraka ny olona hatrany Izy. Tsy maintsy manao tahaka izany koa isika.

Fanabeazana. Satria misafotofoto ny toe-javatra maro itrangan'ny tsy rariny sy fahantrana, dia zava-dehibe ho antsika ny mihaino sy mianatra izay azontsika ianarana momba ny olona tiantsika hampiana. Misy olona miezaka ny hanampy ny hafa saingy tsy naka fotoana namantarana ny zavatra nilain'ny olona nampiany izy ireo. Vokatr'izany, niteraka olana maro indray ny fanampiana nataon'izy ireo. Koa ilaintsika ny miezaka manadihady mialoha ny fiainana sy ny zavatra ilain'ny olona tiantsika hampiana. Amin'izay dia ho afaka hanompo azy ireo amin'ny fomba tsara kokoa isika.

Vavaka. Rehefa tojo olana isika, ny zavatra voalohany tiantsika atao dia ny hamaha izany. Mampahatsiahy antsika anefa ny Baiboly fa tokony hanomboka amin'ny vavaka aloha isika, voalohany indrindra. Afaka mitondra fiovana eo amin'ny fiainan'ny malahelo sy ny ampahorina amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika isika. Afaka mivavaka ho an'ireo manana fahefana eo amin'izy ireo koa anefa isika (vakio ny 1 Tim. 2:1,2). Ilaintsika koa ny mangataka ny fitarihan'Andriamanitra eo amin'ny fomba tsara indrindra hanampiantsika ireo mpitarika ireo (vakio ny Ohab. 2:7,8).

Safidy. Ilaintsika ny hanam-paharetana rehefa manampy ny hafa isika. Manantena isika fa hanampy azy ireo hanao safidy tsara ny zavatra ataontsika ho azy ireo. Tsy izany mandrakariva anefa no mitranga. Indraindray dia hanao safidy ratsy izy ireo ka handiso fanantenana antsika, saingy tsy maintsy manaja ny safidiny isika. Hoy i Jesosy: "Koa amin'izany na inona na inona tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany" - Mat. 7:12. Ilaintsika ny mamela io fitsipika io hitarika izay rehetra ataontsika rehefa manampy ny hafa isika.

Vakio ny Jak. 1:5-8. Miresaka momba ny vavaka ireo andininy ireo. Inona no tokony ho anjara asan'ny vavaka eo amin’ny zavatra rehetra ataontsika Kristianina? Inona no ambaran'ny Jak. 2:15,16 fa azontsika atao mba hamalian'Andriamanitra ny vavaka ataontsika ho an'ny hafa? 

"Ny mpanome amin'ny fifaliana no tian’Andriamanitra" - 2 Kôr. 9:7. Ampahany manan-danja eo amin'ny fiainana kristianina ny fanomezana amim-pahalalahan-tanana. Mihoatra noho ny fanomezana vola ny fahalalahan-tanana. Misy zavatra maro hafa azontsika omena an'Andriamanitra koa anefa. Hoy ny Baiboly: "Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra; tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy" -Sal. 112:5.

Inona no ampianarin'ireto andininy manaraka ireto momba ny fahalalahan-tanana amin'ireo sahirana? 

Lev. 25:35-37 ..................................................................................................................................................................................  

Sal. 119:36 ......................................................................................................................................................................................

2 Kôr. 8:12-15 .................................................................................................................................................................................  

1 Jao. 3:16-18  ................................................................................................................................................................................

1 Tim. 6:17-19 .................................................................................................................................................................................

Matetika i Paoly no miresaka momba ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra, izay niseho saika tamin'ny fahafenoany tamin'ny nanolorara Jesôsy ny ainy ho antsika. Io fanomezana io no anton'ny fanantenantsika Kristianina. Ho setrin'izany, ny finoantsika ny fahafatesany ho antsika no antony manosika antsika halala-tanana amin'ny hafa: "Mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo" - Filem. 1:6.

Zavatra betsaka eo amin'ny fiainantsika isam-batan'olona, eo amin'ny fiarahamonina ary eo amin'ny kolontsaina no manosika antsika hihazona zavatra betsaka araka izay azo atao ho an'ny tenantsika. Maro amintsika ankehitriny no miaina ho an'ny "izaho, izaho, ary izaho ihany". Hanosika antsika hiaina kokoa ho an'ny hafa anefa ny finoantsika, raha toa ka tena zava-misy tokoa izany. Manampy antsika hijery izao tontolo izao sy ny mponina eo aminy araka ny fahitan'Andriamanitra azy izany finoantsika izany. Samy hitan'Andriamanitra na ny fahatsaran'izy ireo na ny faharavana ao anatiny, saingy tiany ihany izy ireo na izany aza. Manosika antsika hiezaka ny hanampy ny hafa io fitiavan'Andriamanitra io, na dia midika ho asa mafy aza izany.

Tsara ary ankasitrahan'ny olona mora foana ny fahalalahan-tanana asehontsika amin'ny malahelo. Tsy midika ho fiainana feno fahalalahan-tanana mandrakariva anefa ny fanomezana betsaka (vakio ny Mar. 12:41-44). Mihoatra ary sarobidy lavitra noho ny fanomezana ny fiainana feno fahalalahan-tanana. Miainga avy amin'ny fo izany, ary manova ny fiainantsika ao anatiny mihitsy. Tsy teraka ho malala-tanana ny ankamaroantsika, ka mila ny fitiavan'Andriamanitra isika mba hanova ny fontsika aloha. 

Ankoatra ny fanomezana vola, na dia amim-pahalalahan-tanana aza, dia inona koa ireo fomba ahafahantsika maneho toe-tsaina feno fahalalahan-tanana? 

 Vakio ny Mat. 5:9. Inona no asain'i Jesôsy ataontsika ao amin'io andininy io? Ahoana no ahafahantsika miaina io fahamarinana io ankehitriny?

Antony lehibe mahatonga fahoriana maro ny ady mahery vaika. Manimba fiainana ny ady ary mandany vola betsaka. Eritrereto anefa ireo olona rehetra azontsika nampiana tamin'ny alalan'izany vola izany! Lanin'ny mpitondrantsika amin'ny fitaovam-piadiana anefa izany. Ireo ady lehibe eo amin'ny firenena samy hafa na eo amin'ireo olona mpiray firenena no resahina eto. Misy "ady" kely kokoa mitranga isan'andro koa anefa ao amin'ny ankohonana sy ny fiarahamonina. Izany no antony tsy maintsy iasantsika. Kristianina, tsy ny mba hampanjaka ny rariny fotsiny, fa mba hampanjaka ny fihavanana koa.

Momba ny fampihavanana ny filazantsaran'i Jesôsy, dia ny fampihavanan' Andriamanitra ny olombelona mpanota amin'ny Mpahary azy (vakio ny 2 Kôr. 5:18-21). Mampifandray antsika amin'ny Raintsika any an-danitra i Kristy. Ary ny fampihavanana noraisintsika dia lasa ohatra ho antsika mba hampihavanantsika ny hafa amin'Andriamanitra koa.

Ahoana no iainantsika ny fahamarinana ao amin'ny Isa. 52:7?  

Lasa antony manosika antsika sy ohatra ho antsika mba hikatsaka ny hisian'ny fiadanana eto an-tany koa io filazantsaran'ny fihavanana io. "(...) Izay tsara fihavanana amin'i Kristy sy amin'ny olona (...) dia mandry fahizay toy ny efa any an-danitra sahady izy, manao ny sitrapon'Andriamanitra ka mandraraka fofo-manitra eo amin'ny manodidina azy. Toy ny ranonando mangatsiaka ny saina tia fihavanana, ka mamelombelona ny fo torovana sy ory noho ny adin'izao tontolo izao" - S, t. 29.

Hoy i Jesôsy tao amin'ny toriteny teo an-tendrombohitra: "Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak'Andriamanitra " - Mat. 5:9. Inona no tena tian'i Jesôsy hambara? Andeha atombotsika amin'ny fijerena ny Mat. 5:21-26 ny famaliantsika izany. Tsy hoe manamafy ny didy tsy hamonoana fotsiny Izy, fa milaza koa fa tsy tokony ho tezitra na hitazona lolompo isika fa hamela heloka. Nilaza koa Izy fa tokony ho tia ny fahavalontsika isika, ary hivavaka ho an'izay manenjika antsika (vakio ny Mat. 5:43-48). Midika izany fa tokony hanao dingana mavitrika isika mba hanasoavana azy ireo. Izany no hevitry ny hoe mihavana amin'ny olona rehetra. 

Amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny fiangonanareo eo an-toerana hiantsoroka ny andraikitry ny mpampihavana?

Nanoratra i Solômôna hoe: "Ao ny andro anginana, ary ao ny andro itenenana " Mpitt. 3:7. Marina ny teniny, ary ho antsika, ny famantarana ny fotoana sahaza tokony hanaovana ny zavatra sahaza no ampahany sarotra indrindra. Eo amin'ny resaka fitenenana ho an'ny ampahorina sy fisoloana vava ireo izay tsy mba mahaloa-peo anefa, dia mety nihazona loatra ny fanginana ve isika, amin'ny maha-fiangonana antsika, kanefa tokony ho re ny feontsika?

Matetika ny Kristianina no niresaka momba ny maha-tanana sy tongotr'i Jesôsy. Midika izany fa ilaintsika ny mankato ny baikon'i Jesôsy mba hanampy ny hafa. Tsy izany ihany anefa, fa miantso ny olony voalohany indrindra Andriamanitra mba ho feony, ary rehefa miteny amin'ny anarany isika, dia miteny amin'ny anaran'ireo tiany harovana koa (vakio ny Sal. 146:6-10).

Vakio ny Isa. 58:1-10. Inona no hafatra ao amin'ireo andininy ireo? Inona no ambaran'izany amintsika ankehitriny? Inona no zavatra tena niova teo anelanelan'ny fotoana nanoratan'i Isaia io teny io sy ny androntsika amin'izao fotoana izao?

Matetika Andriamanitra no naniraka ny mpaminaniny hampitandrina ny olona mba hanova ny fiainany sy hanao ny rariny. Tsy nety nihaino ireo hafatra ireo ny ankamaroan'ny olona. Takatr'ireo mpaminany ireo anefa fa tena tian'Andriamanitra loatra ny hisian'ny rariny, ary niombom-po tamin'ny zava-manahirana ireo malahelo sy ampahorina koa izy ireo. Koa nitady izay hahatsara ny fiainan'ireo malahelo ireo ny mpaminany, ka sahy nisolo vava ireo olona tsy mba afaka niteny ireo, na dia teo aza ny fanoherana sy ny fahasorenan'ireo mpitarika ary ny loza natrehin'ireo mpaminany ireo (vakio ny 1 Pet. 3:17).

Amin'ny maha-Advantista antsika, dia manan-javatra tsara maro hatolotra ny olona isika. Nomen'Andriamanitra fitahianamaro isika, nomeny antsika koa ny filazantsara. Koa mangataka antsika Izy mba haneho an'i Jesôsy eo amin'ny fiainantsika. Afaka manampy antsika hamaha ny sasany amin'ny olana eto an-tany ireo fanomezana natolony antsika, ary iray amin'ireo olana ireo ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao.

"Mino ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito fa ny asa rehetra ho fampihenana ny fahantrana sy ny tsy rariny aterak'izany dia ampahany lehibe amin'ny andraikitry ny Kristianina eo amin'ny fiarahamonina. Asehon'ny Baiboly mazava tsara fa mihevitra amin'ny fomba manokana ny mahantra Andriamanitra. Manantena Izy ny hikarakaran'ireo mpanara-dia Azy ny olona mila fanampiana. Samy mitondra ny endrik'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra ary samy mpandray ny fitahiany avokoa (Lio. 6:20). Manaraka ny ohatra nomen’i Jesôsy sy ny fampianarany isika rehefa manampy ny malahelo (Mat. 25:35,36). Miaro ny rariny ho an'ny malahelo ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito ka manatanteraka ny baiko hoe: "Sokafy ny vavanao hisolo ny moana, hahazoan’ny kamboty ny rariny " - Ohab. 31:8- SDAOSGP, 24 Jona 2010. 

"Fanandramana ambony kokoa", tt. 338-346, ao amin'ny TMF; "Duty to the Unfortunate" sy "Man's Duty to His Fellow Men", tt. 511-526, ao amin'ny TFC, b. 3; "Doing for Christ", tt. 24-37, ao amin'ny TFC, b. 2.

"Katsaho any an-danitra sy ety an-tany fa tsy misy fahamarinana voambara, izay manan-kery noho ity voaseho eo amin'ny asam-pamindrampo atao amin'ireo mila ny fitiavantsika sy ny fanampiantsika. Izany no fahamarinana izay ao amin'i Jesôsy. Rehefa manatanteraka ilay fitsipika volamena ireo mitondra ny anaran'i Kristy, dia hiaraka amin'ny filazantsara ny hery niseho tamin'ny andron'ny Apôstoly" - S, t. 121.

"Ny fanomezana tsara indrindra azontsika raisina avy amin'ny Raintsika any an-danitra, dia ny fitiavana ambony asehontsika Aminy sy ny fitiavana feno fandavan-tena ataontsika amin'ny hafa. Tsy fihetseham-po vetivety izany fitiavana izany, fa fitsipika mitoetra sy fiainana avy amin'Andriamanitra. Tsy afaka hitsiry ao amin'ny fo tsy voaova izany. Ao amin'ny fo anjakan'i Kristy ihany no ahitana azy. (...) Rehefa tehirizina ao amin'ny fanahy izany dia manome hamamiana ny fiainana sy mampiely hery manadio" - VM, tt. 488,489. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Araka ny nianarantsika tamin'ity herinandro ity, dia mbola ohatra tonga Iafatra ho an'ny Kristianina hatrany ny filazantsaran'i Jesôsy. Mampianatra antsika ny tokony ho fomba fiainantsika sy fanampiantsika ny hafa izany. Ahoana no nanampian'izany anao hahatakatra sy hankasitraka misimisy kokoa ny filazantsara momba izay nataon'Andriamanitra ho antsika sy ny fanehoany ny fitiavany antsika? 

2. Indraindray ny asantsika mba hampihavana ny olona sy hanampy ny malahelo dia manery antsika hijoro mba hanohitra ireo zavatra tsy ara-drariny. Fotoana ahoana no tsy maha-mety ny miandany amim-poto-kevitra iray ampahibemaso, ary fotoana ahoana no mety ho antsika ny manao izany? Inona no fahasamihafana eo amin'izany?