Lesona 13: Ny fiarahamonin'ny mpanompo

Hodinihina mandritra ity herinandro ity : 2 Kôr. 2:16; Apôk. 12:17; 1 Pet. 2:12; Efes. 2:19; Heb. 10:23-25. 

Tsianjery: "Aoka hohazonintsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hihozongozonany (fa mahatoky Ilay efa nanao ny teny fikasana); ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara" - Heb.10:23,24

 Hita ao amin'ny Apok. 12:17 ny famaritana an-kapobeny ny vahoaka sisa resahin'ny faminanian'ny Baiboly: "izay mitandrina ny dirlin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'i Jesôsy" (jereo koa ny Apok. 14:12). Mampiavaka ireo vahoakan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana faran'ny tantaran'ny tany ireo toetra ireo, ao amin'ny tantaran'ny Baiboly. Ahitantsika ohatra maro ny amin'ny asan'ireo sisa ny Baiboly, indrindra ny fomba hanompoany ny hafa. 

Ohatra iray lehibe i Mosesy izay naneho tamintsika ny tokony ho fitondrantenan'ny vahoaka sisa. Vakio ny momba azy ao amin'ny Eks. 32:1-14. Ahoana no mampitovy an'i Mosesy amin'ireo vahoaka sisa ao amin'ny Apok. 12:17

Tezitra mafy tamin'ny Isiraely Andriamanitra ka saika handringana azy ireo ary hanome ny teny fikasana nataony tamin'i Abrahama - izay hahatonga firenena lehibe ny taranany - ho an'i Mosesy sy ny ankohonany (jereo ny Eks. 32:10).

Tsy naniry izany anefa i Mosesy. Tsy izany fa nanana herim-po nenti-nifandahatra tamin'Andriamanitra izy, ka nilaza taminy tsy hanatanteraka izany mba tsy hilazana zavatra ratsy momba Azy (jereo ny Eks. 32:11-13). Rehefa izany dia niroso kokoa i Mosesy ka tsy nitandro ny ainy raha nitondra ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra.

Niady mafy izy raha nitarika ireo vahoaka ireo tany an'efitra. Nitaraina sy nifanditra izy ireo, saika tamin'ny fotoana rehetra nitarihany azy hatramin’ny nanafahana azy. Izao anefa no nambaran’i Mosesy tamin'Andriamanitra: "enga anie ka hamela ny fahotany Hianaol fa raha tsy izany, mifona aminao aho, vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako." Eks. 32:32. Vonona ny hamoy ny fiainana mandrakizay izy mba hanavotana ireo niara-nandeha taminy.

Endrey izany ohatra lehibe maneho ny fanelanelanana mahafoy tena ho an'ireo izay tsy mendrika izany akory! Tandindona miezinezin'ny drafi-panavotana iray manontolo tokoa izany!

"Teo am-pifonana ho an'i Isiraely dia tsaroan'i Mosesy nisinda ny tahotra tao aminy raha niatrika ny soa sy ny fitiavana lalina an'ity vahoaka efa nanaovany fahafoizan-tena betsaka, teo ambany fitarihan'Andriamanitra ity izy. Nohenoin'i Jehiivah ka novaliany ny fitarainany mihevitra ny hafa. Te hisedra ny tsy fiovana sy ny fitiavan'ity mpanompony ity ilay vahoaka be siasia tsy mahavaly fitia lzy. Nozakain'i Mosesy tamim-pahamendrehana izany fizahan-toetra izany. Tsy nisy fihetsika tia tena na dia kely aza nibaiko ny fitiavany an'i Isiraely. Sarobidy taminy noho ny voninahitra maha-razamben'ilay firenena lehibe azy ny soa ho an'ny olon'Andriamanitra. Nahafaly an'Andriamanitra ny fahatsoram-po sy ny fandavan-tena nananan'ity mpanompony, ka napetrany taminy toy ny nametraka izany amin'ny mpiandry mahatoky, ny iraka lehibe hitondra ny olony any amin'ny tany nampanantenaina." - PM, t. 307,edisiona 2014.

Manambara inona izany ny amin'ny tokony hiahiantsika, araka izay azo atao, ireo manodidina antsika izay mania?

Misy fotoana iadian'ny fiangonana hevitra ny amin'ny asa tokony hataony. Tokony hizara ny filazantsara ve izy? Na koa, tokony hanampy ny olona eo amin'ny fiarahamonina ve? Ilaintsika ny mahatakatra ny asa nataon'i Jesôsy tety an-tany mba hamaliana izany. Izany asa nataony izany no maneho fa misy fifandraisana ety eo amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanampiana ny hafa.

Toy izao no anazavan'i Ellen White izany ao amin'ny teny nataony izay anisan'ny be mpahalala indrindra: "Ny fomba fiasan'i Kristy ihany no hanome fahombiazana marina hahatrarana ny vahoaka. Nifangaro tamin'ny olona ny Mpamonjy toy ny anankiray izay nitady ny hahasoa azy ireo. Nasehony azy ny fangoraham-pony, nanompo teo amin'izay nilain'ireo Izy, ka nahazo ny fitokisany. Rehefa izany dia nibaiko azy Izy hoe: "Manaraha Ahy" (...) Tsy maintsy vonjena ny mahantra, karakaraina ny marary, ampaherezina ny malahelo sy ny fadiranovana, ampianarina ny kely fahalalana, toroan-kevitra ny tsy ampy fanandramana. Tokony hitomany miaraka amin'ireo izay mitomany isika, ary hifaly miaraka amin'izay mifaly." - TMF, t. 87, edis. 1997.

Efa hitantsika fa ampahany lehibe amin'ny asan'i Jesôsy sy ny fanjakany ny fizarana ny filazantsara sy ny fanampiana ny hafa, fitsipiky ny fanjakany izay nataony ho ampahany manan-danja amin'ny asa nampanaoviny ny mpianatra izany. "Ary raha mandeha hianareo, dia mitoria hoe: Efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana." - Mat. 10:7,8. Inona, araka izany, no fomba tsara indrindra hizarana ny hafatr'Andriamanitra amin'ny hafa? Ny fandraisana an-tanana ny zavatra ilainy.

Vakio ny 1 Pet. 2:12 sy ny Fil. 2:15. Ambaran'i Petera sy i Paoly fa manana hery mijoro ho vavolombelona amin'ny hafa momba an'Andriamanitra ny asa tsara ataontsika. Amin'ny fomba ahoana? 

Tsy maintsy vonjena ny mahantra, karakaraina ny marary, ampaherezina ny malahelo sy ny fadiranovana, ampianarina ny kely fahalalana, toroan-kevitra ny tsy ampy fanandramana. Tokony hitomany miaraka amin'ireo izay mitomany isika, ary hifaly miaraka amin'izay mifaly." - TMF, t. 87, edis. 1997. Efa hitantsika fa ampahany lehibe amin'ny asan'i Jesôsy sy ny fanjakany ny fizarana ny filazantsara sy ny fanampiana ny hafa, fitsipiky ny fanjakany izay nataony ho ampahany manan-danja amin'ny asa nampanaoviny ny mpianatra izany. "Ary raha mandeha hianareo, dia mitoria hoe: "Efa mby akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana." - Mat. 10:7,8. Inona, araka izany, no fomba tsara indrindra hizarana ny hafatr'Andriamanitra amin'ny hafa? Ny fandraisana an-tanana ny zavatra ilainy. Vakio ny 1 Pet. 2:12 sy ny  Fil. 2:15. Ambaran'i Petera sy i Paoly fa manana hery mijoro ho vavolombelona amin'ny hafa momba an'Andriamanitra ny asa tsara ataontsika. Amin'ny fomba ahoana? 

Rehefa takatsika ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota dia haniry ny ho marina sy hizara ny vaovao mahafaly isika. Amin'izay dia miara-miasa amin'Andriamanitra isika hanampy ny hafa amin'ny alalan'ireo fanomezana nomeny antsika. 

Manondro an'i Jôba sy ny fahatokiany Andriamanitra amin'ny fiantombohan'ny bokin'i Jôba, ho fanehoana ny fahatsaran'ny lalany sy ny fitondrany ny olombelona lavo (jereo ny Jôba 1:8). Mahavariana ny famelan'Andriamanitra ny lazany ho hita eo amin'ny fomba fiainan'ny vahoakany ety ambonin'ny tany. Nambaran'i Paoly fa ohatra iray maneho ny toetr'Andriamanitra amin'ny hafa ny fiangonana: "mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samy hafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana" - Efes. 3:10.

Vakio ny Efes. 2:19. Miresaka momba ny "ankohonan'Andriamanitra i Paoly ao amin'io andininy io, sary an'ohatra anehoana ny fiangonana izany. Ahoana no hanampian'izany sary izany antsika hahatakatra ny momba ny fiangonan'Andriamanitra sy ny tokony ho fiasany?

Raha tianao ny hahafantatra momba ny fiarahamonina iray dia jereo ny mambra ao aminy. Tsara fanahy amin'ny mambra ao aminy ve izany fiarahamonina izany? Maneho ny amin'ny finoan'izy ireo ny fanontaniana io. Ankohonan'Andriarnanitra isika, tenan'i Kristy, ary fiarahamonin'ny mpino tarihin'ny herin'ny Fanahy Masina. Miandry zavatra mahafinaritra avy amin'ny fiangonany Andriamanitra, dia ny hahatonga azy ho ohatry ny fitiavany.

Ny fitsipiky ny fanjakan'Andriamanitra no tokony hifehy izay ataontsika rehetra. Manao ny rariny Andriamanitra, tokony ho toy izany koa isika. Andriamanitry ny famindrampo sy famelan-keloka Izy, ary fitiavana; isika koa dia tokony haneho famindrampo sy hamela heloka ary ho tia ny hafa.

Ny fitsipiky ny fanjakan'Andriamanitra no tokony hitarika ireo mpitondra ny fiangonana amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny. Izany fitsipika izany koa no hanampy antsika hamaha ny olana eo amin'ny samy mambra. Tokony hifaneho halemem-panahy isika, raha tsy izany, ahoana no hahaizantsika maneho halemem-panahy amin'ny olona tsy ao anatin'ny fiangonana?

Any amin'ny toerana ampiasany olona dia tokony ho mpampiasa malemy fanahy ny fiangonana ka manome tombambidy ny olona ambonin'ny zavatra hafa rehetra, ary manohitra ny fitondra tsy ara-drariny atao amin'ny mambra. Tokony ho toeram-pialofana azo antoka ny fiangonana, izay anaovan'ny mambra ao aminy izay azony atao mba hiarovana ny olona marefo. Tokony hiomana ho amin'ny fanomezana ho fanohanana ireo ao amin'ny "ankohonan’ny fiangonana izay mahantra na sahirana ny mambran'ny fiangonana, tahaka izay nataon'ny fiangonana voalohany.

Nomen'i Jesôsy ho baiko izany, ka nambarany fa tsy hoe hanova ny fiarahamonin'ny finoana ihany izany fa haneho koa ny fahamarinan'ny finoany amin'ireo izay manara-maso azy: "Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia." Jao. 13:34,35. Taridalana Fianarana Baiboly 93.

Misy fotoana ahatsapantsika fa sarotra ny miasa ho an'Andriamanitra. Mety maniry fatratra ny hanampy ny hafa isika, mety ho manam-pinoana lehibe, mety inoantsika fa miandany amin'Andriamanitra isika, kanefa feno fahotana ny tany misy antsika ka manasarotra ny fiainana. Izany no antony ilantsika ny fianakaviamben'ny finoana. Nasehon'i Jesôsy sy ny mpianany tamintsika ny tokony ho endrik'izany. Mahalana ny nanirahany olona handeha hiasa irery, sainu na dia nanao izany aza lzy, dia tsy ela dia miara-miverina Aminy indray izy ireo. Nizara ny tantarany izy ireo ary nanavao indray ny heriny sy ny herim-pony.

Vakio ny Heb. 10:23-25. Ahoana no anampian'ny and. 23 sy 24 antsika hahatakatra izay ambaran'ny and. 25? Inona avy ireo fomba ahafahantsika "hifampahery" (Heb. 10:25, DIEM) ho fanehoana fitiavana bebe kokoa sy hanaovana asa tsara?

Mahavita asa betsaka kokoa ny vondron'olona miara-miasa noho izay miasa irery. Tadidio fa tenan'i Kristy isika (Rom. 12:3-6), mamba ny tena avokoa isika rehetra izay tsy maintsy miara-miasa. Rehefa manao ny zavatra haintsika indrindra isika dia mifanampy mba hanova ny fiainana amin'izao sy amin'ny hoavy.

Na dia zava-dehibe aza ny vokatra rehefa miezaka manao ny tokony hatao isika - momba ny olona sy ny fiainany ny vokatra - dia ilaintsika ny matoky an'Andriamanitra ny amin'izay mety hiseho. Kely ihany indraindray ny fandrosoana hitantsika rehefa miezaka manamaivana ny fahantrana sy miaro ny marefo indrindra ary manafaka ireo izay ao anatin'ny fijaliana sy miaro ireo tsy afaka miteny isika. Manana fanantenana anefa isika fa antony lehibe lavitra sy mitondra ho amin'ny fandresena no hiasantsika: "Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika; fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika, raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana." - Gal. 6:9,10; jereo koa ny Heb. 13:16.

Izany no iantsoana antsika mba hifampahery - hanome fampaherezana ara-bakiteny mihitsy. Mitondra fifaliana kanefa sarotra ny miaina amim-pahatokiana. hay Andriamanitsika izay marina sy ny fiarahamonina misy antsika no fanohanana lehibe indrindra ho antsika ary anasantsika ny hafa ho anisany.

Iza no olona fantatrareo na mahafantatra olona miasa tsy tapaka ho fanamaivanana ny fahorian'ny hafa? Ahoana no hahafahanao mampahery izany olona na vondron'olona izany amin'ny asa tsara ataony? 

Vakio ny "Vavolombelona mahatoky", tt. 483-491 ao amin'ny VM; "Kindness the Key to Hearts," tt. 81-86 ao amin'ny WM. "Ny asa izay nataon'ny mpianatra no tokony hataontsika koa. Tokony ho misionera ny Kristianina tsirairay. Tokony hanompo ireo izay mila fanampiana amim-pitiavana sy amim-pangorahana isika ka hitady amin-kafanam-po tsy miharo fitiavan-tena izay hahamaivana ny fijalian'ny olombelona. (...). Tokony hamahana ny noana isika, hanafy ny mitanjaka, hampahery ny mijaly sy tra-pahoriana. Tokony hiasa ho an'ireo izay tratry ny famoizam-po isika, sy hampitsiry fanantenana ao am-pon'ny tsy manana fanantenana. Ny fitiavan'i Kristy, naseho tamin'ny asa fanompoana tsy niharo fitiavan-tena, dia tokony hisy vokany bebe kokoa eo amin'ny fanovana ny mpanao ratsy noho ny sabatra na ny lapan'ny fitsarana. (...) Matetika ny fo izay mafy hidy noho ny fanomezan-tsiny no hivoha midanadana eo amin'ny fitiavan'i Kristy." - TMF, tt. 60,61, edis. 1997. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Marobe ny olona sy vondron'olona miasa fatratra mba hikarakarana ny mahantra sy ireo olona noana eto ambonin'ny tany. Inona no azontsika hanampiana amin'ny maha-Advantista antsika?

2. Tsaroanao ve ny fotoana nanohanana na nampaherezan'ny fiangonana anao? Nanao ahoana ny fihetsehamponao tamin'izay? Inona no lesona notsoahinao avy tamin'izany fanandramana izany? Ahoana no hahafahanao manome fankaherezana na fanohanana toy izany amin'ny hafa?

3. Manampy antsika hanana fanantenana ny fanohanan'ny mpiara-monin'ny finoana. Inona koa no manampy antsika tsy ho "ketraka amin'ny fanaovan-tsoa" - Gal. 6:9. 4. Inona avy ireo zavatra ataon'ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito ho fanampiana ny olona sahirana? Inona no ataontsika, amin'ny maha-fiangonana antsika, mba hahatonga ny toe-javatra ho ara-drariny eo amin'ny fiainan'ny hafa? Inona no anjara asa azonao tanterahina amin'izany asan'ny fiangonana izany? 

Nampiandraiketan'i Jesôsy asa isika mialoha ny hiverenany. Zava-dehibe araka izany ny hiarahantsika miasa amin'ireo mpino hafa ao amin'ny fiangonana, izay hanamora ny fahavitan'ny asa. Efa hitantsika ny amin'ireo olana tsy maintsy hovahana rehefa manampy ny mahantra sy ny sahirana, kanefa rehefa miara-miasa amin'ny mpiray finoana isika dia hahavita asa tsara kokoa. Amin'izay no hahatonga antsika ho fitahiana ho an'ny manodidina antsika.

Tokony hitandrina isika andrao variana loatra amin'ny fampandehanana ny fiangonana ka hadinontsika ny antom-pisian'ny fiangonana, dia ny hanompo ireo olona manodidina antsika. Tokony hijery manokana ireo olona mijaly isika, ary hanao araka izay nasain'i Jesôsy ataontsika. Asaina mizara ny vaovao mahafaly momba Azy amin'ny hafa isika, ary koa manampy ireo noana sy sahirana ary mahantra. 

Ny Fiangonana Advantista sy ny mambra ao aminy dia tenan'i Kristy (vakio ny 1 Kôr. 12:12-20), ka tokony handeha araka izay nandehanany. Tokony hanao izay nataony, natao ho tanana sy tongotra, feo ary fon'i Kristy eto an-tany isika.

Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly ny amin'ireo Kristianina voalohany izay nanangana fiarahamonina vaovao sa my hafa amin'izay misy rehetra teto an-tany. Nikarakara ireo mambra sahirana tao amin'ny fiangonana izany fiarahamonin'ny Kristianina izany. Nanatratra ireo tany ivelany koa izy ireo ka nanampy azy sy nanasa azy ho isan'ny fiangonana.

Mampiasa sary an'ohatra marobe i Paoly hanehoana amintsika ny nanatsaran'ireo mpino tao amin'ny TV ny fiarahamonina nisy azy. Ambaran'i Paoly fa izy ireo no "fanatitra velona, masina" - Rôm. 12:1, izay atolotra ho an'Andriamanitra. Ambarany koa fa ny vahoakan'Andriamanitra no tenan'i Jesôsy (1 Kôr. 12:12-20), mpitondra hafatra koa (Mr. 5:18-20), ary tahaka ny hanitra (2 Kôr. 2:14-16). Ireo sary rehetra ireo no maneho amintsika fa ohatra maneho ny fanjakan'Andriamanitra ny Kristianina.

Eritrereto ny sary an'ohatra nampiasain'i Paoly anehoana ny Kristianina. Iza amin'izany no tianao indrindra? Nahoana? Inona no sary an'ohatra maneho indrindra an'Andriamanitra izay tianao haseho amin'ny fiarahamonina misy anao?

Ny tsirairay avy amin'ireo sary an'ohatra ireo dia mifandray amina asa iray, tsy hoe mba haneken'Andriamanitra antsika, fa amin'ny maha-olona efa neken'Andriamanitra antsika noho ny amin'ny sorona nataon'i Kristy, izay mamaly ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ka mijoro ho mpiasany eo amin'ny tontolo maratra sy efa ho faty.

Maneho amintsika ny endriky ny fanjakan'Andriamanitra ny sary an'ohatra nataon'i Paoly: fitiavana sy fahasoavana. Inona no mitranga rehefa maneho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny hafa isika? Asehontsika fa anisany ary mandray anjara amin'izany fanjakana mandrakizay izany isika. Ny ohatra asehontsika dia hanampy ny hafa hahita fa handringana ny faharatsiana Andriamanitra amin'ny farany. Azontsika atao ny miaina ny fahamarinan'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana misy antsika, amin'ny maha-mpitondra hafatr'i Jesôsy antsika. Azontsika atao ny maneho ny fahamarinany amin'ny olona izay anaovantsika asa fanompoana eo amin'ny fiainana.

Vakio ny 2 Kor. 2:16.  Inona no maha-samy hafa ireo hanitra roa ao andininy io? Ahoana no ahafantarantsika izay misy antsika amin'ireo?