Nampitondra taratasy an’i Nehemia ho an’i Sanbala hôrônita sy i Tobia amônita ny mpanjaka. I Sanbala sy i Tobia no governora nonina teo amin’ny tany ampitan’ny ony. Nilaza tamin’izy ireo ny taratasin’ny mpanjaka mba hamela an’i Nehemia handalo amin-kalalahana eo amin’ny taniny raha hihazo ny fireneny izy. Nanome baiko an’i Asafa koa ny mpanjaka, i Asafa izay niandraikitra ny alan’ny mpanjaka, mba hanome ny hazo ilainy hanaovany ny tanàna sy ny mandany ary ny vavahadin’ny tempoly. 

Vakio ny Neh. 2:9,10. Milaza amintsika ny amin’ny fanoherana hitranga amin’i Nehemia sy ny Jiosy ireo andininy ireo. Iza no hamely azy ireo? Amin’ny fomba ahoana no hamelezany ny mpanompon’Andriamanitra sy ny vahoakany? 

Manodidina ny taona 445/444 TlK no nahatongavan’i Nehemia tany Jerosalema. Nahatonga olana tany Joda ny taratasy nampitondrain’ny mpanjaka Artaksersesy ho an’ireo governora roa. Nanao izay nisakanana an’i Nehemia i Sanbala sy i Tobia na dia tsy mbola nanao na inona na inona akory aza izy! Anarana jiosy ny hoe Tobia, izay midika hoe “Tsara Andriamanitra”. (Manana anarana jiosy koa i Johanana zanak’i Tobia izay midika hoe “be fahasoavana Jehôvah”). Nitana ny toeran’ny governoran’i Amôna hatrany amin’ny faritra andrefan’i Joda i Tobia; i Sanbala kosa no governoran’i Samaria hatrany amin’ny faritra avaratra; ary i Gasema arabo no nifehy ny tany hatrany atsimo (Neh. 2:18,19); izy koa no nifehy ny tanin’i Edôma sy Môaba. Nohodidinin’ny fahavalo avy amin’ny lafiny rehetra i Jerosalema! Mampalahelo ny fankahalan’ireo mpitondra teo amin’ireo faritra ireo an’i Nehemia noho ny fiheverany ny tombontsoan’ireo nampahorina, tsy mahafaly ireo mpampahory ireo ny fiadanan’ireo izay ampahoriny. 

“Na izany aza anefa dia niteraka fialonana tamin’ny foko mpanompo sampy nonina teo akaikin’ny tanàna ny fahatongavan’i Nehemia tany Jerosalema niaraka tamin’ny andia-miaramila izay nanaporofo ny asa lehibe hataony, fa efa nampiseho tsy fitiavana matetika ny Jiosy izy ireo ka nanevateva azy. Sanbala Horonita sy Tobia Amonita ary Gasema Arabo no mpitarika azy ireny. Raha vao tonga i Nehemia, dia nanao ratsy fijery tamin’ny asa nataon’ilay lehilahin’Andriamanitra izy ireo, ary niezaka nanao izay tsy hahavanona ny tetik’asany ka nanakantsakana izany tamin’ny fomba rehetra.”- MM, t. 521 

Inona koa ny tantara ao amin’ny Baiboly mampiseho ny fanoherana natrehin’ireo olona nantsoin’Andriamanitra hanao ny sitrapony? Ento ao amin’ny kilasy amin’ny Sabata ny valinteninao.