Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 4: Ezra sy Nehemia
Catégorie : Lesona 2 : I Nehemia

Tsy isalasalana fa niantso an’i Nehemia ho amin’ny asany Andriamanitra ary manome azy izay ilainy amin’izany. Niroso i Nehemia noho ny fahafantarany ny teny fikasan’Andriamanitra sy ny fahazoany antoka fa Izy no miantso azy. Tamim-pitandremana sy tamim-bavaka anefa no nandrosoany. Raha lazaina amin’ny teny hafa, na dia fantany aza fa nomba azy Andriamanitra dia tsy nisakana azy tsy hihevitra ny amin’izay hataony izany. 

Vakio ny Neh. 2:11-20. Inona no ataon’i Nehemia mba hiomanana ho amin’ny tetikasan’ny fanaovana ny manda? 

Afaka misintona lesona marobe ny amin’ny toetry ny mpitarika tsara isika avy amin’izay nataon’i Nehemia ho fiomanana. 

Lesona 1: Tsy nolazainy tamin’iza na iza ny drafiny. Izao no nambarany: “(…) nefa tsy nisy olona nilazako izay natsindrin’Andriamanitra ny foko hatao any Jerosalema” - Neh. 2:12. Ny zava-dehibe iray hafa dia izao: hitantsika mazava fa tsy nilaza ny planiny tamin’ny fahavalo i Nehemia, ary tsy nambarany tamin’ireo mpitarika jiosy koa izany. Nandeha nivoaka tamin’ny alina izy sy ireo lehilahy vitsivitsy ka nijery ny tanàna mba hahitany ny asa tokony hatao. 

Lesona 2: Nanao zavatra iray manan-danja i Nehemia mialoha ny hanaovany ny asa tokony hotanterahina: nataony ny drafitry ny asa rehetra. 

Lesona 3: Rehefa niresaka momba ny asa i Nehemia dia nitanisa ireo zavatra efa nataon’Andriamanitra mba hahatanteraka izao iraka izao; rehefa izay dia nambarany ny teny nataon’ny mpanjaka. Mampahery izy mialoha ny hiantsoany fanoloran-tena. Toy ny fahagagana ny naneken’ny Jiosy sy nanapahany hevitra hanao ny fanorenana na dia teo aza ny fanoherana hihatra aminy. Tsy ny mpanjaka ihany no nomanin’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny vavaka sy ny fifadian-kanina nataon’i Nehemia, fa ny vahoaka jiosy koa, mba hahatonga azy hanaiky amim-pahavitrihana sy amin-kerim-po. 

Vakio ny Neh. 2:19,20. Inona no ambaran’ireo andininy ireo mikasika ny finoan’i Nehemia? Ahoana no mety ho nanampian’ny andalan-teny tahaka ny ao amin’ny Deo. 7:9 sy ny Sal. 23:1-6 ary ny Nom. 23:19 an’i Nehemia? 

Mampiseho ny maha-isika antsika sy izay inoantsika marina ny resaka ifanaovantsika amin’ny hafa. Tia manao teny mampitraka i Nehemia; tsy mampatahotra azy ny manonona an’Andriamanitra sy manome voninahitra Azy ao amin’ny teny rehetra ataony, na dia manaraby sy mihomehy azy aza ny olona. Na dia fantany aza ny fanaovan’ireo fahavalo azy tsinontsinona, dia tsy mba nihazona ny teny tokony holazainy izy na koa namela an’Andriamanitra ho eny ivelan’ny resaka ataony. Tahaka an’i Josefa tany Egipta taona maro lasa tany aloha, dia tsy matahotra ny hanambara ny amin’ny Andriamaniny eo amin’ireo olona tsy mino Azy i Nehemia.