Vakio “Ilay lehilahy nanana toerana ambony”, tt. 515-519 ao amin’ny MM. 

Lehilahy vontom-bavaka i Nehemia. “Nivavaka matetika tamin’Andriamanitra ho an’ny fireneny i Nehemia; raha mbola nitalaho taminy anefa izy izao, dia nisy eritreritra masina iray nitsiry tao an-tsainy. Raha tahiny mantsy mahazo ny faneken’ny mpanjaka sy ny fanampiana ilaina hahazoana ny fitaovam-panorenan-trano ampy izy, dia ny vatan-tenany mihitsy no hiandraikitra ny fanamboarana ny mandan’i Jerosalema sy hamerina amin’ny Isiraely indray ny herin’ny fireneny. Nangataka tamin’ny Tompo izy hanampy azy hahita fitia eo imason’ny mpanjaka mba hahazoany mamita tsara ny asany. “Hambinina anie ny mpanomponao anio, hoy izy, ary aoka hahazo famindrampo eo imason’io lehilahy io aho!” Niandry fotoana efa-bolana i Nehemia vao naneho ny fangatahany tamin’ny mpanjaka.” - MM, t. 516 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Asehon’ny Baiboly fa nanana fanandramana sarotra ireo vahoakan’Andriamanitra rehefa niasa ho Azy. Mahita ohatra ny amin’ny mpanompon’Andriamanitra tsy niaina fotoan-tsarotra na fanandramana mafy ve ianao ao amin’ny Baiboly? Inona no ambaran’ny valinteninao mikasika ny tsy tokony hatahorantsika ny amin’ny toe-java-tsarotra na ny fanenjehana raha eo am-panaovana ny asan’Andriamanitra isika? 

2. Vak ny Neh. 2:18. Inona no ambaran’io andininy io mikasika ny tantarantsika manokana miaraka amin’Andriamanitra? Manao ahoana ny herin’izany tantara izany? Nahoana no zava-dehibe ny naneken’ny mpitarika jiosy hanampy an’i Nehemia sy hanohana ny asany? 

3. Tsy afaka nanao na inona na inona i Ezra sy i Nehemia raha tsy teo ny fanampian’ny mpanjaka. Niara-niasa tamin’ny mpitondra tsy nino an’Andriamanitra ireo lehilahy ireo. Ahoana no hiarahantsika miasa amin’ireo mpitarika eo amin’ny fiarahamonina misy antsika, amin’ny maha-fiangonana antsika? Nahoana anefa isika no tokony hitandrina koa rehefa miara-miasa amin’izy ireo? 

3. Tsy afaka nanao na inona na inona i Ezra sy i Nehemia raha tsy teo ny fanampian’ny mpanjaka. Niara-niasa tamin’ny mpitondra tsy nino an’Andriamanitra ireo lehilahy ireo. Ahoana no hiarahantsika miasa amin’ireo mpitarika eo amin’ny fiarahamonina misy antsika, amin’ny maha-fiangonana antsika? Nahoana anefa isika no tokony hitandrina koa rehefa miara-miasa amin’izy ireo? 

4. Vakio ao amin’ny kilasy ny vavaka nataon’i Nehemia (Neh. 1:1-11). Inona no ampianarin’izany vavaka izany anao izay manampy anao hanakaiky kokoa an’Andriamanitra? Inona no ampianariny mikasika ny fitokiana amin’ny teny fikasany? Inona no ampianarin’izany anao mikasika ny fihaikena ny fahotanao sy ny fanoloranao amin’ny fahafenoany ny fiainanao ho an’Andriamanitra?