MALINA : Fidirana

Pejy fandraisana Rafraichir

MALINA : Fiambenana

Pejy fandraisana Rafraichir

Ny asa miafin'i Satana

Fa isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà, fa amin’ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. " Efes. 6:12.  

Mifototra amin'ny 2 Sam. 11

Mofon’aina :

Tsy dia midera firy ireo olona mahery fo voalaza ao anatiny ny Baiboly. Toerana kely dia kely no mba atokany hilazana ny toe-panahin'ireo olombelona tsara indrindra. Tsy nataotao foana izany fanginana izany fa mirakitra fampianarana. Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny toetra tsara rehetra ananan'ny olona. Avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin’i Jesosy Kristy ny asa soa vitany, ka an'i Jehovah ny voninahitra. Fiasana eo am-pelatanan'Andriamanitra ihany ny olona, ka mampidi-doza ny mandoka azy, araka ny ampianaran'ny Baiboly azy antsika. Ho lavo tokoa izay mitoky amin'ny herin'ny tenany, noho ny fanadinoany fa tsy mahavita na inona na inona avy amin'ny herin'ny tenany izy. Tsy azo atao ny miady irery sy handresy ny fahotana. Noho izany, izay rehetra miasa hahatonga antsika ho tsy manan-java-mahory, dia mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra sy manomana lalana ho amin'ny faharesena.

Niroso nanao heloka bevava i Davida. Nanjary nangeja azy ny fandroboana sy ny fitaomana fetsin'ny fitiavam-pahefana sy renty. Tsy latsa-danja amin'izany koa ny varotra nataony tamin'ny firenena manodidina. Araka ny fomba fanao teo amin'ny mpanjaka tatsinanana, dia azo nekena ny fitondrantena ratsy nataon'ny mpanjaka, izay tsy azo leferina teo amin'ny olona. Nisy fanomezana alalana ny mpanjaka, izay tsy nomena ny olon-tsotra mety maty. Vao mainka mampihena ny toetra maharikorikon’ny fahotana teo amin'i Davida izany rehetra izany. Ny fahendreny sy ny heriny no nitokiany fa tsy niantehitra tamim-panetren-tena isan'andro tamin’ny herin'Andriamanitra izy. Tsy manaonao foana na mamely tampoka i Satana, mba handavoana antsika. Tsikelikely no handravany amin-kafetsena ireo fitsipika arahintsika sy hampanalavirany antsika amin'Andriamanitra; dia taominy isika hanao fahadisoana tsy dia manao ahoana loatra, ary farany, rehefa mahomby izy hahatonga antsika hianatra ny fanaon'izao tontolo izao, dia iezahany indray ny hanaitra ireo faniriana maloto avy amin’ny filan'ny nofontsika. PM, 718,719.

 

MALINA : Lesona

Pejy fandraisana Rafraichir

Lesona 12 : Babylôna sy ny ady lehibe farany

Lesona 12 : Babylôna sy ny ady lehibe farany

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apôk. 14:8;Apôk. 16:19Isa. 52:9;Apôk. 18:1-10;1 Mpanj. 18:1-40.

Tsianjery : Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny nanao hoe: Zava-miafina, Babilôna lehibe, renin'ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany.” - Apôk. 17:5.

 

Sabata: Fampidirana

Fampidirana

Mampiasa sary an'ohatra marobe ny bokin'ny Apôkalipsy, ary mampiasa teny marobe avy amin'ny TT. Ohatra iray amin'izany ny anarana Babilôna . Miverina inenina ao amin'ny Apôkalipsy izany anarana izany, saingy tsy ny fanjakan’i Nebokadnezara izay efa nifarana an-jato taona maro lasa tsy akory no resahiny. Mampiasa ny anaran'io tanana io ao amin'ny TT i Jaona ho sary an'ohatra anehoana fahamarinana iray amintsika. Ao amin'ny TT, i Babilôna  dia fanjakana mahery iray nanana fahefana ara-pivavahana. Nanenjika ny olon'Andriamanitra izany fanjakana izany. Koa ampiasain’i Jaona ny anarana Babilôna hilazana ny fitondram-panjakana matanjaka sy ny fahefana ara-pivavahana izay manenjika ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany.

Ampiasainy koa ny sary an'ohatra hoe Hara-magedona. Indray mandeha ihany no ahitana io teny io ao amin'ny Apôkalipsy, teny avy amin'ny hebreo izay azo adika hoe ny tendrombohitr'i Megido. Ny anarana Megido dia manondro toerana iray tany Isiraely tamin'ny andron'ny TT. Marobe ny hevitry ny olona momba ny teny hoe Hara-magedona. Olona maro no mieritreritra fa izy io dia ady lehibe hiseho amin'ny andro farany any amin'ny toerana iray tena misy tokoa eto ambonin'ny tany, izay antsoina hoe Megido.

Amin’ity herinandro ity isika dia hijery ireo sary an'ohatra asehon’i Babilôna sy ny Hara-magedona. Hohezahintsika hianarana izay tian'ny Baiboly hambara amin'izany sary an'ohatra izany.

 

 

Alahady: "Ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany" (Apôk. 14:8)

"Ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany" (Apôk. 14:8)

Ny bokin'ny Apôkalipsy dia manonona ny anarana Babilôna  inenina: ao amin'ny Apôk. 14:8; 16:19; 17:5, ary Apôk. 18:2,10,21. Eritrereto izay nianaranao momba ny tantaran'i Babilôna  tao amin'ny TT raha eo am-pamakiana ireo toko sy andininy enina ao amin'ny Apôkalipsy ireo ianao. Inona no ampianarin'ireo toko sy andininy ireo antsika momba an'i Babilôna  sy ny zavatra hataony amin'ny andro farany?

Misy ny milaza fa ny Baiboly dia tantaran'ny tanana anankiroa, dia i Jerosalema sy i Babilôna  izany. Avy any amin'ny voalohany hatramin'ny farany, ny Baiboly dia mampiasa ny sary an'ohatra momba an'i Jerosalema hiantsoana ny tananan'Andriamanitra sy ny vahoaka voafidiny (Sal. 102:21; Isa. 52:9; Isa. 65:19; ary ny Apôk. 3:12). Ny hoe Babilôna kosa indray dia sary an'ohatra iantsoana ny fitondram-panjakana manaraka fivavahan-diso, miady amin'Andriamanitra, mampijaly olona ary manala aminy ny fahafahany sy ny fahalalahany ara-pivavahana.

Eritrereto ny amin'ny tilikambon'i Babela (Gen. 11:9). Ny teny hebreo ilazana ny "Babela" dia mitovy amin'izay teny ampiasaina hiantsoana ny fanjakan'i Babilôna . Indro misy zavatra iray hafa mahaliana: ao amin'ny 1 Pet. 5:13 dia mampitondra fampamangiana avy amin'ny fiangonana any Babilôna  i Petera. Tsy hoe nanoratra ilay taratasy avy any amin'ny fanjakan'i Babilôna  fahiny, izay any amin'ny faritr'i Irak amin'izao fotoana izao, tsy akory i Petera. Tsy izany fa avy any Rôma ny taratasiny. Nampiasainy ny hoe Babilôna  hoenti-milaza an'i Rôma, ilay renivohitry ny fanjakana rômanina. Tsy ela dia nanomboka nanenjika ny fiangonana i Rôma. Hitantsika ao amin'ny Apôkalipsy fa hanenjika ny fiangonan'Andrimanitra amin'ny andro farany ny fiangonana Rômanina. Mahaliana, araka izany, ny nanoratan'i Petera ny hoe "Babilôna" hiantsoana an'i Rôma.

Vakio ny Apôk. 14:8 sy ny Apôk. 8:3. Inona no asehon'ireo toko sy andininy ireo antsika momba ny herin'ny ratsy ampiasain'i Babilôna  hifehezana ny olona ety ambonin'ny tany? Ahoana no hampiasan'i Babilôna  izany fahefany izany hanoherana ny vahoakan'Andriamanitra?

Asehon'ny bokin'ny Apôkalipsy mazava tsara fa Babilôna dia sary an'ohatra iantsoana ny fitondram-panjakana mifandray tendro amin'ny fiangonana, izay feno fahotana sy faharatsiana. Manerana ny tany ny fahefana ratsy ananan'i Babilôna . Ny teny hoe "ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany" Apôk. 14:8 dia manondro ny fampianaran-dison'i Babilôna, ny asa ratsiny, ary ny zava-dratsy ataony. Fahefana manome vahana ny ratsy i Babilôna , ary efa mihanaka amin'ny "firenena rehetra" izany herin'ny faharatsiana izany. Tokony hitandrina isika mba tsy ho voakasik'izany.

Alatsinainy: Rava Babilôna! (Apôk. 18:1-10)

Rava Babilôna! (Apôk. 18:1-10)

Marina tokoa fa tena ratsy i Babilôna ary ny faharatsiany dia miparitaka amin'ny olona rehetra eto arnbonin'ny tany, saingy misy vaovao mahafaly omena antsika. Mampianatra antsika ny bokin'ny Apôkalipsy fa misy fahataperany ny fahefana ratsy ananan'i Babilôna.

Vakio ny Apôk. 18:1-10. Inona no ambaran'ireo toko sy andininy ireo antsika momba i "Babilôna lehibe"?

Ny hafatry ny anjely faharoa dia milaza amintsika ny amin'ny faharavan'i Babilôna (Apôk.14:8). Averina indray io hafatra io ao amin'ny Apôk. 18:2. Ny hafatry ny anjely faharoa dia maneho amintsika fa miharatsy tokoa ny fahefana ara-pivavahana sandoka ananan'i Babilôna. "Lazain'ny Baiboly fa alohan'ny hiavian'ny Tompo, dia hiasa `amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra' i Satana; ary `izay tsy mandray ny fitiavana sy fahamarinana izay hamonjena azy', dia `avela handray ny fahadisoan-kevitra hinoany lainga'. Raha tsy feno io fepetra io, ka tanteraka manerana ny tany kristiana rehetra ny firaisan'ny fiangonana sy izao tontolo izao, dia tsy ho avy ny fahatanterahana fenon'ny Apôkalypsy 14:8." - HM, t. 404.

Rahoviana no ho tanteraka ireo rehetra voalazan'ny Apôk. 14:8? Andriamanitra irery no mahalala izany. Fantatsika fa hitsara an'i Babilôna Andriamanitra amin'ny hoavy noho ny ratsy rehetra nataony. "Fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony." - Apôk. 18:5. Io toko sy andininy io dia mampitodika antsika amin'ny toko sy andininy hafa mahakasika an'i Babilôna ao amin'ny TT (vakio ny Jer. 51:9), ary manampy antsika hahatakatra fa tsy ho ela dia hotsarain'Andriamanitra i Babilôna. Tokony ho gaga ve isika raha hitsara an'i Babilôna Andriamanitra? Mazava loatra fa tsia ny valinteny. Notsaraina i Babilôna tao amin'ny TT (Dan. 5). Asehon'ny Baiboly mazava tsara amin'ny andininy maro fa ny olona rehetra dia tsy maintsy hijoro ka hotsaraina eo anatrehan'Andriamanitra, anisan’izany i Babilôna. Mampahery tokoa ny fahafantarana fa manana an'i Jesôsy isika hisolo vava antsika amin'ny andro hitsarana antsika (1 Jao. 2:1).

 

Talata: Hara-magedona (Apôk. 16:12-16)

Hara-magedona (Apôk. 16:12-16)

Maro ny olona tsy mbola mahafantatra zavatra betsaka momba ny bokin'ny Apôkalipsy, ary misy Kristianina maro ao anatin'izany. Misy teny iray na sary an'ohatra iray anefa ao amin'io bokin'ny Apôkalipsy io izay fantatry ny ankamaroan'ny olona. Inona izany? Tsy inona izany fa ny teny hoe "Hara-magedona" (vakio ny Apôk. 16:16). Na ireo olona tsy mino an'Andriamanitra na tsy manana antokom-pivavahana aza dia mahafantatra momba ny Hara-magedona. Ho an'ny olona maro, io teny io dia midika ho ady lehibe farany. Miankina amin'izay hitranga amin'io ady io ny hoavin'ny zava-drehetra. Na ny mpanao sarimihetsika any Hollywood aza dia nanao sarimihetsika antsoina hoe "Armageddon", tantara momba ny vatobe avy any ambony tsy taka-maso izay hanimba ny planeta tany. Maneho amintsika izany sarimihetsika izany fa na ny olona izay tsy mino an'Andriamanitra na manaraka antokom-pivavahana aza dia mihevitra momba ny fiafaran'ny tany.

Kristianina maro no manana fiheveran-diso momba ny Hara-magedona, tahaka ilay sarimihetsika noresahintsika. Ny sasany amin'ny Kristianina dia mihevitra fa ny Hara-magedona dia ady lehibe ifanaovan'ny tafika marobe any Moyen-orient amin'ny andro farany. Fiheveran-diso iray momba ny Hara-magedôna ny filazana fa miaramila 200 tapitrisa avy any Azia no hanafika any Avaratr’Isiraely. Ny Kristianina hafa dia mino fa ny ady farany amin'ny andro farany dia hiseho any amin'ny toerana iray eto an-tany antsoina hoe Megido. Tantara samy hafa tanteraka amin'izany no lazain'ny Baiboly amintsika. Asehony amintsika fa ny Hara-magedona dia tsy ady farany eo amin’ny firenena maro izay miady vola, fahefana na tany, fa sary an'ohatra hilazana ny ady ara-panahy eo amin'ny ady lehibe ifanandrinan'Andriamanitra sy i Satana. Ny Hara-magedona dia ady ara-panahy atrehin'ny planeta tany.

Vakio ny Apôk. 16:12-16. Inona no azontsika ianarana avy amin'ireo toko sy andininy ireo momba ny Hara-magedona?

Voalohany, hitanao ve ny sary an'ohatra ao amin'io toko sy andininy io? Ohatra amin'izany ireo fanahy tahaka ny sahona nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy ilay mpaminany sandoka ary ilay bibidia avy amin'ny ranomasina. Aseho ao amin'ny Apôk. 13 ireo fanahy telo ireo. Ny mpaminany sandoka dia sary an'ohatra hiantsoana ilay bibidia avy amin'ny tany. Efa nianarantsika fa ny fahefan'izany bibidia izany dia sary an'ohatra anehoana an'i Etazonia. Hitantsika koa ny fifanandrinana lehibe eo amin'Andriamanitra sy i Satana ao amin'ireo toko sy andininy ireo. Tsy fantatsika mazava ny fomba hitrangan'ny Hara-magedona, saingy fantatsika fa ady lehibe eo amin'ny tafik'Andriamanitra sy ny tafik’i Satana izany.

Alarobia: Hara-magedona sy ny tendrom-bohitra karmela, fizarana 1 (1 Mpanj. 18:1-18)

Hara-magedona sy ny tendrom-bohitra karmela, fizarana 1 (1 Mpanj. 18:1-18)

Inona marina moa ilay ady lehiben'ny Hara-magedôna nianarantsika? Voalohany, ny anarana Hara-magedôna dia azo adika hoe "ny tendrombohitr'i Megido". Fantatrao ve fa tsy misy tendrombohitra any amin'ny faritanin'i Megidô? Tsy lavitra azy eo ny tendrombohitra avo dia avon'i Karmela. Araka izany, ny manam-pahaizana momba ny Baiboly sasany dia mino fa ny tendrombohitr'i Megidô dia midika ho tendrombohitr'i Karmela.

Inoan'ireo mpandinika ny Baiboly koa fa ny tantaran'i Elia teo an-tendrombohitr'i Karmela dia tantara anehoana izay lazain'ny Apôk. 13 fa hitranga amin'ny andro farany.

Omaly isika dia nianatra bebe kokoa momba ilay dragona sy ilay bibidia avy amin'ny ranomasina ary ilay mpaminany sandoka ao amin'ny Apôk. 16:12-16.. Hitantsika tamin'izany fa mitovy ny zavatra resahin'ny Apôk. 16:13 sy izay voalaza ao amin'ny Apôk. 13. Tany amin'ny lesona fahasivy, dia nianarantsika ny momba ilay andriarnanitra telo izay iray sandoka resahin'ny Apôk. 13.   

Resahin'ny Apôk. 13 fa hanomboka hanao famantarana lehibe ilay bibidia avy amin'ny tany, "mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imason'ny olona aza" izany fahefana izany (Apôk. 13:13). Ireo "famantarana lehibe" ireo no hitarika ho amin'ny fizahan-toetra hanavahana ireo olona miankohoka amin'Andriamanitra sy ireo izay miankohoka amin'ny "sary ho an'ny bibidia" - Apôk. 13:14.

Vakio ny tantara ao amin'ny 1 Mpanj. 18:1-18. Inona no zava-mitranga ao amin'io tantara io izay maneho amintsika ny sasany amin'ireo zavatra voalazan'ny Apôkalipsy fa hitranga amin'ny andro farany?

Amin'ny lafiny maro, ny toe-javatra hitantsika ao amin'ny 1 Mpanj. 18:1-18 dia maneho amintsika ny ady lehibe eo amin'Andriamanitra sy i Satana. Lazain'i Elia amintsika eo amin'ny and. 18 ny olana: ny nandavan'ny olona ny didin'Andriamanitra. Niankohoka tamin'andriamani-tsy izy izy ireo. Asehon'ny tantara antsika fa izany olana izany hatrany no anton'ny faharatsiana eto ambonin'ny tany sy eo amin'ny olon'Andriamanitra. Afaka misafidy ny hiankohoka amin'Izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano" isika (Apôk. 14:7), na hiankohoka amin'ny olona na amin-javatra hafa. Ao amin'ny Apôk. 13 dia tsy miankohoka amin'Andriamanitra ny olona fa miankohoka amin'ny fahefan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina sy ny andriamaniny tsy izy. Na isika miandany amin'Andriamanitra na miandany amin'i Satana, iray amin'ireo ihany no azontsika isafidianana. Hasehon'Andriamanitra mazava amin'ny olona rehetra ireo vondrona roa ireo. Hianarantsika rahampitso ny momba izany.

Alakamisy: Hara-magedona sy ny tendrom-bohitra karmela, fizarana 2 (1 Mpanj. 18:18-40)

Hara-magedona sy ny tendrom-bohitra karmela, fizarana 2 (1 Mpanj. 18:18-40)

Vakio hatramin'ny farany ny tantaran'i Elia ao amin'ny 1 Mpanj. 18:18-40. Inona no zava-mitranga? Ahoana no fiafaran'ny tantara? Ahoana no anehoan'izany tantara izany amintsika ny zavatra hitranga, saingy amin'ny fomba lehibe kokoa noho izany, eo amin'ny ady lehibe ifanandrinan'Andriamanitra sy i Satana amin'ny andro farany?

Fifanandrinana teo amin’i Elia sy ireo mpisoron’i Bala miisa 450 ny ady tany Karmela. Hitanao ve fa ireo niandany tamin'ny mpitarika ara-pivavahana ratsy fanahy no betsaka kokoa noho ilay vondrona iray nisy ny mpitarika tsara? Fizahan-toetra ilay ady teo amin’i Elia sy ireo mpitarika fivavahan'i Bala. Fizahan-toetra nentina nanehoana tamin'ny Isiraely ilay Andriamanitra marina. Andriamanitra ilay nanao ny lanitra sy ny tany ve izany, sa i Bala izay nantsoina tamin'ny anarana hafa hoe "dragona" (Apôk. 12:8) na i Satana? Bala dia fitaka iray hafa nampiasain'i Satana hitarihana ny olona hiankohoka aminy (Apôk. 12:9). Nivavaka tamin’i Bala ireo mpisorona mba handoro ny vantotr'ombilahy teo amin'ny alitara ho azy. Niantsoantso nanomboka ny maraina hatramin'ny mitataovovonana ireo mpisorona ireo, ary nanomboka naneso azy i Elia rehefa tonga ny mitataovovonana. "Miantsoa mafy ihany" hoy izy "matory angaha izy ka tsy maintsy hofohazina" - 1 Mpanj. 18:27. Tahaka ny bibidia ny fihetsikireo mpisorona. Nitetitetika ny tenany tamin'ny sabatra izy ireo mandra-pahatonga izany ho loa-dra. Niantsoantso ireo mpisorona ary tsy nitsahatra raha tsy efa reraka. Rehefa tonga ny hariva dia nitsahatra izy ireo. Notondrahana rano intelo ny vantotr'ombilahin'i Elia. Nararaka teo amin'ilay vantotr'ombilahy ny rano ary nikorotsaka nameno ilay hady nanodidina ny alitara. Nanao vavaka fohy i Elia avy eo. Haingana tokoa no nandoroan'Andriamanitra ny zava-drehetra, ka levona ny alitara sy ny vovoka teo ambaniny. Niharihary tamin'ny rehetra taminizay hoe iza no Andriamanitra marina.

Vakio ny Apôk. 16:13 sy ny Apôk. 19:20,21. Inona no mitranga amin'ireo mpitarika fivavahana sandoka araka ireo toko sy andininy ireo? Ahoana no mampitovy izany amin'izay nitranga tamin'ireo mpitarika fivavahana sandoka izay nanompo an'i Bala?

Tsy fantatsika avokoa izay mahakasika ny Hara-magedôna rehetra, fa zavatra iray no haintsika, dia ny fiafaran'izany. Haringana ireo fahavalon'Andriamanitra. Amin’izay no hanehoana fa tsy manan-tsiny Andriamanitra sy ny olony.

Vakio ny 1 Kôr. 15:1,2. Inona no tian'i Paoly holazaina ao amin'izany toko sy andininy Izany. Nahoana izany fahamarinana izany no zava-dehibe tokony hotsarovantsika raha eo am-pieritreretana izay hitranga amin'ny hoavy isika?

Zoma: Fianarana fanampiny

Fianarana fanampiny

"Misy toe-javatra mahaliana ao amin'ny tantaran'ny Baiboly mikasika ny adin'ny Hara-magedôna. Tsy misy ifandraisany amin'ireo bibidia mahatsiravina na ny zavatra ataony izay resahin'i Jaona ao amin'ny Apôkalipsy izany. Tsy izany no asehon'i Jaona antsika fa ampahana fahamarinana momba an'i Jesôsy. Tsy ilàna sary an'ohatra momba ny bibidia loatra izany. Misy fahamarinana momba an'i Jesôsy aseho antsika ao amin'ny Apôk. 16:15: "Indro, avy toy ny mpangalatra Aho. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy, ka hita ny fahamenarany." Eo ampovoan'ny toko iray ao amin'ny Baiboly izay miresaka momba ny Hara-magedôna mihitsy no misy io andininy ao amin'ny Apôkalipsy io. Inona no ambaran'izany amintsika? Milaza amintsika izany fa zava-dehibe tokoa ny fahavononana hitsena Jesôsy amin'ny andro farany, rehefa tapitra mitranga avokoa ireo toe-javatra ao amin'ny Apôkalipsy. "Toko sy andininy iray ampiasain'i Jaona hanehoana amintsika ny fahamarinana momba an'i Jesôsy koa ny Apôk, 17:14: `Ireo dia hiady amin'ny Zanak'ondry, ary ny Zanak'ondry haharesy azy, satria Tompon'ny tompo sy Mpanjakan'ny mpanjaka lzy, ary haharesy azy koa izay momba Azy, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Tsy olona mamano ny hafa amin'ny fitaovam-piadiana no mandrafitra ny tafik'Andriamanitra, fa olona maniry ny hitoetra ho mahatoky amin'ny asan'Andriamanitra eto an-tany. Samy hafa tanteraka amin'ny ady iadian'ny tafika amin'izao fotoana izao ny adin'ny Hara-magedôna. Amin'ny fomba ahoana? Ny adin'ny Hara-magedôna dia ady ho an'ny fontsika sy ny saintsika. Fanasana ataon'Andriamanitra amin'ny olony izany rnba hitoetra ho mahatoky amin'ny Zanak'ondry izay novonoina ho azy ireo teo amin'ny hazo fijaliana (Apôk. 5:9,10,12; Apôk. 13:8)." - AD, t. 193, nasiam-panamboarana.

Fanontaniana hifanakalozan-kevitra

1. Ahoana no hanampianao ny olona iray izay mino fa ny ankamaroan'ireo toe-javatra ao amin'ny Apôkalipsy dia hitranga ara-bakiteny any amin'ny toerana izay voalaza ao? Inona no fomba azonao atao hanampiana azy hahatakatra tsara ireo toko sy andininy ireo araka ny tokony ho izy?

2. Inona avy ireo fampianaran’i Babilôna? Ahoana no hahafahantsika manalavitra ireny fampianaran-diso ireny?

MALINA : Lesona

Pejy fandraisana Rafraichir

Lesona 11 : Ny tombokasen’Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia?

Lesona 11 : Ny tombokasen’Andriamanitra sy ny mariky ny Bibidia?

Hodinihina mandritra ny herinandro: : Gen. 17:9-11; Eks.31:13,17; Apôk.13:17; Efes. 1:13,14.

Tsianjery : "Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha, mahitsy sy marina ny lalanao, ry Mpanjaka mandrakizay” - Apôk. 15:3. 

Sabata: Fampidirana

Fampidirana

Ny fihiran'i Mosesy sy ny fihiran'ny Zanak'ondry dia miantomboka amin'ireo teny hita ao amin'ny tsianjery mandritra ity herinandro ity. Io no hohirain'ireo vahoakan'Andriamanitra mahatoky. "Hitsangana eo amin'ny ranomasina fitaratra izy ireo, dia izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany” (Apôk. 15:2). Ahoana no hahatonga antsika ho isan'io sokajin'olona io koa? Anisan'ireo zavatra hampiavaka ny olon'Andriamanitra marina amin'ny andro farany ny asa ataony. Manambara ny hafatry ny anjely fahatelo ho an'izay rehetra monina ambonin'ny tany izany. Mampitandrina ny olona izany hafatra izany mba tsy handray ny "mariky ny bibidia" (Apôk. 14:9). Io no fampitandremana goavana indrindra ao amin'ny Baiboly iray manontolo. Maro anefa ireo hevitra mampifamahofaho mikasika ny dikan'io "marina" io. Tsy tokony hahagaga antsika izany hevitra mampifamahofaho izany. Ny hoe Babilôna rahateo dia midika hoe "korontana". Amin'ity herinandro ity isika dia hiezaka hanakatra bebe koa ny atao hoe "mariky ny bibidia" sy ny fomba hatao mba tsy handraisana izany. Ny tombo-kasen'Andriamanitra mantsy no tiantsika ho eo amin'ny handrintsika (Apôk. 9:4).

 

Alahady: Ny fomba hamantarana ny vahoakan' Andriamanitra? (Ezek. 20:12,20)

Ny fomba hamantarana ny vahoakan' Andriamanitra? (Ezek. 20:12,20)

Misy fomba roa ao amin'ny TT hamantarana ny tena vahoakan'Andriamanitra marina. Ny famoràna no anankiray amin'izany. Araka ny voalazan'ny Gen. 17:9-11, dia nataon'Andriamanitra ho an'iza ny famoràna?

Nandidy an'i Abrahama sy ny lehilahy taranany rehetra Andriamanitra mba hoforàna. Nandidy koa Izy ny mba hamoràna ny lehilahy rehetra teo amin'ny vahoakany rehefa afaka valo andro aorian'ny hahaterahany (Lev. 12:3). Nifono hevi-dalina ny famorana. Nentin'Andriamanitra hanehoana tamin'ny vahoakany izany fa nila fo vaovao izy ireo (Vakio ny Deo. 30:6). Izany no antony nanoratan'i Paoly hoe: tsy izay araka ny miseho no Jiosy, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo no famorana; fa izay araka ny miafina no Jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra; ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona, fa avy amin'Andriamanitra" - Rôm. 2:28,29.

Nosoloina batisa ny famorana ao amin'ny TV (1 Kôr; 7:19 sy Gal. 5:6 ary Gal. 6:15). Ny hoe batisa dia sary an'ohatra maneho ny fiainam-baovao ananantsika ao amin'i Jesôsy. Maty ny amin'ny ota isika ary mitsangana avy ao amin'ny rano mba handeha amin'ny fiainam-baovao indray (vakio ny Rôm. 6:3,4). Izany no mahatonga an'i Paoly hilaza fa tsy zava-dehibe intsony ny famorana, fa ny "finoana miasa amin'ny fitiavana" sy ny "fitandremana ny didin'Andriamanitra" kosa izao no tena manan-danja.

Vakio ny Eks. 31:13,17 sy ny Ezek. 20:12,20. Araka ny asehon'ireo andininy ireo, dia inona ilay fomba faharoa hamantarana ny vahoakan' Andriamanitra? Nahoana Andriamanitra no nanome izany fanomezana izany ho an'ny olona?

Nanome ny Sabata ho an'ny olona Andriamanitra raha vao avy namorona ny lanitra sy ny tany (vakio koa ny Gen. 2:2,3). Mariho fa efa tamin'ny famoronana no nisian'ny Sabata saingy ny famorana kosa dia vao tamin'ny andron'i Abrahama. Izany no antony nilazan'i Jesôsy hoe: "Ny Sabata no natao ho an'ny olona". Maneho amintsika ny Sabata fa an'Andriamanitra isika satria noforoniny. Azy isika satria novonjeny. Nampihavaniny taminy isika ary nohamasininy. Ampiany isika mba hankatò ary izany no antony maha-zava-dehibe ny fitandremana ny Sabata (vakio ny Heb. 4:9).

Alatsinainy: Ny bibidia sy ny fiankohofana sandoka (Apôk. 13:17)

Ny bibidia sy ny fiankohofana sandoka (Apôk. 13:17)

Vakio ny Apôk.13:17, Apôk. 14:9-10, ary ny Apôk. 16:2. Inona no mitranga amin'ny fahefan'ilay bibidia izay nipoitra avy tamin'ny tany? Inona no ampianarin'ireo zavatra ireo mikasika ny hoe tena zava-dehibe tokoa ny mandositra ny "mariky ny bibidia" (Apôk. 14:9)?

Inona no mitranga amin'ny olona izay mandray ny "mariky ny bibidia"? Hianjera amin'ny fomba tsy misy antra amin'ireo olona ratsy ireo ny fahatezeran'Andriamanitra. Hofaizin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo "loza fito" - Apôk.15:8 izy ireo. Amin'ny farany dia hatsipiny ao amin'ny "farihy afo mirehitra solifara izy roroa" - Apôk. 19:20. Ho samihafa tokoa ny hanjo azy ireo sy ny hanjo ny olona tsy manaiky handray ny "mariky ny bibidia”

Inona moa ilay hoe "mariky ny bibidia"? Ireo andininy novakintsika ao amin'ny fanontaniana etsy ambony dia mampifandray ny "mariky ny bibidia" amin'ny fiankohofana sandoka. Tadidinao ve ilay nianarantsika avy tao amin'ny Dan. 7 fa ny fahefan'ilay bibidia fahefatra avy tao amin'ny ranomasina dia hiezaka "hanova fotoana sy lalàna" - Dan. 7:25? Io fahefana io koa no asehon'ilay bibidia avy ao amin'ny ranomasina voalazan'ny Apôk. 13. Ny Sabata no lalàna anankiray izay ezahin'io fahefana io hovana. Ny didy fahefatra irery ihany no lalàna ao amin'ny Didy folo izay manondro fotoana. Ny Sabata koa no manondro fa Andriamanitra no nahary "ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy" - Eks. 20:11.

Ny hafatry ny anjely voalohany dia mampahatsiahy antsika momba ny lalàn'ny Sabata izay ezahin'ilay fahefan'ny bibidia avy ao amin'ny ranomasina hovana. Ambaran'ny hafatry ny anjely voalohany mazava fa Andriamanitra irery ihany no tokony hiankohofantsika. Nahoana? Satria Izy no nahary antsika. Andininy fito no miresaka momba ny fiankohofana ao amin'ny Apôk. 12, Apôk.13, Apôk.14, saingy ny Apôk. 14:7 irery ihany no andininy ao amin'ireo toko ireo izay miresaka ny amin'ny fiankohofana tena izy. Ireo andininy enina sisa kosa dia mampitandrina antsika tsy hiankohoka amin'ny fahefan'ilay bibidia avy amin'ny tany sy ny "andriamani-tsy iziny" (Apôk. 13:15). Ny anjely fahatelo indray dia milaza ny amin'izay hitranga amin'ireo olona eto an-tany ka miankohoka amin'io andriamanitra sandoka io. Aorian'izay indrindra no iresahana ny amin'ireo tena mpivavaka marina arnin'Andriamanitra: mankatò ny didin'Andriamanitra izy ireo sady mitana ny finoana an'i Jesôsy.

Amin'ny farany dia hiandany amin'ny iray amin'ireto sokajy roa ireto ny olona rehetra: (1) ireo izay manaraka an'Andriamanitra sy mankatò ny Sabata, ary (2) ireo izay miandany amin'ny bibidia sy ny sariny.

Talata: Ny tombo-kasen'Andriamanitra (Apôk. 7:1-4)

Ny tombo-kasen'Andriamanitra (Apôk. 7:1-4)

Tahaka ny sonia ihany, ny tombo-kase dia ampiasaina mba hampanan-kery ny taratasy anankiray. Ny anaranao no manaporofo fa marina izay voalaza ao. Fahiny ny olona dia nampiasa fitomboka manokana izay mitovitovy aminirony fitomboka vita amin'ny fingotra irony ihany. Notsindriany avy teo ambonin'ny takela-tsavoka na takelaka tanimanga mbola lena ny fitomboka mba hanehoana fa marina ny fifanarahana iray na ny fananany zavatra iray. Ny fitomboka no mampanan-kery ny fifanarahana.

Vakio ny Efes. 1:13,14; Efes. 4:30; 2 Tim. 2:19; Apôk. 7:1-4; Apôk. 14:1 Araka ny asehon'ireo andininy ireo dia inona no tombo-kasen'Andriamanitre, Ahoana no fomba anomezan'Andriamanitra ny tombo-kaseny amin'ny vahoakany? Oviana no hanomezan'Andriamanitra ny tombo-kaseny ho an'ny olony?

Ny tombo-kasen'Andriamanitra dia mampiseho fa Azy isika ary eo ambany fiarovany. Miresaka ny amin'ny "fanisiana tombo-kase ho amin'ny andro" i Paoly ao amin'ny taratasy nosoratany. Izany fotoana izany no raanampy antsika hahatakatra ny asa ataon'Andriamanitra mba hahavonona antsika honina miaraka Aminy. Misy fifandraisana asehon'i Paoly eo amin'ny (1) fanisiana tombo-kase ho amin'ny andro sy ny (2) fiainam-baovao ao amin'i Jesôsy sy ny fanomezany ny Fanahiny ho antsika. Io fanomezana io dia ampahany aminireo harena nampanantenain'i Jesôsy fa homena ny mpanara-dia Azy rehefa ho avy Ny bokin'ny Apôkalipsy koa dia miresaka ny amin'ny fanisiana tombo-kase ho amin'nv andro, izay miseho mialoha indrindra ny fiaviani Jesôsy fanindroany. Amin'ny fotoan'ny ranonorana farany no hanomezan'Andriamanitra ny tombo-kaseny farany amin'ny vahoakany. Ny ranonorana farany dia fanoharana manoritra ny fotoana izay handatsahan'Andriamanitra ny Fanahiny Masina amin'ny vahoakany. Amin'izany fotoana izany no "anoratan" Andriamanitra ny anarany eo amin'ny handrin'ny olony. Ny anaran'Andriamanitra no tombo-kaseny.

Inona no tsy mampitovy ny tombo-kasen'Andriamanitra sy ny mariky n bibidia? Apok.14:9.

Omena ireo tena mpanara-dia Azy marina ny tombo-kasen'Andriamanitra. Ny mariky ny bibidia kosa dia omena ireo olona miankohoka amin'ny bibidia. Eo amin'ny handrina ihany ilay tombo-kase no mipetaka. Mampiseho io fa mifidy ny hiankohoka Aminy ny mpanara-dia an'Andriamanitra. Ilay mariky ny bibidia kosa dia eo amin'ny handrina na eo amin'ny tanana. Ny marika eo amin'ny handrina dia midika fa manaiky ilay bibidia ao an-tsainy ilay olona, ary ilay eo amin'ny tanana kosa dia midika fa manaraka ilay bibidia izy noho ny tahotra amin'izay hitranga raha toa ka tsy mankatò. Raha tsy manana ny "mariky ny bibidia" mantsy ny olona dia tsy mahazo mividy na mivarotra. Hovonoina izay olona tsy manana ny "mariky ny bibidia" (Apôk. 13:17,15).

Alarobia: Ny mariky ny bibidia (Apôk. 14:12)

Ny mariky ny bibidia (Apôk. 14:12)

Mampitandrina antsika ny anjely fahatelo mba tsy handray ny "mariky ny bibidia" (Apôk. 14:9). Inona io "mariky ny bibidia" io? Araka ny efa fantatsika, ilay fahefan'ny bibidia fahefatra voalaza ao amin'ny Dan. 7 ihany no ilay fahefan'ny bibidia avy ao amin'ny ranomasina. "Hitady hanova fotoana - Dan. 7:25 io fahefana io. Ny lalàna kasain'io fahefan'ny bibidia io hovana dia ny lalàna momba ny Sabata. Ny didy fahefatra irery ihany no mampahatsiahy antsika fa Andriamanitra no nanao "ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito" - Eks. 20:11.

Mazava tsara ny fanambaran'ny anjely voalohany: Andriamanitra irery ihany no tokony hiankohofantsika satria Izy no nanao antsika. Ny anjely fahatelo indray dia mampitandrina antsika ny amin'izay hitranga amin'ny olona miankohoka amin'ny fahefan'ny "bibidia sy ny sariny" (Apôk. 13:15). Ao amin'ny and. 12 isika dia mahita ny  amin'izay hataon'ireo mpanara-dia an'Andriamanitra mahatoky.

Vakio ny Apôk. 14:12. Milaza ny mombamomba ireo vahoakan'Andriamanitra mahatoky io andininy io. Ahoana no hanampian'izany antsika  fa tena ivon'ireo toe-javatra hiseho amin'ny andro farany tokoa ny Sabata.

Izao no voalaza ao amin'ny Apôk. 14:12: "Indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy". Tafiditra ao anatin’ny didin'Andriamanitra ny Sabata. Io no milaza fa  Andriamanitra no nanao antsika ary Izy irery ihany no tokony hiankohofantsika. Tsy mahagaga raha olona maro no mino fa mifandray amin'ilay fisedrana ho avy momba ny fiankohofana  amin’ny andro Alahady ny "mariky ny bibidia" (Apôk. 14:9). "Sabata" sandoka ny Alahady.Tsy nandidy antsika velively hivavaka amin'ny andro Alahady Andriamanitra fa amin'ny andro fahafito.

Midika ve izany fa ny Kristianina izay mivavaka amin'ny andro Alahady dia efa nandray ny mariky ny bibidia amin'izao fotoana izao? Tsia. Voalazan'ny Apôk. 13:15 fa hovonoina  izay olona mandà tsy hiandany amin'io fiankohofana sandoka io. Ho avy ny fotoana izay hahatonga ny fiankohofana ho fanapahan-kevitra mihatra aman’aina mihitsy. Tsy mbola izao ankehitriny izao anefa no isehoan'izany. Tsy mbola homena ny mariky ny bibidia raha tsy efa miseho ny fisedrana farany. Tsy mbola tonga izany fotoana izany, ary izay no antony hilazana fa tsy mbola misy ny manana ny mariky ny bibidia.

Alakamisy: Ny Sabata no porofo fa an'Andriamanitra isika (Heb. 4:9,10)

Ny Sabata no porofo fa an'Andriamanitra isika (Heb. 4:9,10)

Ny Sabatan'ny andro fahafito no famantarana ny tena vahoakan'Andriamanitra marina. Efa hatramin'i Adama sy Eva ka hatrany amin'ireo vahoaka nofidin'Andriamanitra tao Isiraely no efa nitandremana ny Sabata. Ny fiangonana tao amin'ny TV ihany koa dia nitandrina ny Sabata, niainga tamin'i Jesôsy sy ireo mpanara-dia Azy. Ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany koa dia "mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy" - Apôk. 14:12.

Vakio ny Eks. 20:8-11 sy ny Heb. 4:9,10. Araka ny asehon'ireo andininy ireo, dia nahoana no tena manan-danja tokoa ny Sabata? Inona no hevitra manokana ananan'ny Sabata ho an'ny Kristianina?

Eo anivon'ny Didy folon'Andriamanitra mihitsy no misy ny Sabata izay nataon'Andriamanitra ho an'ny olona. Io no tombo-kaseny ary nomeny mba ho porofon'ny fahefany. Zavatra telo no hita ao amin'ny tombo-kase: (1) ny anaran'ilay olona. (2) ny fanjakany, ary (3) ny anton'ny fahefana ananany. Samy hita eo amin'ny Sabatan'Andriamanitra avokoa ireo ampahany telo amin'ny tombo-kase ireo: (1) Hita ao ny anaran'Andriamanitra "Jehovah Andriamanitrao" - Eks. 20:10. (2) Asehony ao koa ny fari-piadidian'Andriamanitra: "ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy" - Eks. 20:11. (3) Voafaritra ao ny anton'ny fahefany: "Fa henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany (...), dia nitsahatra Izy tamin'ny andro fahafito" - Eks. 20:11. Voalazan'ny TT fa tamin'ny alalan'i Jesôsy no nahariana ny zavatra rehetra (Jao. 1:1-3; Kôl. 1:16; Heb. 1:1,2). I Jesôsy no nahary ny tany misy antsika tao anatin'ny henemana ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Rehefa nihantona teo amin'ny hazo fijaliana i Jesôsy ny Zoma tolakandro, dia niantso mafy hoe: "Vita!" - ,Jao. 19:30. Nitsahatra i Jesôsy ny Sabata taorian'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Araka izany dia indroa no nitahiana ny Sabata. Voalohany, tamin'ny namoronan'i Jesôsy ny tany. Faharoa, tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Hazavain'ny bokin'ny Hebreo ny hevitry ny fitsaharantsika rehefa Sabata. Midika izany fa "izay olona niditra tamin'ny fitsaharan'Andriarnanitra dia nitsahatra tamin'ny asany koa, tahaka ny nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany" - Heb. 4:10 (DIEM).

Tandindona maneho ny fitsaharantsika amin'ny asa fanao andavanandro ny Sabata. Inona kosa no eritreretinao fa asehon'ny Alahady?

Zoma: Fianarana fanampiny

Fianarana fanampiny

Ny tombo-kasen' Andriamanitra no manaporofo ny fahefany. Hasiana tombo-kase eny amin'ny handrin'ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy hita maso izy io satria sary an'ohatra ihany ny hoe 'tombo-kase eny amin'ny handriny'. Ny heviny dia hoe hitsahatra amin'ny fomba azo antoka ao amin'ny fahamarinana ny vahoakan'Andriamanitra. Ho mafy orina ny finoany an'Andriamanitra sy ny drafiny hamonjena azy ireo. Tsy hiala amin'ny fahamarinana na oviana na oviana izy ireo, na ao an-tsainy na eo amin'ny fanahiny. Tsy maintsy hasiana tombo-kase eo amin'ny handriny aloha ny vahoakan'Andriamanitra ary ho vonona amin'ny fotoam-pisedrana Ilzay rehetra mahatoky amin'Andriamanitra dia mbola hitoetra ho mahatoky Aminy ihany. Ireo Kristianina sandoka izay tsy marina tamin'ny lalàn'Andriamanitra sy tsy nihavana taminy tao amin'ny fanahiny kosa, dia "ho voahozongozona” amin'ny fahamarinana ka hiala amin’izany. Tsy hitranga izany raha tsy efa voahisy tombo-kase sy vonona ho amin'izany ny vahoakan'Andriamanitra. Efa niandoha tokoa mantsy izany fotoam-pisedrana izany ary efa mihatra amin'ity tany ity ny fitsaran'Andriamanitra ho fampitandremana antsika ny amin'izay zavatra ho avy" FILB, t. 285.

"Ny Sabata no ho fisedrana lehibe momba ny fahatokiana; satria io no fahamarinana anankiray isehoan'ny fifanolanana amin'ny farany, dia hisy tsipika mazava hampisaraka izay manompo an'Andriamanitra sy izay tsy manompo Azy. Raha ny fitandremana ny sabata sandoka no fanekena ny lalampanjakana, izay manohitra ny didy fahefatra, ary fiaikena ny fiandaniana amin'ny fahefana manohitra an'Andriamanitra, ny fitandremana ny Sabata marina kosa dia fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra, sy porofo mazavan'ny toetra mahatoky amin'ny Mpamorona. Ny antokon'olona iray izay manaiky ny famantarana amin'ny fileferana amin'ny fahefana eto an-tany, dia mandray ny mariky ny bibidia, ny anankiray kosa, izay mifidy ny famantarana ny fiandaniana amin'ny fahefan'Andriamanitra, dia nandray ny tomba-kasen’Andriamanitra” - HM, t. 631.

Fanontaniana hifanakalozan-kevitra

1. Ahoana no hizarantsika amim-pitiavana ny fahamarinana momba ny "mariky ny bibidia"? Nahoana no tena ilaina tokoa ny manantitrantitra fa tsy mbola misy manana izany marika izany aloha amin'izao fotoana izao?

2. Ahoana no hifandraisan'ny Sabata sy ny fanombohan-kasen'ny Fanahy Masina?

MALINA : Lesona

Pejy fandraisana Rafraichir

MALINA : AWR

Pejy fandraisana Rafraichir

MALINA : Filazana

Pejy fandraisana Rafraichir