MALINA : Fidirana

Pejy fandraisana Rafraichir

MALINA : Fiambenana

Pejy fandraisana Rafraichir

Kambana tsy mitovy

 « Dia nitombo ireo zaza ireo; ary Esao lehilahy nahay nihaza, dia mpianefitra, fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra an-day. » - Gen. 25:27

(Mifototra amin'ny Gen. 25:19-28). 

Mofon’aina :

Nanan-toetra samy hafa na teo amin'ny fanaony na teo amin'ny fiainany Jakoba sy Esao, zanaka kamban'Isaka sy Rebeka. Nitombo teo amin'ny fitiavana fahafinaretana feno fitiavan-tena Esao, sady variana tamin'ny zavatry ny tany. Nanao izay danin'ny kibony izy, faly mikarenjy, tia ny mihaza, ka dia tonga mpihaza izy. Izy no zanaka tian'ny rainy. Isaka rainy mantsy dia mpiandry ondry bonaika sy tia fihavanana ka finaritra ery raha nahita azy feno hery sy fahasahiana, mitety havoana sy saha, mitondra ho azy ny hazany sy mitantara aminy ny zava-manaitra samihafa nanatony.

Jakoba kosa dia olona be eritreritra, malina nefa kinga, mpitsinjo ny ho avy, tia mikarakara andian'ondry sy mamboly. Ny fahaizany , ny fitandremany, ny sainy tia fitsitsiana, dia nahatonga azy ho tian'ny reniny,  izany nankafy tokoa ny fahamalinany sy ny fitiavany lalina sy mamy, izay nifanohitra indrindra  tamin'ny  fanafosafoana  mahery setra fanaovan'i Esao (...)

Nahalala i Jakôba , noho ny fampianaran-dreniny, fa ny lanitra dia efa  nanendry azy hanana ny fizokiana; koa dia naniry indrindra izy ny hahazo ny soa tsy tambo isaina ho tononina aterak'izany. Tsy dia ny harena ara-nofo loatra tsy akory no niriny fa ny harena ara-panahy, dia ny firaisana amin'Andriamanitra, toy izay efa nananan'i Abrahama ilay marina, ny hanolotra fanati-panavotana amin'ny anaran'ny ankohonany, ny ho tonga razam-ben'Ilay Mesia nampanantenaina, ny hahazo ilay lova sarobidy maharitra mandrakizay; izany hoe raha atao bango tokana dia ny mba hananany ny tombontsoa sy ny voninahitra hita eo amin'ny firaisana amin'Andriamanitra (...)

Na dia nihevitra ny harena mandrakizay ho mihoatra noho ny haren'ny tany aza izy, dia tsy mbola nanana fahalalana voatsapa momba Ilay Andriamanitra izay nohajainy; mbola tsy voaovan'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fony. Natahotra izy fa sao tsy tanteraka aminy ny teny fikasana raha mbola Esao ihany no manana ny fizokiana, koa dia nikaroka hevitra izy haka izany tombontsoa izany izay notsiriritiny, tombontsoa izay tsy noheverin'ny rahalahiny ho inona loatra. — PM, tt. 173-175.

MALINA : Lesona

Pejy fandraisana Rafraichir

Lesona 8: Ny fiantraikan'ny famerenana ny ampahafolony

Lesona 8: Ny fiantraikan'ny famerenana ny ampahafolony

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mar. 16:15; 1 Pet. 3:8,9; 1 Kôr. 9:14; Rôm 3:19-24.

Tsianjery : "Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatry ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara? Toy izany koa no nandidian'ny Tompo, fa izay mitory filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara." - 1 Kôr. 9:13,14. 

Sabata: Fampidirana

Fampidirana

Sabata hariva

Hitantsika tamin'ny herinandro lasa ny fampianaran'ny Baiboly fa fanehoana lehibe ny finoana ny famerenana amin'Andriamanitra ny ampahafolony. Fomba iray hanehoana na hisedrana ny maha-zava-misy marina ny finoantsika izany. "Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana hianareo, na tsia; izahay toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina hianareo?" - 2 Kôr. 13:5.

Ao amin'ny tantaran'i Abrahama no ahitantsika voalohany ny momba ny ampahafolony ao amin'ny Baiboly. Nanolotra izany ho an'i Melkizedeka izy tamin'izay (Gen. 14:18-20, Heb. 7:4). Milaza koa ny Baiboly fa naka ny ampahafolony noho ny fanompoana notanterahiny tao amin'ny tempoly ny Levita (2 Tant. 31:4-10). Amin'izao fotoana izao dia natao hanohanana ny fampielezana:hy filazantsara ny ampahafolony. Rehefa takatra araka ny tokony ho izy izany, dia azo raisina ho toy ny fandrefesana ara-panahy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra.

Drafitra napetrak'Andriamanitra ny ampahafolony. Koa ilaintsika ny mahatakatra ny fiantraikan'ny famerenana ny ampahafolony, ny fampiasana izany, ny maha-zava-dehibe izany, ary ny fomba fitsinjarana izany. Nokendrena hampitombo antsika ara-panahy ireo rehetra ireo, satria manohana ny asan'Andriamanitra sy manolotra ny fototra ara-bola ho fitoriana ny filazantsara isika. Drafitr'Andriamanitra io ary nantsoina hoe dingana voalohany tsy maintsy tanterahin'ny mpitantana mahatoky.

Amin'ity herinandro ity dia mbola hijery ny amin'ny ampahafolony ihany isika: ny fitsinjarana izany, ny heviny ho an'ny hafa, ary ny fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. 

Alahady: Miara-manohana ara-bola ny asan'Andriamanitra isika (Mal. 3:1-6)

Miara-manohana ara-bola ny asan'Andriamanitra isika (Mal. 3:1-6)

Mibaiko antsika i Jesôsy hoe: "mitoria ny filazantsara" (Mar. 16:15). Mibaiko antsika koa Izy hoe: "ataovy mpianatra ny firenena rehetra", "mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako" - Mat. 28:19,20. Noho izany, maniry Andriamanitra ny hirotsahantsika an-tsehatra eo amin'ny asa manan-danja indrindra eto an-tany, dia ny fitondrana olona ho eo amin'i Jesôsy. Andraikitry ny mpitantana ny fanomezana rehetra avy amin'Andriamanitra ny manohana ara-bola io asa io amin'ny alalan'ny vola nankininy taminy. Mahatonga ny fanoloran-tenantsika hitory an'i Kristy ho lalina kokoa ny fandraisantsika anjara amin'izany. Tokony hitondra ny ampahafolony feno ho an'io asa masina io ny mpianatra tsirairay, ny mpitantana tsirairay, ary ny mpiasa tsirairay. Tsy maintsy mivavaka mba hisian'ny firaisana sy ny fahatokiana eo am-panohanana ara-bola ny asan'Andriamanitra isika, satria mihamatanjaka ny firaisantsika ao amin'ny finoana rehefa mahomby ny asa.

Vakio ny Mal. 3:10. Inona no drafitra ara-bola napetrak'Andriamanitra ho fanatanterahana ny asany eto an-tany? Inona no hevitry ny hoe: "fahafolon-karena rehetra"? Inona no hevitry ny andianteny hoe: "mba hasian-kanina ao an-tranoko"?

Araka ny hitantsika, dia efa hatramin'ny andron'i Abrahama sy i Jakôba no nandoa ny ampahafolony ny olona (Gen. 14:20; 28:22). Ampoizina ho talohan'izany mihitsy aza. Ampahany amin'ny rafitra ho fanohanana ara-bola ny fiangonan' Andriamanitra ny ampahafolony. Io no loharanom-bola lehibe sy fomba ara-drariny indrindra ho famitana ny iraka nomeny.

Amin'izao vaninandro izao, dia kely ihany no omen'ny ankamaroan'ny Kristianina mba hanohanana ara-bola ny asan'Andriamanitra. Raha manome ny ampahafolony tsy misy diso ny Kristianina tsirairay, dia azo antoka fa "tsy ho azo visavisaina, hampitolagaga, ary mila tsy ho takatry ny saina" ny vokatra haterak'izany - PTP, t. 27.

Manana vahoaka vonona hanohana ara-bola ny asany hatrany Andriamanitra, tao anatin'ny vanim-potoana tsirairay. Manana andraikitra isika rehetra hahatakatra io asa lehibe io ka hiara-miasa mba hanohana izany ara-bola. Tsy azontsika atao ny hikorontana, na hanao tsirambina, na hanao kitoatoa eo amin'ny fanohanana ara-bola ny asa. Ny fihaikana miandry antsika tokoa mantsy dia lehibe lavitra noho ny tamin'ny fotoana nilazan'ny olona sy ny Levita tamin'i Nehemia hoe: "tsy hahafoy ny tranon'Andriamanitsika izahay" - Neh. 10:39. Ary mampatahotra kokoa noho izay natrehin'ny mpino tany amin'ny taona 1800 io fihaikana io. Ankehitriny dia tsy maintsy miray ara-panahy ny mambra sy ny mpitandrina, ka hifanampy ara-bola mba hanatrarana ireo tanjona iraisana sy hanohana ara-bola ny asan'Andriamanitra.

 

Eritrereto ny fidadasiky ny iraka nankinina tamin'ny Advantista manerana izao tontolo izao (jereo ny Apôk. 14:6,7). Ahoana no tokony ho fandraisantsika tsitrairay avy ny andraikitsika manoloana ny fanohanana ara-bola io asa io? 

Alatsinainy: Ireo fitahiana avy amin'Andriamanitra (Mal. 3:10)

Ireo fitahiana avy amin'Andriamanitra (Mal. 3:10)

Hitantsika omaly tao amin'ny Mal. 3:10 fa mampanantena ny handrotsaka "fitahiana manana amby ampy" ho an'ireo mahatoky amin'ny famerenana ny ampahafolony Andriamanitra. Tsy lafim-piainana tokana anefa no voakasiky ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny fanantitranterana, ohatra, fa fitahiana ny fahazoan-tombontsoa ara-materialy betsaka eto an-tany, kanefa tsy raharahiana nv zavatra hafa rehetra, dia fomba fijery tena voafetra momba ny tena hevitry ny atao hoe fitahiana avy amin'Andriamanitra.

Sady fitahiana ara-panahy no fitahiana ara-nofo no resahina ao amin'ny bokin'i Malakia. Hita miharihary amin'ireto manaraka ireto ny fitahiana avy amin'Andriamanitra: famonjena, fifaliana, fiadanam-po, ary finoana fa hanao izay tsara indrindra mandrakariva ho antsika Izy. Ankoatra izay, rehefa tahian'Andriamanitra isika dia tsy maintsy mizara izany fitahiana izany arninlreo izay tsy dia manana tombontsoa loatra. Notahina isika mba hitahy ny hafa. Azon'Andriamanitra atao tsara tokoa ny mampivelatra ny fitahiany any an-toeran-kafa amin'ny alalantsika.

Vakio ny 1 Pet. 3:8,9. Inona no ambaran'i Petera amintsika eto momba ny fifandraisana misy eo amin'ny hoe voatahy sy ny hoe mizara izany fitahiana izany amin'ny hafa?

Misy fitahiana anankiroa ao anatin'ny famerenana ny ampahafolony: (1) mitahy antsika Andriamanitra, ary (2) tonga fitahiana ho an'ny hafa isika. Afaka manome avy amin'izay nomena antsika isika. Ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia mameno ny fo amin'ny faniriana hizara amin'ny hafa ny fitahiana azo. Rehefa izay dia voakasik'izany fanomezana izany amin'ny fomba azo tsapain-tanana ny fon'izy ireo. "Omeo, dia mba homena hianareo (...). Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa." - Lio. 6:38.

Vakio ny Asa. 20:35. Ahoana no fomba hampiharana io foto-kevitra io amin'ny famerenana ny ampahafolony?

Ny fitahiana lehibe indrindra ampianarin'ny famerenana ny ampahafolony dia m fatokiana an'Andriamanitra (Jer.17:7). "Ny rafitra manokana momba ny famerenana ny ampahafolony dia niorina tamin'ny foto-kevitra maharitra tahaka nv lalàn'Andriamanitra. Fitahiana ho an'ny Jiosy io rafitra famerenana ny ampahafolony io, raha tsy izany dia tsy nomen'Andriamanitra azy ireo izany. Ho fitahiana ho an'ireo izay hanatanteraka izany hatramin'ny andro farany koa izany. Tsy namorona ny drafi-palalahan-tanana mitohy mba hampanan-karena Azy Andriamanitra, fa nataony ho fitahiana lehibe ho an'ny olona izany. Hitany fa io rafi-panolorana io mihitsy no nilain'ny olona. - TFC, b. 3, tt. 404, 405. Eritrereto ireo fotoana nitahian'ny Tompo anao tamin'ny alalan'ny asa nataon'olon-kafa ho anao. Ahoana no mba hanaovanao toy izany koa ho an'ny hafa? 

Talata: Ny tanjon'ny ampahafolony (1 Kôr. 9:14)

Ny tanjon'ny ampahafolony (1 Kôr. 9:14)

Nanoratra tamin'i Timoty i Paoly hoe: "Aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary hianao", ary koa hoe: "Ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany" - 1 Tim. 5:18. Averin'i Paoly eto izay nolazain'i Mosesy ao amin'ny Deo. 25:4 momba ny omby, sy izay nolazain'i Jesôsy ao amin'ny Lio. 10:7 momba ny mpiasa. Toa ohabolana raha ny fahitana io fehezanteny momba ny omby io, ary ny heviny dia hoe: mahitsy sy ara-drariny ny ihinanan'ny omby vary raha eo am-piasana izy. Tahaka izany koa, midika ilay ohabolana faharoa fa tokony hokaramaina ireo mpiasa milofo amin'ny fitoriana ny filazantsara.

Mamorona rafitra ary miasa amin'ny alalan'izany Andriamanitra. Noforoniny ny kintana, dia narafiny mba hanome fahazavana. Noforoniny ny hazo, ny zava-maniry, ny tany, ny vatolampy, ny tanamasoandro, ary ny rano, ary narafiny mba hihazonana ny aina. Noforoniny ny rafitra ho fandevonan-kanina, ny rafitra mifandraika amin'ny atidoha, sy ny maro hafa. Tahaka izany koa no namoronany ny rafitra famerenana ny ampahafolony. Nampiasain'ireo Levita ny rafitra famerenana ny ampahafolony (Nom. 18:26) ho fikarakarana ny tabernakely sy ho fanohanana ara-bola azy ireo. Ireo Levita amin'izao vaninandro izao dia ireo mpitandrina izay manokana ny fiainany amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny rafitra momba ny ampahafolony napetrak'Andriamanitra no fomba nofidiny mba hanohanana ny asa, ary nampiasaina nandritra ny tantaran'ny famonjena izany. Koa ny fanohanana ireo mpiasa ireo amin'ny alalan'ny ampahafolony dia zava-dehibe ary tena manan-danja ho an'ny asan'Andriamanitra.

Inona no tian'i Paoly hambara amin'ny hoe "Toy izany koa no nandidian'ny Tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana amin'ny filazantsara" - 1 Kôr. 9:14? Ary inona no tokony ho fiantraikan'io teny io eo amin'ny fihetsitsika? Inona no ampianarin'ny 2 Kôr. 11:7-10 momba ny ilàna ny hanohanana ireo izay mampiely ny filazantsara?

Hoy i Paoly ao amin'ny 2 Kôr. 11:8: "Namabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama hanompoako anareo." Toa naneso i Paoly raha nilaza izany satria nandray karama avy tamin'ny fiangonana mahantra iray tany Makedonia izy, kanefa nanompo tao amin'ny fiangonana manan-karena iray tao Kôrinto. Ny tiany hambara tamin'ny fiangonana tany Kôrinto dia hoe: mendrika ny hokaramaina noho ny asany ireo izay mitory ny filazantsara.

Natao hampiasaina ho amin'ny tanjona miavaka ny ampahafolony, ary tsy maintsy manaraka izany isika. "Voatokana hampiasaina amin-javatra manokana ny ampahafolony. Tsy tokony horaisina ho toy ny vola fanampiana ny malahelo izany. Atokana ho fanohanana ireo izay mitondra ny hafatr'Andriamanitra amin'izao tontolo izao izany, ka tsy tokony havily miala amin'io tanjona io." - CS, t. 103.

Vakio ny Lev. 27:30. Amin'ny fomba ahoana no maha-zava-dehibe io fitsipika io koa ho antsika amin'izao fotoana izao? 

Alarobia: Ny trano firaketana (1 Tant. 26:20)

Ny trano firaketana (1 Tant. 26:20)

Andriamanitra dia manana trano firaketana ho an'ny rivotra (Jer. 10:13), ho an'ny rano (Sal. 33:7), ary ho an'ny orampanala sy ny havandra (Jôba 38:22). Ananany fifehezana feno ireo rehetra ireo. Ny trano firaketan'An.driamanitra sarobidy indrindra anefa dia ilay anankiray ho an'ny ampahafolon'ny vola rehetra miditra amintsika. "Ary indro, ny taranak'i Levy efa nomeko ny fahafolon-karena rehetra amin'ny Isiraely ho fananany noho ny fanompoana izay ataony, dia ny fanompoana ny amin'ny trano-lay fihaonana." - Nom. 18:21. Io andininy io no andininy voalohany ao amin'ny Baiboly izay milaza ny toerana itahirizana ny ampahafolony. Avy amin'io andininy io no nahazoantsika ny hevitra fantatra amin'izao vanim-potoana izao amin'ny hoe: "fitsipika momba ny trano firaketana". Hazavain'ny Fitsipika momba ny trano firaketana izay tokony hatao amin'ny ampahafolony. Mbola nanome toromarika misimisy kokoa hatrany ho an'ny Isiraelita Andriamanitra mba hitondra ny ampahafolony amin'ny toerana iray nofidiny (Deo. 12:5,6). Nandritra ny fotoana nanjakan'i Sôlômôna dia naterina tany amin'ny tempoly tany Jerosalema ny ampahafolony. Takatry ny Isiraelita mora foana hoe inona ary aiza ilay "trano firaketana" rehefa nilaza tamin'izy ireo ny mpaminany Malakia hoe: "Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako" - Mal. 3:10. Ny trano firaketana dia maneho ny toerana nanatanterahana ireo fanompoam-pivavahana sy nanohanana ny Levita.

Inona ireo anarana hafa ao amin'ny Soratra Masina izay entina hilazana ny trano firaketana? 1 Tant. 26:20; 2 Tant. 31:11-13; Neh. 10:38.

Ny fitondrana ny ampahafolony masina ao amin'ny trano firaketana no ohatra tokana aseho ao amin'ny Soratra Masina. Nanana trano firaketana fototra mba hitantanana mandrakariva ny ampahafolony Andriamanitra. Manana mambra manerana izao tontolo izao ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito. Eken'izy ireo sy ampihariny ao amin'izany fiangonana izany ny Fitsipika momba ny trano firaketana. Ampirisihina ny mambra hamerina ny ampahafolon'ny vola rehetra miditra aminy any amin'ny Federasiona/Misiona, amin'ny alalan'ny fandrotsahana izany ao amin'ny fiangonana maha-mambra azy. Ao amin'io firaketana ao amin'ny Federasiona/Misiona io no andraisan'ny mpitandrina ny karamany.

"Arakaraka ny hitaran'ny asan'Andriamanitra no hanaovana antso matetika kokoa hatrany mba hahazoana fanompoana. Ho famaliana ireny antso ireny no tokony hihainoan'ny Kristiana ny baiko hoe: ‘‘Entonareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako, mba hasian-kanina ao an-tranoko’’ - Mal. 3:10. Raha mahatoky izay mitondra ny anarana hoe Kristiana ka manatitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra ny ampahafolony sy ny fanatitra, dia ho feno ny trano firaketan'i Jehovah. Ary tsy ilaina intsony ny hanao vokatra, na laoteria, na lanonana hafa mba hahazoana vola hanohanana ny fitoriana ny filazantsara." - VM, t. 295.

 

Eritrereto izay hitranga raha toa ka handrotsaka ny ampahafolony any amin'izay tiany ny olona. Raha manao izany ny rehetra, dia inona no hitranga amin'ny asan'Andriamanitra? Koa nahoana àry izany no manan-danja tokoa ny handrotsahantsika ny ampahafolontsika any amin'izay fiangonana tompon'izany? 

Alakamisy: Ny ampahafolony sy ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana (Rôm. 3:19-24)

Ny ampahafolony sy ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana (Rôm. 3:19-24)

Vakio ny Rôm. 3:19-24. Inona no fahamarinana manan-danja ho an'ny finoantsika ampianarina eto? Nahoana no zava-dehibe amin'ny foto-pinoantsika hafa rehetra io fampianarana io?

Ny hevitra manan-danja indrindra ao amin'ireo andininy ireo dia hoe: tsy misy mendrika ny ho voavonjy isika na dia iray aza (Rôm. 3:23). Raha toa ka mendrika izany isika, dia mety hoe noho ny fahamendrehantsika na noho ny asantsika. Mifanohitra amin'ny Soratra Masina anefa ny hevitra tahaka izany.

Vakio ny Rôm. 4:1-5. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo momba ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana, fa tsy amin'ny alalan'ny fahamendrehantsika?

Mampianatra antsika ny Baiboly fa ny famonjena dia atolotra ny olona tsy mendrika izany akory (Efes. 2:8,9). Voavonjy isika satria maty teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika i Kristy, ka isaina ho antsika ny fahamendrehan'ny sorona tonga lafatra nataony teo amin'izany hazo fijaliana izany. Raha ny amin'ny ampahafolony kosa, dia tsy misy sitraka avy amin'Andriamanitra azontsika raha mamerina izany isika. Efa an'Andriamanitra rahateo mantsy ny ampahafolony. Koa ahoana no tokony hahazoantsika sitraka avy amin'Andriamanitra amin'ny famerenana izay efa Azy?

Tsy mahavonjy antsika ny famerenana ny ampahafolony, tahaka ny tsy amonjena antsika amin'ny alalan'ireo asa tsara hafa, na dia noforonina mba hanao izany aza isika, amin'ny maha-Kristianina antsika. "Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy "- Efes. 2:10.

Tsy mahavonjy ny famerenana ny ampahafolony. Na izany aza anefa, ny famerenana na ny tsy famerenana ny ampahafolony dia tena maneho fihetsika feno fanetren-tena sy fileferana amin'Andriamanitra, na fihetsika feno fiziriziriana sy fihantsiana manoloana ny zavatra asain'Andriamanitra ataontsika. Raha tia an'Andriamanitra isika, dia hankato Azy. Ny ampahafolony dia fanehoana ety ivelany fa takatsika ny maha-an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary mpitantana fotsiny ihany isika ety.

Manampy antsika ny Sabata hahatsiaro isan-kerinandro fa Andriamanitra no Mpamorona sy Mpamonjy antsika. Afaka miasa tahaka izany koa ny famerenana ny ampahafolony: mampahatsiahy antsika izany fa tsy tompon'ny tenantsika isika, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny aintsika sy ny famonjena antsika. Ho setrin'izany, dia azontsika atao ny miaiky fa tena izany tokoa no zava-misy. Koa hivelona fiainam-pinoana isika, ao anatin'ny fahatsapana fa fanehoana tena azo tsapain-tanana izany finoana izany ny famerenana ny ampahafolony.

Inona no ambaran'ny Lio. 21:1- 4 amintsika momba ny hevitr'izany hoe miaina amim-pinoana izany?

Zoma: Fianarana fanampiny

Fianarana fanampiny

Tena mora tokoa ny manadino fa avy amin'Andriamanitra irery ihany ny fisefoana tsirairay ataontsika, sy ny fitepon'ny fontsika tsirairay, ary ny fotoana tsirairay eo amin'ny fahavelomantsika. Miresaka momba ilay Andriamanitra marina amin'ireo Atenianina i Paoly ao amin'nyAsa. 17. Ambarany ao fa Andriamanitra no Mpamorona: Ilay "Andriamanitra Izay nanao izao tontolo izao sy ny eo aminy rehetra" -Asa. 17:24. Tsy izany ihany anefa fa ambarany ao amin'io toko io fa Izy koa no Mpihazona izao rehetra izao: "Izy no ivelomantsika sy ihetsehantsika ary iainantsika" -Asa. 17:28. Tsy nahafantatra ny momba Ilay Andriamanitra marina ny Atenianina. Isika kosa mahafantatra Azy satria Kristianina isika. Tsy maintsy aseho miharihary eo amin'ny fomba fiainantsika io fahafantarantsika Azy io. Manan-javatra maro takina amintsika Andriamanitra, ka ho setrin'izany, dia mita miaina araka ireo fitakiana ireo isika.

"Tahaka izany koa amin'ireo zavatra takin'Andriamanitra amintsika. Apetrany eo am-pelatanan'ny olona ny hareny, saingy takiny ny hanokanana amim-pahatokiana ny ampahafolon'izany ho an'ny asany. Takiny ny handrotsahan'ny olona io ampahany io ao amin'ny firaketany. Tsy maintsy averina Aminy izany satria efa Azy rahateo. Masina io ampahafolony io, ka tsy maintsy ampiasaina ho amin'ny tanjona masina, dia ny fanohanana ireo izay mitondra ny hafa-pamonjena any amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao. Atokan'Andriamanitra io ampahany io, mba hisy vola mandrakariva hirotsaka ao amin'ny trano firaketany, sy mba hitondrana ny fahazavan'ny fahamarinana any amin'ireo olona akaiky sy any amin'ireo izay lavitra. Amin'ny fankatoavantsika amim-pahatokiana io fitakiana momba ny ampahafolony io no hanehoantsika fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra." - TFC, b. 6, t. 386.

Fanontaniana hifanakalozan-kevitra:

1. "Mirimorimo ho any amin'ny mandrakizay ny fotoana. Aoka tsy hohazonina ho an'ny tenantsika izay an'Andriamanitra. Na dia tsy mendrika aza ny zavatra atolotsika Azy dia aoka hatolotra Azy ihany, ndrao hahatonga fahaverezana ho antsika ny fihazonana izany. Izay tadiaviny dia ny fontsika manontolo, ka aoka hatolotra Azy, satria Azy rahateo, satria Izy no nahary sy nanavotra azy. Ilainy ny fahaizantsika, atolory Azy izany, satria Azy rahateo. Takiany amintsika ny volantsika, omeo Azy izany, satria Azy rahateo." - VM, t. 500. Inona no tian'i EGW ambara rehefa nilaza izy hoe: "Aoka tsy hohazonina ho an'ny tenantsika izay an'Andriamanitra. Na dia tsy mendrika aza ny zavatra atolotsika Azy dia aoka hatolotra Azy ihany, andrao hahatonga fahaverezana ho antsika ny fihazonana izany"? Inona no zavatra verintsika rehefa tsy mandoa ny ampahafolony isika?

2. Diniho misimisy kokoa ilay hoe samy manao izay tiany hatao amin'ny ampahafolony ny mambran'ny fiangonana rehetra; izany hoe mandefa izany amin'izay asa hitan'izy ireo fa mety, fa tsy any amin'ny "trano firaketana". Nahoana no terra hevitra ratsy izany? Inona no hitranga amin'ny fiangonantsika raha izany? Nahoana no manampy amin'ny fitondrana fisaratsarahana mahatsiravina eo amintsika ny fihetsika tahaka izany?

 

3. Ao amin'ny Lio. 21 i Jesôsy dia midera ilay vehivavy mpitondratena noho ny fitondrany ny volany tao an-tempoly. Fantatr'i Jesôsy anefa ny kolikoly rehetra nitranga tao. Tokony hilaza inona izany ho an'ireo izay mihevitra fa azony atao ny mamily lalana ny ampahafolony satria manana ahiahy momba ny fomba hampiasana izany izy ireo? 

MALINA : Lesona

Pejy fandraisana Rafraichir

Lesona 7: Mahatoky amin'Andriamanitra

Lesona 7: Mahatoky amin'Andriamanitra

Hodinihina mandritra ny herinandro: Lio. 16:10; Lev. 27:30; Gen. 22:1-12; Heb. 12:2; Lio. 11:42; Heb. 7:2-10; Neh. 13. 

Tsianjery: "Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana"- Lio. 8:15. 

Sabata: Fampidirana

Fampidirana

Sabata hariva 

Inona moa no atao hoe fo marina, ary ahoana no fisehony? Olona maro amin'izao fotoana izao no mihevitra fa tsy mampaninona ihany ny mandainga tsindraindray, indrindra moa raha kely ilay izy ary tsy atahorana hampidi-doza ny hafa. Inoan'ny olona sasany mihitsy aza indraindray fa misy ny fotoana na ny toerana manokana izay ilàna ny lainga. Tsy mampianatra izany anefa ny Baiboly.

Tsy afa-misaraka ny fahamarinana sy ny fahatokiana. Tsy nateraka ho mahatoky avy hatrany anefa isika ary mila mianatra milaza ny marina. Ny hoe mpitantana hendry ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia midika fa mila mahatoky isika.

Voka-tsoa no ateraky ny fananana toetra mahatoky. Tsy mba hanjo antsika ohatra ny fitaintainana sao ho tra-tehaka noho ny lainga natao ka tsy maintsy hanafina izany. Noho io antony io sy ny hafa koa, dia lafin-toetra tena sarobidy tokoa ny fahatokiana, indrindra ao anatin'ny toe-javatra izay hisian'ny fakam-panahy mitarika tsy hahatoky.

Amin'ity herinandro ity isika, dia handinika ny lohahevitra mikasika ny fahatokiana eo amin'ny lafiny famerenana ny ampahafolony. Ho hitantsika koa ny hoe nahoana no tena manan-danja eo imason'Andriamanitra tokoa ny famerenana ny ampahafolony amin'ny maha-mpitantam-pananana antsika.

Alahady: Fahatokiana fotsiny ihany

Fahatokiana fotsiny ihany

Zavatra iray iombonan'ny maro amintsika ny tsy fitiavana ny toetra tsy mahatoky. Tsy tiantsika ery ny mahita ny hafa maneho io toetra io. Tsy mora koa anefa ny mahita azy ety amintsika satria rehefa eo amintsika izany dia mitady hanamarina ny fihetsitsika isika ary tsy hanao izany ho zava-dehibe loatra : Hay, angaha izany mampaninona, zavatra kely, tsy dia manao ahoana akory. Mety hamitaka ny tenantsika ihany isika indraindray, saingy tsy afaka hamitaka an'Andriamanitra na oviana na oviana.

"Mambra maro ao amin'ny fiangonantsika no milaza fa mino ny fahamarinana kanefa tsy mahatoky eo amin'izay lazainy sy ataony. Izany no mahatonga azy ireo ho matimaty ara-panahy. Tsy manana fifandraisana amin'i Kristy izy ireo ary dia mamitaka ny tenany" - TFC, b. 4, t. 310.

Vakio ny Lio. 16:10. Inona no fitsipika manan-danja ambaran'i Jesôsy eto ka tokony hanampy antsika hahita fa tena ilaina tokoa ny mahatoky na dia amin'ny "kely indrindra" aza?

Andriamanitra anefa mahafantatra fa mora amintsika ny ho tonga tsy mahatoky, indrindra indrindra rehefa ny fananantsika no resahina. Vokatr'izany dia nomeny antsika ny fanoitra mahery vaika manoloana ny tsy fahatokiana sy ny fitiavan-tena, fara fahakeliny mikasika ny fananantsika ara-nofo.

Vakio ny Lev. 27:30 sy ny Mal. 3:8. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo ary ahoana no hiarovan'izany antsika tsy ho azon'ny tsy fahatokiana?

"Tsy mangataka ny fahalalahan-tanantsika na ny fankasitrahantsika Andriamanitra. Resaka fahatokiana kely monja no andrasany. An'Andriamanitra ny ampahafolony ary mangataka antsika Izy mba hamerina ny anjarany (...) Raha toa ka fitsipika tsy azo ialana eo amin'ny asa aman-draharahan'ny fiainana ny fahatokiana, tsy mainka va tokony ho tsapantsika ny adidy tokony hataontsika amin'Andriamanitra, dia ilay adidy iorenan'ny hafa rehetra?" - Ed, tt. 138,139.

Vokatry ny famerenanao ny ampahafolony, dia ahoana no hahatonga anao tsy hanadino ilay tena tompon'ny fanananao rehetra? Nahoana no tena ilaina rahateo ny mahatsiaro mandrakariva izay tena tompon'ny fananantsika rehetra?

 

Alatsinainy: Fiainam-pinoana

Fiainam-pinoana

Vakio ny Gen. 22:1-12. Milaza inona amintsika momba ny herin'ny finoan'i Abrahama ireo andininy ireo?

Ny fiainam-pinoana dia tsy avy amin'ny fijoroana indray mandeha monja ny amin'ny zavatra inoana. Tsy ao anatin'ny toe-javatra miseho indray mandeha no hisehoan'ny fahatokiantsika rehefa mizara ny finoantsika amin'ny fomba miezinezina isika.

Mbola mampitolagaga ny Kristianina hatramin'izao ny finoana nasehon'i Abrahama rehefa nanatitra an'i Isaka teo an-tendrombohitra Moria izy (Gen. 22). Tsy vao tamin'io fotoana io anefa i Abrahama no naneho ny finoany teo amin'ny fiainany. Tsia, efa talohan'io toe-javatra io izy no nanana fiainam-pinoana sy fankatoavana. Tsy ho nahazaka izao fisedrana izao izy raha tsy nanana fahatokiana tany aloha. Azo antoka àry fa mbola nanana izany finoana izany hatrany izy taty aorian'io toe-javatra io.

Ny lesona lehibe azontsika raisina dia ny hoe tsy indray mandeha monja no anehoan' ny mpitantana ny fananan'Andriamanitra ny finoany. Rehefa mandeha eny ny fotoana, dia hihalalina sy hihamatanjaka izany na hihamarivo sy hihamalemy. Miankina amin'ny fomba fiorenantsika eo amin'izany finoana izany ny zavatra rehetra.

Vakio ny Heb. 12:2. Milaza inona amintsika io andininy io momba ny loharano iavian'ny finoantsika sy ny fomba hahazoantsika izany?

Ny fomba tokana hahatonga antsika ho mpitantam-pananana mahatoky dia ny “mijery an'i Jesosy, Tompon'ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy” - Heb. 12:2. Indray mandeha ihany ao amin'ny TV no nampiasana ny teny hoe "mpanefa" io ao amin'io ohatra io. "Mpanatanteraka" ihany koa no azo handikana azy. Midika izany fa vonona i Jesôsy hanampy ny finoantsika hitombo sy ho tonga amin'ny fahafenoany (Heb. 6:1,2). Mila manana fiainam-pinoana isika noho izany mba hitombo sy hihamatanjaka hatrany.

Ahoana no fomba nitomboan'ny finoanao sy nahatonga azy ho matanjaka hatrany? Sa mety mahatsapa ve ianao fa nihanalemy izany finoana izany? Inona no antony?

Talata: Maneho ny finoantsika (Lio 11 : 42)

Maneho ny finoantsika (Lio 11 : 42)

Araka ny hitantsika omaly, ny finoana dia fanandramana mitohy mitombo hatrany. Fomba iray "hanefan’Andriamanitra ny finoantsika sy hanatanterahany izany ny famerenantsika ny ampahafolony. Raha takatsika araka ny tokony ho izy ny antony tokony handoavana ny ampahafolony dia ho haintsika fa tsy fomba hahatonga antsika ho any an-danitra izany. Sanatria! Fanehoana finoana tsotra izao ny fanaovana izany, dia izay inoantsika amin'ny fo marina tokoa. Iza rahateo moa no tsy milaza fa manana finoana sy mino an'Andriamanitra, ary mino an'i Jesôsy mihitsy aza? Araka ny fantatsika anefa, "ny demonia koa mino izany ka dia mangovitra" - Jak. 2:19. Ny fanokanana ny 10 isan-jaton'ny fidiram-bolantsika sy ny famerenana izany amin'Andriamanitra dia tena fanehoam-pinoana lehibe tokoa.

Vakio ny Lio. 11:42. Nahoana i Jesôsy no nilaza fa tokony hahatsiaro ny handoa ny ampahafolony isika? Amin'ny fomba ahoana no hanehoan'ny fandoavana ny ampahafolony fa mitondra ny hafa araka ny rariny isika sady tia an'Andriamanitra ihany koa?

Ny fandoavantsika ny ampahafolony dia mampiseho fa miankina amin'Andriamanitra isika. Mampiseho koa izany fa matoky an'i Jesôsy ho Mpanavotra antsika isika. Fanekena io fa efa notahiana tamin'ny "fitahiam-panahy rehetra any an-danitra " - Efes. 1:3 sy ny maro hafa isika.

Vakio ny Gen. 28:14-22. Raha ny asehon'ireo andininy ireo dia nanao fampanantenana tamin'i Jakôba Andriamanitra. Ahoana no navalin'i Jakôba izany?

"Kanto sady tsotra ny drafitr'Andriamanitra momba ny famerenana ny ampahafolony. Azon'ny rehetra atao ny manaraka izany amim-pinoana sy herim-po, satria avy amin'Andriamanitra izany. Sady tsotra izany no mahasoa ary tsy mitady fahaizana be mba hahatakarana sy hanatanterahana azy. Ny rehetra no afaka mandray anjara amin'ny asa sarobidy ho famonjem-panahy, ary ny lehilahy sy ny vehivavy mbamin'ny tanora rehetra dia afaka ny ho tonga mpitantana ny fananan'ny Tompo sy hanampy amin'izay vola ilaina ho an'ny asan'Andriamanitra" - CS, t. 73.

Efa nahatsapa ny fitahiana avy tamin'ny famerenana ny ampahafolony ve ianao? Tamin'ny fomba ahoana no nanampian'izany hampitombo ny finoanao?

Alarobia: Masina ho an'i Jehôvah

Masina ho an'i Jehôvah

Mangataka antsika Andriamanitra mba hitondra ny ampahafolony ho eo Aminy. Ahoana anefa no hanomezantsika an'Andriamanitra ny zavatra izay efa Azy rahateo?

Vakio ny Lev. 27:30. Inona ireo foto-kevitra roa lehibe ao amin'io andininy io mikasika ny ampahafolony?

"An'Andriamanitra ny ampahafolony ary noho izany dia masina. Tsy noho ny fanokanantsika izany ho an'Andriamanitra tsy akory no maha-masina ny arnpahafalony. Masina izany satria an'Andriamanitra rahateo. Izy irery ihany no manana zo ny amin'ny ampahafolony. Tsy misy na iza na iza afaka hanokana izany ho an'ny Tompo, satria ny ampahafolony dia tsy fananan'ny olona velively" - SR, t. 52.

Tsy isika no manamasina ny ampahafolony fa Andriamanitra. Izy irery ihany no manana ny fahefana hanao izany. Amin'ny maha-mpitantam-pananana antsika, dia mamerina izay anjarany fotsiny ihany isika. Mamerina ny ampahafolony amin'Andriamanitra isika ho fanatanterahana asa manokana. Tsy fahatokiana ny fampiasana ny ampahafolony amin'ny antony hafa. Zavatra tokony hataontsika mandrakariva ny mamerina ny ampahafolony.

Vakio ny Heb. 7:2-10. Voalazan'i Paoly eto fa nanome ny ampahafolony ho an'i Melkizedeka i Abrahama. Ahoana no fomba nanehoan'i Abrahama ny hevi-dalin'ny atao hoe mamerina ny ampahafolony? Ho an'iza no tena nanomezan'i Abrahama ny ampahafolony?

Na ny Sabata na ny ampahafolony dia samy masina avokoa. Ny teny hoe "masina" dia midika hoe "voatokana ho an'Andriamanitra". Samy an'Andriamanitra na ny Sabata na ny ampahafolony.

"Nohamasinin'Andriamanitra ny andro fahafito. Io ampaham-potoana voafaritra izay natokan'Andriamanitra ho fiankohofana io dia mbola masina ihany hatramin'izao, tahaka ny tamin'ny nanamasinan'ny Mpamorona azy tamin'ny voalohany. "Toy izany koa, ny ampahafolony amin'ny fidiram-bolantsika dia `masina ho an'i Jehovah”. Tsy manazava amintsika ny antony tokony handoavantsika ny ampahafolony na hitandremantsika ny Sabata ny Testamenta Vaovao, satria efa mazava izany (...) Koa satria isika dia vahoaka izay mitady ny hanolorana amim-pahatokiana ho an'Andriamanitra ny fotoana efa natokany ho an'ny tenany, moa tsy tokony haverintsika Aminy koa ny anjara fananana izay tokony ho Azy?" - CS, t. 66.

Ahoana no fomba hahatsiarovanao mandrakariva fa "masina" ny ampahafolony izay haverinao? 

Alakamisy: Fifohazana sy fanavaozana ary famerenana ny ampahafolony

Fifohazana sy fanavaozana ary famerenana ny ampahafolony

Nanapaka teo amin'ny Joda nandritra ny fotoana naharitra tokoa i Hezekia mpanjaka. Tsy mbola nandrotsaka fitahiana lehibe toy ny tamin'izany vanim-potoana izany Andriamanitra raha tsy tamin'ny fotoana nanapahan-dry Davida sy i Sôlômôna teo amin'ny Isiraely iray manontolo. Voarakitra ao amin'ny 2 Tant. 29-31 ny fifohazana sy fanavaozana teo amin'ny fanjakan'i Hezekia: "Ary nanao izay mahitsy teo imason'i Jehovah izy, tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy"- 2 Tant. 29:2. "(...) Izany no nanavaozany ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah" - 2 Tant. 29:35. Notandremana ny Paska (2 Tant. 30:5). "Koa nisy hafaliana be tany Jerosalema" - 2 Tant. 31:1. Noravana ny sary sy ny alitara ary ny fitoerana avo natao ho an'ny sampy (2 Tant. 31:1). Nisy aim-panahy vaovao velona tao am-po sy an-tsain'ny olona, izay nahatonga azy ireo hanolotra ny ampahafolony mbamin'ny fanatitra niavosa ho an'Andriamanitra (2 Tant. 31:4,5,12).

Manome ohatra iray mikasika ny fifohazana sy ny fanavaozana ary ny famerenana ny ampahafolony i Nehemia. Vakio ny Neh. 9:2,3. Midika inona ilay fifohazana na ilay aim-panahy vaovao miseho ao am-po? Vakio ny Neh. 13. Taorian'ny nanavaozan'i Nehemia ny "tranon'Andriamanitra" Neh. 13:4, dia inona no nentin'ireo vahoakan'i Joda tao (Neh. 13:12)?

"Zavatra roa samy hafa ny fifohazana sy ny fanavaozana. Ny Fifohazana dia midika ho fanavaozana ny fiainana ara-panahy, famelombelomana ireo herin'ny fo sy saina, fitsanganana amin'ny fahafatesana ara-panahy. Ny Fanavaozana dia midika ho fandaminana indray, fanovana eo amin'ny hevitra sy ny foto-kevitra, ny fahazarana sy ny fomba amam-panao"- FK, t. 41.

Mifandray ny fifohazana sy fanavaozana ary ny famerenana ny ampahafolony. Inona no miseho rehefa tsy mandoa ny ampahafolony isika? Manjary matimaty ny fanandramantsika ilay aim-panahy vaovao ka tsy hanan-kery akory izany. Matetika indrindra isika Kristianina no manjary tsy mavitrika raha tokony hiandany amin-kafanam-po amin'ny Tompo. Mitaky fanoloran-tena ny fifohazana sy ny fanavaozana ary tafiditra ao anatin'izany fanoloran-tena izany ny famerenana ny ampahafolony. Raha hazonintsika izay takian'Andriamanitra amintsika, dia tsy afaka ny hiandrandra akory izay zavatra angatahantsika Aminy isika. 

Zoma: Fianarana fanampiny

Fianarana fanampiny

Andriamanitra no nanomboka ireo fanekena rehetra niarahany tamin'ny vahoakany. Izy no nitarika ny olony hiditra amin'izany fanekena izany (Heb. 8:10). Maneho ny fahasoavany sy ny fitiavany ary ny faniriany hamonjy antsika ireo teny fikasan'ny fanekena.

Maro ireo lafin-javatra tafiditra ao amin'ny faneken'Andriamanitra: (1) Andriamanitra; (2) ireo vahoakan'izay manaiky ny fanekena miaraka amin'Andriamanitra; (3) ny fitsipiky ny fanekena; (4) ny fandraisana ny fanekena nataon'Andriamanitra sy ny vahoakany; (5) ny famaizana vokatry ny tsy fankatoavana ny fanekena; ary (6) ireo fomba maro hitahian'Andriamanitra ny vahoakany, satria manome voninahitra ilay fifanekena izy ireo. Hitantsika ao amin'ny Mal. 3:9,10 ireo lafiny enina momba ny fanekena ireo eo amin'ny fampianarana mikasika ny fandoavana ny ampahafolony. Ambaran'ny Mal. 3:9,10 amintsika indray ireo fomba manokana izay hitahian'Andriamanitra ny vahoakany izay mamerina ny ampahafolony. Maneho ny finoantsika an'Andriamanitra ny famerenana Aminy ny ampahafolony. Mampiseho izany fa lavintsika ny hanao ny harena ho zava-dehibe indrindra amin'ny fiainana. Ny fandoavana ny ampahafolony koa dia manaporofo fa misy zava-tsoa avy ao am-pon'ny mpanota izay efa nohavaozin'Andriamanitra.

"Ny toe-tsaina feno fitiavan-tena no misakana ny olona tsy hamerina amin'Andriamanitra izay anjara tokony ho Azy. Nanao fanekena manokana tamin'ny olona Andriamanitra. Nanome teny fikasana Izy ny amin'izay hataony raha toa ka eken'izy ireo ny hamerina Aminy tsy tapaka ny ampahafolon'ny vola azony. Natao hampandrosoana ny fanjakan'i Kristy io vola io. Inona no miseho raha manokana izany vola izany ho Azy ny vahoakan'Andriamanitra? Nanome toky Izy fa hitahy azy ireo amin'ny fomba tsy takatry ny sainy. Hanome mitafotafo ho azy ireo Izy ka dia tsy ho ampy aza ny toerana hivantanan'ny fanomezany. Ahoana kosa raha mihazona izay tokony ho anjaran'Andriamanitra ny olona? Dia milaza mazava aminy ny Tompo hoe: "Voaozona amin'ny ozona hianareo nefa Izaho no robainareo, dia izao hianareo rehetra iray firenena izao" - CS, t. 77.

Fanontaniana hifanakalozan-kevitra : 

1- Nahoana ny fandoavana ny ampahafolony no ampahany lehibe tokoa eo amin'ny finoantsika?

2- Inona no torohevitra homenao ny olona iray izay milaza hoe: "Tsy vitako ny mandoa ny ampahafolony?" Inona no azonao hatao hanampiana izany olona izany?

3- Masina ny ampahafolony. Ahoana no hanovan'izany ny fomba fihevitrao mikasika ny fandoavana izany? 

MALINA : Lesona

Pejy fandraisana Rafraichir

Lesona 9: Fanati-pakasitrahana

Lesona 9: Fanati-pakasitrahana

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 6:19-21; Efes. 2:8; 1Pet. 4:10; Lio. 7:37-47; 2 Kôr. 8:8-15. 

Tsianjery :"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay."— Jao. 3:16 

 

Sabata: Fampidirana

Fampidirana

Sabata hariva 

Tia manome ny Adriamanitsika, nasehony tamin’ny nanomezany ny zanany  ho antsika izany. "Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay." - Jao. 3:16. Hita ao amin'ny Lio. 11 :13 koa izany fahamarinana izany.

Manome hatrany hatrany Andriamanitra, efa toetrany izany. Araka izany dia tokony hanome koa isika izay maniry ny hitaratra izany toetra izany.Tsy misy fifanoheran-kevitra lehibe tahaka ny hoe "Kristianina tia tena".

Fomba iray hanomezantsika avy amin’izay nomena antsika ny fanaovana fanatitra. Fomba iray hanehoana fankasitrahana sy fitiavana ny fanatitra. Amin’ny fotoana handraisan'i Jesôsy ireo voavonjy ho any an-danitra, dia ho hitantsika izay nandray ny fahasoavany, ary ho tsapantsika fa ny fanatitra feno fahafoizan-tena nataontsika no nahatonga azy ireo  handray izany.

Amin'ity herinandro ity isika dia hijery lafiny manan-danja amin'ny fanatitra.  Azontsika atao ny manolotra vola, fotoana na talenta ho an’Andriamanitra. Ny fanomezana amim-pahalalahan-tanana dia fomba iray miezinezina hiainantsika ny finoantsika sy hanehoantsika ny fitiavan’Andriamanitra.

Alahady: "Izay itoeran'ny harenao" (Mat. 6:21)

"Izay itoeran'ny harenao" (Mat. 6:21)

Vakio ny Mat. 6:19-21. Araka izay hita ao amin'ireo toko sy andininy ireo, dia manao izay ifehezana ny fiainantsika ny harena eto an-tany. Ahoana no ahafahantsika miala amin'izany fifehezana izany?

"Fa izay itoeran’ny harenao, dia ho any koa ny fonao."— Mat. 6:21. Ao amin'io toko sy andininy io, dia miteny amintsika i Jesôsy mba ho hendry amin'ny fitantanantsika ny vola sy ny fananantsika. Azontsika atao ny misafidy ny hihary harena ety an-tany na any an-danitra. Mampiasa teny telo i Jesôsy hoenti-miresaka momba ireo zavatra mety hanimba ny harena ety an-tany: "kalalao" sy "harafesina" ary "mpangalatra" (Mat. 6:19). Ireo zavatra telo ireo dia maneho fa fotoana fohy ihany no aharetan'ny harena ety an-tany. Fantatsika rehetra fa mora simba sy mora manjavona ny zavatry ny tany. "Miovaova ny zava-drehetra eto an-tany. Tsy misy ny azo antoka sy azo ianteherana, fa mety ho rava izany na lo, na koa ho very. Tsy sahala amin'izany anefa ny lanitra. Maharitra mandrakizay ny zava-drehetra any an-danitra, azo antoka ary tsy mety lo. Tsy misy famoizana any an-danitra." - WYHB, t. 22.

Jereo ny fanananao rehetra. Mety tsy manan-javatra betsaka ianao, kanefa tsy ho ela dia hariana ny ankamaroan'ny fanananao. Ny mpitantana hendry dia hihary harena any an-danitra, satria tsy misy ho very izay any fa ho azo antoka. Tsy tahaka ny ety an-tany ny any an-danitra, tsy ilaina ny miahiahy ny amin'ny fahasimbana sy ny mpangalatra na koa ny mpandroba.

Ao amin'ny Mat. 6:19-21 no ianarantsika hevitra anisan'ny manan-danja indrindra momba ny fitantanam-pananana. Te hifehy ny fonao ny harenao, ary manaraka azy ny fonao. Koa zava-dehibe ny mifidy ny toerana hasianao ny harenao. Tokony hitandrina isika mba tsy hameno ny saintsika amin'ireo fieritreretana ny zavatra ilaintsika sy izay tiantsika. Izany mantsy dia manasarotra ny fieritreretana momba ny lanitra. 

Ahoana moa raha toa isika milaza fa mino an'Andriamanitra kanefa ny harentsika eto an-tany? Raha izany dia mihatsaravelatsihy isika. Tokony hifanaraka amin'ny tenintsika ny asa ataontsika. Araka izany, dia tokony hanana finoana isika fa ny fanomezana atolotsika an'Andriamanitra dia voatahiry ho harena any an-danitra (2 Kôr. 5:7). 

Araka izay hita ao amin'ny Heb. 10:34, inona no fahasamihafana misy eo amin'ny harena ety an-tany sy ny harena any an-danitra?

Alatsinainy: Mizara ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny hafa (Efes. 2:8)

Mizara ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny hafa (Efes. 2:8)

Araka izay hita ao amin'ny Efes. 2:8, inona  no fanomezana lehibe natolotr'Andriamanitra antsika? Fanomezana atolotra izay tsy mendrika azy ny fahasoavana.

Narotsak’Andriamanitra eto amin'ity planeta ity ny fahasoavany, ary  raha tsy holavintsika izany dia  hanatratra antsika ka hanova ny fiainantsika,amin'izao andro izao syho mandrakizay. Mahafaoka ny harena rehetra sy ny fahefan'ny lanitra ny fanomezan-dehibe avy amin'Andriamanitra (2 Kôr. 8:9).Na ny anjely aza dia talanjona ny amin'izany fanomezana mampitolagaga izany (1 Pet. 1:1 2)

Tsy isalasalana fa ny fahasoavana omena ao amin'i Jesôsy Kristy no sarobidy indrindra amin'ireo fanomezanaatolotr’Andriamanitra antsika.Raha tsy eo ny fahasoavana dia tsy hanana fanantenana noho ny amin'ny otantsika isika, satria manana fahefana lehibe izany. Tsy afaka hanantena ny ho afaka amin'ny fahefan'ny ota amin'ny herin'ny tenany ny olombelona. Tsy hanafaka antsika amin'ny fahotana na hanome fiainana ho antsika ny fankatoavana ny lalan'Andriamanitra. "Ka moa manohitra ny teny fikasan’Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria izany! Fa raha nisy lalana mahavelona nomena, dia avy tamin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana." - Gal. 3:21. Tonga lafatra ny didin'Andriamanitra, saingy milaza i Paoly fa na io lalana tonga lafatra io aza tsy mahavonjy antsika. Ny fahasoavana irery ihany no mahavonjy antsika.

Vakio ny 1 Pet. 4:10. Inona ny fifandraisana misy eo amin'ny fitantanam-pananana sy ny fahasoavana? Hazavao ny hoe: fanehoana ny fahasoavan’Andriamanitra ny fanolorana fanomezana ho Azy. 

Nolazin'i Petera fa tokony hizara ireo fanomezana natolotr'Andriamanitra antsika amin’ny hafa isika. "Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an'Andriamanitra." - 1 Pet. 4:10. Eny tokoa, manolotra fanomezana marobe ho antsika Andriamanitra, ka ilaintsika ny manome ho Azy sy ho an'ny hafa avy amin'izany. Izay noraisintsika noho ny fahasoavana, dia tsy hanaovana izay mahafinaritra na mahasoa ny tenantsika fotsiny  ihany fa ho fampandrosoana ny filazantsara koa. Nomena maimaimpoana isika (izany rahateo ny fahasoavana), ka tokony hanome amim-pahalalahan-tanana araka izay fomba rehetra tratrantsika.

Eritrereto ny amin’ireo fanomezana natolotr’Andriamanitra anao. Ahoana  no hahatonga anao ho mpitantana tsara ny fahasoavana nomen’Andriamanitra  anao maimaimpoana?

Talata: Ny fanatitra tsara indrindra ataontsika (Lio. 7:37-47)

Ny fanatitra tsara indrindra ataontsika (Lio. 7:37-47)

Vakio ny Lio. 7:37-47. Inona no ampianarin’io tantara io mikasika ny antony tsara manosika antsikahanolotra fanomezana ho an'Andriamanitra?

Nilaza i  Lioka fa niditra ny efitrano i Maria ary nahita an’i Jesôsy nipetraka nihinana.  Novohany ny tavoara nisy menaka manitra lafo vidy, ary nandraraka  izany teo amin’ny tongotr’i Jesôsy izy . Ireo olona tao anatin'ny efitrano dia nihevitra fa tsy nety ny zavatra nataon’i Maria. Ary ny ratsy indrindra dia ny fanan‘i Maria fiainana tsy mendrika. 

Nanafaka an’i Maria tamin’ireo demonia nifehy azy anefa i Jesôsy (Lio. 8:2). Ary rehefa avy nanatri-maso ny fitsanganan’i Lazarosy tamin'ny maty izy dia feno fankasitrahana ny fony. Ilay menaka manitra no fananana lafo vidy indrindra nananany, ary izany no fomba nentiny nanehoana ny fankasitrahany an'i Jesôsy.

lo tantara io no mampiseho ny tokony ho antony manosika antsika hanolotra fanatitra ho an'Andriamanitra, izay tsy inona fa ny fankasitrahana. Tokony hankasitraka Azy isika noho ny nanolorany fanomezana sarobidy ho antsika, dia ny fahasoavany izany. Ny fahalalahan-tanany dia tokony handrisika antsika hanome koa, ary rehefa ampiarahina amin'ny fankasitrahantsika izany, dia ho fanatitra manan-danja eo imason'Andriamanitra. Mihoatra noho ny vola izany fanomezana izany, satria mahafaoka koa ny fotoantsika, ny talenta ary ny harena sy ny tenantsika. 

Vakio ny Eks. 34:26; Lev. 22:19-24; ary ny Nom. 18:29. Ireo toko sy andininy ireo dia miresaka momba ny fanaterana fanatitra ho an'Andriamanitra. Mety tsy ireo fanatitra voatanisa ao amin'ireo andalan-teny ireo no hoentintsika, saingy inona ireo fitsipika manan-danja azontsika ianarana avy amin'izany mikasika ny antony tokony hitondrantsika fanatitra ho an'Andriamanitra? 

Mety ho bitika ny fahitantsika ny fanatitra fanatitra ataontsika, saingy misy lanjany eo imason’Andriamanitra izany. Asehontsika fa mametraka an'Andriamanitra holohalaharana eo amin’nyfiainantsika isika rehefa manolotra ny tsara indrindra ananantsika. Tsy hoe manolotra fanatitra isika mba hahazoana fitahiana, fa manao izany isika noho ny fankasitrahantsikany fanomezana natolotra antsika tao amin’i Jesosy.

Fo feno fankasitrahana no tokony hitondrantsika  eo amin’Andriamanitra dia ho feno ny hanitry ny lanitra ny fanatitra bitika atolotsika ary hanana tombambidy lehibe noho izay heverintsika izany fanatitra izany. Rehefa avy nanatitra tamin-tsitrapo teo amin'ny Mpamonjy izay azontsika natolotra isika, na dia lafo vidy amintsika aza izany, raha mihevitra ny fankasitrahana  tokony hatolotsika an’Andriamanitra isika dia ho hitantsika fa tsy ampy ary kely izay natolotsika. Raisin'ny anjely anefa ireny fanatitra izay heverintsika ho kely ireny ary hatolony ho hanitra eo anoloan'ny seza flandrianana ka hankasitrahana izany. TFC, b. 3, t. 397.   

Alarobia: Ny antony manosika hanome (2 Kor. 8:8-15)

Ny antony manosika hanome (2 Kor. 8:8-15)

Mitantara ny amin’ilay mpitondratena nanolotra fanatitra be ho an'Andriamanitra i Lioka (Lio. 21:1-4). Marina fa nanome vola betsaka noho izay nomeny  ny mpanankarena, kanefa ny fanamezana natolony no lehibe teo imason'Andriamanitra, satria nampiseho izay tao am-pony, ka nahatonga an’i Jesosy hiteny hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondratena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra."- Lio. 21:3.

Andriamanitra irery no mahalala ny antony manosika antsika hanao zavatra (Jak. 4.12; Ohab. 16:2; 1 Kor. 4:5). Mety manao zavatra tsara isika kanefa tsy araka ny tokony ho izy ny antony manosika antsika amin’izany. Tsy mitaky finoana lehibe ny fanolorana fanomezana betsaka, fa ny fanomezana amim-panoloran-tena ho tombontsoan'ny hafa kosa dia fanehoana ny fitiavana ao am-pontsika.

Vakio ny 2 Kor. 8:8-15. Inona no ambaran'i Paoly ao amin'ireo toko sy andininy ireo mikasika ny fanomezana sy ny antony tokony hanosika antsika hanome? Inona no fitsipika manan-danja azontsika ianarana avy amin'izany momba ny toetran'ny mpitantana tsara eo anatrehan'ny zava-drehetra nomen'Andriamanitra antsika? 

Maro samihafa ny antony manosika antsika hanome, misy fitiavan-tena ny sasany amin'izany ary ny sasany kosa dia noho ny faniriantsika hanampy ny hafa. Misy ady ifandroritan'ny fitiavan-tena sy ny faniriana hanome ao anatintsika . Izany ady izany dia atrehina matetika kokoa mihoatra noho ireo ady ara-panahy hafa rehetra. Hampangatsiaka ny fo izay nafana ho an'Andriamanitra fahiny ny fitiavan-tena. Manomboka misy ny olana rehefa mamela ny fitiavan-tena hiditra ao amin'ny fiainantsika isika , ka mitady fomba hanamarinana izany fitiavan-tena izany sy manao izany amin'ny anaran'i Kristy

Teny iray no fototry ny fanomezana: fitiavana. Tsy afaka mampiseho fitiavana isika raha tsy vonona handà ny tenantsika, raha tsy manolo-tena, ary manao sorona ny tena mihitsy aza, ho tombontsoan'ny hafa.

Raha tsy hita eo amin'ny fiainantsika ny fitiavan'Andriamanitra, dia tsy hitaratra izany fitiavana izany ny fanomezana ataontsika. Ny fo feno fitiavan-tena dia tsy tia afa-tsy ny tenany. Tokony hangataka amin'Andriamanitra isika mba hoforany ny fontsika (Deo.10:16) hahafahantsika mianatra mitia tahaka izay efa nitiavana antsika. 

Ny fitiavana no fototry ny fanaovan-tsoa rehetra ary mamintina ny fanavaon-tsoa Kristianina rehetra . Ny fitiavan'Andriamanitra antsika no mitarika antsika hitia Azy koa, ary izany no antony ambony indrindra mandrisika antsika hanome.

Inona no tsy mampety ny fanolorana fanatitra ho an'Andriamanitra noho ny  fahatsapana izany ho adidy fa tsy noho ny fitiavana .

Alakamisy: Ny soa azo avy amin'ny fanomezana (2 Kôr. 9:6,7)

Ny soa azo avy amin'ny fanomezana (2 Kôr. 9:6,7)

Tonga tety an-tany i Jesosy mba haneho fitiavan'Andriarnanitra. Zavatra iray no tokony hotakatsika mazava amin’izany: tia antsika Andriamanitra, ary ny tsara indrindra no tiany ho antsika. Izay mahasoa antsika ihany no asainy ataontsika fa tsy mampanao zavatra mety hanimba antsika Izy. Miantso antsika halala-tanana Andriamanitra, Tiany isika raha ho olona manome amim-pifaliana. Araka izany, dia tokony ho faly isika rehefa mitondra ny fanatitsika eo Aminy, ary ireny fanatitra ireny dia hitondra fitahiana ho antsika sy ireo olona handray izany. Ireo izay manome amim-pifaliana ihany no hahafantatra fa tsara kokoa ny manome noho ny mandray.

Vakio ny 2 Ker. 9:6,7. Ahoana no anehoan'ireo toko sy andininy ireo amintsika ny tokony hatao rehefa manome?

Ny fanolorana fanatitra betsaka ho an'Andriamanitra dia fanandramana ara-panahy azo atao ary tokony hatao. Mampiseho ny finoantsika ny manome, izay fanehoana fankasitrahana noho ny fanomezana natolotra antsika ao amin'i Kristy.

Mahatonga ny finoana hihamatanjaka ny manome. Ny Baiboly dia milaza amintsika fa "tsy vanona ny finoana tsy misy asa"- Jak. 2:20. Araka izany, dia tokony haneho ny finoantsika amin'ny asa isika, satria tsy misy fomba hafa tsara kokoa noho izany hampahatanjaka ny finoantsika. Rehefa manome isika, dia maneho ny fitiavana sy ny fahamoram-panahin'Andriamanitra. Fantatrao ve fa rehefa manome ianao, dia mianatra bebe kokoa ny momba an'Andriamanitra? Marina izany! Miaina ny fanandraman'ny fahatsaran'Andriamanitra isika rehefa manome ho an'ny hafa. Manorina ny fitokiantsika amin'Andriamanitra izany, ary manampy antsika hanandrana sy hizaha "fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy."- Sal. 34:8.

"Ho hita fa ny voninahitra mamirapiratra avy eo amin'ny tavan'i Jesosy dia voninahitry ny fifitiavana mahafoy tena no lalan'ny fiainana ho an'ny tany sy ny lanitra; fa ao ampon'Andriamanitra ny loharanon'ny  fitiavana 'tsy mitady ny azy'; ary ao amin'ny Ray malemy fanahy sy tsy miavona am-po no miseho ny toetra amampanahin'ilay mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo hatonina." IFM, t.10.

Fomba ahoana no nitomboan'ny  finoanao tamin'ny fanomezanao amin-kalalahan-tanana avy amin'ireo  izay nomen'Andriamanitra anao ? 

Zoma: Fianarana fanampiny

Fianarana fanampiny

"Tsy misy fitiavan-tena ny fon'Andriamanitra. Asan'i Satana mantsy ny fitiavan-tena. Naneho ny fitiavany antsika i Jesosy tamin'ny nahafatesany teo an-kazo fijaliana. Nanome ny zava-drehetra Izy mba hamonjena antsika, ary nanolotra ny ainy mihitsy aza. Inona no mitranga rehefa mijery ny hazo fijaliana ny mpanara-dia an'i Jesosy? Amin'izay ny fony dia ho feno faniriana ny hanome hatrany hatrany. Izany no lalan'ny hazo fijaliana, lalana izay tokony harahintsika eo amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny fizarana sy fanaovana asa tsara izay maneho ny fiainan'ny Kristianina marina. Ny lalan'ny tany dia ny mandray ary mandray hatrany, ary manantena fahasambarana avy amin'izany izao tontolo izao; kanefa dia fahoriana sy fahafatesana no vokatr'izany." - ARSH. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Inona amin'ny fitiavan-tena no mahatonga izany ho tena mifanohitra tanteraka amin'ny fanahin'i Kristy? Inona no azontsika atao mba hiarovana ny tenantsika amin'izany toetra raiki-tampisaka ao amin'ny olombelona lavo izany? 

2. "Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo, na amin'ny faneriterena; fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian’Andriamanitra'" - 2 Kôr. 9:7. Ny teny Grika nadika hoe "amin'ny fifaliana" dia indray mandeha ihany no hita ao amin'ny TV; azo adika hoe "amin'ny fanehoana fifaliam-be" koa izany. Inona no tian'izany hambara amintsika momba ny tokony ho fihetsehampontsika rehefa manome? 

3. Ataovy lisitra ny zava-drehetra nomen'i Kristy antsika. Inona no ampianarin'izany lisitra izany anao momba ny antony tokony hanomezantsika? Tahaka izany koa, inona no ampianaran'io lisitra io antsika momba ny maha-kely ny fanomezana atolotsika ho an'Andriamanitra raha ampitahaina amin'ireo fanomezana marobe nomeny ho antsika? 

4. Nahoana no fomba iray mahatonga tsy fahasambarana indrindra ny fitiavan-tena? 

5. Mieritrereta momba ny olona iray ao amin'ny mpianakavin'ny finoana mila fanampiana. Mety voatery hiaina tsy misy ny iray amin'ireo zavatra ilainao ianao hahafahanao manampy izany olona izany, kanefa aza hadinoina fa nahafoy ny zava-drehetra i Jesosy mba hamonjena anao. Koa inona no azonao atao mba hanampiana izany olona izany? 

MALINA : AWR

Pejy fandraisana Rafraichir

MALINA : Filazana

Pejy fandraisana Rafraichir