MALINA : Fidirana

Pejy fandraisana Rafraichir

MALINA : Fiambenana

Pejy fandraisana Rafraichir

Ady tsara

"Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay homen'ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin'izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa." — 2 Tim. 4:7,8. 

Mofon'aina :

Nahatoky mandrakariva tamin'ny Mpamonjiny i Paoly nandritra ny fotoana lava niasany ho Azy. Na taiza na taiza nijoroany : na teo anatrehan'ireo Fariseo feno fandrahonana, na teo anatrehan'ny manam-pahefana Romana, na koa teo anatrehan'ny vahoaka romotry ny hatezerana tany Lystra, na koa teo anatrehan'ny mpanota mafy hatoka, na tany amin'ny fonja tany Makedonia, na niady hevitra tamin'ireo matilo raiki-tahotra teo amin'ny sambo tra-doza, na niseho teo anatrehan' i Néron mba hiaro ny ainy, dia tsy mba menatra ny hijoro hiaro ny finoana notanany izy. Ny tanjona tokana sady lehibe nokendreny hotratrarina tao amin'ny fiainany dia ny hanompo an'Ilay notsiratsirainy ny anarany teo aloha; ka na nisy fanoherana na nisy fanenjehana, tsy nisy nampiala azy tamin'izany tanjona izany. — VM, t. 439

Hita taratra teo amin'ny fiainan'i Paoly ny fahamarinana notoriny, ary tamin'izany no nisian'ny heriny. Fantany tsara ny hevi-dalin'ny andraikitra niantsorohany, noho izany no niasany teo amin'ny firaisana tanteraka tamin'Andriamanitra, loharanom-pahamarinana sy famindrampo. (...) Ny fitiavana ny Mpamonjy no fitsipika velona nanohantohana azy teo amin'ny ady natrehiny: ady nataony tamin'ny tenany, sy tamin'ny ratsy nandritra ny asa nataony, satria izao tontolo izao mpankahala sy fahavalo masiaka no natrehiny.

Izay ilain'ny fiangonana amin'izao andro feno hotakotaka ankehitriny izao, dia ny hanana andiam-piasa mpitory ny filazantsara, tsara ofana tahaka an'i Paoly, mpiasa nanao fanandramana lalina ny amin'Andriamanitra, ary miasa amin-joto sy hafanampo. Ilaina ny olona nohamasinina sy vonona handà tena, olona izay tsy mihemotra na eo anoloan'ny fitsapana, na eo anoloan'ny andraikitra; olona sahy sy tso-po, manana an'i Kristy ao am-pony ho "fanantenana ny voninahitra", manana molotra voakasiky ny "vain'afon'ny alitara, ka vonona hitory ny Teny". (...) Moa ve ireo tanorantsika handray eo an-tsorony ny rakitra masina natolotry ny zokiny azy? Moa ve hiomana hameno ny banga vokatry ny fahafatesan'ireo mpitory talohany izy? Moa hohenoina ve ny famporisihan'i Paoly, ka hisy handray andraikitra, satria hita fa mambabo mafy ny fon'ny tanora ny fitiavan-tena? — VM, tt. 444,445. 

MALINA : Lesona

Pejy fandraisana Rafraichir

Lesona 12 : Mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahefana ao am-piangonana

Lesona 12 : Mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahefana ao am-piangonana

Hodinihina mandritra ny herinandro: Efes. 5:23-27; Mat. 20:25-28; 2 Tim. 2:15; Mat. 16:19; Gal. 6:1,2.

Tsianjery : "Fa tsy mba ho toy izany aminareo; fa izay te-ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo; ary izay te-ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanornponareo " - Mat. 20:26,27

Sabata: Fampidirana

Fampidirana

MINO ISIKA ADVANTISTA MITANDRINA NY ANDRO FAHAFITO fa amin'ny finoana ny zavatra nataon'i Jesôsy ho an'ny olombelona rehetra irery ihany no amonjen'Andriamanitra antsika. Tsy mila fiangonana na vondrona mpitondra fivavahana isika mba hanome antsika ireo zavatra nataon'i Jesôsy ho antsika. Izay rehetra ilaintsika dia azontsika avy Aminy, Izy no Mpisoronabentsika ao amin'ny fitoerana masina ao an-danitra ao.

Marina fa tsy mila ny fiangonana isika hanome antsika izay zavatra nataon'i Jesôsy ho antsika, saingy Andriamanitra no nanao ny fiangonana. Naoriny teto an-tany izany mba hanampy antsika haneho ny drafi-pamonjeny amin'ny olona rehetra ary mba hiasa sy hitory ny Filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Noho izany dia zava-dehibe ny fiangonana satria manampy antsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mampitambatra antsika ho iray ny fiangonana, ary ampiraisin'i Jesôsy isika mba ho iray amin'ny fo sy ny saina ary amin'ny fahamarinana.

Amin'ity herinandro ity isika dia handinika momba ny maha-zava-dehibe ny fiangonana ho an'ny asa nanirahan'Andriamanitra ny mpanara-dia Azy. Hijery ihany koa isika ny fomba itondran'ny fiangonana firaisana eo amin'ny mpino rehetra.

Alahady: Jesôsy lohan'ny fiangonana (Efes. 4:23-27)

Jesôsy lohan'ny fiangonana (Efes. 4:23-27)

Efa hitantsika tany amin'ny lesona teo aloha fa ny  "tenan'olombelona" no sary an'ohatra entin'ny Baiboly maneho ny fiangonana. Ny fiangonana dia "tenan'i Jesôsy ary io sary io no inanampy antsika hahita ireo lafiny maro samihafa misy ao amin'ny fiangonana sy ny fifandraisan'i Jesôsy amin'ny olony. Miankina amin'i Jesôsy ny fiainan'ny fiangonana, Izy no "lohan'ny" fiangonana (Kol. 1:18; Efes. 1:22). Jesôsy no mamelona ny fiangonana, tsy misy ny fiangonana raha tsy eo Izy. 

Jesôsy ihany koa no iaingan'ny maha-izy ny fiangonana, izany hoe ny maha-antsika antsika, dia ny fahafantarana hoe iza moa isika amin'ny maha-fiangonana isika. Ny fahamarinana sy ireo fampianarana ao amin'ny fiangonana dia avy amin'i Jesôsy , kanefa mihoatra noho ny fampianarana no omen'ny fiangonana. Iza ary inona no mamaritra ny atao hoe fiangonana? Ny valiny dia Jesôsy sy ny Baiboly. Noho izany dia afaka mianatra misimisy kokoa momba ny fiangonana sy ny heviny isika araka ny voalazan'i Jesôsy sy ny Baiboly.

Miresaka momba ny fifandraisan'i Jesôsy sy ny fiangonany i Paoly ao amin'ny Efes. 5:23-27. Ampiasainy io fifandraisana io mba hanehoana ny tokony ho fifankatiavan'ny mpivady. lnona no ambaran'i Paoly momba ny fifandraisan'i Jesôsy sy ny fiangonana ary ny faniriany hanana fifandraisana ety dia ety amin'ny mpanara-dia Azy?

Mila manaiky ny fitondran'i Jesôsy ny fiainantsika isika. Mety hisy olona tsy hanaiky hofehezina, satria tsy ankasitrahany ny fomban'ny mpitarika sasany tany aloha. Tsy nampiasa, ny fahefany araka ny tokony ho izy angamba izany mpitarika izany, saingy i Jesôsy kosa no mitondra ny fiangonana, Izay tia sady tena Mpitarika azy. An'i Jesôsy irery ihany ny fahatokiantsika. Nomen'Andriamanitra fahefana ny fiangonana saingy i Jesôsy no tsy maintsy mifehy mandrakariva izany fahefana izany.

"Mitsangana eo amin'i Kristy amin'ny maha-lohany Azy izy. Tsy tokony hiankina amin'olona izy, na hofehezin'olona. Betsaka no milaza fa ny toerana ambony misy azy ao am-piangonana dia manome azy fahefana handidy ny olona ny amin'izay hinoany sy hataony. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fIhamboana toy izany. Hoy ny Mpamonjy: `Mpirahalahy avokoa hianareo rehetra'. Samy iharan'ny fakam-panahy avokoa, ary samy mety ho diso. Tsy afaka hiankina amin'ny olona voafetra isika hitarika antsika. Ny vatolampin'ny finoana no fanatrehana velon'i Kristy ao amin'ny fiangonana. Tokony hiankina amin'izany ny malemy indrindra ary izay mihevitra ny tenany ho matanjaka indrindra dia ho hita fa matemy indrindra, raha tsy manao an'i Kristy ho fahombiazany"— IFM, t. 444. 

Alatsinainy: Mpitarika manompo (Mat. 20:25,28)

Mpitarika manompo (Mat. 20:25,28)

Tsy isalasalana fa nalahelo tokoa i Jesosy fony Izy teto an-tany raha nahita ireo mpanara-dia Azy nitady fahefana. Naniry ny ho tonga manam-pahefana ambony tao amin'ny fanjakan'i Jesôsy mantsy izy ireo (Mar. 9:33,34; Lio. 9:46). Tamin'ilay fotoana fisakafoana hariva farany niarahan'ny mpianatr'i Jesôsy dia maro tamin'izy ireo no naniry hifehy ny namany sy ho tonga lohany (Lio. 22:24).

Nanambara ny heviny i Jesôsy mikasika ny tokony ho toetry ny mpitondra manoloana ny vahoaka entiny. inona no fitsipika manan-danja hita ao amin'ny Mat. 20:25-28 izay nolazain'i Jesosy momba ny mpitarika tsara? Ahoana no hampiharantsika io fitsipika lo eo amin'ny fiainantsika? Ahoana no hanajantsika izany ao amin'ny fiangonantsika?

"Ao amin'ireo andininy ireo i Jesôsy dia mampiseho fahefana karazany roa. Raha ny ohatry ny fahefana ramanina, dia afaka manao fanamparam-pahefana amin'ny olona rehetra ny mpanapaka. Mitaky ny hanarahan'ny olona rehetra izay tiany hatao izy. Miharihary fa tsy nankasitrahan'i Jesôsy io karazam-pahefana iray io. Hoy izy tamin'ny mpianany: 'Fa tsy mba toy izany aminareo.' Nampiseho ohatra vaovao tokony harahina momba ny fahefana Izy, ka samy hafa tanteraka amin'izay fahitan'ny mpianatra mahazatra izany" — SLJAGC, t. 18 (nasiam-panamboarana).

Ao amin'ny tantara mikasika ny fomba tokony hampiasana ny fahefana, dia nampiasa teny Grika roa i Jesôsy : "diakonos", izay midika hoe "mpanompo", sy "doulos", izay midika hoe "andevo". Amin'ny dikan-teny sasany amin'ny Baiboly, ny "diakonos" dia nosoratana hoe "mpitarika" (Mat. 20:26); ny "doulos" kosa: "mpanompo" na "andevo" (Mat. 20:26, 27). Raha ireo fomba fanoratana ireo, dia thy voalaza tsara ny tena heviny. Tsy maniry ny hanafoana ny fahefana rehetra tsy akory i Jesôsy . Tsy izany fa to hanazava amin'ny fiangonana Izy fa ny mpitondra dia tsy maintsy ho mpanompo sy andevon.'ny vahoakan'Andriarnanitra aloha. Tsy azony atao ny miezaka hifehy ny vahoakan'Andriamanitra na manao didiko fe lehibe, tsy azony atao ny maniry ny hanan-daza sy ho lehibe eo imason'ny hafa. "Fanjakana miorina amin'ny foto-kevitra hafa no natsangan'i Kristy. Niantso ny olona Izy, tsy handray fahefana, fa hanompo, ka ny mahery hitondra ny fahosan'ny malemy" IFM, t. 585. 

Talata: Mitahiry ny firaisan'ny fiangonana (2 Tim. 2:15)

Mitahiry ny firaisan'ny fiangonana (2 Tim. 2:15)

Ao amin'ny 2 Tim. 2:15 sy Tit. 1:9 dia manoro hevitra an'i Timoty sy Titosy i Paoly ny amin'ny tokony hataon'ny mpitarika. Inona no ambaran'i Paoly mikasika ny mpitarika mahatoky sy ny asany?

Raha mahatsikaritra isika dia mahatsapa i Paoly fa mila miaro ny fampianarana sy ny foto-pinoan'ny fiangonana isika. Zava-dehibe ho an'ny firaisantsika tokoa mantsy izany. Mampiray antsika ho fiangonana iray ny fampianarantsika. Vondron'olona maro isan-karazany no mandrafitra ny fiangonana, noho izany dia mila mitady zavatra hiraisana isika ka hahatonga antsika ho iray ao amin'i Jesôsy. Avy amin'ny fahamarinana izay nomen'i Jesôsy ny fiangonana no hananantsika firaisana. Inona moa no mitranga raha tsy mifanaraka ny fampianarantsika? Hiady tokoa isika ary hisara-bazana, ka hiharatsy hatrany ny toe-javatra arakaraka ny maha-akaiky ny farany.

"Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesôsy, Izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany, no ananarako anao mafy: mitoria ny teny, mazotoa, na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin'ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany; ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano." - 2 Tim. 4:1-4.

Ireo teny ireo dia torohevitra avy amin'i Paoly ho an'i Timoty momba izay tokony hataony mba ho vonona amin'ny fiverenan'i Jesôsy. Nampitandrina i Paoly fa ho maro tokoa ny fampianaran-diso any am-parany any. Noho izany dia tokony hitory ny fahamarinana i Timoty, izany no asa nanirahan'Andriamanitra.

Ao anatin'izany asa izany dia tokony hiantso, hampianatra ary hampahery ny mpino i Timoty. Izany rahateo no lalana itarihan'ny Baiboly antsika (2 Tim. 3:16). Mila manaraka ny fahamarinan'ny Baiboly i Timoty ary avy eo hampianatra izany amin'ny olon-kafa. Tsy maintsy manam-paharetana izy sady maneho fitiavana amin'ny olona rehefa manao izany asa izany. Matetika ny fanamelohantsika ny mpanota dia tsy mitaona azy velively ho eo amin'i Jesôsy. Amin'ny fanampian'ny Fanahy Masina dia hampitambatra ny fiangonana ho iray ao amin'i Jesosy ny asan'i Timoty. 

Alarobia: Mila manitsy ny mambra ny mpitarika (Mat 16:19)

Mila manitsy ny mambra ny mpitarika (Mat 16:19)

Iray amin'ireo asa lehibe tsy maintsy sahanin'ny mpitarika ny mampianatra ny mpino hanao ny marina sy hanafay ny fitondran-tena tsy mendrika. Mila mitandrina tsara isika rehefa miresaka momba io lohahevitra lehibe io satria mety ho diso fandray mora foana ny mambra. Io asa fampianarana sy famaizana io, izay manan-danja tokoa, dia manampy ny fiangonana hihazona ny firaisany.

Araka ny efa nianarantsika dia fifanarahana ara-tsaina, ara-panahy, ary ara-pahamarinana ao amin'ny Baiboly no atao hoe firaisana. Mampiseho amintsika ny Baiboly fa noho ireto antony roa lehibe ireto no hampianaran'ny mpitarika ny mambra sy hanafaizany azy: (1) hiarovana ny fahamarinana sy (2) hiarovana ny fiangonana.

Araka ny efa hitantsika, ireo mpanoratra ny TV dia miresaka momba ny maha-zava-dehibe indrindra ny fiarovana ny fampianarana ara-Baiboly ataontsika isaky ny mamely ny fahamarinana ny fampianaran-diso. Zava-dehibe ihany koa ny miaro ny fiangonana amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, ny tsy fahatokiana sy ny fahavetavetana izay fandikana ny didin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra antsika ny Baiboly mba hiarovana amin'ny fampianaran-diso sy ny fitondran-tena tsy mendrika, izany no antony ilazan'i Paoly fa ny Baiboly dia "mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana" - 2 Tim. 3:16.

Ao amin'ny Mat. 16:19 sy Mat. 18:15-20 dia manome fitsipika manan-danja maromaro ho an'ny fiangonana i Jesôsy. Natao harahin'ny fiangonana izany rehefa tsy maintsy hampihatra famaizana amin'ny mambra izy noho ny ratsy nataony. Inona ireo fitsipika ireo?

Manohana ny famaizana ny Baiboly rehefa ilaina izany. Manambara ihany koa ny Baiboly fa isika dia tompon'andraikitra amintsika samy isika eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Midika izany fa tokony hisafidy ny hanao ny marina isika ary hiaina amim-pahamasinana. Fantatsika fa misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny hafa ny fitondran-tenantsika. Inona no tsy mampitovy ny fiangonana amin'ireo fikambanana hafa eto amin'izao tontolo izao? Miavaka ireo mambran'ny fiangonana noho ny tsy fitovian'ny fomba fiainany amin'ny an'ireo izay tsy mahalala na mankato an'Andriamanitra; samy hafa amin'ny fiainan'ny hafa ny fiainan'ny Kristianina. Mahita ohatra mar() isika ao amin'ny TV izay mampiseho ny fomba tsy maintsy nanitsian'ny fiangonana ny fahotana sy ny fitondran-tena tsy mendrika teo aminy. Tokony hanaja ny lalan'Andriamanitra mandrakariva isika ao am-piangonana.

Ny Mat. 7:1-5 sy ny Gal. 6:1,2 dia miresaka momba ireo fitsipika manan-danja izay tokony harahintsika rehefa miezaka hamaha ireo olana saro-bahana ao am-piangonana isika. Inona avy izy ireo? 

Alakamisy: Ny asa ataontsika ho an'Andriamanitra ankehitriny (Mat. 28:18-20)

Ny asa ataontsika ho an'Andriamanitra ankehitriny (Mat. 28:18-20)

Ny lesona mandritra ity telovolana ity dia namerimberina matetika fa i Jesosy no nanao ny fiangonana sy nampitambatra antsika ho iray ao Aminy mba hanao ny asany. Isika dia tsy fikambanana ho an'ireo izay to hifampiresadresaka fotsiny momba ny fahamarinana izay lalaintsika (na dia zava-dehibe tokony hatao koa aza izany). Ny tena antony nampiraisan'Andriamanitra antsika ho fiangonana dia ny mba hitoriantsika amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ny fahamarinana momba ny andro farany.

Ao amin'ny Mat. 28:18-20 i Jesôsy dia nandidy ny mpianany mba hanohy ny asany eto amin'izao tontolo izao. Inona avy ireo teny manan-danja ao amin'ny baiko nomen'i Jesôsy? Milaza Inona amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao izany?

Misy voambolana efatra manan-danja ao amin'ilay baiko nomen'i Jesôsy ny mpianany: (1) mandehana, (2) ataovy mpianatra, (3) manao batisa, ary (4) mampianatra. Amin'ny teny grika dia ity no voarnbolana manan-danja indrindra: "ataovy mpianatra"; ireo teny telo hafa kosa dia milaza ny fomba hanatanterahana ilay baiko hoe: "ataovy mpianatra". Manao mpianatra vaovao isika rehefa mandeha any amin'ny firenena rehetra sy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ka mitory ny Filazantsara amin'izy ireo, manao batisa azy, ary mampianatra azy hanatanteraka izay rehetra nandidian'i Jesôsy .

Manitatra ny fanjakan'Andriamanitra isika rehefa manao ny asany. Mihamaro hatrany ireo olona avy any amin'ny vazan-tany rehetra izay manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjiny. Manaiky ilay didin'i Jesôsy hanaovana batisa azy izy ireo sady manaraka ny fampianarany. Azon'ireo mpianatri Jesôsy vaovao antoka fa miaraka aminy isan'andro Izy amin'ny fahazoana mpianatra vaovao ho Azy. Nomena toky mantsy izy ireo fa homba azy i Jesosy, ary Andriamanitra mihitsy koa. Ny bokin'i Matio dia manornboka amin'ny filazana fa ny fahaterahan'i Jesôsy dia midika hoe: "`amintsika Andriamanitra" - Mat. 1:23. Ny teny fikasana nomen'i Jesôsy ny mpianany kosa, izay manambara fa homba azy ireo mandrakariva Izy ambara-pahatonga ny fotoana hiverenany indray, no mamarana io boky io.

"Tsy nilaza tamin'ny mpianany tsy akory Kristy fa ho mora ny asany (...) tsy avela hiady irery anefa izy. Nanome toky Izy fa hiaraka aminy; ary raha handeha amin'ny finoana izy, dia handroso eo ambanireny ampingan'ny Tsitoha. Nibaiko azy hahery sy hatanjaka Izy; satria Ilay mahery noho ny anjely, dia nay Mpirtarika ny tafiky ny lanitra, no iray laharana aminy. Nomaniny izay rehetra ilaina hanohizana ny asan'izy ireo ka noraisiny ho andraikitra ny hahombiazan'izany. Raha mbola nankato ny teniny izy, ka miasa mifandray Aminy, dia tsy ho diso" — VM, t. 28. 

Zoma: Fianarana fanampiny

Fianarana fanampiny

Vakio ny lahatsoratr'i Ellen G. White, "Individual Responsibility and Christian Unity," tt. 485-505, ao amin'ny Testimonies to Ministers and Gospel Workers: "Unité dans la diversité," tt. 471-473, sy "Discipline ecclesiastique," tt. 498-503, ao amin'ny Le ministere Evangelique.

Vakio ihany koa: "Church," tt. 707-710, sy "Church Organization," tt. 712-714, ao amin'ny The Ellen G. White Encyclopedia. 

"Mila manao mihoatra noho ny ataon'ny mpitarika mahazatra ny mpitarika ao am-piangonana. Tsy maintsy mpanompo koa izy. "Kanefa ahoana no ahafahan'ny olona fray mitarika sady manompo? Olona hajain'ny hafa ny mpitarika. Olona mandidy sy manapaka ny hafa ihany koa izy ary miandry mba harahina izay lazainy. Sa tsy marina izany? Koa ahoana no ahafahan'ny mpitarika manompo ka manaraka baiko?" "Raha to hamaha izany olona izany isika dia tsy maintsy mijery an'i Jesôsy . Nampiseho fitsipika lehibe tamintsika Izy. Mpitarika izay manompo ny hafa no nisehoany tamintsika. Nandritra ny fiainany manontolo no nanaovany izany. Jesôsy ihany koa anefa no Mpitarika tsara indrindra izay tsy mbola hitan'ny olona teto ambonin'ity tany ity hatramin'izay." — OCT, t. 106, nasiam-panamboarana. 

Fanontaniana hifanakalozan-kevitra :

1- Diniho akaiky ny amin'ilay hevitra hoe: mpitarika manompo. Iza no ohatra tsara indrindra maneho izany eo amin'ny tantara na eo amin'izao tontolo izao ankehitriny?

2- Vakio indray ny Mat. 20:25-28. Milaza inona ireo andininy ireo momba ny fandraisan'Andriamanitra ilay teny hoe: "Iehibe" (Mat. 20:26) na "ambony" (Mat. 20:27)?

3-!ray amin'ny asa tsy maintsy ataon'ny mpitarika fiangonana ny miaro ny filaminana sy ny fifanarahan-tsaina ao am-piangonana. Inona no tokony hataontsika rehefa manao fahadisoana, na tsy mahomby, na koa tsy manome ohatra tsara ny mpitarika antsika?

4- Nahoana no zava-dehibe ny fanehoana famindrampo sy fitiavana amin'ny olona rehefa tsy maintsy hanome famaizana azy ireny isika noho ny tsy mety nataony? 

MALINA : Lesona

Pejy fandraisana Rafraichir

Lesona 11 : Mampiray ny fontsika ao amin'ny fiankohofana i Jesôsy

Lesona 11 : Mampiray ny fontsika ao amin'ny fiankohofana i Jesôsy

Hodinihina mandritra ny herinandro: Apok. 4:8,11; Mat. 4:8,9; Dan. 3:8-18; Apôk.14:9-11; Asa. 4:23-31.

Tsianjery :Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro fitsarany; ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano " - Apôk.14:6,7.

Sabata: Fampidirana

Fampidirana

NANDROTSAKA NY FANAHINY TAMIN'NY FIANGONAN’ANDRIAMANITRA (Asa. 2:1-4), ary ampahy betsaka tamin'ny fotoany no natokany hiankohofana amin'Andriamanitra (Asa. 2:42). Nahafaly ny fiangonana ny nahafantatra fa Mparnonjy azy ireo i Jesôsy . Fanomezana fatratra loatra ho azy ireo ny fahafantarana ny faharnarinan'Andriamanitra lehibe! Ireo Kristianina voalohany ireo dia nahatsapa fa mila fotoana iarahana am-pirahalahiana izy ireo, miara-mianatra Baiboly sy mivavaka. Nisaotra an'Andriamanitra izy ireo noho ny nanomezany azy ny fahamarinana momba ny fiainan'i Jesôsy , ny nahafatesany, ary ny nitsanganany tamin'ny maty; nisaotra an'Andriamanitra izy ireo noho ny zavatra rehetra nataony teo amin'ny fiainany.

Ny fiangonan'i Jesôsy dia fikambanana iray mivavaka amin'Andriamanitra. Nifidy ny fiangonana Andriamanitra mba ho "trano fanahy, ho fisoronana masina, hanatitra fanati-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesôsy Kristy" - 1 Pet. 2:5. Handinika momba ny fiankohofana isika amin'ity herinandro ity. Hianarantsika ny mahatonga ny fiarahantsika miankohoka hanampy antsika hanana fiadanana sy hifanara-tsaina. 

Alahady: Miankohoka amin'Ilay Andriamanitra mpamorona sady mpamonjy (Apôk.4:11)

Miankohoka amin'Ilay Andriamanitra mpamorona sady mpamonjy (Apôk.4:11)

Rehefa miresaka momba ny fiankohofana isika dia matetika mikasika ny fanompoam-pivavahana sy ny fomba fanatanterahana azy no resahintsika. Kanefa inona marina moa no tena hevitry ny fiankohofana? Mitondra inona ny fiankohofana amin'Andriamanitra? Nahoana isika no miankohoka? Hoy i Davida ao amin'ny Sal. 29:2: "Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany; miankohofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihaingoana masina." Manampy antsika amin'ny fahazoana an-tsaina ny hevitry ny fiankohofana io salamo io. Ny atao hoe miankohoka amin'Andriamanitra dia manome Azy ny fiderana sy ny voninahitra izay tokony ho Azy.

Ny Apôk. 4 sy 5 dia manambara ny zava-nitranga tany an-danitra rehefa niditra tany i Jesôsy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty. Milaza ireo toko ireo fa miankohoka amin'Andriamanitra sy i Jesosy Zanak'ondrin'Andriamanitra, ny mponin'ny lanitra. Araka ny hitantsika eto, inona no anton'ny iankohofan'ny mponin’ny lanitra amin'Andriamanitra sy i Jesôsy ? Jereo koa ny Apôk. 4:8,11 sy Apok. 5:9,10,12 ary 13.

Mampiseho amintsika izay mitranga ao amin'ny toerana misy ny seza fiandrianana any an-danitra ny Apôk. 4 sy 5. Iankohofana amin'ny maha-Zanak'ondrin'Andriamanitra Azy sy amin'ny maha-Mpamonjy ny olombelona rehetra Azy i Jesôsy. Miankohoka ny olona rehefa maneho ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny fankasitrahany Azy noho ny zavatra rehetra ataony ho azy ireo. Amin'ny andro farany, dia ho velom-pisaorana ireo izay novonjen'i Jesôsy ary hidera Azy noho ny famonjena nataony (Apok. 15:3,4).

Ny fiankohofana ary izany dia fisaorana an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra nataony ho antsika: voalohany, noho ny namoronany antsika, ary faharoa, noho ny namonjeny antsika. Rehefa miankohoka isika dia manome an'Andriamanitra ny fiderana, ny fitiavana, ary ny fankatoavana izay inoantsika fa Azy. Tonga teto amin'ity tany ity i Jesôsy mba hampahafantatra antsika misimisy kokoa ny momba an'Andriamanitra (vakio Jao. 14:8-14). Izany no antony iankohofan'ny Kristianina amin'i Jesôsy amin'ny maha-Mpamorona sady Mpamonjy Azy. Ny nahafatesan'i Jesôsy sy ny nitsanganany tamin'ny maty no ivon'ny fiankohofantsika.

Rehefa manao fanompoam-pivavahana isika Kristianina dia mivondrona satria feno fanajana sy fisaorana an'Andriamanitra. Tokony hiainga amin'izany toe-tsaina sy fihetseham-po feno fanajana sy fisaorana izany hatrany ny fiankohofantsika.

Saintsaino ny amin'ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesôsy. Namorona antsika sy mamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana i Jesôsy. Nahoana no tokony ho anton'ny fiankohofantsika manontolo izany fahamarinana izany?

Alatsinainy: Fiankohonana sandoka (Mat. 4:8,9)

Fiankohonana sandoka (Mat. 4:8,9)

Miresaka momba an'i Jesôsy nalain'ny devoly fanahy tany an'efitra ny Mat. 4:8,9. Niezaka nitaona an'i Jesôsy hanota in-telo ny devoly. Inona ilay fahotana fahatelo izay nakan'ny devoly fanahy an'i Jesôsy?

Feno fireharehana ny fon'i Satana. Nambarany tamin'i Jesôsy fa izy no tena manapaka ity tany ity ka azy avokoa ny voninahiny sy ny hareny. Nolazainy fa izy irery no mendrika ny fiderana sy ny fanajan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Niseho ho toy ny mpamorona ny tany i Satana. Fitenenan-dratsy an'Andriamanitra ny teniny! Nasehon'i Satana tamin'izany fa hainy tsara ny atao hoe fiankohofana: midika izany fa tsy maintsy manome voninahitra sy fanajana an'Andriamanitra isika. Andriamanitra no tena tompon'ny lanitra sy ny tany, Izy no nanao ny tany fa tsy i Satana.

Vakio ny tantaran'ireo Hebreo telo lahy ao amin'ny Dan. 3 (hevero manokana ny and. 8-18). Izao kosa dia vakio ny momba ilay fahefana amin'ny andro farany voalaza ao amin'ny Apok. 13:4 sy ny Apok. 14:9-11. Momba ny inona ilay tsy fifanarahana ao amin'ny Apôk. 13 sy 14? Inona no hevitra manan-danja indrindra hita ao amin'ireo tantara ao amin'ny bokin'i Daniela sy Apokalipsy?

Ao amin'ireo tantara voarakitra ao amin'ny Baiboly dia miezaka i Satana hamily ny fiankohofantsika amin'Andriamanitra ho amin'ny fiankohofana sandoka. Hitantsika izany ao amin'ny tantaran'i Kaina sy Abela, ary koa ao amin'ny tantaran'ireo Hebreo telo lahy tany Babilonina. Hanao toy izany hatrany i Satana amin'ny andro farany (Apôk. 16:2). Io drafitr'i Satana mikasika ny fiankohofana sandoka io dia mitaona mandrakariva ny olona hiankohoka aminy fa tsy amin'Andriamanitra. Talohan'ny nanotan'i Adama sy Eva dia efa naniry ny hitovy amin'Andriamanitra i Satana (Isa. 14:14). Tsy niova velively i Satana. Tahaka izay nitranga tamin'ireo Hebreo telo lahy ihany no mbola hitranga amin'ireo olon'Andriamanitra mahatoky amin'ny andro farany: horahonana ho faty izy ireo raha manda tsy hiankohoka amin'ilay andriamanitra sandoka.

"Endrey ny halehiben'ireo lesona nampianarin'izy telo lahy Hebreo teo amin'ny tany lemak'i Dora !... "

"Hitaky finoana tsy azo hozongozonina ny androm-pahoriana izay handalovan'ny vahoakan'Andriamanitra. Hasehon'izy ireo fa ny Tompo irery ihany no ivavahany ary tsy hisy hena-maso olona mihitsy na dia hamoizany ny ainy aza, hahatarika azy amin'ny fahafoizana na dia kely akory aza ho amin'ny fanompoam-pivavahana sandoka. Tsy misy dikany amin'ny fo mahatoky izay baiko omen'olombelona mpanota, tsy mahita lanitra, raha miolotra amin'ny Tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy arahina ny fahamarinana na dia hidirana an-tranomaizina aza izany, na dia hahatonga sesitany sy hahatonga fahafatesana aza."--- MM, tt. 418,419.

Talata: Ilay hafatry ny anjely voalohany (Apôk. 14:6-7)

Ilay hafatry ny anjely voalohany (Apôk. 14:6-7)

Mino ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito fa ireo hafatry ny anjely telo ao amin'ny Apôk. 14:6-12 dia mampiseho ny asa asain'Andriamanitra ataony amin'ny andro farany. Hitantsika ao amin'ny Apôk. 14:14-20 ireo hafatra nomen'Andriamanitra ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito mba hozarainy amin'ny olona mialoha ny fiverenan'i Jesôsy fanindroany. Mandidy ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito Andriamanitra mba hitory amin-kery ireo hafatra lehibe ireo amin'ny mponina rehetra eto an-tany.

Manambara ny hafatry ny anjely voalohany ny Apok. 14:6,7. Inona izany hafatra izany? Inona no ambaran'io hafatra io momba an'Andriamanitra? Nahoana no miresaka momba ny fiankohofana io hafatra io?

Ho an'ny olombelona rehetra eto an-tany ny hafatry ny anjely voalohany (vakio koa Mat. 24:14). Toa tsapa fa mila manao zavatra haingana sy miasa haingana ilay "anjely". Manasa ny olona mba hifantoka tanteraka amin'Andriamanitra ny hafatra voalohany satria "tonga ny andro fitsarany - Apok. 14:7. Tsy maintsy mitsara ny olony aloha Andriamanitra mialoha ny fiverenan'i Jesôsy.

"Matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra Izy", hoy ilay anjely ao amin'ny Apok. 14:7. Maro ireo izay tsy mankato na manome voninahitra an'Andriamanitra. Noho izany dia hatahotra izy ireo noho izany hafatra izany. Saingy ireo mpanara-dia an'i Jesôsy kosa raha mandre ny hafatra dia fend fitiavana sy fanajana an'Andriamanitra, manantena Azy izy ireo. Fantany fa izay rehetra ampanantenain'Andriamanitra dia tanterahiny tokoa, koa dia ho lalina kokoa ny fitiavany an'Andriamanitra.

"Miankohofa eo anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano "- Apok. 14:7. Mampahatsiahy antsika ny amin'ny didy momba ny Sabata sy ny namoronan'Andriamanitra ny tany tao anatin'ny henemana ireo teny ireo (vakio Eks. 20:8-11). Nataon'Andriamanitra ny Sabata mba hahatsiarovantsika fa ny heriny no narnoronany ny zavatra rehetra ka Izy irery ihany no mendrika ny fiankohofantsika sy ny fiderantsika.

"Ny fiankohofana no fototry ny ady lehibe ifanaovan'Andriamanitra sy i Satana amin'ny andro farany. Tsy mahagaga raha nandefa io hafatry ny anjely voalohany io Andriamanitra ho fitaomana ny olona rehetra eto ambonin'ny tany mba hiankohoka amin'Andriamanitra, Ilay Mpamorona azy ireo. Izy irery ihany no mendrika ny fiankohofantsika" RJC, tt. 444, 445, nasiam-panamboarana.

Alarobia: Fandinihana baiboly sy fiombonana (Asa. 2:42)

Fandinihana baiboly sy fiombonana (Asa. 2:42)

Ny Asa. 2:42 dia manambara ireo zavatra sasantsasany nataon'ireo Kristianina ao amin'ny Testamenta Vaovao, rehefa miara-mivavaka izy ireo. Inona avy ireo zavatra nataony rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra izy ireo?

"Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny Apostoly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana" - Asa. 2:42. Hatramin'ny fotoana voalohany nisian'ny fiangonana dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny fiankohofana tao amin'ny fiangonan'ny TV ny fandinihana ny Baiboly. Nandinika ny Baiboly ny Kristianina voalohany mba hahafantarany misimisy kokoa momba an'i Jesosy amin'ny maha-Mpamonjiny Azy. Miara-mivory mandrakariva izy ireo mba hifampizara ny fitahiana nomen'Andriamanitra azy ary mifampahery eo amin'ny diany ara-panahy miaraka amin'Andriamanitra. Nianatra ireo fahamarinana masina avy ao amin'ny Baiboly izy ireo, ka izany fahamarinana izany no nanjary hafatra notoriny tamin'ny olona rehetra teto ambonin'ny tany.

Inona no ampianarin'ireto andininy manaraka ireto mikasika ny maha-zava-dehibe ny fandinihana ny Baiboly miaraka amin'ny mpino hafa?

2 Mpanj. 22:8-13.................................................................................................................................................................................

Asa. 17:10,11......................................................................................................................................................................................

2 Tim. 3:14-17.....................................................................................................................................................................................

"Na taiza na taiza itoriana ny fahamarinan'ny filazantsara, dia voatarika hazoto handinika ny Soratra Masina izay maniry hanao ny tsara. Amin'izao toe-javatra mamarana ny tantaran'ny tany izao, raha manaraka ny ohatr'ireo Beriana ireo izay itoriana ny fahamarinana ho fisedrana azy, ka mandinika Soratra Masina isan'andro, sy mampitaha ny hafatra nentina ho azy amin'ny Tenin'Andriamanitra, dia hisy olona maro kokoa amin'izao fotoana izao no hahatoky amin'ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra, eo amin'ny toerana izay azo lazaina fa vitsy ihany ankehitriny." VM, tt. 203,204.

Mampitambatra antsika ho vahoaka iray ny fahamarinana izay torintsika. Ny fandinihana Baiboly dia ivon'ny fiankohofantsika amin'Andriamanitra sy ny firaisantsika saina amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra antsika. Rehefa mivory mba hivavaka isika dia ny Baiboly no manome ny Tenin'Andriamanitra ho antsika. Mitantana ny fiainantsika sy manampy antsika izany teny izany mba ho vonona amin'ny fiverenan'i Jesôsy isika. Manao ahoana ny halalin'ny fahalalanao ny fahamarinan’ny Baiboly?

Alakamisy: Miara-mihinana sy miara-mivavaka (Asa. 4:23-31)

Miara-mihinana sy miara-mivavaka (Asa. 4:23-31)

Imbetsaka no nisy olana teo amin'ny fiangonan'ny TV, saingy nampiraisin'Andriamanitra tao amin'ny finoany an'i Jesôsy ny mambra. Niray saina izy ireo momba ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy ary nino izy fa tian'Andriamanitra hitory ny Filazantsara momba an'i Jesôsy amin'ny olombelona rehetra. Nampiraisin'Andriamanitra tao amin'ny fahamarinana izy ireo. Nasehon'ny fiangonana tamin'ny fomba maro hafa ihany koa ny maha-iray azy ireo.

"Ary izy ireo naharitra tamin'ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana" - Asa. 2:42. Rehefa nisakafo dia nisy mambra iray nitso-drano ny mofo sy ny zava-pisotro. Nanampy ny Kristianina tamin'ny fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesôsy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ny mofo sy ny zava-pisotro. Nanantena hahita an'i Jesôsy hiverina tsy ho ela ireo mpino ka natokany hahatsiarovana ny fiainan'i Jesôsy sy ny asany ny fotoany. Tena mamin'izy ireo ny miresaka momba Azy eo am-pisakafoana, ka nanjary tafiditra tao anatin'ny fotoam-piankohofany ny fiombonana amin'ny sakafo. "Ary dia niray saina isan'andro izy ka nazoto nankeo an-kianjan'ny tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsaram-po" - Asa. 2:46. "Nidera an'Andriamanitra sady nahita fitia tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olom-bonjena dia nanampin'ny Tompo isan'andro ho isan'ireo" - Asa. 2:47. Tsy isalasalana fa tena nampahatanjaka ny fiangonana tokoa io fotoam-pirahalahiana io.

Inona avy ireo ohatra ahitana Kristianina miara-mivavaka ao amin'ny Asan'ny Apostoly? Inona no antony nivavahan'izy ireo?

Asa. 1:14....................................................................................................................................................................................................

Asa. 4:23-31..............................................................................................................................................................................................

Asa. 12:12.................................................................................................................................................................................................

Nankamarny ny firesahana tamin'Andriamanitra tokoa ireo mambran'ny fiangonana tao amin'ny TV. Tsy hadinon'izy ireo mihitsy ny mangataka izay ilainy rehefa mivory amin'ny fiaraha-mivavaka izy ireo. Ao amin'ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty dia nilaza i Paoly fa zava-dehibe ho an'ny Kristianina ny mivavaka rehefa mivory izy ireo (1 Tim. 2:1). Miresaka momba ny ilana ny vavaka ihany koa i Paoly ao amin'ny taratasiny ho an'ny Efesianina (Efes. 6:18,19).

Mahatonga antsika hanana firaisana etiety kokoa ao am-piangonana ny fiarahana mivavaka ho an'ny olona hafa. Amin'ny fomba ahoana?

Zoma: Fianarana fanampiny

Fianarana fanampiny

"Ny maha-zava-dehibe ny Sabata amin'ny maha-tsangambaton'ny famoronana azy dia izy mampahatsiaro mandrakariva ny tena antony tokony hiankohofana amin'Andriamanitra — satria Mpamorona Izy, ary isika noforoniny. Noho izany ny Sabata dia tena fototry ny fiankohofana amin'Andriamanitra mihitsy satria mampianatra io fahamarinana lehibe io amin'ny fomba manaitra indrindra izy, ary tsy misy fanorenana hafa (nataon'Andriamanitra) manao izany. Ny tena fototry ny fanompoana an'Andriamanitra, tsy amin'ny andro fahafito ihany, fa ny fanompoana azy rehetra, dia Nita eo amin'ny fahasamihafan'ny Mpamorona sy ny noforonina. Tsy azo atao na oviana na oviana ny manafoana izany ary tsy azo hadinoina na oviana na oviana izany" — History of the Sabbath, J. N. Andrews, toko 27.

"Mba hitazonana io fahamarinana io ao an-tsain'ny olona mandrakariva no nanorenan'Andriamanitra ny Sabata tany Edena; ary raha mbola ny maha-Mpamorona antsika Azy ihany no antony tokony hiankohofantsika eo anatrehany, dia mbola ho famantarana sy tsangambato ihany ny Sabata. Raha notandremana eran'izao tontolo izao ny Sabata, dia ho voatarika ho eo amin'ny Mpamorona ny saina sy ny fitiavan'ny olona, amin'ny maha-tokony hanajana Azy sy hiankohofana Aminy, ary tsy ho nisy na oviana na oviana mpanompo sampy, na mpanda ny fisian'Andriarnanitra, na tsy mpino. Ny fitandremana ny Sabata no famantarana ny firaiketam-po amin'Andriamanitra marina, 'Ilay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny loharano'. Noho izany ny hafatra izay mibaiko ny olona hiankohoka eo anatrehan'Andriamanitra sy hitandrina ny didiny dia miantso azy ireo amin'ny fomba manokana hitandrina ny didy fahefatra." — HM, tt. 451,452.

Fanontanina hifanakalozan-kevitra :

1- Ahoana no mahatonga ny Sabata hanjary "fanafody" avy amin'Andriamanitra ka manafaka antsika amin'ny fivavahana sandoka? Inona no anjara tanan'ny Sabata amin'ny andro farany? Ahoana no anampian'ny Apok.14:6,7 antsika hamaly izany fanontaniana izany? Nahoana no miresaka momba ny Sabata ny hafatry ny anjely voalohany?

2- Imbetsaka isika no miresaka momba ireo zavatra atao sy tsy azo atao mandrifra ny fanompoam-pivavahana. Ny lisitry ny azo atao sy ny tsy azo atao ve no betsaka kokoa sa ny fiankohofana? Inona no atao hoe fiankohofana ary Inona no zava-kendreny?Ahoana no fomba fiankohofan’ny fiangonana misy anao?

3- Any amin'ny firenena sasany dia tsy mivory hiara-mivavaka intsony ny Kristianina. Inona no azonao atao hampirisihana ny mambra mba hiaraka hiankohoka amin'Andriamanitra?

MALINA : Lesona

Pejy fandraisana Rafraichir

Lesona 13 : Haverina amin'ny laoniny indray ilay firaisana

Lesona 13 : Haverina amin'ny laoniny indray ilay firaisana

Hodinihina mandritra ny herinandro: Jao. 14:1-3; Isa. 11:1-10; Apok. 21:1-5; 1 Tes. 4:13-18; Isa. 35:4-10.

Tsianjery: "Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao, izay itoeran'ny fahamarinana " - 2 Pet. 3:13.

Sabata: Fampidirana

Fampidirana

NY TENY FIKASANA MOMBA NY FIVERENAN'l JESOSY NO ANISAN'NY LEHIBE INDRINDRA NOMEN'ANDRIAMANITRA ANTSIKA AO AMIN'NY BAIBOLY. Raha tsy hiverina i Jesôsy, dia foana ny fanantenantsika. Izany teny fikasana izany sy ny lanjany lehibe ho antsika no anton'ny fanantenantsika rehetra. Rehefa hiverina eny amin'ny rahon'ny lanitra i Jesôsy, dia hifarana avokoa ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity sy izay asan-tanan'olombelona. Rehefa tapitra ny arivo taona aorian'izay, dia havaozina indray ny tany, ho tonga fonenan'ireo navotan'Andriamanitra izany. Ho tafaray amin'ny Tompony sy amin'izy samy izy indray izy ireo ary hiara-monina mandrakizay mandrakizay.

Anisan'ireo fampianarana manan-danja indrindra ao amin'ny TV ny fanantenantsika ny fiavian'i Jesosy fanindroany. Efa an-jato taona maro no niandrandran'ny Kristianina ny fiverenan'i Jesôsy. Maniry ny hiaviany koa isika Advantista, ny anarantsika rahateo mitory ny fanantenantsika izany fotoana hiavian'i Jesosy fanindroany izany.

Ato amin'ity lesona ity no hijerentsika ny teny fikasana momba ny fiavian'i Kristy fanindroany sy ny fanampian'izany antsika hanana firaisana, dia firaisan-tsaina sy firaisam-po ary firaisana ao amin'ny fahamarinana. Mazàna io firaisana omen'i Jesôsy io no voasakantsakan'ny fahalemena maha-olombelona antsika. Rehefa ho avy anefa Izy, dia hiaraka Aminy sy hiara-monina Aminy isika mba ho ankohonana iray ihany. 

Alahady: Ny teny fikasana momba ny fiverenan'i Jesôsy (Jao. :1-3)

Ny teny fikasana momba ny fiverenan'i Jesôsy (Jao. :1-3)

Ny Jao. 14:1-3 no teny fikasana fanta-daza indrindra momba ny fiavian'i Jesôsy fanindroany. Milaza inona aminao momba ny fiainana hiveloman'ny vahoakan'Andriamanitra any amin'ilay tany vaovao io teny fikasana io?

Voalazan'ireo Kristianina tao amin'ny TV fa ny fiverenan'i Jesôsy dia "fanantenana mahafinaritra" - Tit. 2:13. Niandry fatratra ny fahatanterahan'ireo teny fikasana rehetra ao amin'ny Baiboly izy ireo. Ny olona tia an'i Jesôsy dia miandry amin-kafaliana sy fanantenana ilay andro izay hifanatrehan'izy ireo tava Aminy. Ny tenin'i Jesôsy ao amin'ny Jao. 14:1-3 dia mampiseho fa ho eo akaikin'i Jesôsy izy ireo ary hiara-monina Aminy sy amin'izy samy izy aorian'izany fiaviany izany.

Mino ny fiavian'i Jesôsy fanindroany isika Kristianina satria manome toky ny Baiboly fa hitranga tokoa izany. Mariana izany fanantenana izany isika satria hoy ny tenin'i Jesosy hoe: "Ho avy indray (Aho)" - Jao. 14:3. Raha tsy mbola niseho akory ny fahatongavan'i Jesôsy voalohany teto an-tany, dia efa niresaka momba izany ny Baiboly. Miresaka amintsika ny amin'ny fiaviany fanindroany koa izany. Na dia ny TT aza dia efa ahitantsika ny momba ny fiverenan'i Jesôsy. Ity misy ohatra iray : arivo taona talohan'ny nahatongavan'i Jesôsy teto an-tany, dia efa nanoratra momba ny fiaviany fanindroany i Davida mpanjaka. Voalazany fa ho avy hiaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ny Mpamonjy. Izao no nosoratany: "Avy Andriamanitsika ka tsy hangina; afo no mandevona eo alohany, ary tafio-drivotra mahery no manodidina Azy. Miantso ny lanitra any ambony Izy, sy ny tany koa, mba hitsarany ny olony: Angony eto amiko ny oloko masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra" - Sal. 50:3-5.

Talohan'ny safodrano, dia efa nilaza tamin'i Enoka Andriamanitra fa ho avy amim-boninahitra ny Mpamonjy hamarana ny fahotana. Hoy i Enoka hoe: "Indro, tonga Jehovah mbamin'ny masiny tsy omby alinalina" - Joda 14,15.

Mifandray akaiky amin'ny fiaviany voalohany ny fiavian'i Jesôsy fanindroany. Raha tsy mbola tonga teto an-tany akory i Jesôsy , dia efa nilaza ny hahaterahany sy ny asa hataony ho an'Andriamanitra ety an-tany ny Baiboly. Azontsika vakina ao amin'ny Gen. 3:15; Mika 5:2; Isa. 11:1; ary Dan. 9:25, 26 ireo teny fikasana ireo. Ireo no manome antsika ny antony maro tokony hananana fanantenana sy toky fa mbola hiverina i Jesôsy (Heb. 9:26,28).

Inona no fanantenana sy faherezana raisinao avy amin'ny teny fikasana momba ny fiverenan'i Jesôsy?

Alatsinainy: Manome toky Andriamanitra fa hamerina ny zava-drehetra amin'ny laoniny Izy (Isa. 11:1-10)

Manome toky Andriamanitra fa hamerina ny zava-drehetra amin'ny laoniny Izy (Isa. 11:1-10)

Nanome teny fikasana ho an'ny Isiraely Andriamanitra ao amin'ny Isa. 11:1-10. Milaza inona amintsika io teny fikasana io momba ny fonenana izay hisy ny vahoakan'Andriamanitra rahatrizay?

Ny tantaran'ny famoronana tao anatin'ny enina andro no voalohany indrindra ao amin'ny Baiboly. Namorona toerana kanto ho an'ireo ray aman-drenintsika voalohany Andriamanitra ary tonga lafatra ny zavatra rehetra nohariany. Ny toko roa farany amin'ny Baiboly ihany koa dia miresaka ny amin'ilay tontolo tonga lafatra omanin'Andriamanitra ho an'ny voavotra (Apok. 21,22). Amin'izay fotoana izay anefa, dia horaisin'Andriamanitra ity tany onenantsika amin'izao fotoana izao ity ka havaoziny indray. Tsy ho hita eto intsony ny fahotana.

Andininy maro ao amin'ny Baiboly no milaza fa tena hisy tokoa io fonenana mandrakizay natao ho an'ny voavotra io, fa tsy anganongano na nofinofy fotsiny. Hahita, handre, hahatsapa fanandramana vaovao ary fiainana vaovao ny voavotra. Andalan-teny mahafinaritra milaza mialoha ny hiavian'ny Mesia ny faminaniana ao amin'ny Isa. 11. Ho avy Izy hamarana ny herisetra rehetra ka hitarika antsika ho any amin'ny fiadanana mandrakizay.

Hisy zavatra izay tsy ho hita intsony mandrakizay araka ny voalazaniny Apok. 21:1-5, vokatr'ilay fiadanana maharitra mandrakizay hoentin'i Jesosy. lnona izany?

Nanoratra mikasika ilay fiainana miandry ny vahoakan'Andriamanitra aorian'ny fanavaozan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany i Ellen White: "Isan-taona any amin'ilay fiainana mandrakizay, dia mbola hianatra fahamarinana kanto hafa momba an'Andriamanitra sy i Jesôsy isika. Arakaraka ny hianarantsika misimisy kokoa momba an'Andriamanitra no vao mainka hitomboan'ny fitiavantsika sy ny fanajantsika Azy, ary koa ny fahasambarantsika. Arakaraka ny hitomboan'ny fahalalantsika momba an'Andriamanitra sy i Jesosy no vao mainka hankasitrahantsika ny maha-Izy an'Andriarnanitra sy ny fisainany ary ny fihetseham-pony sy ny asany. Hasehon'i Jesôsy amin'ny vahoakany ireo fahamarinana mitafotafo mikasika ny drafitrAndriamanitra ho famonjena antsika. Hasehony azy ireo zava-mahagaga nataony nandritra ny ady nifanaovany tamin'i Satana. Amin'izay fotoana izay dia vao mainka ho heniky ny fitiavana an'Andriamanitra ny fon'ireo vahoakany. Hitendry lokanga volamena izy ireo ary feo an'arivony maro no hiara-miredona ho antoko mpihira iray matanjaka izay manandratra hira fiderana ho an'Andriamanitra" - SR, tt. 432,433, (nasiam-panamboarana).

Manao ahoana no fahatakarantsika ny toetran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Amin'ny fomba ahoana no hahitan'ny hafa taratra izany toetrany izany rehefa miara-miaina amim-pirindrana sy fihavanana ny mpino?

Talata: Rehefa hamoha ny maty Andriamanitra (1 Tes. 4:13-18)

Rehefa hamoha ny maty Andriamanitra (1 Tes. 4:13-18)

Ny teny fikasana momba ny fiavian'i Jesôsy fanindroany angamba no manome hery sy fanantenana indrindra ny vahoakan'Andriamanitra, mihoatra noho ny hafa rehetra. Efa hatrany amin'ny andron'ny TV ny fahamarinan'izany. Isaky ny nahatsiaro marary na nalahelo ny vahoakan'Andriamanitra, dia tany amin'ny fiverenan'i Jesôsy ny sain'izy ireo. Izany fanantenana izany no omen'i Jesôsy antsika miaraka amin'ny teny fikasana hafa mahafinaritra.

Inona no teny fikasana hitanao ao amin'ny 1 Tes. 4:13-18? Inona no fanantenana omen'ireo teny fikasana ireo momba ny hoe mbola hatsangan'i Jesôsy amin`ny maty ireo olon-tiantsika efa nodimandry ary mbola hiara-dalana amin'izy ireny isika indray andro any?

Hisy fiantraikany arnin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny taranak'olombelona rehetra ny fiavian'i Kristy fanindroany. Ho avy Andriamanitra handray ny olony mba hiara-monina Aminy any amin'ny fanjakany any an-danitra. "Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia haniraka ny anjeliny Izy, ary hangonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra" - Mat. 24:31. Arnin'izay fotoana izay, dia hamoha ireo olony efa maty Andriamanitra ka hanome azy ireo ny fiainana mandrakizay (1 Kôr. 15:52,53). Io ilay fotoana andrasantsika! Hifoha indray ny maty tao amin'i Jesôsy. Hiara-dia amin'ireo mpino izay niandry sy nanantena ny hahavelomany indray izy ireo. Hafalian-dehibe no nentin'i Paoly niresaka momba izany fotoana izany: "Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana ô, aiza ny fanindronanao?" - 1 Kor. 15:55).

Rehefa hofohazin'i Jesôsy ny maty, dia tsy ilay tenany narary na efa antitra my no hivoahany avy ao am-pasana. Tsia, fa vatana vaovao izay tonga lafatra ary tsy ho faty mandrakizay no hotafiny. Tsy ho hita soritra eny aminy ny holatra vokatry ny fahotana izay naha-lo azy tao am-pasana. Ho tsapan'ireo olon'Andriamanitra natsangana tamin'ny maty ireo tanteraka ny asa fanavaozana nataon'i Jesosy taminy. Vatana tsy misy tomika izay mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiainany masina no eny aminy ka haneho amin'ny olon-drehetra ny maha-Izy an'Andriamanitra, dia ilay endrika izay tiany hananan'ny olona tamin'ny namoronany azy my (Gen.1:26; 1 Kor. 15:46-49).

Amin'io fotoana hananganan'i Jesôsy ny maty io ihany koa no hiovan'ireo vahoakany izay mbola tratra velona eto an-tany. Homena vatana vaovao sy lavorary ihany koa izy ireo (1 Kor. 15:53) ary hitsena an'i Jesôsy eny amin'ny habakabaka (1 Tes. 4:17).

Nanome toky Andriamanitra fa hanangana ny maty Izy. Milaza Inona amintsika izany toky nomeny izany mikasika ny hoe ny heriny ihany no afaka hamonjy antsika?

Alarobia: Tany vaovao (Apôk. 21:2, 9-27)

Tany vaovao (Apôk. 21:2, 9-27)

"Fa indro, Izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha, na ho mby ao an-tsaina akory aza" - Isa. 65:17. Na i Isaia na i Jaona (Apok. 21:1), dia samy nahazo fahitana ny amin'ilay tany vaovao nampanantenain'Andriamanitra.

Mitantara ny amin'ilay tanana mahagaga antsoina hoe Jerosalema Vaovao izay honenan'ny olon'Andriamanitra rahatrizay i Jaona ao amin'ny Apôk. 21:2, 9-27. Milaza Inona ireo andininy ireo mikasika ilay firaisana izay hiainan'ny vahoakan'Andriamanitra sy ho tsapany ao amin'io tanana io?

Vakio ny Apok. 22:1-5. Zavatra roa no mampiavaka ilay tanana vaovao: ny onin'ny ranon'aina izay mikoriana avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary ny hazon'aina. Inona no antom-pisian'izy ireo any amin'io tany vaovao io?

Haverin'i Kristy any Jerosalema vaovao indray ilay hazon'aina nandrarana an'i Adama, vokatry ny nanotany (Gen. 3:22-24). Havelan'Andriamanitra hihinana ny voan'io hazo io ny vahoakany (Apok. 2:7). Hanome voa roa ambin'ny folo karazany izany, izay hiova isam-bolana ary azo Inona fa io no anton'ilay hoe "isaky ny voaloham-bolana sy isan-tSabata, dia ho avy ny nofo rehetra hiankohoka eo anatrehako, hoy Jehovah" - Isa. 66:23. Voalazan'ny Apôkalipsy ihany koa fa "ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro" - Apok. 22:2. Ny ravina dia mampiseho ny drafitrAndriamanitra mikendry ny handrodana ny fisarahana rehetra eo amin'ny olona ka hahatonga azy ireo ho ankohonana iray lehibe, izay miara-monina sy mihavana tanteraka ary manome voninahitra an'Andriamanitra.

"Ny teny hoe 'ho fanasitranana ny firenena maro'', dia mampiseho ny drafitr'Andriamanitra handrava izay rehetra mampisaraka antsika samy isika. Mety ho mahatsiaro tafasaraka amin'ireo olona tsy mitovy tenim-pirenena amintsika isika, na koa avy amin'ny foko hafa (...) Ny ravin'ny hazon'aina no hanasitrana ny fery lalina eo amin'ireo antokon'olona samihafa ka ho tonga mpisakaiza izy ireo, ary ho toy ny ankohonana iray ihany (...) Toy ny fanafody mitondra fanasitranana ny ravin'ny hazon'aina. Hanasitrana ireo `ratra lalim-paka nampisaraka ny olombelona hatramin'izay izany" - RJC, t. 593 (nasiam-panamboarana).

Alakamisy: Ny fiainana any amin'ilay tany vaovao (Isa. 35:4-10)

Ny fiainana any amin'ilay tany vaovao (Isa. 35:4-10)

Vakio ny Isa 35:4-10 sy ny Isa. 65:21-25. Manao ahoana ny fahasamihafan'ilay fiainana any amin'ny tany vaovao sy ny fiainana izay iainantsika amin'izao fotoana izao?

Miresaka momba ny "zava-baovao" maromaro (Isa. 42:9; Isa. 48:6) izay hasehon'Andriamanitra na homeny antsika any amin'ilay tany vaovao ny bokin'ny Isaia. Hihira 'fihiram-baovao" - Isa. 42:10 isika, hahita "zava-baovao" -Isa. 43:19, ary hahazo "anaram-baovao" - Isa. 62:2. Mahita lamina vaovao isika ao amin'ny Isa. 65. Hiaina amim-pirindrana sy fiadanana ny zavaboary rehetra nataon'Andriamanitra.. Hoesorin'Andriamanitra tsy ho eo amin'ny tany intsony ny ozona nentin'ny fahotana. Fitahiana sy trano honenana ary sakafo maro no homena antsika. any.

Ho kanto dia kanto tokoa ny fiainana any amin'ilay tany vaovao. Misy olona manontany tena raha hahalala ireo namany na fianakaviany izy ireo rehefa avy homen'Andriamanitra vatana vaovao sy fiainana mandrakizay. Rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesôsy, dia fantatr'ireo mpanara-dia Azy Izy. Maro tamin'izy ireo no nahafantatra ny feony rehefa nandre Azy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty (Jao. 20:11-16). Nahafantatra an'i Jesôsy i Tomasy rehefa nahita Azy (Jao. 20:27,28). Ireo mpanara-dia an'i Jesôsy roalahy avy any Emaosy ihany koa dia nahalala an'i Jesôsytaorian'ny zavatra izay nataony raha hihinana ny sakafo hariva izy ireo (Lio. 24:30,31,35). Hitantsika amin'izany ary fa ho tahaka ny tenan'i Jesosy ihany ilay tenantsika vaovao rehefa avy hatsangana amin'ny maty. Midika izany fa mbola hifankahafantatra amin'ireo namantsika sy olon-tiantsika isika rehefa hahita azy ireo aorian'ny fiverenan'i Jesôsy. Azontsika atao tsara ny miandrandra ny fotoana izay hiriariavantsika miaraka amin'ireo sakaizantsika sy olo-malalantsika. Tsy tokony hampahatahotra ny milaza fa mbola hifandray sy hifanerasera amin'ireo olom-pantatsika sy olon-tiantsika isika. Hiaraka amintsika any amin'ilay tany vaovao izy ireny.

"Hahafantatra 'toy izay nahafantarana'' azy ny voavotra ao. Ny fitiavana sy ny firaisam-po izay novolen'Andriamanitra tao amin'ny fanahy dia ho afaka hiseho amin'ny tena endriny marina sy mamy indrindra. Ny firaisana madio amin'ny olona masina, ny firindran'ny fiainana miaraka amin'ny anjely sambatra sy miaraka amin'ireo olona mahatoky tamin'ny andro rehetra izay nanasa ny akanjony sy namotsy azy tao amin'ny ran'ny Zanak'ondry, ireo fatorana masina izay mampiray 'ilay fianakaviana any an-danitra sy ety an-tany' (Efesiana 3:15) -ireo rehetra ireo no hahatonga ny fahasambaran'ny voavotra" - HM, t. 704.

Zoma: Fianarana fanampiny

Fianarana fanampiny

"'Behold, 1 Come Quickly", tt. 355-359, ao amin'ny Counsels for the Church, Ellen G. White. Vakio ireo ampahan-dahatsoratra "Resurrection", tt. 1082-1084 sy "Heaven and New Earth", tt. 863,864 ao amin'ny The Ellen G. White Encyclopedia.

"Nitsangana tamin'ny maty i Jesôsy ary avy eo niakatra nankany an-danitra. Ireo zavatra roa nataon'i Jesôsy ireo dia manaporofo fa handresy ny ady atao amin'ny fahafatesana ny vahoakan'Andriamanitra. Io fitsanganana amin'ny maty sy fiakarana any an-danitra io no nentin'Andriamanitra nampanantena ny vahoakany fa ny lanitra dia misokatra ho an'izay rehetra manasa ny akanjony amin'ny ran'ny Zanak'ondry. Hamotsy ny akanjon'ny mpino ny ran'ny Zanak'ondry. Nankany amin'ny Ray koa i Jesôsy mba hisolo terra ny taranak'olombelona eo anatrehany, ary dia hoentiny miaraka Aminy izay rehetra naneho ny endriny tamin'ny hafa mba hahita ny voninahiny.

"Vahiny mandalo ihany isika eto an-tany. Hanamboatra trano ho antsika any tany vaovao Andriamanitra. Hanamboatra akanjo hotafin'izay rehetra mino sy mankato Azy Izy, miaraka amin'ny satroboninahitra sy sampan-drofia. Ny sampan-drofia dia sary enti-maneho fa nandresy tamin'ny ady tamin'ny fahotana ny vahoakan'Andriamanitra. Ho takatsika avokoa amin'izay fotoana izay ireo zavatra izay nanahirana ny saintsika tety, ireo toe-javatra tsy nahitam-panazavana, ny fahamarinana mamba ny fahatsaran'Andriamanitra. Ho takatry ny saintsika fa nataon'Andriamanitra tamim-pirindrana tonga lafatra sy kanto indrindra ny zavatra rehetra. Ho azontsika fa navelan'Andriamanitra handalo ny fizahan-toetra mahamay indrindra isika satria tiany. Ho fantatsika ny fahamarinana momba ny fikarakaran'Andriamanitra be fitiavana antsika. Nataon'Andriamanitra hiara-miasa mba hahasoa antsika ny zavatra rehetra. Hahatsapa fifaliana tsy hay lazaina ary feno ny voninahitr'Andriamanitra isika" - CFC, t. 358 (nasiarn-panamboarana).

Fanontaniana hifanakalozan-kevitra :

1. Kristianina maro hafa (fa tsy izy rehetra) no mino ny fiavian'i Jesôsy fanindroany. Inona kosa anefa no mampiavaka ny finoan'ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito io fiverenan'i Jesôsy io?

2. Mety ho sarotra ny mahazo an-tsaina Hay tany vaovao na ny mahatakatra amin'ny fahafenoany ny hakantony. Na izany aza, nahoana no ilaintsika ihany ny miezaka misaintsaina izany?

MALINA : AWR

Pejy fandraisana Rafraichir

MALINA : Filazana

Pejy fandraisana Rafraichir