Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Alarobia, 20 Jiona 2018 Manana tanjona, ataovy ampahendrena / Ilay kiraro feno fotaka / Diso aoriana loatra / Fiomanana fanadinana / Haramagedona sy ny tendrombohitra karmela fiz

 

Talata, 19 Jiona 2018 Izy no mendrika haka azy / Fanasana tanana / Fanantenana ho an'ny mpanota / Ny fotoana / HaraMagedona

 

Alatsinainy, 18 Jiona 2018 Ampiasao amin'ny tsara ny anionao / Soa ho anao ny fisian'ny Ray amanDreny / Tandremo ny fanomezampahasoavana / Fiompiana trondro antanimbary / Rava Babilona

 

Alahady, 17 Jiona 2018 Izay lasa tsy hiverina fa manaova dingana vaovao / Trondro amin'ny ovy na baranjely / Samy mila Mpamonjy / Tmg Pst Razafinarivo George / Ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana

 

Sabata, 16 Jiona 2018 Jehovah handamina ny lalanao / Samoela / Mihevitra antsika ve Andriamanitra / Fepetra roa hivoahana @ krizy / Babylona sy ny ady lehibe farany

 

Zoma, 15 Jiona 2018 Izy ilay Jehovah tena tia anao / Ny renintanteli fizarana / NY fahasamabaran'i Davida / Fotoana voatokana ho an'ny mpianakavy fizarana / Ny tombokasehin'Andriamanitra sa ny mariky ny bibidia? fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 14 Jiona 2018 Aza manao vava ratsy / Ranombary masaka / Famoronana / Fahasarotana miaina fizarana / Ny Sabata porofon'ny maha vahoakan'Andriamanitra

 

Alarobia, 13 Jiona 2018 Mifankazara amin'ny Tsitoha / Ny fanajana / Diso aoriana loatra / Ireo fisedrana tsy maintsy lalovan'ny zatovo / Ny mariky ny bibidia

 

Talata, 12 Jiona 2018 Ilay Baiboly lalampamonjena / Hyperacidite / Ny vokatry ny marina eo aminao / Fiomanana fanambadiana / Tombokasen'Andriamanitra sa ny mariky ny bibidia

 

Alatsinainy, 11 Jiona 2018 Matokia fa misy varavarana misokatra / Reny mpamaha olana Tandrrmo ny famakianteny / Teknika fambolena petsay / Ny bibidia sy n y fiankohofana sandoka

 

Alahady, 10 Jiona 2018 Misaora amin'ny zavatra rehetra , mahaiza mankasitraka / Trondro ravina / Mpiandry tsara / Tmg Razafinarivo George / Fomba hamantarana ny vahoakan'Andriamanitra

 

Sabata, 9 Jiona 2018 Sahia mandroso / Samoela / Afaka manova anao ny Baiboly / Drafipanavoatana fizarana / Ny tombokasihin'Andrriamanitra sa ny mariky ny bibidia?

 

Zoma, 8 Jiona 2018 Ny hendry dia mahataona namana / Ny reny tantely fizarana / Ny adidin'ny Ray amandreny / Fotoampivavahana ho an'ny fianakaviana / I Amerika sy Babilôna fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 7 Jiona 2018 Manasitrana ny famelankeloka / Tantely (Omby leo mangahazo) / Famoronana fizarana faha / Fiterahana hierendoza / Mialà aminy hianareo ry oloko

 

Alarobia, 6 Jiona 2018 Ataovy tsara indrindra ny anio / Zaza mazoto / Mitady fahasambarana II / Ireo fisedrana tsy maintsy lalovan'ny tanora / BABILONA lehibe

 

Talata, 5 Jiona 2018 Inona no fiteny aloaky ny vavanao / Aretin'ny ra / Mihaona amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny / Zaza mivavaka / Ady momba ny fiankohofana

 

Alatsinainy, 4 Jiona 2018 Aminy irery ny andronao rehetra / Ny fehetsehampo / Tsy maharitra ny fahoriana / Teknika fambolena petsay / Ilay fanjaka matanjaka indrindra amin'ny andro farany /

 

Alahady, 3 Jiona 2018 Aza mihemotra raha handroso / Fitehirizana trondro sy fanalana sira / Fomba fijery / Groupe Ambasadora / Sitrana tamin'ilay fery saika nahagaty azy

 

Sabata, 2 Jiona 2018 Ilaina ihany koa ny mihaino / Samoela / Fomba fianarana ny tenin'Andriamanitra / Drafipanavotana / 'Lay firenena matanjaka indrindra eto antany sy Babylona

 

Zoma, 1 Jiona 2018 Ny tena fitiavana marina / Fanamboloana / Mahery ao amin'i Tompo / NY lalao / Ireo fitaka ataon'i satana @ andro farany (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 31 May 2018 Ilaina eo @ fitomboana ny ezaka / Fangaro mahasoa (omby leo mangahazo) / Famoronana / Fiterahana ierendoza / Andriamanitra telo izay iray sandoka

 

Alarobia, 30 May 2018 Fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra / Salama zahay / Mitady fahasambarana I / Fahaizana mandray fanapahankevitra I / Ny Sabata sy ny fivoarany miandalana

 

Talata, 29 May 2018 Mahay mihaino ve ianao? / Goavy sy fahasalamana / Fohazin'ny teniny / Mpanbe / Ny tsy fahafatesan'ny Fanahy

 

Alatsinainy, 28 May 2018 Toetra tsara / Ny finday sy ny fahalalampomba / Miankina amin'ny fitondran' Andriamanitra / Teknika fambolena petsay / Ireo lainga roa lehibe indrindra fampiasan'i Satana

 

Alahady, 27 May 2018 Handro hery hianao raha miaraka amin'Andriamanitra / Fandrahoana vary hafa kely / aretina tsy sitrampanafody / Groupe AmbasadoroA / Drafitry Satana lehibe indrindra

 

Sabata, 26 May 2018 Aza miahy ny ampitso, adinoy ny omaly / Samoela / Azo atao ny mahatoky ny Baiboly / Ny ho avy naseho / Ireo fitaka ataon'i satana @ andro farany

 

Zoma, 25 May 2018 Efa manana toerana any andanitra ve isika? / Kids hope / Tsy irery ianao / Aiza ny ondry tsara tareo / Fiankohofana @ Mapamorona, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 24 May 2018 Esory aloha ny andry eo @ masonao / Fanomanana tany fizarana / Aza miresaka @ devoly / Fiterahana hierendoza / Miankohofa amin'Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany

 

Alarobia, 23 May 2018 Aoka hifaly amin'ny fo / Andeha hilaza ny marina aho / Mahafantatra ireo zavamiafin'ny fiainana / Ny herun'ny teny II / Tonga ny fotoana hitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra

 

Talata, 22 May 2018 Tiava ny namanao tahaka ny tenanao / Cholesterol tsara sy ratsy / Zanaka tsy voafehy, miteradoza / Zaza mandainga / Matahora an'Andriamanitra

 

Alatsinainy, 21 May 2018 Izay fidinao no fiainanao / Fivoarana arabatana eo amin'ny zatovo / Ny tena olomasina / Teknika fambolena petsay / Ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny Filazantsara

 

Alahady, 20 May 2018 Tsy tonga lafatra nefa olomboavonjy / Soupe tomates amin'ny zavoka / Fijery mahavonjy / Bina , Asa fitoriana amin'ny alalan'ny phone / Vaovao mahafaly /

 

Sabata, 19 May 2018 Any dia misy olona mihevitra anao / Samoela toko faha / Ny maha iray ny Baiboly / Fitsaran'ny lanitra / Ny fiankohofana @ mpamorona, fianrana fanampiny

 

Zoma, 18 May 2018 Any dia misy olona mihevitra anao / Fampiasana ny fitenenana / Iza no mpanjakanao? / Aiza ny ondry tsara tarehy / Matio Fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 17 May 2018 Ataovy tsara ny asanao / Fanomanana tany fizarana / Andosiro ny fankampanahy / Fiterahana hierendoza fizarana / Ampiasao ny talenta nomena anao

 

Alarobia, 16 May 2018 Andriamanitra manome fiadanana ho anao / Tia manmpy ny hafa / Mahafantatra ireo zavamiafin'ny fiainana / Ny herin'ny teny I / Ireo virijiny folo miandry ny mpampakatra

 

Talata, 15 May 2018 Zaro amin'ny lalana tokony alehany / Fampitahana akondro sy paoma / Azo atao ny miala amin'ny aretimpo sy rarintsaina / Asa vadidrano + adidin'ny ray amandReny / Zavamaharikoriko mahatonga faharavana

 

Alatsinainy, 14 May 2018 Ekeo ny tsy mety ataonao / Fivoarana aratsaina eo amin'ny zatovo / Tohero izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra / Teknika fambolena petsay / Mijoro mahatoky hatramin'ny farany

 

Alahady, 13 May 2018 Izay afafy no jinjaina / crèpe / Mampihaiky ny fahotana / Bina ASAFI amin'ny Phone / Porofo tsy azolavina fa marina Jesosy

 

Sabata, 12 May 2018 Aoka ho mpankatoa / Samoela toko faha / Tenin'Andriamanitra ve ny Baiboly / Drafipanavotana / Matio sy

 

Zoma, 11 May 2018 Mahatoky andriamanitra / Kids hope fizarana / Fitiavambiola no fototry ny ratsy / Ny naman'ny zanakao / Iza no nanova ny lalàn'Andriamanitra, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 10 May 2018 Mazotoa mihira fiderana / Voly be miray fizarana / Hivavaka mba tsy ho andevon'ny ota / Ny hatavezana be loatra / Ilay tandroka kely sy ny sabata

 

Alarobia, 9 May 2018 Aza mivesatra samirery / Tohizo fa tsara / Mahafantatra ireo zavamiafin'ny fiainana / Aza mandrora mitsilany III / Ny andro faha fito ao amun'ny Testameta vaovao

 

Talata, 8 May 2018 Aza manary toky / Sakafo fito fototra / Fanapahakevitra mitondra famonjena / Afaka hahavita zavatra tsara ianao / Nanova ny Sabata ho Alahady tokoa ve Andriamanitra

 

Alatsinainy, 7 May 2018 Tsy misy tanjona / Ny fomba fanajana olona / Fanetrentena / Fambolena karoty / Ny lalàna sy ny fahotana

 

Alahady, 6 May 2018 Mihaino Andriamanitra / Soupe korzety sy fromazy / Masoandro mandevona sy manasitrana / Voavela heloka / Ilay Teny fikasana

 

Sabata, 5 May 2018 Manaova soa / I Samoela toko faha / Ny Baiboly / Arivo taona any andanitra / Iza no nanova ny lalàn'Andriamanitra?

 

Zoma, 4 May 2018 Tiava ny namanao tahaka ny tenanao / Fampiasana fitenenana fizarana faha / Vavaka iombonana / Ny fitiavantena / Ny asan'i Kristy ao @ fitoerana masina ao andanitra, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 3 May 2018 Ny teniko tsy mba ho levona / Fefy velona fizarana / Aza tapahina ny fifandraisana @ Andriamanitra / Romarin / Ny @ andro fanavotana

 

Alarobia, 2 May 2018 Teny mampahery no aoka aloaky ny vava / Ny fahendren'i Tom / Mahafantatra ireo zavamiafin'ny fiainana / Aoka tsy handrora mitsilany II / I Jjesosy mpifona ho antsika

 

Talata, 1 May 2018 Mangataka fahendrena mba handranitra famaky / Tosidra avo / Fanapahankevitra mitondra famonjena / Ny Reny manana fanomezampahasoavana hanabe / I Jesosy ilay miasa ho antsika ao andanitra

 

Alatsinainy, 30 Aprily 2018 Tandremo ny eritreritra ratsy sy ny teny aloky ny vava / Tefeo ny toetra mahery fo / Teny fikasana / Fambolena karaoty / Ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra

 

Alahady, 29 Aprily 2018 Fiainana azo antoka / Trondro amin'ny epinard / Fanamafisampeo / Fijoroana Vavolombelona Mme Tota / Fanomezana tsara indrindra natolotr'Andriamanitra ho an'ny olombelona

 

Sabata, 28 Aprily 2018 Aza be fangatak'andro / Samoela toko faha / Tsy tongatonga ho azy fizarana faha / Voatokana ho voavonjy, voatokana ho very / Kristy ao @ fitoerana masina ao Andanitra

 

Zoma, 27 Aprily 2018 Tena tia sy mahatoky ny fikarakaran'Andriamanitra ve ianao? / Decouvrez votre valeur (ABC) / Ny tokony ataontsika @ zanatsika / Tia an'Andriamanitra mihoiatra ny zavatra rehetra / Ny andro farany sy ny famonjena fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 26 Aprily 2018 Finoana arahan'asa / Fefy velona fizarana / Mamony ny tenan'ny ota / Sakafo folo maha ela velona / Ilay filazantsara mandrakizay

 

Alarobia, 25 Aprily 2018 Aza matahotra raha mbola Andriamanitra no miaraka aminao / Efa nampanantena an'i Neny aho / Mahafantatra ireo zavamiafin'ny fiainana / Aoka tsy handrora mitsilany / Azo antoka fa hamonjy antsika Andriamanitra

 

Talata, 24 Aprily 2018 Ny tena fahasambarana / Sira be loatra sy fahasalamana / Voavonjy tamin'ny ora farany / Mitady fahafinaretana ny zaza / Ny fitiavan;ny Fanahy Masina antsika

 

Alatsinainy, 23 Aprily 2018 Matokia an'i Jehovah / Miakatra sy midina ny tahatra / Teny fikasana / Fambolena karoty fizarana / Ny fitiavan'i Jesosy antsika

 

Alahady, 22 Aprily 2018 Mpandresy isika / Lasaosy @ voalena / Fetra fiariana / Temoingnage Mm anonyme any France / Fitiavan'Andriamanitra Ray antsika

 

Sabata, 21 Aprily 2018 Izy ilay Jehovah no tena tia anao / Samoela toko faha / Tsy tongatonga ho azy fizarana faha / Ilay fanantenana faratampony / Ny andro faranay sy ny famonjena

 

Zoma, 20 Aprily 2018 Ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany / Ny hiran'ny voronkely / Inona ny olana? / Fitaratra fandinihantena / I Jesosy sy ny bokin'ny Apokalipsy fianarana fanampiny

 

 

Manana tanjona, ataovy ampahendrena / Ilay kiraro feno fotaka / Diso aoriana loatra / Fiomanana fanadinana / Haramagedona sy ny tendrombohitra karmela fiz