Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Sabata, 16 Martsa 2019 Hanavao ny marina mandrakariva II Samoela Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao fiz Takelaby manambara fa akaiky ny fiverenan'i Jesosy fiz Ny fitsarana an'i Babylona

 

Zoma, 15 Martsa 2019 Mamela ny helotsika rehetra Andriamanitra Ilay Jesosy zanak'Andriamanitra Fahombiazana tsara lavitra Fahaizana mifandray fiz Ireo loza fito farany fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 14 Martsa 2019 Mpamela sy mpanafaka Andriamanitra Voly laisoa Fantatrao marina ve Jesosy? Fahasalaman'ny vatana fiz Ny adin'ny Armagedôna ao @ Apok :

 

Alarobia, 13 Martsa 2019 Miaramiady aminao Jehovah Zaza mazoto Aza tia izao tontolo izao Fiankinandoha sy vahaolana Ny fitaka lehibe farany ataon'i Satana

 

Talata, 12 Martsa 2019 Inona no zavadehibe indrindra eo amin'ny fiainana Sakafon'ny zaza volana aorian'ny aretina Hafatra mitondra fahasambarana Ny fanambadiana mahagaga ny nanaovan'Andriamanitra anao Ritra ny onin'i Ofrata

 

Alatsinainy, 11 Martsa 2019 Avelao ny Raintsika any andanitra no hitondra ny fiainantsika Fomba fiteny sy firesaka Miandrandrà hoy Jesosy aminao Hiasa sy hitandrian ny saha Mampidina ny fahatezerany eto antany Andriamanitra

 

Alahady, 10 Martsa 2019 Ampiasao ny tafiodrivotra hiakarana ambony kokoa Akondro atao baolina Finoana mahavonjy Fanomezantsoa Sud Ambohipo Nisy akony tsara teo amiko sy ny fianakaviako ny AWR Ny hevitry ny loza fito farany

 

Sabata, 9 Martsa 2019 Izay mamela heloka dia voavela heloka II Samoela Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao fiz Ireo takelaby manambara fa akaiky ny fihavian'i Kristy NY LOZA FITO FARANY

 

Zoma, 8 Martsa 2019 Izay zaka ihany no mapitondrain'Andriamanitra Decouvre votre valeur ABC Ny antony nahaterahako Fahaizana mifandray fiz NY FILAZANTSARA MANDRAKIZAY fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 7 Martsa 2019 Miaraha mandeha @ Andriamanitra isan'andro Famonoana bibikely Antsoina hanana fanetrentena Fahasalaman'ny vatana fiz NY HAFATRY NY ANJELY FAHATELO (Apôk. :)

 

Alarobia, 6 Martsa 2019 Izay zavatra tsara tratrarina Dia tsy tanteraka ny nofinofiko Tsy taranaka rajako II Fiankinandoha & zavadoza aterany Ny hafatray ny ajely faharoa

 

Talata, 5 Martsa 2019 Manaova ezaka vaovao hatrany rehefa tsy mahomby Sakafon'ny zaza mihoatra ny volana Fijoroana Asio fototra ny fiainana Dingampivoaran'ny zaza taona Ny hafatry ny Anjely voalohany

 

Alatsinainy, 4 Martsa 2019 Manana fikirizana fa aza mora kivy Tanora mandray antanana ny hoaviny sy ny fiarahamonina Miandrandrà hoy Jesosy aminao Natumad Fomba ahazoana masomboly voafantina II Ny hafatry ny anjely voalohany Fiz

 

Alahady, 3 Martsa 2019 Mahaiza mihaino Mofomamy amin'ny poara Torabato avy any andanitra Izahao no hikarakara ny ondriko Ny hafatry ny anjely telo

 

Sabata, 2 Martsa 2019 Mamonjy atrany Andriamanitra II samoela Fiankohifana tena izy fiz Misy lanjany @ Andriamanitra tokoa ve ny fiainako fiz NY FILAZANTSARA MANDRAKIZAY

 

Zoma, 1 Martsa 2019 Fanampiana mahagaga Jesosy tenin'Andriamanitra maneho ilay fitiavana Maria sy Elizabeta Fifandraisana mamonjy SATANA SY IREO MPIARADIA AMINY ROA fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 28 Febroary 2019 Valimbavaka Fanamboarana ody biby fiz Fantatrao marina ve Jesosy ? fiz Fahasalaman'ny vatana fiz NY MARIKY NY BIBIDIA (Apôk. :,)

 

Alarobia, 27 Febroary 2019 Voavotra Madio sy milamina Tsy taranaka Rajako Ilana ny fifehezana filana anaty Ny sarin'ilay bibidia

 

Talata, 26 Febroary 2019 Mahita an'Andriamanitra indray Fisorohana ny aretimpivalanana Ho avy ho anao Jesosy Tontolo iainana tsara Ilay bibdia avy amin'ny tany

 

Alatsinainy, 25 Febroary 2019 Tara avion Ray amandreny manatanteraka izay ilain'ny zatovo Miandrandra hoy Jesosy aminao Natumad Fomba ahazoana masomboly voafantina I Ny asan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina

 

Alahady, 24 Febroary 2019 Finoana sahy Pain perdu Fanahy sy fahamarinana Raveloamanantsoa Akavandra & Haingo Mandritsara Bibidia avy amin'ny ranomasina

 

Sabata, 23 Febroary 2019 Aza matahotrafa fantatry ny mpanjaka ny lalana tokony aleha II Samoel Ny fiankohofana tena izy fiz Tena misy ny lanitra fiz Saana sy ireo mpiaradia aminy roa

 

Zoma, 22 Febroary 2019 Jehovah handamina ny lalanao Andriamanitra fitiavana Zavamahadomelina vaovao Fahaizana miresaka famintinana fiz . Satana fahavalo efa resy , fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 21 Febroary 2019 Hanefy anao ho mafy ny zavatsarotra lalovanao Ravina voanjobory Mifamela heloka Beroberoka ireo fitak'i Satana @ andro farany

 

Alarobia, 20 Febroary 2019 Mifampivavaha mba ho sitrana ianareo Mino aho fa taompiadanana Fomba atao hifankazahoana amin'ny Ray amandReny Ady atao amin'ny vahoakan'Andriamanitra

 

Talata, 19 Febroary 2019 Araraoty ny mifaly mandrakariva Fanaovana vakisiny ny zaza Ireo fitsipika folo mitondra fandriampahalemana Dingampivoaran'ny zaza taona Ilay ady ety antany

 

Alatsinainy, 18 Febroary 2019 Tongava aminao araka izay irinao Fomba fifandraisana fanatanterahana Miantso anao mba hitsahatra kely vetivety Jesosy Voly rakotra (fanamboarana) Ny nandroahana an'i Satana tany andanitra

 

Alahady, 17 Febroary 2019 Ny lalana mankany amin'ny tsara hizorana Vary amin'ny legume Izaho efa naharesy Raveloamanantsoa Akavandra & Haingo Mandritsara ilay vehivavy sy ny dragona

 

Sabata, 16 Febroary 2019 Aza manary toky II Samoela Tamin'ny voalohany AndriamanitraFiz Tea misy ny lanitra fiz SATANA, FAHAVALO EFA RESY

 

Zoma, 15 Febroary 2019 Andriamanitra Ray Ny toetran'Andriamanitrahitovizann'y Baiboly sy ny Coran Sambofiara Mifehy ny fironan'ny saina IREO TRÔMPETRA FITO fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 14 Febroary 2019 Aza mivesatra samirery Voly tongolo Fantatrao marina ve Jesosy Aretitenda IREO VAVOLOMBELONA ROA (Apôk. :)

 

Alarobia, 13 Febroary 2019 Voadio Mino aho Sambatra ny firenena II = Namandratsy Mandrefy ny tempoly i Jaona

 

Talata, 12 Febroary 2019 Fo vaovao Sakafon'ny zaza vao teraka hatramin'ny volana Antomotra ny faran'ny zavatra rehetra Dingampivoaran'ny zaza taona fiz Ilay Anjely nitana boky kely nivelatra

 

Alatsinainy, 11 Febroary 2019 vavaka no fanantenana Fomba fifandraisana fifampikasohana Mivavaka ho anao Jesosy Voly rakotra (Tombontsoa) Ny hevitr'ireo trompetra

 

Alahady, 10 Febroary 2019 Aza matahotra mofokatsaka amin'ny mananasy Tsy manaja izay masina Manàna finoana fa aza kivy Ny vavaky ny olomasina

 

Sabata, 9 Febroary 2019 Toga Jesosy hitady ireo izay maniry ho vonjena II Samoela Tamin'ny voalohany Andriamanitra fiz Misy lanjany @ Andriamanitra tokoa ve ny fiainako? fiz Ireoo trompetra fito

 

Zoma, 8 Febroary 2019 Miala @ fahazarandratsy Vitsika eo @ tontolo iainana Ny firaisantsika fahaizana miresaka fiz Ireo sy ny tombokasehin'Andriamanitra fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 7 Febroary 2019 Tiava ny namanao tahaka ny tenanao Voly pitipoa Manaiky an'Andriamanitra Famerenan'aina rehefa avy narary Ilay Andriamanitra mamonjy antsika sy ny zanak'ondry

 

Alahady, 3 Febroary 2019 MLGTNAWRX

 

Sabata, 2 Febroary 2019 Mahatsiarova ny andro SAbata hanamasina Azy / II Samoela / Soratako ao ampony ny lalàko / Rehefa ho avy ho anao Jesosy fiz / Ireo ao @ bokin'ny Apokalypsy sy ny tombokasehin' Andriamanitra

 

Zoma, 1 Febroary 2019 Izay zaka ihany no ampitondrain'Andriamanitra / Ny omby vavy / Tao Getsemane / Fahaizana miresaka / Ny @ ireo tombokase fito izay no vahan'i Jesosy fianrana fanampiny

 

Alakamisy, 31 Janoary 2019 Mivavaha ka aza mitsahatra / Ady @ olimpanjeny / Minia tsy mandoto tena / zavamaniry sy sakafo miaro ny atidoha / Mamaha y tombokasehy faha enina Jesosy

 

Alarobia, 30 Janoary 2019 Hitahy anao anie ilay Raintsika ao andanitra / Karakaraiko ny tenako / Maty ve ny maty / Ny lanjan'ny atao hoe Ray / Mamaha ny tombokase fahadimy i Jesosy

 

Talata, 29 Janoary 2019 Finoana sy asa / Fambara loza eo amin'ny zaza menavava / Manolotra ny sarobidy indrindra ho an'i Jesosy / Alitara ao antokatrano / Mamaha ny tombokase

 

Alatsinainy, 28 Janoary 2019 Mandalo ny eto, mahaiza manararaotra / Ny andraikitra eo @ fiarahamonina fiz / Jesosy tia mihoatra noho ny rahalahy / Torohevitra ho an'ny taompambolena fiz / Mamaha ny tombokase faha roa

 

Alahady, 27 Janoary 2019 Mitondra fiadanampo / Purévoatavo / Manao ahona ny hiverenany? / Temoignage Pst Herman Ankondromena / Mamaha ny tombokase voalohany Jesosy

 

Sabata, 26 Janoary 2019 Ataovy @ hafa izay tianao atao aminao / II Samoela / Ny didy folo / Rehefa ho avy ho anao Jesosy fiz / IREO TOMBOKASE FITO

 

Zoma, 25 Janoary 2019 Izay tsy hahavery anao no ataony / Ny sifotra / Aiza no tokony hivavahana / Ny reny / MENDRIKA NY HAKA ILAY BOKYNY ZANAK’ONDRY fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 24 Janoary 2019 Mahaiza mampiasa fotoana / Ny voly voatabia / Natao ho mpanarato olona izay manaraka an'i Jesosy / Ny volo Fiz / NY HEVITRY NY PENTEKOSTA HO ANTSIKA (Asa. :–)

 

Alarobia, 23 Janoary 2019 Matokia an'i Jehovah fa Izy hanome anao fahombiazana / Nandresy aho / Fitsanganana amin'ny maty / Fomba atao ahitana fahombiazana / Mendrika haka ilay boky ny zanak' ondry

 

Talata, 22 Janoary 2019 Aza laniana amin'ny menomenona sy fijerena ny lafiratsinjavatra ny fiainanao / Fanomezana ranombatsy ny zaza vao teraka / Azo atao ny miala amin'ny aretimpo sy rarintsaina / Dingampivoaran'ny zaza taona / Ilay boky voaisy tombokase

 

Alatsinainy, 21 Janoary 2019 Matokia Azy na sarotra aza ny manjo / Andraikitra eo amin'ny fiarahamonina / Nifidy ho ralahina sy ho anadahinao Jesosy / Voly voatabia / Ilay fivoriana tany an' efitra misy ny seza fiandrianana any andanitra

 

Alahady, 20 Janoary 2019 Aza be fanahiana / Soupe anan'ambo sy legume / Tena avy Izy / Ny fiavian'I Jesosy / Ao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianana any andanitra

 

Sabata, 19 Janoary 2019 Tsy irery ianao / II Samoela / Lalàn'ny fahasoavana / Mombany ho avinao fiz / Ny @ ilay zanak'ondry

 

Zoma, 18 Janoary 2019 Ao @ Andriamanitra irery no misy fiainana / Ny fanindry (Vorona) / Miambena / Ny antso antelefona / Ny hafatr'i Jesosy Kristy ho an'ireo fiangonana fito (fianrana fanampiny)

 

Alakamisy, 17 Janoary 2019 Manefy anao ho mafy ny zavatsarotra lalovanao / Concombre / Manaiky ny ho ateraka indray / Volo fiz / Ireo Kristiana tao @ fiangonan'i Laodikia

 

Alarobia, 16 Janoary 2019 Ampy ho anao ny fahasoavako / Mahay mankasitraka / Fikasihana fanindroany / Fitondrantena modely / Ny hafatr'i Jesosu hoan'ny fiangonana any Filadelfia

 

Talata, 15 Janoary 2019 Mahaiza mankasitraka ny bitika indrindra / Fisorohana tazomoka eo amin'ny zaza / Voavonjy tamin'ny ora farany / Ny dingampivoaran'ny zaza taona / Ny hafatr'i Jesosy hoan'ny fiangonana tany Sardisy

 

Alatsinainy, 14 Janoary 2019 Ao anatin'ny haizina no ahitana ny kintana / Andraikitra fanampiana ny olona rehetra ho an'ny tanora / Maniry ny ho sakaizanao Jesosy / Natumad Fandonahana ny tany / Ny hafatry Jesosy ho an'ny fiangonana Tiatira

 

Alahady, 13 Janoary 2019 Ny adala no manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra / Jus voatango / Izay ialain'I Jehovah / Razafimalala Josephine & Ravaosolo Yvonne (Fijoroana vavolombelona) / Ny hafatry Jesosy ho an'ny Fiangonana any Smyrna sy Pergamosy

 

Sabata, 12 Janoary 2019 Manantena lanitra vaovao sy tany vaovao / II Samoela / Lalàn'ny fahasoavana / Momba ny ho avinao / NY HAFATR’I JESÔSY HO AN’NY FIANGONANA FITO

 

Zoma, 11 Janoary 2019 Ankino @ Jehovah ny asanao / Ny ambodia / Sambatra izay voavela heloka / Ny herin'ny heritreritra / I JESÔSY TEO AFOVOAN'NY FANAOVANJIRO FITO fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 10 Janoary 2019 Zay mahatoky @ kely no mpanapaka ny be / Karoty / Mitandrina ny didin'Andriamanitr / Ny Atidoha / NY HAFATR’ANDRIAMANITRA HO AN’NY FIANGONANA ANY EFESOSY (Apôk. :–)

 

Alarobia, 9 Janoary 2019 Manampy anao hatrany Andriamanitra / Mhaiza miandry / Fikasihana fanindroany / Azamanao tsobodranondRamiangaly / IREO FIANGONANA FITO

 

Talata, 8 Janoary 2019 Halaviro ny ratsy ka manaova soa / Fisorohana tazomoka eo amin'ny vehivavy bevohoka / Miankina amin'ny herin'Andriamanitra / Mifampiankina ny fanabeazana sy ny lalao / I JESOSY SY IREO FANAOVANJIRO / VOLAMENA FITO

 

Alatsinainy, 7 Janoary 2019 Jehovah mahalala izay mahasoa / Ny anjara asan'ny tanora eo amin'ny firaisankina / Miteny aminao Jesosy / Fandonahana ny tany / Tamin'ny andron'ny Tompo

 

Alahady, 6 Janoary 2019 Tena tia antsika Andriamanitra / Patr sosety / Vaovao / Razafimalala Josephine & Ravoasolo Yvonne (Fijoroana Vavolombelona) / I Jaona tao Patmo

 

Sabata, 5 Janoary 2019 Mandehana @ fahendrena,araraoty ny andro / II Samoel / Lalàn'ny fahafahana / Dingana telo hamonjena antsika / Jesôsy teo afovoan'ny fanaovanjiro fito

 

Zoma, 4 Janoary 2019 Zarao @ hafa / NY boriky / Aza mahatsiaro ny lasa / Trou noir / Filazantsara aby tamin'i Jaona tany Patmô

 

Alakamisy, 3 Janoary 2019 Dinio ny fanaon'ny vitsika / TSaramaso / Mazoto mivavaka ny olona ho any andanitra / Ny atidoha / NY HEVITRA MANANDANJA INDRINDRA AO AMIN’NY BOKIN’NY APOKALIPSY.(Apôk. :,)

 

Alarobia, 2 Janoary 2019 Mandraisa lesona eo amin'ny fiainana / Karakaraiko ny tenako / Fiainana arapanahy mafy orina / Fitondrantena modely / Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

 

Talata, 1 Janoary 2019 Ny lanjan'ny fiainana / Tsiambaratelon'ny fahombiazana / Fitsarana farany / NY FITENY ARATANDINDONA AO AMIN’ / NY APOKALIPSY

 

Alatsinainy, 31 Desambra 2018 Fantany izay mahasoa / Zo sy andraikitry ny zatovo / Mahita ny momba anao rehetra Izy / Fambolena antanandehibe III / Ny antony nanomezan'Andriamanitra ny bokin'ny Apokalypsy

 

Alahady, 30 Desambra 2018 Araraoty ny anio ahazona manao ny tsara / Jus Voatango / Avy Izy / Fitiavan'Andriamanitra anao / Ny anaran'ilay Boky

 

Sabata, 29 Desambra 2018 Toerana maha sambatra no nomen'i Jesosy ho antsika / II SAmoela / Lalàn'ny fahafahana I / Drafitra ho an'ny fiainanao / Ny Filazantsara avy tamin’i Jaona tany Patmô

 

Zoma, 28 Desambra 2018 Mahonona tena, tohero ny Devoly / Fifandraisan'ny fivavaha Kristiana @ Silamo / Fianakaviana sambatra mandrakizay / Haverina @ laoniny indray ilay firaisana (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 27 Desambra 2018 Mahonona tena, tohero ny Devoly / Fifandraisan'ny fivavaha Kristiana @ Silamo / Fianakaviana sambatra mandrakizay / Haverina @ laoniny indray ilay firaisana (fianarana fanampiny)

 

Alarobia, 26 Desambra 2018 Misaora amin'ny zavatra rehetra / Ny tenako manontolo / Fiainambaovao / Fomba ahitana fahombiazana / Tany vaovao

 

Talata, 25 Desambra 2018 Fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny Fanahy Masina / Vakisiny fanefitry ny tetanosy ho an'ny vehivavy bevohoka / Misafidy ny ho vonjena / Fanabeazana ny ankizy / Rehefa hamoha ny maty Andriamanitra

 

Alatsinainy, 24 Desambra 2018 Mampianara anay hanisa ny andronay / Zo sy andraikitry ny zatovo / Tiana anao tsy misy fepetra Andriamanitra / Fambolena anatanandehibe II / Manome toky Andriamanitra fa hamerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny

 

Alahady, 23 Desambra 2018 Koa miomana fa ho avy Jesosy / Ovy mendy / Noho ny teninao / Eliane & mamitiana (Fijoroana vavolombelona) / Miomana amin'ny fihavian'i Jesosy

 

Sabata, 22 Desambra 2018 Midira @ vavahady ety mba ho vonjena / II Samoela / Matahora an'Andriamanitr ka omeo voninahitra izy / Drafitra ho an'ny fifinanao / Haverina @ laoniny indray ilay firaisana

 

Zoma, 21 Desambra 2018 Aza kivy @ zay atao, matoki an'Andrimanitra / Ny fifandraisan'ny fivavahana Silamo @ Kristiana / Tsiambaratelon'ny fitantanana mahomby / Mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahefana ao ampiangonana ( fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 20 Desambra 2018 MAty @ fahamarinana mba ho velona mandrakizay / Haombary / Mitarika olona hanompo an'Andriamanitra / Calcul / Ny asantsika ho an'Andriamanitra ankehitriny

 

Alarobia, 19 Desambra 2018 Fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo / Bulletin hafakely / Homboy eo amin'ny hazo fijaliana ny fahotana / Fomba ahitana fahombiazana / Mila manitsy ny mambra ny mpitarika

 

Talata, 18 Desambra 2018 Aza manandratena / Fambara loza eo @ Vehivavy Bevohoka / Mankanesa eo @ Jesosy / Fomba fanabeazana nampiharin'Andriamanitra / Mitahiry firaisan;ny fiangonana

 

Alatsinainy, 17 Desambra 2018 Isika tia satry Izy efa tia antsika / Zo sy andraikitry ny zatovo / Te hiresaka aminao Jesosy / Fambolena antanandehibe / Mpitarika manompo

 

Alahady, 16 Desambra 2018 Tandremo fa efa maro ny mpaminanny sandoka / Soupe ovy sy poireaux / Manetre tena / Eliane sy mamitiana fijoroana vavolombelona / Jesosy Lohan'ny Fiangonana

 

Sabata, 15 Desambra 2018 Drafitra tsara ho anao / II Samoela / Mamafy rivotra dia mijinja tadio / Dingana telo hamonjena antsika / mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahefana ao ampiangonana

 

Zoma, 14 Desambra 2018 Fanantenana / Ny fifandraisan'ny fivavahana Kristiana @ silamo / Ahoana no hanampiako ny zanako hankato / Mampiray ny fotsika ao @ fiankohofana Jesosy

 

Alakamisy, 13 Desambra 2018 Fikiro Jesosy / Zezika sy sakafon'omby / Mamonjy ny hafa fa tsy manararaotra ny fahalemeny / Tarehy / Miaramihinana sy miaramivavaka

 

Alarobia, 12 Desambra 2018 Azo antoka ny fitantantanany / Toetra tsara / Mihazakazaka amin'ny faharetana / Famaliana ireo olana mpahazo ny tanora / Fandinihana Baiboly sy fiombonana

 

Talata, 11 Desambra 2018 Herin'ny tenin'Andriamanitra / Fikarakarana manokana ny sakafon'ny vehivavy bevohoka / Saino ny ho avy / Fanomanana fandrianjaza / Ilay hafatry ny anjely voalohany

 

Alatsinainy, 10 Desambra 2018 Ataovy izay azo atao / Zo sy andraikitry ny tanora Fiz / Manasa anao Jesosy / Fambolena tsaramaso / Fiankohofana sandoka

 

Alahady, 9 Desambra 2018 Aza matahotra / Brocolie amin'ny tongologasy / Lazao azy ny fahotany / Lazao isan'andro ny famonjeny / Miankohoko amin'Ilay Andriamanitra Mpamorona

 

Sabata, 8 Desambra 2018 Mifalia mandrakariva / II Samoela / Arovy ny tokantrano / Tombotsoa hanana fiainana vaovao indray / Mampiray ny fontsika ao amin'ny finkohofana Jesosy

 

Zoma, 7 Desambra 2018 Tena fanasitranana / Ny fifandraisan'ny fivavahana siSilamo @ Kristiana / Fomba hifehezana ny stress / Mamerina @ laoniny ny fifandraisana tapaka Andriamanitra(Fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 6 Desambra 2018 Vonoy ny izaho / Ireny vorona ireny / Mandà ny filàna, ary mahatoky @ ampahafolony / NY tarehy / Mampiray sy manome antsika fiadanana Andriamanitra

 

Alarobia, 5 Desambra 2018 Toro hevitra mba tsy ho mora tezitra / Mila mifanampy / Sambatra ny firenena izay... / Ampitoboy ny fahalalana mialohan'ny hanambadiana / Famelankeloka

 

Talata, 4 Desambra 2018 Maty Jesosy / Fisafoana / Inona no entin'ny zatovo eo @ fitsarana / Fanomanana fandrianjaza / Andevo tonga zanaka

 

 

Hanavao ny marina mandrakariva II Samoela Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao fiz Takelaby manambara fa akaiky ny fiverenan'i Jesosy fiz Ny fitsarana an'i Babylona