Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Zoma, 23 Febroary 2018 Tia ny tenin'Andriamanitra ve ianao? / Un corp sain (ABC ) / Ny mpisikidy sy ny mpisandoka / Manaiky ny maha olona manokana ny tena / Ny fiatraikan'ny famerenana ny ampahafolony fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 22 Febroary 2018 Aza manak'ambo @ namana tena tia anao / Temoignage composte Perle / Apetrao @ Jehovah ny adinao / Ny zavamahadomelina fizarana voalohany / Ny ampahafolony sy ny fanamarinana @ Finoana

 

Alarobia, 21 Febroary 2018 Manaova fiaingana vaovao / Andao e! / Faminaniana tanteraka / Zavamahadomelina ( sigara) / Ny trano firaketana

 

Talata, 20 Febroary 2018 Baiboly mitondra fiainana mandrakizay / Tsy tiana / Izaho miatrika ny tribonalinjanahary / Ny mianatra harentsarobidy / Ny tanjon'ny ampahafolony

 

Alatsinainy, 19 Febroary 2018 Azon'Andriamanitra itokisana ve hianao / Ezaho ny hiaramiaina amin'ny tanora / Henoy Andriamanitra / Torohevitra ho an'ny fotoampambolena leguma / Ireo fitahiana avy amin'Andriamanitra

 

Alahady, 18 Febroary 2018 Mankasitraka sy mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra / Crème Anglaise / Ananantsika fanavotana / Harilala Batisa / Miaramanohana arabola ny asan"Andriamanitra isika

 

Sabata, 17 Febroary 2018 Modia amin'izay / Mpitsara toko faha / Fanomezampahasoavana / Andro fitsaharana voatahy / Ny fiatraikan'ny famerenana ny ampahafolony

 

Zoma, 16 Febroary 2018 Mankaiza ny lalanao / Inseparable fizarana faha roa / Ao @ mangingina / famelana ny ratsy rehetra tany aloha / Mahatoky amin'Andriamanitra fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 15 Febroary 2018 Aza mametraka ny fonao eto / Ady @ haombary / Aza mitsambikina mikipy (zanaka adala) / Ny vary / Fifohazana sy fanavaozana ary famerenana ny ampahafolony

 

Alarobia, 14 Febroary 2018 Ny tsintsina aza ahiany maika fa ianao / Tahak'izay aho tsy nijery / Faminaniana tanteraka / Mitovy ve ny fitiavana sy ny firaisana aranofo? / Masina ho an'Andriamanitra

 

Talata, 13 Febroary 2018 Ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra / Zavamahadomelina / Izaho miatrika tribonalinjanahary / Ny mianatra harentsarobidy / Maneho ny finoantsika

 

Alatsinainy, 12 Febroary 2018 Matokia an'i Jehovah / Ny reny no tena sakaiza tian'ny tanora / Mivonona hiala amin'ny tany / Fambolena antanandehibe / Fiainampinoana

 

Alahady, 11 Febroary 2018 Fiarovana ho antsika Jehovah / Chocolat chaud amin'ny solila / Didimpitiavana / Ny fitsapana / Fahatokiana /

 

Sabata, 10 Febroary 2018 Tombambidin'ny Baiboly / Mpitsara toko faha / Fanomezampahasoavana fiazarana faha / Ireo fehezandalàna folo / Mahatoky amin'Andriamanitra

 

Zoma, 9 Febroary 2018 Rehefa mibaiko Andriamanitra, na Satana aza tsy maintsy manaiky / Guide des plante medicinale ABC fizarana faha / Mitondra olona eo @ Jesosy / Tiako izy fizarana faha (Ny fomba fanombanana tena) / Ahoana no hamantarana ny mpitantana tsara, fianarana fanampiny /

 

Alakamisy, 8 Febroary 2018 Mahaiza misaotra / Famonoana biby kely fizarana faha roa / Mifarana ny ady / Fikolokoloana ny selan'ny atidoha fizarana voalohany / Olona azon'Andriamanitra hitokiana

 

Alarobia, 7 Febroary 2018 Matokia an'i Jehovah fa Izy no hanome fahombiazana / Iza no mahery? / Faminaniana tanteraka ( Babylona ) / Inona ny zavabitanao nandritry ny fahavaratra / Fankatoavana an'Andriamanitra

 

Talata, 6 Febroary 2018 Modia amin'izay / Ady amin'ny fahazarandratsy / Izaho sy ny batisa / Ny mianatra harentsarobidy / Fo sy saina tsy vesarankeloka

 

Alatsinainy, 5 Febroary 2018 Ny tena Kristiana marina dia miaina amin'izany / Ny ray amandreny mahay mihaino no ilain'ny tanora / Afantohy amin'ny fivavahana ny saina / Fambolena antanandehibe II / Fahatokiana amin'Andriamanitra fizarana

 

Alahady, 4 Febroary 2018 Aza manahy fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra / Atody amin'ny confitiora / Marina momba ny Famonjena / Harilala Andriamanitra manampy / Fahatokiana amin'Andriamanitra fizarana

 

Sabata, 3 Febroary 2018 Efa manana toerana any andanitra ve isika? / Mpitsara toko faha / Fanomezampahasoavana fizarana faha / Milalao araka ny fitsipika / Ahoana no hamantarana ny mpitantana tsara?

 

Zoma, 2 Febroary 2018 Harena miafina ho anao / Inseparable fizarana / Tahaka an'i Kristy / Tiako izy fizarana / Mpitantana ny fanomezan'Andrimanitra tahorian'ny fahalavoana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 1 Febroary 2018 Manaova modely tsara aloha / Fanamboarana ody biby fizarana / Ny maika indrindra fizarana faha / Fiakaran'ny tosidra / Ny asantsika @ maha mpitantana antsika

 

Alarobia, 31 Janoary 2018 Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy / Mankatoa,mankatoa hatrany / Faminaniana tanteraka ( Tiro ) / Ny IST II Manantona dokotera / Fiarovana ny fahamarinana arampanahy

 

Talata, 30 Janoary 2018 Anjara lovanao / Mety harary fo ve ianao / Izaho sy ny Batisa / Ny mianatra harentsarobidy / Mpitantana ny zavamiafina izay an'Andriamanitra

 

Alatsinainy, 29 Janoary 2018 Andriamanitra tsy mba diso , matoa Azy / Ray amanDreny mahalala fomba no tian'ny tanora / Mandresy miaraka amin'Andriamanitra / Fambolena antanandehibe / Mpitantana tao amin'ny Testamenta Vaovao

 

Alahady, 28 Janoary 2018 Misaora amin'ny zavatra rehetra / Akoho fangaro legume / Ody fahoriana / Harilala Andriamanitra manampy / Mpitantana tao amin'ny Testamenta Taloha

 

Sabata, 27 Janoary 2018 Aza manahy hianareo, matokia an'Andriamanitra / Mpitsara toko faha / Mijoro ho vavolombelona @ talenta / Mandalo fatsy mahritra ny fiainana eto / Mpitantana ny fanomezan'Andriamanitra taorian'ny fahalavoana

 

Zoma, 26 Janoary 2018 Katsaho ny tena fahasambarana / Fampahafantarana ny ABC / Aiza no toerana misy anao? / Fahaizana mifampiresaka fizarana faha / Mandositra ny fomba ratsin'izao tontolo izao, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 25 Janoary 2018 Aza mora kivy fa miadia mba handresy / Ady @ olimpanjeny / Ny maika indrindra fizarana faha roa / Proriasis / Ny Fanahy Masina

 

Alarobia, 24 Janoary 2018 Araraoty ny mifaly mandrakariva / Tsiky manova zavatra / Faminaniana tanteraka ( Ninive ) / Ny IST sy ny mahatonga izany / Fiainampahendrena

 

Talata, 23 Janoary 2018 Tsarovy mandrakariva ny nahafatesan'i Jesosy ho anao / Huinzas / Paradisa / Ny trac / Fiainambavaka

 

Alatsinainy, 22 Janoary 2018 Tongava aminao araka izay irinao / Raiamandreny fa tsy teknolojia / Fahatokiana avy @ fahazavantsaina / Zezika biolojika ranony / Mandinika ny Baiboly

 

Alahady, 21 Janoary 2018 Itokisao Ilay Andriamanitra / Confiture vomanga / Mpamonjy matory / Fiainana sa fahafatesana / Fifandaraisana velona amin’I kristy

 

Sabata, 20 Janoary 2018 Fanamboarana ny toetra / Mpitsaratoko faha / Fanomezampahasoavana fizarana voalohany / Ny fiderana / Mandositra ny fomba ratsin'izao tontolo izao

 

Zoma, 19 Janoary 2018 Fizahantoetra / Ny voasary makirana / Tadiavo / Fahaizana mifampiresaka fizarana faha / Andriamnitra sa Mamona fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 18 Janoary 2018 vavaka ho fanantenana / ravina voanjobory (ady @ voalavo) / ny maika indrindra / Ireo fahazavana arapahasalamana / Mifantoha @ maha Tompo an'Andriamanitra

 

Alarobia, 17 Janoary 2018 Aza matahotra / Famelankeloka / Intro Faminaniana tanteraka / Manana tanjona tsara / Andriamanitra sa Mamona

 

Talata, 16 Janoary 2018 Fanjakan'Andriamanitra / Torohevitra ho an'ny fo / Izaho sy ny didin'Andriamanitra / Fihetsempo / i Jesosy ilay mpamonjy antsika

 

Alatsinainy, 15 Janoary 2018 Andriamanitra Ray / Asio fanamboarana ny fifandraisanao amin'Ray amanDreny / Aza manaiky hofitahina / Zezika biolojika ventiny / Jesosy Ilay zanak'Andriamanitra no zanak'Ondry

 

Alahady, 14 Janoary 2018 Dero ny Tompo / Masikita amin'ny voankazo / Rano mamono sa mamelona / Fampaherezana hitoky amin'Andriamanitra / Jesosy no nanao antsika

 

Sabata, 13 Janoary 2018 Mahalala izay hieverana antsika Jehovah / Mpitsara toko faha / Tetezana azo antoka / Ny fandinihina ny teny / Andriamanitra sa Mamona?

 

Zoma, 12 Janoary 2018 Aza manao tsinontsinona ny hafa / Ny tongotra / Ny tian'Andriamanitra ho hita eny amiko / Fahaizana mifampiresaka fizarana faha / Hitako, iriko, raisiko ho ahy. Fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 11 Janoary 2018 Omeo lalana ny fahatezerana / Fanafody olitra @ laisoa / Mpaminany marina sy ny sandoka / Ny fahadiovan'ny vatana / Fifehezantena

 

Alarobia, 10 Janoary 2018 Raha tsy toy ny zaza / Tsara ny mandefitra / Tsy taranaky ny Rajako II / Fomba ahitana fahombiazana ( mahazaka critique ) / Ny faniriana ahazo izay tiana

 

Talata, 9 Janoary 2018 Matokia, miandrasa an'i Jehovah n'inon'inona mitranga / Sakafo miady amin'ny Cancer / Izaho sy ny fitsanganana amin'ny maty / Ny mianatra harentsarobidy / Maniry ny zavatra tsy ananana

 

Alatsinainy, 8 Janoary 2018 Misafidiana, finoana fanantenana / Ray amanDREny mamantatra izay ialin'ny zatovo / Jesosy no vahaolana / Fambolena antanandehibe II / Ny fitantanampiainana baikon'ny sitrapo

 

Alahady, 7 Janoary 2018 Aza miahiahy amin'ny olona tsy mbola mitranga akory / Endy ovy voatetika madinika / Maraina vao / Andriamanitra mahery noho ny Jama / Ny Filazantsaran'ny Fanambinana

 

Sabata, 6 Janoary 2018 Ialao ny fahotana / Mpitsara toko faha / Fanantenana azo antoka / Didi folo / Hitako, iriko, raisiko ho ahy

 

Zoma, 5 Janoary 2018 Aza matahotra raha mbola Andriamanitra no miaraka aminao / Ny fitadidiana / Manajà ny rainao sy ny reninao / Fahaizana mifampiresaka fizarana faha / Ny herin'ny vola fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 4 Janoary 2018 Manaova soa hatrany / Ady @ ramerina(sakay pilokely) / Aza manaiky ho voarebirebin'ny fahagagana / Calcium Dr Kackie / Ny maha Zavapoana ny fitiavambola

 

Alarobia, 3 Janoary 2018 Amin'ny andro atahorako no itoriako Anao / Famindrampo / Tsy taranaky ny Rajako / Fomba ahitana fahombiazana II / Fanandratana ny tena

 

Talata, 2 Janoary 2018 Noforoni'andriamanitra hiaramonina Aminy ianao / Voankazo / Izaho miatriky ny fahafatesako / Ny mianatra harentsarobidy / Ny fitaoman'ny fitiavambola

 

Alatsinainy, 1 Janoary 2018 Mangataha fahendrena mba handranitra famaky / Ranomasompifaliana / Aza manompo vola

 

Alahady, 31 Desambra 2017 Tiavna ny namanao / Atody mimoza / Fanomezana tsara indrindra / Vary roa kapoaka / Tsy Andriamanitra ny vola

 

Sabata, 30 Desambra 2017 Fahagaga vokatry ny finoana / Mpitsara toko faha / Ny Baiboly / Mankaiza ny maty? / Ny herin'ny vola

 

Zoma, 29 Desambra 2017 Ampy ho anao ny fahasoavako / Tantely sy avocat manamandina tarehy @ ririnina / Hira fiderana / Ny reny / Ny Fiainana Kristiana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 28 Desambra 2017 Misaora @ zavatra rehetra / odikankan'akoho fizarana faha roa / Aza manaiky ho rebirebena (fandriky Satana) / Raozy mena / Ny teny farany no soratan'i Paoly ho an'ny Romana

 

Alarobia, 27 Desambra 2017 Apetraho aminy ny fanahianao rehetra / Ilay zavamiafina / Sambatra ny firenena II / Fomba atao ahitana fahombiazana I / Fitandremana andro

 

Talata, 26 Desambra 2017 Izay mahatoky amin'ny kely / Vokadratsin'ny alikaola / Izaho miresaka amin'i Jesosy / Ny mianatra harentsarobidy / Tsy manao izay ahatafintohina ny rahalahy

 

Alatsinainy, 25 Desambra 2017 Mifankahazara amin'ny Tsitoha / Ny mety mahatonga ny zatovo ho voasarika / Mahatsiaro ny famoronana / Fambolena antanandehibe / Miseho eo anoloan'ny fitsarana

 

Alahady, 24 Desambra 2017 Mahaiza mankasitraka ny bitika indrindra / Mofo tantely madinika / Avy Izy / Andriamanitra mahery noho ny Jama / Malemy finoana

 

 

Tia ny tenin'Andriamanitra ve ianao? / Un corp sain (ABC ) / Ny mpisikidy sy ny mpisandoka / Manaiky ny maha olona manokana ny tena / Ny fiatraikan'ny famerenana ny ampahafolony fianarana fanampiny