Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Sabata, 21 Oktobra 2017 Ny adala no manao anankampo hoe tsy misy Andriamanitra / Mpitsara / Fiainana mifanaraka @ drafitr'Andriamanitra / Andriamanitra sy ny olombelona / Fanamarinana @ finoana

 

Zoma, 20 Oktobra 2017 Ilay Ray azo antoka ao ambony / Voangorin'afo / Aza mahatsiaro ny lasa / Fahaizamihaino / Samy efa nanota izy rehetra fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 19 Oktobra 2017 Mahaiza misaotra sy mankasitraka / Fixateur / Henoy ny feon'Andriamanitra / Sakafo ho an'ny fiainana manontolo / Ny Filazantsara sy ny fibebahana

 

Alarobia, 18 Oktobra 2017 Ho feno fitiavana / Salama 'zahay / Daniela / Famaliana ireo olana mpahazo ny tanora / Inona no mampitovy ny Jiosy sy ny jentilisa?

 

Talata, 17 Oktobra 2017 Manaova soa / Fanasana tanana / Ny olon'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra / Ny mianatra harentsarobidy / Fandrosoana

 

Alatsinainy, 16 Oktobra 2017 Tsy niverina ilalana / Tsy manambony na manambany tena / Famelankeloka / Voly vary maroanaka III / Tsy nisy zavatra nifona hoazy

 

Alahady, 15 Oktobra 2017 Niherendoza / Créme amin'ny voankazo (kaki) / Fanamafisampeo / Ratsimba Antsohihy / Andriamanitra eo amin'ny voahary

 

Sabata, 14 Oktobra 2017 Tsy misy direction / Mpitsara / Boky ho an'ny toejavatra tsirairay / Krizy manerantany / Samy efa nanota avokoa

 

Zoma, 13 Oktobra 2017 Ilay vidintsakafo / Tsingerimpiainan'ny Jorery / Ny adidin'ny Raiamandreny / Fahaizamiahaino / Ilay fifandirana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 12 Oktobra 2017 Fifaninana adala / Tsy vahaolana izany / Aiza moa ihanao? / Coco / Paoly sy ireo Kristiana tany Galatia

 

Alarobia, 11 Oktobra 2017 Dimy arivo ariary / hatrami'i Ramose / Daniela / Ampitomboy ny fahalalana mialohan'ny hanambadiana / Ireo mpino jentilisa

 

Talata, 10 Oktobra 2017 Inona koa, ary mila an'Andriamanitra ve ianao? / Hery fiarovana / Ny olon'Andriamanitra dia manao ny sitrapon'Andriamanitra / Influance () / Manaraka ny diantongotr'i Mosesy

 

Alatsinainy, 9 Oktobra 2017 Izy manontolo / Ny zatovo sy ny fiarahamonina / Andriamanitra no hamaly izay tsy voavalinao / Zezika biolojika ventiny / Lalàna sy fitsipika Jiosy

 

Alahady, 8 Oktobra 2017 Lazao Azy / Fanamboarana créme / Fitoerana Masina / Mpampiely Boky Advantista (Paul & Ishnose) / Fanekena tsara lavitra

 

Sabata, 7 Oktobra 2017 Avadiho ho boky tsara ny tantaran'ny fiainanao / Josoa / Atao ahoana ny famaky Baiboly / Fisarahampanambadiana / Ilay fifandirana

 

Zoma, 6 Oktobra 2017 Mahereza mianàra miantehitra amin'Andriamanitra / Milina manidina / Mahery ao @ Tompo / Fahaizamihaino / Lesona Fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 5 Oktobra 2017 Ataovy toy ny an'Andriamanitra / Omby vavy / Iza moa ihanao / Depression / Ireo mpino tao Rôma

 

Alarobia, 4 Oktobra 2017 Manamboatra ho @ tsara kokoa / Diso hevitra aho / Daniela / Fitsipidalao mialoha fanambadiana / Fizarana Alarobia

 

Talata, 3 Oktobra 2017 Miaro Jehovah / Atombohy tsara ny tontolo andro / Atao ahoana ny fanananao ( Harena ) / Ny mianatra harentsarobidy / Voafatotra nefa mbola nitory ny filazantsara

 

Alatsinainy, 2 Oktobra 2017 Vokatry ny safidinao ihany / Ny mety ho vokatry ny teny / Aza manameloka ny namanao / Fambolena tsaramaso / Ny fomba mahomby indrindra azo ampiasaina rehefa mifandray

 

Alahady, 1 Oktobra 2017 Vahaolana ho an'ny hafa, toetran'i Kristy / Karazamboankazo / Rehefa manenika ny ratsy / Imora mpanoratra / Ny antony nanoratana ny bokin'ny Romana

 

Sabata, 30 Septambra 2017 Izy mianaka sy ilay rameva kely / Josoa / Mitady fahasambarana / Fisarahampanambadiana / Apostoly Paoly tany Roma

 

Zoma, 29 Septambra 2017 Trano kitoatoa / Ny voromailala fotsy / Tsy irery ianao / fifandraisana mamonjy / Mirehareha @ hazo fijaliana (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 28 Septambra 2017 Fifanohanana / Ombivavy / Iza moa Andriamanitra / Fanantonana mpitsabo / Fanamarihana farany

 

Alarobia, 27 Septambra 2017 Tretraro amimpinoana ny tanjona / Aza manao toy izany / Daniela / Fitsipidalao mialohan'ny fanambadiana / Zavaboahary

 

Talata, 26 Septambra 2017 Araraoty ny fanaovana tsara / Maha sarobidy ny fialantsasatra / Miasa, miharia fa aza malaina / Biographie Biblique ( Ireo mpisafo tany lahy ) / Mirehareha amin'ny hazo fijaliana

 

Alatsinainy, 25 Septambra 2017 Rivotra madio / Diniho tsara ny zavatra atao / Manaiky ny herin'Andriamanitra miasa / Fambolena tsaramaso / Mirehareha amin'ny nofo

 

Alahady, 24 Septambra 2017 Fahalalana onony / Sambosa amin'ny mangahazo / Manandevo sa manafaka / Lovasoa Ambalavao (AWR) / Soratanan'i Paoly

 

Sabata, 23 Septambra 2017 Tena misy Jesosy / Josoa / Mitady fahasambarana / Fisarahampanambadina / Mirehareha @ Hazo Fijaliana

 

Zoma, 22 Septambra 2017 Tempolin'Andriamanitra / Concombre sy tomates / Iza no mpanjakanao? / Fahaizamihaino / Ny filazantsara sy ny Fiangonana

 

Alakamisy, 21 Septambra 2017 Aza manahy / Zezika biolojika ranony / Iza moa Andriamanitra / Pesta / Mamafy sy mijinja

 

Alarobia, 20 Septambra 2017 Aza manaiky ho resy / Famelankeloka / Daniela / Fisorohana fahadisoampanantenana mialoha ny fanambadiana / Ny lalan'i Kristy

 

Talata, 19 Septambra 2017 Katsaho ilay vatosoa sarobidy eo aminao sy ny hafa / Fitsipika tsotra mahasalama / Famoronana / Biographie Biblique ( Jakoba ) / Entamavesatra

 

Alatsinainy, 18 Septambra 2017 Tandremo ny tombatombana mialoha / Tsy misy olona ambony sy ambany / Matokisa an'Andriamanitra / Fambolena tsaramaso / Tandremo ny fakampanahy

 

Alahady, 17 Septambra 2017 Anjaranao ny safidy / Mofo katsaka / Finoana mahavonjy / Lovasoa Ambalavao (AWR) / Mamerina ny lavo ho eo amin'Andrimanitra

 

Sabata, 16 Septambra 2017 Mandalo sy miova ny zavatra rehetra / Josoa / Inona no mahatonga ny olona ho tratry ny hakivina / NY fisarahampanambadiana / Ny filazantsara sy ny Fiangonana

 

Zoma, 15 Septambra 2017 Miala @ fahazarandratsy / Vitaminy ho an'ny vehivavy / Ny fisainantsika / Fahaizamifandray (fintina ) / Velona araka ny Fanahy (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 14 Septambra 2017 Ny vokatry ny fiavonavonana / Zezika biolojika ranony / iza moa Andriamanitra / Ny zavoka / Ny lalana mankany @ fandresena

 

Alarobia, 13 Septambra 2017 Aza miandry valisoa vao manao soa / Mafana sy mazava nefa mahasalama / Daniela / Fianarana sy fitiavana ( Ny fiainana tsy cinema ) / Ny vokatry ny Fanahy

 

Talata, 12 Septambra 2017 Jehovah handamina ny lalanao / Stress / Ny ampahafolony / Ady amin'ny kolikoly / Ny asan'ny nofo

 

Alatsinainy, 11 Septambra 2017 Fanolorantena ohatrinona / Ny fahasarotankenatra sy vahaolana / Ny finoana mampiteny (Hitory ny filazantsara) / Fiompiana akoho gasy / Mihainoa ny fitarainana

 

Alahady, 10 Septambra 2017 Sakaiza @ andro sarotra / Mofo mamy vita @ magahazo / Ny teniny ihany / Paul Raveloarimisy (Miaro sy mitantana Andriamanitra) / Toetry ny tanandehibe

 

Sabata, 9 Septambra 2017 Sahia mandroso / Josoa / Mahatalanjona ny nanaovany ahy / Ny fisarahampanambadiana / Velona araka ny Fanahy

 

Zoma, 8 Septambra 2017 Izy ilay Jehovah no tena tia anao / Siamoix / Miambena / Fahaizamifandray (Tsy hifandovana toetra ratsy) / Afaka ao @ Kristy (Fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 7 Septambra 2017 Ny lalana mankany @ tsara hizorana / Zezika biolojika ranony / Iza moa Andriamanitra / Ny atidoha / Mitandrina ny lalàna rehetra

 

Alarobia, 6 Septambra 2017 Aminy irery @ andronao rehetra / Hay ve mitovy daholo e! / Daniela / Fianarana sy ny fitiavana ( Ny tena fitia rahavako ) / Afaka amin'ny fahotana

 

Talata, 5 Septambra 2017 Ilay Baiboly lalampamonjena / Rano sy fiasan'ny vatana / Ny ampahafolony / Fomba ahoana no ahazoana vola haingana / Ireo loza ateraky ny faniriana ho vonjena @ alalan'ny fitandremana ny lalana

 

Alatsinainy, 4 Septambra 2017 Mazoto mireska amin'Andriamanitra / Fomba firesaka sy fiteny / Mikely aina fatratra / Fiarovana fikojana tomates / Ny hevitry ny hoe afaka ao amin'i Kristy

 

Alahady, 3 Septambra 2017 Tsy eto ny Tanindrazanao / Pirina sy legume / Iza no nino? / Mianjato Paris ( Asafitoriana ny Filazantsara amin'ny Jiosy ) / Nafahan'I Kristy isika

 

Sabata, 2 Septambra 2017 Solotenan'i Jesosy / Josoa / Ny fikarakaran'Andriamanitra ho an'ny fiainanao / Ny fisarahampanambadiana / Afaka ao @ Kristy

 

Zoma, 1 Septambra 2017 Fanontaniana mahafaty / Ny voasary makirana / Sambatra izay voavela heloka / Fahaizamifandray / Ireo fanekena roa fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 31 Aogositra 2017 Fitiavana tsy ambara @ teny / Zezika biolojika ranony / Iza moa aandriamanitra / Atidoha / Ismaela sy Isaka

 

Alarobia, 30 Aogositra 2017 Mpikambana azo antoka ao amin'i Jesosy / Efa nampanantena an'i Neny aho / Daniela / Tombambidin;ny firaisana aranofo sy ny tanora / I Hagara sy ny tendrombohitra sinay

 

Talata, 29 Aogositra 2017 Aza tia tena / Tsara ho fantatra ny amin'ny otrikaina / Izay nodiovin'Andriamanitra / Mpianatra miatrika fianarana ambony / I Abrahama sy i Saraha ary i Hagara

 

Alatsinainy, 28 Aogositra 2017 Tandremo fa mandreraka ny teny / Ny Ray amandreny fa tsy ny Teknologia / Jesosy no manadio anao / Fambolena tomates / Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Abrahama

 

Alahady, 27 Aogositra 2017 Mahatsiravina loatra ny fahotana / Saonjo mendy / Raha teo hianao / Mianjato Paris ( Asafitoriana ny Filazantsara amin'ny Jiosy ) / Ny fanekena ataon'Andriamanitra amintsika Olombelona

 

Sabata, 26 Aogositra 2017 Tiako foana hianao / Josoa / Fikasan'Andriamanitra ho an'ny fiainanao / Fisarahampanambadiana / Ireo fanekena roa

 

Zoma, 25 Aogositra 2017 Finoana / Fahotana mamono haingana / Mpaminany tsy masina antaniny / Fahaizamifandray / Ny fiantsoana nataon'i Paoly (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 24 Aogositra 2017 Mivavaha ka aza mitsahatra / Ady @ voalavo / Iza moa Adriamanitra / Atidoha / Milaza ny marina

 

Alarobia, 23 Aogositra 2017 Miasa ve ny Baibolinao? / Hay moa? / Daniela / Fanentanana tanora tsy hanao firaisana, ny Ray amandReny tsy hampirisika / Lesona Fizarana Alarobia

 

Talata, 22 Aogositra 2017 Diovy avokoa / Mety ho ny saina ve no mankarary? / Soa ny fahasalamana e! / Mpianatra miatrika fianarana ambony / Lesona fizarana Talata

 

Alatsinainy, 21 Aogositra 2017 Mitovy amin'Andriamanitra / Fitadiavan'ny zatovo ny fanorenany / Itafio Jesosy / Fambolena tomate / Ny ohatra nasehon'i paoly ho an'ireo ondry izany notarihiny

 

 

Ny adala no manao anankampo hoe tsy misy Andriamanitra / Mpitsara / Fiainana mifanaraka @ drafitr'Andriamanitra / Andriamanitra sy ny olombelona / Fanamarinana @ finoana