Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Alahady, 18 Novambra 2018 Sambatra izay matahotra an'iJehovah / Saonjo sy anana / Bokin'ny fiainana / Mpanasitrana Jesosy / Finonana ao amin'I Jeosy

 

Sabata, 17 Novambra 2018 Tena ankininao amin'Andriamanitra ve ny fiainanao / I Samoela / Iza Jesosy / Afaka mino / Firaisana ao @ finoana

 

Zoma, 16 Novambra 2018 Manoloana ny fahafatesana / fampiasana fitenenana / Herin'ny tenin'Andriamanitra / fahasahiana manao tombana / Ny Fiangonan'nyTestamenta vaovao

 

Alakamisy, 15 Novambra 2018 Modia f'aza mafy loha / Lagalin'ovy, voatabia, tongolo / Miomana ho any andanitra (Tandremo ny fitaky ny devoly) / hazapotsy / Voavaha ny olana iray sarobahana

 

Alarobia, 14 Novambra 2018 Ny Baiboly / Ny tena fitiavana / Gideona / Fiomanana fanadinana / Ny filankevitra tao Jerosalema

 

Talata, 13 Novambra 2018 Fanambarana goavana / Fomba fanatsarana fitadidiana / Miaraka amin'Andriamanitra / Ny maha zavadehibe ny fitiavan'ny Reny / Mitarika ny vahoakan'Andriamanitra ny Fanahy Masina

 

Alatsinainy, 12 Novambra 2018 Ny herin'ny Tenin'Andriamanitra / Antony mahatonga ny zatovo hiray aranofo / Mikely aina fatratra / Fiompiana trondro antanimbary / Ny fiovampon'ny Jentilisa

 

Alahady, 11 Novambra 2018 Reraka ny mino aho / Soja miaraka amin'ny saonjo / Ny ranao koa / Rakotonirina Jean Donne / Mpitondarantena Grika

 

Sabata, 10 Novambra 2018 Aoka hazava ianareo / I Samoela / Fitsaharana ho an'ny maika lava / Jesosy ilay tetezana fiz / Olana teo @ fiangonan'ny testamenta vaovao

 

Zoma, 9 Novambra 2018 Matokia, miandrasa an'i Jehovah n'inona mitranga / Voromailala / Na izany aza matokia / Safidy / Ieo sary an'ohatra maneho ny firaisana, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 8 Novambra 2018 Ilay fanehoampitiavana marina / Ody biby (Ramerina) / Ny malemy fanahy no handova ny tany / Volofotsy mitambatra / Ny ondry sy nympiandry

 

Alarobia, 7 Novambra 2018 Amin'ny andro atahorako no itokiako Aminao / Fanomezana avy aminy / Kristy manafaka / Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita I / Ny tenan'i Kristy

 

Talata, 6 Novambra 2018 Fiovana tanteraka / Sakafo be vy hoan'ny zaza sy vehivavy bevohoka / Nomen'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny fahefana rehetra / Fahamatorana aratsosialin'ny zaza taona / Ny endrik'izany hoe iray ao amin'i Kristy

 

Alatsinainy, 5 Novambra 2018 Aza miverina amin'ny lasa fa mandraisa lesona / Zo sy andraikitry ny tanora / Aza manaiky hofitahina / Zezika bilojika ranony / Antsoiny hoe Ankohonany ireo mpanaraka Azy

 

Alahady, 4 Novambra 2018 Loza / soupe Katsaka / Tahotra ankasitrahana / Fiainambaovao / Antsoiny hoe Vahoakany ireo mpanaraka Azy

 

Sabata, 3 Novambra 2018 Mandrampihaona indray / I Samoela / Fitsaharana ho an'ny maika lava / Jesosy ikay tetezana / Sary an'ohatra ny @ firaisana @ Andriamanitra

 

Zoma, 2 Novambra 2018 Ny Baiboly / Vitamine ho an'ny vehivavy / Aza mamly ratsy / Diambitsika / NY firaisana teo @ testamenta vaovao

 

Alakamisy, 1 Novambra 2018 Eny, tsia / koroka mihinana masomboly / Esory ny sampy / Fikarakarana ny hoditra / Tsarovy ny malahelo

 

Alarobia, 31 Oktobra 2018 Fanantenana / Mifona aho / Olombaovao / Fitsipidalalao mialoha ny fanambadiana / Fahalalantanana sy fitiavankarena

 

Talata, 30 Oktobra 2018 Tsara fahafatesana sa lava andro iainana / Vitamina A ho an'ny zaza / Maniry ny hifandray amintsika Andriamanitra / Fahamatorana aratsosialin'ny zaza taona / Mampiray antsika Jesosy

 

Alatsinainy, 29 Oktobra 2018 Alaviro izay mampisaraka aminao amin'Andriamanitra / Andraikitra itovizan'ny Ray amandreny sy ny mpampianatra / Jesosy no vahaolana / Natumad Kaonsoda / Ny andro nandrotsahan'Andriamanitrany Fanahiny

 

Alahady, 28 Oktobra 2018 Harena miafiana / voatavo amin'ny yaourt / Tantara miverina / Pst Herman, fifandraisan aman'olona / Nihomana ny mpianatry Jesosy

 

Sabata, 27 Oktobra 2018 Safidy / I Samoela / Rehefa niteny Jehovah hoe mahatsiarova (fampidirana) / Jesosy ilay tetezana fiz / Ny firaisana teo @ fiangonan'ny testamenta vaovao

 

Zoma, 26 Oktobra 2018 Jesosy ihany no vahaolana / Lypars / Sambatra ny madio ampo / Diambitsila / fanalahidin'ny firaisana, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 25 Oktobra 2018 Boraho eo Aminy ny zavatra rehetra / Ramerina / Tandremo ny fitaky ny Devoly / Calcium / Fifandraisana eo @ Kristianina

 

Alarobia, 24 Oktobra 2018 Fihavanana no tsara / Hay ve mitovy daholo e / Ny fanambadiana / Fitsipidalao mialoha fanambadiana / Ny mpitarika ny fiangonana sy ny firaisana

 

Talata, 23 Oktobra 2018 Tezera fa aza manota / Sakafon'ny zaza taona / Maniry ho fantatra Andriamanitra / Zaho ngaha zaza intsony / Firaisana ao amin'ny tena iray

 

Alatsinainy, 22 Oktobra 2018 Ataoko ao ampony ny lalàko / Andraikitra hitovizan'ny Ray amandreny sy ny mpampianatra / Mahatsiarova ny famoronana / Ady @ vitsika sy fiompiana kankana mena / Nandrava ny rindrina mampisaraka

 

Alahady, 21 Oktobra 2018 Mitombo toa an'i Jesosy / Lasopy voatavo / Ambany elany / Fifandraisana @ olona PSt Herman / Fitahiana @ Kristy

 

Sabata, 20 Oktobra 2018 Mahalala izay hieverana anstika Jehovah / I Samoela / Ilay zanak'ondry no vonoina / Fiainana voarafitr'Andriamanitra / Ny fanalahidin'ny firaisana

 

Zoma, 19 Oktobra 2018 Avelao ilay tena fitiavana no hitarika anao / Fhaizanamanome lanaja ny olona iray / varavarampanantenana / Diambitsika / Mba ho iray ihany izy rehetra (Fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 18 Oktobra 2018 Tena namana ve aho? / Ady @ tavy / Manaisotra firavaka / Ny fahamainan'ny maso / Jesosy ohapitiavana mahatalanjona

 

Alarobia, 17 Oktobra 2018 Aleo maratra @ fahamarinana toy izay ampifaliana @ lainga / Misy antony tokony ahavelomana ve? / Fitsipidalao mialoha ny fanambadiana / Firaisanaeo @ samy kristianina

 

Talata, 16 Oktobra 2018 Manàna herintsaina hoe vitanao io / Sakafon'ny zaza volana herintaona / fanolorantena feno tanteraka / fahamatorana aratsosialin'ny zaza taona / Ho an'izay mino Ahy

 

Alatsinainy, 15 Oktobra 2018 Mba mahay manetry tena sy mahay mitia ve hianao / Ny mety ho vokatry ny teny / Aoka ho hita eo amin'ny endrikao ny endrik'Andriamanitra / Natumad fandomana rano tain'omby vavy / Nivavaka ho an'ny mpianany Jesosy

 

Alahady, 14 Oktobra 2018 Adala ve hianao / Mangahazo matsiro / Safidy sy fahazarana / Ny hatanorana / Nivavaka ho an'ny tenany Jesosy

 

Sabata, 13 Oktobra 2018 Raha tsy Jehovah / I SAmoela / Fanantenana azo antoka / Fiainana voarafitr'Andriamanitra / Mba ho iray ihany izy rehetra

 

Zoma, 12 Oktobra 2018 Aoka ho tia manome / Ny fianakavian'ny biby / Sambatra ny miantra / Diambitsika / Ny anton'ny fifandirana eo @ vahoakan'Andriamanitra (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 11 Oktobra 2018 Ny fanantenantsika / zavamaniry / Manaisotra firavaka / Voatavo / Hisy amboadia masiaka hiditra

 

Alarobia, 10 Oktobra 2018 Mahery ny tenin'Andriamanitra / Tenimpitiavana kely / Jesosy II / Fomba ahitana fahombiazana Fikirizana / Fisarahana teo amin'ny fiangonana tany Korinto

 

Talata, 9 Oktobra 2018 Mitombo saina sy tena / Sakafon'ny zaza vao teraka volana / Avelao ho Azy ny fahefana rehetra amin'ny fiainanao / Fahamatorana aratsosialin'ny zaza taona / Ny nizarana ny firenena Hebreo

 

Alatsinainy, 8 Oktobra 2018 Fihavanana no tsara / Ireo andraikitry ny Ray amanDreny / Asa famotopotorana / Natumad fambolena ovy / Samy nanao izay nataony ho maraina ny olona

 

Alahady, 7 Oktobra 2018 Hajao ny fotsy volo / Lasary voatavo / Mbola zaza / Pastora Herman Vaky lay Akavandra / Miverina amin'Andriamanitra

 

Sabata, 6 Oktobra 2018 Mpanjakan'ny mpanjaka / I Samoela / Fiafanani Kristy / Drafitra ho an'ny fiainanao / Nahoana no misy ny fifandirana?

 

Zoma, 5 Oktobra 2018 Miambena fa ny Baiboly toy ny lio na mierona / Ny fifandraisan'ny fivavahana Silamo @ Kristiana / Ny fahamasinana / fanazarana hisafidy / Ny famoronana sy ny fahalavon'ny olombelona (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 4 Oktobra 2018 Aza kivy mihitsy / Kaosoda ody biby / Be fanetrentena / Sakafo ho an'ny fiainana iray manontolo / Vahoaka voafidin'Andriamanitra

 

Alarobia, 3 Oktobra 2018 Andriamanitra tsy mba olona ka handainga / Andraso aloha / Jesosy / Fisoroana ny fahadisoampanantenana mialoha ny fanambadiana / Abrahama rain'ny vahoakan'Andriamanitra

 

Talata, 2 Oktobra 2018 Mazotoa mandala ny tenin'nAndriamanitra fa manova izany / Ady @ tsifanjariantsakafo eo @reny mampinono / Manaiky Azy @ maha Tompo afaka mamonjy Azy / Fahamatorana aratsosialin'ny zaza Taona / Ohatra hafa ahitatsy firaisana sy fisarahana

 

Alatsinainy, 1 Oktobra 2018 Manaja ny rainao sy ny Reninao / Ireo andraikitry ny Ray amanDreny / Henoy dia araho ny Tenin'Andriamanitra / Natumad fambolena ovy / Vokatry ny fahotana tamin'y zavaboahary

 

Alahady, 30 Septambra 2018 Aza lavina ny zavatra tsara atolotra anao na sarotra azy / Ovy atao mibontsina / Tompo sy Mpamonjy / Pastora Herman Vaky lay Akavandra / Fitiavana fototry ny firaisana

 

Sabata, 29 Septambra 2018 Jesosy zanak'Andriamanitra irery no mpanafaka / I Samoela / Fitiavana tsy miova / Drafitra ho an'ny fiainanao / Ny famoronana sy ny fahalavon'ny olombelona

 

Zoma, 28 Septambra 2018 Aza mangatak'andro @ zavatra rehetra / Ny fifandraisan'ny fivavahana silamo @ Kristiana / Ny herin'i Rota / Fanazarana hisafidy / Ny dian’i Paoly tany Rôma fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 27 Septambra 2018 Ny volondohanareo aza dia voaisany / Kaonsoda / Manetry tena / Ny harerahana tafahoatra / NY HERIN’NY FILAZANTSARA (Asa. :–)

 

Alarobia, 26 Septambra 2018 Izay manao azy ho mijoro, aoka hitandrina sao lavo / N'aiza n'aiza / Ny fotoana / Tanora sy fangataha'andro / Ny fiaina'i Paoly rehefa tonga tao Roma izy

 

Talata, 25 Septambra 2018 Izay rehetra tianao atao aminao dia ataovy amin'ny hafa / Ady amin'ny tsy fanjariantsakafo eo amin'ny Reny mampinono / Fanolorantena / Famakianteny / Ny fanandramana niaina'i Paoly tao anatin'ny asa nanirahan'Andriamanitra azy

 

Alatsinainy, 24 Septambra 2018 Sambatra izay mahay mitantana sy mankasitraka / Ireo andraikitry ny ray amandreny amin'ny tanora / Fanavaozampanahy Meteza ho diovina / Natumad Fambolena sakay be / Na dia mpifatotra aza dia mpitondra vahaolana mandrakariva

 

Alahady, 23 Septambra 2018 Ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'Andriamanitra / Lasary courgette / Fierena / Zavapoana ny andronao / Fiondaranana antsambo nankany Roma

 

Sabata, 22 Septambra 2018 Asehoy, zarao @ hafa ny maha Kristiana anao / I Samoela / Zavatra mampiavaka an'i Jesosy / Misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako? / Ny dian’i Paoly tany Rôma

 

Zoma, 21 Septambra 2018 Aza misalasala @ fanarahana an'Andriamanitra / Fifandraisan'ny fivavahana kristiana @ Silamo / Iza no reharehako / Fanazarana hisafidy / NYnanaovana an'i Paoly tao antrano maizina fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 20 Septambra 2018 Miandry anao ny fiainana mandrakizay / Ramrina / Minia tsy mandotony tena / Volofotsy / Teo anatrean'nympitarika jiosy

 

Alarobia, 19 Septambra 2018 Tsy hainao ny hatanjaka sy handresy raha tsy eo Jesosy / Miara miasa izahay / Nehemia II / Tanora sy ny fangatahan'andro / Niaro tena i Paoly

 

Talata, 18 Septambra 2018 Meteza ahitsin'Andriamanitra / Fisorohana ny tsy fanjariantsakafo eo @ vehivavy bevohoka / Ny fiovampon'i Saoly / Tsiambaratelon'ny Reny / Tonga hihaino an'i Paoly i Agripa

 

 

Sambatra izay matahotra an'iJehovah / Saonjo sy anana / Bokin'ny fiainana / Mpanasitrana Jesosy / Finonana ao amin'I Jeosy