Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Alarobia, 13 Desambra 2017 Ny tsy fahombiazako no antony mampahomby / Izay asaina atao atao / Fitiavana tsy miova / Fomba ahitana fahombiazana ( Fikirizana ) / Ho vonjena avokoa ny Isiraely

 

Talata, 12 Desambra 2017 Miaro Jehovah / Hyperacidite / Izaho sy ny raha raty hiainako / Ny mianatra harentsarobidy / Sampana tena izy

 

Alatsinainy, 11 Desambra 2017 Omeo fotoana ny zavadrehetra ary ataovy araka ny fotoany / Ny mety hahatonga ny zatovo ho voasarika amin'ny andrampiainana / Asa famotopotorana / Hianatra sy hitandrina ny saha / Voafidy amin'ny fahasoavana

 

Alahady, 10 Desambra 2017 Anio ny fotoana tokony hiovana / Mofo tapontsatroka / Tia ny fisehoany / Hanitra Mopelier / Kristy sy ny lalàna

 

Sabata, 9 Desambra 2017 Mitovy hevitra amin'Andriamanitra / Mpitsara toko faha / Zavatra fito mampiavaka an'i Jesosy fizarana faha roa / Vahaolana maharitra mandrakizay / Ireo voafidy

 

Zoma, 8 Desambra 2017 Aza mora entimpo / Vorona / Ny virijina / FAhaizamiresaka fizarana voalohany / Zanaky ny teny fikasana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 7 Desambra 2017 Mahaiza manararaotra dieny anio / Legiominezy fizarana voalohany / Fitsarana marina (vetivety ny fahoriana) / Tosidra fizarana voalohany / Vato mahatafitohina

 

Alarobia, 6 Desambra 2017 Apetraho eo @ Jesosy ny tanjonao / Ny herin'ny vavaka / Daniela / Tanora sy fangatahan'andro / AMY : " Oloko"

 

Talata, 5 Desambra 2017 Tenin'Andriamanitra mamemla heloka / Homamiadana sy ny hena / Izaho sy Zanahary / Ny mianatra harentsarobidy / Misy ny zavamiafina izay an'Andriamanitra

 

Alatsinainy, 4 Desambra 2017 Ny atao no miverina / Ny mety hahatonga ny zatovo ho voasarika amin'ny andrampiainana / Henoy dia araho ny tenin'Andriamanitra / Hiasa sy hitandrina ny saha / Nofidina

 

Alahady, 3 Desambra 2017 itokio Jehovah / Brioche madinika / Tompo sy Mpamonjy / Hanitra Monpelier / Ny fahorian'i Paoly

 

Sabata, 2 Desambra 2017 Faharetana / Mpitsara toko faha / Zavatra fito mampiavaka an'i Jesosy fizarana voalohany / Vahaolana maharitra mandrakizay / lesona faha fizarana SAbata

 

Zoma, 1 Desambra 2017 Vonoy ny izaho / Fanamboloana / Misy zavatra tsy hain'Andrimanitra / Tsy nisy fanamelohana (Fianrana fanampiny)

 

Alakamisy, 30 Novambra 2017 Ny fiatrehana ny fahoriana / Ratran'omby / Vehivavy roa mahagaga / Ny fanahin'ny zanaka natsangana

 

Alarobia, 29 Novambra 2017 Finoana arahin'asa / N'aiza n'aiza / Fanasan'ny lanitra ho anao / Keisty ao anatinareo

 

Talata, 28 Novambra 2017 Fitsapana mafy / Fahazarana tsara sy ratsy / Hafatra maikan'ireo Anjely telo / Araka ny nofo na araka ny Fanahy

 

Alatsinainy, 27 Novambra 2017 Ho avy Kristy / Ny mety hahatonga ny zatovo ho voasarika amin andrampiainana / Mankaiza isika rehefa maty / Mandalo fa tsy maharitra ny fiainana / Izay tsy hain'ny lalàna

 

Alahady, 26 Novambra 2017 Fanahy Mahery / Mofo tantely mandinika / Te ho salama tsara ve hianao / Ao amin'I Kristy Jesosy

 

Sabata, 25 Novambra 2017 Fitiavana tsy miova ho anao / Mpitsara toko faha / Tsy misy fanamelohana ho an'izay ao @ Kristy Jesosy

 

Zoma, 24 Novambra 2017 Manoatra noho ny mpandresy / Tsiambaratelon'ny fahasambarana / Iza ialay lehilahy ao @ Romana toko faha fito (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 23 Novambra 2017 Tsy tonga lafatra nefa olomboavonjy / Fanamboarana ody biby fizarana / Ahoana n,o ananana fahombiazana @ ady? / Voavonjy t@ fahafatesana

 

Alarobia, 22 Novambra 2017 Tsy azony atao / Valimbavak'i Lucie / Fanantenana mahafinaritra / Ilay Lehilahy ao amin'ny Romanina toko faha

 

Talata, 21 Novambra 2017 Natao hifanohana isika ary hiantehatra @ Andriamanitra / Mety harary fo ve ianao / Ilay fiaingana vaovao / Masina ny lalana

 

Alatsinainy, 20 Novambra 2017 Ampiasao amin'ny tsara ny anionao / Mivoatra ny zatovo / Tantaran'ilay olona tia indrindra / Ny amin'ny fahotana sy ny lalana

 

Alahady, 19 Novambra 2017 Natao ho fantatrao ny ratsy ankafizinao / Tsiamabratelon'ny fandresena / Maty ny @ lalàna

 

Sabata, 18 Novambra 2017 Aza tia tena / Mpitsara toko faha / Tsiambaratelon'ny fahombiazana manoloana ny krizy / Voavonjy amin'ny alalan'ny finoana irery ihany

 

Zoma, 17 Novambra 2017 Aza mandeha @ lalàna manimba / Ny Autruche / Ny fahasambaran'i Davida / Fahaizamihaino part / Ny fandresena ny ota fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 16 Novambra 2017 Zay mangataka no mahazo / Voana zavoka / Ny fitsarana marina part / Calcium / Afaka tamin'ny ota

 

Alarobia, 15 Novambra 2017 Matokia an'Andriamanitra / Namana mahatoky / Daniela / Tanora sy ny fangatahan'andro / Faotana sa fankatoavana

 

Talata, 14 Novambra 2017 Fon'ny hendry sa fon'ny adala? / Rano toy ny menaka ao amin'ny milina / Fiverenana hanangana amin'ny maty / Mianatra harentsarobidy / Fizarana Talata

 

Alatsinainy, 13 Novambra 2017 Fa katsaho aloha / Ny mahatonga ny zatovo ho voasarika amin'ny andrampiainana / Meteza ho diovina / Hiasa sy hitandrina ny saha / Aza avela hanjaka amin'ny tenanareo ny ota

 

Alahady, 12 Novambra 2017 Aoka ho Andriamanitra ihany no hireharehana / Voankazo maina amin'ny sirop / Fahafatesana mamelona / Hiverina aho / Fahasoavana be lavitra

 

Sabata, 11 Novambra 2017 Mifalia mandrakariva / Mpitsara toko faha / Tetezana azo antoka / Fepetra roa ivoahana @ krizy / Fandresena ny ota

 

Zoma, 10 Novambra 2017 Izay miantso ny anarany no ho vonjena / Ny sifotra / Fiainana tsara / Fahaizamihaino part / I Adama sy Jesosy fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 9 Novambra 2017 Teny fiainana ny Baiboly / Lagalimboatabia / Ekeo ny hanoratana ny lalàna'Andriamanitra ao amponao / Pesta aretitratra / I Jesosy ilay Adama faharoa

 

Alarobia, 8 Novambra 2017 Tena namana ve aho? / Kapohy mafy / Daniela / Fomba ahitana fahombiazana / Hatrami'i Abrahama ka hatramin'i Mosesy

 

Talata, 7 Novambra 2017 Fitiavana lalina / Peste ( Dr R.W Colgate ) / Matokisa ny fiverenan'i Jesosy fanindroany / Ny mianatra harentsarobidy / Fahafatesana noho ny fahotana

 

Alatsinainy, 6 Novambra 2017 Jehovah hiady ho anao / Ny mahatonga ny zatovo ho tia andrakandrana / Mahita an'Andriamanitra / Fambolena antanandehibe / Fony mbola mpanota

 

Alahady, 5 Novambra 2017 Ekeo ny tsy mety ataonao / Voankazo amin'ny siro / Torabato avy any andanitra / Dieu Donne Andriamanitra no manasitrana fa tsy ny mpisikidy / Hamarinany amin'ny finoana

 

Sabata, 4 Novambra 2017 Andriamanitra dia fitiavana / Mpitsara toka faha / Fiainana mifanaraka @ drafitr'Andriamanitra part / Drafimpanavotana part / Adama sy Jesosy

 

Zoma, 3 Novambra 2017 Ifikiro ny fanantenana / Ireo zavaboahary maro ao @ ranomasina / Misy tokoa ve Andriamanitra? / Fahazamihaino part / Ny finoan'i Abrahama fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 2 Novambra 2017 Manova ny Baiboly / Voana vondelaka / Fitsarana marina (Na very na voavonjy) / Calcul / Ny lalàna sy ny fahotana

 

Alarobia, 1 Novambra 2017 Fitsipipiainana tsara indrindra / Izay vitanao dia tiany / Daniela / Fomba ahitana fahombiazana / Ny amin'ny lalana sy ny finoana

 

Talata, 31 Oktobra 2017 Fanantenana / Fanadiovana tanana sy ativava / Matahora an'Andriamanitra / Ny mianatra harentsarobidy / Ilay teny fikasana

 

Alatsinainy, 30 Oktobra 2017 Ny Baiboly / Tohero ny fanerendratsy ataon'ny namana / Hevero ny hafa fa aza tia tena / Zezika biolojika ranony / Sazy sa famindrampo

 

Alahady, 29 Oktobra 2017 Ny tena fahasambarana / Fomba fitono akho amin'ny tanimanga / Vanimpotoana faha telo / Dieu Donne Antsahabe Andriamanitra fa tsy ny mpisikidy no manasitrana / Ny Lalàna

 

Sabata, 28 Oktobra 2017 Aza matahotra fa momba anao Aho / Mpitsara / Fiainana mifanaraka @ drafitr'Andriamanitra / Drafipanavotana / Ny finoanan'i Abrahama

 

Zoma, 27 Oktobra 2017 Omeny @ fotoana mety indrindra / Retsimpandre part / Tao Getsemane / Fahaizamihaino part / Fanamarinana @ Finoana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 26 Oktobra 2017 Manaova soa @ olona rehetra / Tamotamo sy voandelaka / Aiza moa hianao? part (Aoka ho feno ftiavana) / Calcul Part / Tsy vonjena @ asan'ny lalàna

 

Alarobia, 25 Oktobra 2017 Fiarovana ho antsika Jehovah / Fanomezana avy aminy / Daniela / Fomba ahitana fahombiazana / Ny fahamarinan'i Kristy

 

Talata, 24 Oktobra 2017 Tena tia sy mahatoky ny fikarakaran'Andriamanitra / Fiarovana aretina @ tany mafana / Matahora an'Andriamanitra / Ny mianatra harentsaroby / Fasoavana

 

Alatsinainy, 23 Oktobra 2017 Andriamanitra no manome fiadanana / Adin'ny zanaka amin'ny Ray amandreny / Atokiso Andriamanitra / Voly rakotra Fanamboarana / Ny toeran'ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra

 

Alahady, 22 Oktobra 2017 Mivavaha mba hanana ny toetra vokatry ny Fanahy Masina / Vary amin'ny poireaux / Raikipitia / Izaho no ikarakaraka ny ondriko / Ny asan'ny lalàna

 

Sabata, 21 Oktobra 2017 Ny adala no manao anankampo hoe tsy misy Andriamanitra / Mpitsara / Fiainana mifanaraka @ drafitr'Andriamanitra / Andriamanitra sy ny olombelona / Fanamarinana @ finoana

 

Zoma, 20 Oktobra 2017 Ilay Ray azo antoka ao ambony / Voangorin'afo / Aza mahatsiaro ny lasa / Fahaizamihaino / Samy efa nanota izy rehetra fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 19 Oktobra 2017 Mahaiza misaotra sy mankasitraka / Fixateur / Henoy ny feon'Andriamanitra / Sakafo ho an'ny fiainana manontolo / Ny Filazantsara sy ny fibebahana

 

Alarobia, 18 Oktobra 2017 Ho feno fitiavana / Salama 'zahay / Daniela / Famaliana ireo olana mpahazo ny tanora / Inona no mampitovy ny Jiosy sy ny jentilisa?

 

Talata, 17 Oktobra 2017 Manaova soa / Fanasana tanana / Ny olon'Andriamanitra manao ny sitrapon'Andriamanitra / Ny mianatra harentsarobidy / Fandrosoana

 

Alatsinainy, 16 Oktobra 2017 Tsy niverina ilalana / Tsy manambony na manambany tena / Famelankeloka / Voly vary maroanaka III / Tsy nisy zavatra nifona hoazy

 

Alahady, 15 Oktobra 2017 Niherendoza / Créme amin'ny voankazo (kaki) / Fanamafisampeo / Ratsimba Antsohihy / Andriamanitra eo amin'ny voahary

 

Sabata, 14 Oktobra 2017 Tsy misy direction / Mpitsara / Boky ho an'ny toejavatra tsirairay / Krizy manerantany / Samy efa nanota avokoa

 

Zoma, 13 Oktobra 2017 Ilay vidintsakafo / Tsingerimpiainan'ny Jorery / Ny adidin'ny Raiamandreny / Fahaizamiahaino / Ilay fifandirana fianarana fanampiny

 

 

Ny tsy fahombiazako no antony mampahomby / Izay asaina atao atao / Fitiavana tsy miova / Fomba ahitana fahombiazana ( Fikirizana ) / Ho vonjena avokoa ny Isiraely