Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Alarobia, 16 Janoary 2019 Ampy ho anao ny fahasoavako / Mahay mankasitraka / Fikasihana fanindroany / Fitondrantena modely / Ny hafatr'i Jesosu hoan'ny fiangonana any Filadelfia

 

Talata, 15 Janoary 2019 Mahaiza mankasitraka ny bitika indrindra / Fisorohana tazomoka eo amin'ny zaza / Voavonjy tamin'ny ora farany / Ny dingampivoaran'ny zaza taona / Ny hafatr'i Jesosy hoan'ny fiangonana tany Sardisy

 

Alatsinainy, 14 Janoary 2019 Ao anatin'ny haizina no ahitana ny kintana / Andraikitra fanampiana ny olona rehetra ho an'ny tanora / Maniry ny ho sakaizanao Jesosy / Natumad Fandonahana ny tany / Ny hafatry Jesosy ho an'ny fiangonana Tiatira

 

Alahady, 13 Janoary 2019 Ny adala no manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra / Jus voatango / Izay ialain'I Jehovah / Razafimalala Josephine & Ravaosolo Yvonne (Fijoroana vavolombelona) / Ny hafatry Jesosy ho an'ny Fiangonana any Smyrna sy Pergamosy

 

Sabata, 12 Janoary 2019 Manantena lanitra vaovao sy tany vaovao / II Samoela / Lalàn'ny fahasoavana / Momba ny ho avinao / NY HAFATR’I JESÔSY HO AN’NY FIANGONANA FITO

 

Zoma, 11 Janoary 2019 Ankino @ Jehovah ny asanao / Ny ambodia / Sambatra izay voavela heloka / Ny herin'ny heritreritra / I JESÔSY TEO AFOVOAN'NY FANAOVANJIRO FITO fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 10 Janoary 2019 Zay mahatoky @ kely no mpanapaka ny be / Karoty / Mitandrina ny didin'Andriamanitr / Ny Atidoha / NY HAFATR’ANDRIAMANITRA HO AN’NY FIANGONANA ANY EFESOSY (Apôk. :–)

 

Alarobia, 9 Janoary 2019 Manampy anao hatrany Andriamanitra / Mhaiza miandry / Fikasihana fanindroany / Azamanao tsobodranondRamiangaly / IREO FIANGONANA FITO

 

Talata, 8 Janoary 2019 Halaviro ny ratsy ka manaova soa / Fisorohana tazomoka eo amin'ny vehivavy bevohoka / Miankina amin'ny herin'Andriamanitra / Mifampiankina ny fanabeazana sy ny lalao / I JESOSY SY IREO FANAOVANJIRO / VOLAMENA FITO

 

Alatsinainy, 7 Janoary 2019 Jehovah mahalala izay mahasoa / Ny anjara asan'ny tanora eo amin'ny firaisankina / Miteny aminao Jesosy / Fandonahana ny tany / Tamin'ny andron'ny Tompo

 

Alahady, 6 Janoary 2019 Tena tia antsika Andriamanitra / Patr sosety / Vaovao / Razafimalala Josephine & Ravoasolo Yvonne (Fijoroana Vavolombelona) / I Jaona tao Patmo

 

Sabata, 5 Janoary 2019 Mandehana @ fahendrena,araraoty ny andro / II Samoel / Lalàn'ny fahafahana / Dingana telo hamonjena antsika / Jesôsy teo afovoan'ny fanaovanjiro fito

 

Zoma, 4 Janoary 2019 Zarao @ hafa / NY boriky / Aza mahatsiaro ny lasa / Trou noir / Filazantsara aby tamin'i Jaona tany Patmô

 

Alakamisy, 3 Janoary 2019 Dinio ny fanaon'ny vitsika / TSaramaso / Mazoto mivavaka ny olona ho any andanitra / Ny atidoha / NY HEVITRA MANANDANJA INDRINDRA AO AMIN’NY BOKIN’NY APOKALIPSY.(Apôk. :,)

 

Alarobia, 2 Janoary 2019 Mandraisa lesona eo amin'ny fiainana / Karakaraiko ny tenako / Fiainana arapanahy mafy orina / Fitondrantena modely / Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

 

Talata, 1 Janoary 2019 Ny lanjan'ny fiainana / Tsiambaratelon'ny fahombiazana / Fitsarana farany / NY FITENY ARATANDINDONA AO AMIN’ / NY APOKALIPSY

 

Alatsinainy, 31 Desambra 2018 Fantany izay mahasoa / Zo sy andraikitry ny zatovo / Mahita ny momba anao rehetra Izy / Fambolena antanandehibe III / Ny antony nanomezan'Andriamanitra ny bokin'ny Apokalypsy

 

Alahady, 30 Desambra 2018 Araraoty ny anio ahazona manao ny tsara / Jus Voatango / Avy Izy / Fitiavan'Andriamanitra anao / Ny anaran'ilay Boky

 

Sabata, 29 Desambra 2018 Toerana maha sambatra no nomen'i Jesosy ho antsika / II SAmoela / Lalàn'ny fahafahana I / Drafitra ho an'ny fiainanao / Ny Filazantsara avy tamin’i Jaona tany Patmô

 

Zoma, 28 Desambra 2018 Mahonona tena, tohero ny Devoly / Fifandraisan'ny fivavaha Kristiana @ Silamo / Fianakaviana sambatra mandrakizay / Haverina @ laoniny indray ilay firaisana (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 27 Desambra 2018 Mahonona tena, tohero ny Devoly / Fifandraisan'ny fivavaha Kristiana @ Silamo / Fianakaviana sambatra mandrakizay / Haverina @ laoniny indray ilay firaisana (fianarana fanampiny)

 

Alarobia, 26 Desambra 2018 Misaora amin'ny zavatra rehetra / Ny tenako manontolo / Fiainambaovao / Fomba ahitana fahombiazana / Tany vaovao

 

Talata, 25 Desambra 2018 Fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny Fanahy Masina / Vakisiny fanefitry ny tetanosy ho an'ny vehivavy bevohoka / Misafidy ny ho vonjena / Fanabeazana ny ankizy / Rehefa hamoha ny maty Andriamanitra

 

Alatsinainy, 24 Desambra 2018 Mampianara anay hanisa ny andronay / Zo sy andraikitry ny zatovo / Tiana anao tsy misy fepetra Andriamanitra / Fambolena anatanandehibe II / Manome toky Andriamanitra fa hamerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny

 

Alahady, 23 Desambra 2018 Koa miomana fa ho avy Jesosy / Ovy mendy / Noho ny teninao / Eliane & mamitiana (Fijoroana vavolombelona) / Miomana amin'ny fihavian'i Jesosy

 

Sabata, 22 Desambra 2018 Midira @ vavahady ety mba ho vonjena / II Samoela / Matahora an'Andriamanitr ka omeo voninahitra izy / Drafitra ho an'ny fifinanao / Haverina @ laoniny indray ilay firaisana

 

Zoma, 21 Desambra 2018 Aza kivy @ zay atao, matoki an'Andrimanitra / Ny fifandraisan'ny fivavahana Silamo @ Kristiana / Tsiambaratelon'ny fitantanana mahomby / Mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahefana ao ampiangonana ( fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 20 Desambra 2018 MAty @ fahamarinana mba ho velona mandrakizay / Haombary / Mitarika olona hanompo an'Andriamanitra / Calcul / Ny asantsika ho an'Andriamanitra ankehitriny

 

Alarobia, 19 Desambra 2018 Fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo / Bulletin hafakely / Homboy eo amin'ny hazo fijaliana ny fahotana / Fomba ahitana fahombiazana / Mila manitsy ny mambra ny mpitarika

 

Talata, 18 Desambra 2018 Aza manandratena / Fambara loza eo @ Vehivavy Bevohoka / Mankanesa eo @ Jesosy / Fomba fanabeazana nampiharin'Andriamanitra / Mitahiry firaisan;ny fiangonana

 

Alatsinainy, 17 Desambra 2018 Isika tia satry Izy efa tia antsika / Zo sy andraikitry ny zatovo / Te hiresaka aminao Jesosy / Fambolena antanandehibe / Mpitarika manompo

 

Alahady, 16 Desambra 2018 Tandremo fa efa maro ny mpaminanny sandoka / Soupe ovy sy poireaux / Manetre tena / Eliane sy mamitiana fijoroana vavolombelona / Jesosy Lohan'ny Fiangonana

 

Sabata, 15 Desambra 2018 Drafitra tsara ho anao / II Samoela / Mamafy rivotra dia mijinja tadio / Dingana telo hamonjena antsika / mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahefana ao ampiangonana

 

Zoma, 14 Desambra 2018 Fanantenana / Ny fifandraisan'ny fivavahana Kristiana @ silamo / Ahoana no hanampiako ny zanako hankato / Mampiray ny fotsika ao @ fiankohofana Jesosy

 

Alakamisy, 13 Desambra 2018 Fikiro Jesosy / Zezika sy sakafon'omby / Mamonjy ny hafa fa tsy manararaotra ny fahalemeny / Tarehy / Miaramihinana sy miaramivavaka

 

Alarobia, 12 Desambra 2018 Azo antoka ny fitantantanany / Toetra tsara / Mihazakazaka amin'ny faharetana / Famaliana ireo olana mpahazo ny tanora / Fandinihana Baiboly sy fiombonana

 

Talata, 11 Desambra 2018 Herin'ny tenin'Andriamanitra / Fikarakarana manokana ny sakafon'ny vehivavy bevohoka / Saino ny ho avy / Fanomanana fandrianjaza / Ilay hafatry ny anjely voalohany

 

Alatsinainy, 10 Desambra 2018 Ataovy izay azo atao / Zo sy andraikitry ny tanora Fiz / Manasa anao Jesosy / Fambolena tsaramaso / Fiankohofana sandoka

 

Alahady, 9 Desambra 2018 Aza matahotra / Brocolie amin'ny tongologasy / Lazao azy ny fahotany / Lazao isan'andro ny famonjeny / Miankohoko amin'Ilay Andriamanitra Mpamorona

 

Sabata, 8 Desambra 2018 Mifalia mandrakariva / II Samoela / Arovy ny tokantrano / Tombotsoa hanana fiainana vaovao indray / Mampiray ny fontsika ao amin'ny finkohofana Jesosy

 

Zoma, 7 Desambra 2018 Tena fanasitranana / Ny fifandraisan'ny fivavahana siSilamo @ Kristiana / Fomba hifehezana ny stress / Mamerina @ laoniny ny fifandraisana tapaka Andriamanitra(Fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 6 Desambra 2018 Vonoy ny izaho / Ireny vorona ireny / Mandà ny filàna, ary mahatoky @ ampahafolony / NY tarehy / Mampiray sy manome antsika fiadanana Andriamanitra

 

Alarobia, 5 Desambra 2018 Toro hevitra mba tsy ho mora tezitra / Mila mifanampy / Sambatra ny firenena izay... / Ampitoboy ny fahalalana mialohan'ny hanambadiana / Famelankeloka

 

Talata, 4 Desambra 2018 Maty Jesosy / Fisafoana / Inona no entin'ny zatovo eo @ fitsarana / Fanomanana fandrianjaza / Andevo tonga zanaka

 

Alatsinainy, 3 Desambra 2018 Hatsarampanahy / Zo mitaky andraikitra / Mivonona hiala amin'ny tany / Fambolena tsaramaso / Andevo tonga zanaka

 

Alahady, 2 Desambra 2018 Ataovy araka ny sitrapony / Atody amin'ny poivron / Fihaviana roa / RAKOTONDRASOA Jean louis Antsahatanteraka / Fihavanana vaovao

 

Sabata, 1 Desambra 2018 Manàna finoana dia porofoy izany / II samoela / Ireo fitahian'ny Sabata / Tombotsoa hanana fiainana vaovao indray / Mamerina @ laoniny ny fifandraisana tapaka Andriamanitra

 

Zoma, 30 Novambra 2018 Aza manao tsinotsinona ny hafa, dia aza manaiky ho fehezin'ny hafa / Ny fifandraisan'ny fivavahana Kristiana sy ny Silamo / Fomba famahana olana ao antokantrano / Ny Porofo maha resilahatra indrindra (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 29 Novambra 2018 Mivavaha mba hanana toetra vokatry ny fanahy Masina / Tsitsio ny rano / Tsy manaiky hijangajanga / Tarehy / Miray ao @ asa nanirahan'Andriamanitra

 

Alarobia, 28 Novambra 2018 Mandre ny feon'izay miantso Azy / Zaza mahate ho tia / Antony nanomezana ny didy folo / Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita / Mampiray antsika Kristy na eo aza ny tsy fitoviankevitra

 

Talata, 27 Novambra 2018 Misy Andriamanitra, ary tia antsika / Fisafoana / Mijery ny famaliantsoa mandrakizay / Fanomanana fandrianjaza / Hery ho amin'ny tsara

 

Alatsinainy, 26 Novambra 2018 ho feno fitiavana / Zo mitaky andraikitra / Afatohy amin'ny fivavahana ny saina / Fambolena tsaramaso / Ny asa fampihavanana nataon'i Jesosy

 

Alahady, 25 Novambra 2018 Miaramiasa hahasoa / Soupe saonjo / Fanatitra eken'Andriamanitra / RAKOTONDRASOA Jean louis Antsahatanteraka / Eo ambany hazo fijalin'i Kristy

 

Sabata, 24 Novambra 2018 Ialao ny fahotana / Samoela / Fitsaharana ho an'ny maika lava / Jesosy ilay tetezana / Ny porofo maharesy lahatra indrindra @ firaisana

 

Zoma, 23 Novambra 2018 fahagagana vokatry ny finoana / Fifandraisan'ny fivavahana Kristiana @ Silamo / Tsiambaratelo hahasambatra nyfianakaviana / Firaisana ao @ finoana

 

Alakamisy, 22 Novambra 2018 Raha kivy dia aza mijanona fa mandrosoa atrany / Fomba telo hiadiana @ voalavo / Toepiainana mivavaka ho an'ny hafa / Ny tarehy / Fotopinoana mahakasika ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay

 

Alarobia, 21 Novambra 2018 Jehovah miady ho anao / Telo tapitrisa / Mihombo eo @ hazo fijaliana / Zaro dia hisy hoavy azo antoka / Ny @ Sabata

 

Talata, 20 Novambra 2018 Zay mangataka no mahazo / Fisoroana ny tsy fahampiandrà eo @ vehivavy bevoka / Dingana ahazoana valimbavaka / Fahamatorana aratsosialin'ny zaza taona / NY asa ataon'i Jesosy any @ Fitoerana masina any andanitra

 

Alatsinainy, 19 Novambra 2018 Andriamanitra no ataovy filamatra / Zo sy andraikitry ny olona / Mandresy miaraka amin'Andriamanitra / Natumad Fanajariana ny tany (Fanaovana tatatra) / Ny amin'ny fiverenan'i Jeosy fanindroany

 

Alahady, 18 Novambra 2018 Sambatra izay matahotra an'iJehovah / Saonjo sy anana / Bokin'ny fiainana / Mpanasitrana Jesosy / Finonana ao amin'I Jeosy

 

Sabata, 17 Novambra 2018 Tena ankininao amin'Andriamanitra ve ny fiainanao / I Samoela / Iza Jesosy / Afaka mino / Firaisana ao @ finoana

 

Zoma, 16 Novambra 2018 Manoloana ny fahafatesana / fampiasana fitenenana / Herin'ny tenin'Andriamanitra / fahasahiana manao tombana / Ny Fiangonan'nyTestamenta vaovao

 

 

Ampy ho anao ny fahasoavako / Mahay mankasitraka / Fikasihana fanindroany / Fitondrantena modely / Ny hafatr'i Jesosu hoan'ny fiangonana any Filadelfia