Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana

DatyVotoatiny#
Alahady, 23 Septambra 2018 Ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'Andriamanitra / Lasary courgette / Fierena / Zavapoana ny andronao / Fiondaranana antsambo nankany Roma

 

Sabata, 22 Septambra 2018 Asehoy, zarao @ hafa ny maha Kristiana anao / I Samoela / Zavatra mampiavaka an'i Jesosy / Misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako? / Ny dian’i Paoly tany Rôma

 

Zoma, 21 Septambra 2018 Aza misalasala @ fanarahana an'Andriamanitra / Fifandraisan'ny fivavahana kristiana @ Silamo / Iza no reharehako / Fanazarana hisafidy / NYnanaovana an'i Paoly tao antrano maizina fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 20 Septambra 2018 Miandry anao ny fiainana mandrakizay / Ramrina / Minia tsy mandotony tena / Volofotsy / Teo anatrean'nympitarika jiosy

 

Alarobia, 19 Septambra 2018 Tsy hainao ny hatanjaka sy handresy raha tsy eo Jesosy / Miara miasa izahay / Nehemia II / Tanora sy ny fangatahan'andro / Niaro tena i Paoly

 

Talata, 18 Septambra 2018 Meteza ahitsin'Andriamanitra / Fisorohana ny tsy fanjariantsakafo eo @ vehivavy bevohoka / Ny fiovampon'i Saoly / Tsiambaratelon'ny Reny / Tonga hihaino an'i Paoly i Agripa

 

Alatsinainy, 17 Septambra 2018 Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay Mampahery ahy / Adidin'ny Ray amandreny amin'ny zanaka / Mahita an'Andriamanitra / Natumad Composte mailaka / Ny nitondrana an'i Paoly teo anatrhan'i Festosy

 

Alahady, 16 Septambra 2018 Azo atao ny mifandray mivanatanana amin'Andriamanitra / Saonjo atao salady / Olona iray ve # a / Maman'i Sesety / Notsarain'i Felix i Paoly

 

Sabata, 15 Septambra 2018 Aoka hiainana ny hoe Kristiana / I Samoela / Zavatra mampiavaka an'i Jesosy / Misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako / Natao tao antranomaizina i Paoly

 

Zoma, 14 Septambra 2018 Mankanesa aty amiko dia ho maivana hianareo / Ny fifandraisan'ny fivavahana silamo @ Kristiana / Ireo noana sy mangetaheta / Fanazarana hisafidy / Ny nisamborana an'i Paoly tany Jerosalema (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 13 Septambra 2018 Mety misalasala ianao fa Jehovah ireryy ihany no azo antoka / Ady @ fano / Minia tsy mandoto ny tena / volofotsy / Nafindra tany Kaisaria

 

Alarobia, 12 Septambra 2018 Fitokisana / Mba mampitombo / Nehemia / Tsiambaratelo'ny fifaliana / Ny zavanitranga teo anatrehan'ny sinedriona

 

Talata, 11 Septambra 2018 Jesosy ihany no vahaolana / Ny Mony / Ny antony ilan'ny kristiana fiadiana / Influance / Teo anatrahan'ny vahoaka

 

Alatsinainy, 10 Septambra 2018 Ilay fiainana / Adidin'ny Ray amandreny amin'ny zanaka / Hevero ny hafa fa aza tia tena / Natumad Composte mailaka / Korontana tao amin'ny Tempoly

 

Alahady, 9 Septambra 2018 Azo atao ny mifandray mivanatanana amin'Andriamanitra / Karepoka vomanga / Ampandroy izy / Maman'i Sesety / Fihaonana tamin'ireo mpitarika tany Jerosalema

 

Sabata, 8 Septambra 2018 Mamela ny elokay / I Samoela / Zavatra mampiavaka an'i Jesosy / Misy lanjanay @ Andriamanitra tokoa ve ny fiainako? / Voasambotra tao Jerosalema i Paoly

 

Zoma, 7 Septambra 2018 Solotenan'i jesosy / Fifandraisan'ny fivavahana Kristiana @ silamo / Ny nofy / Fanazarana hisafidy / Ny dia misiônera fahatelo (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 6 Septambra 2018 Mivavaha @ fo madio ka aza mitsahatra / Tamotamo sy voandelaka / Lesona ny @ Jodasy / Famorana fiz / NITSIDIKA AN’I TIRO SY KAISARIA I PAOLY (Asa. :–)

 

Alarobia, 5 Septambra 2018 Ho feno fitiavana / Fa ahoana no ahafantaranao izany / Miandrandra / Iza no modelin'ny zanakao / Ny dian'i Paaoly tany Mileto

 

Talata, 4 Septambra 2018 Marina sy mahitsy ny fisainana / Ny fikolokoloana ny maso / Fanolorantena / Tsiambaratelon'ny Reny / Ny fitsidihan'i Paoly any Troasy

 

Alatsinainy, 3 Septambra 2018 Mino, mino hatrany / Adidin'ny ankizy sy ny tanora eo anatrehan'ny andraikitry ny ray amanDreny / Atokiso Andriamanitra / Natumad Composte mailaka / Ny dian'i Paoly nankany Efesosy fizarana faha

 

Alahady, 2 Septambra 2018 Tao anaty tavoahangy / Ovy Vomanga / Toepanahy tsara / Apetrao eo aminy ny fanahianao rehetra / Ny dian'i Paoly nankany Efesosy fizarana faha

 

Sabata, 1 Septambra 2018 Tara sambo / I Samoela / Tetezana azo antoka / Misy lanjany eo amin'Andriamanitra tokoa veny fiainanao? Fiz / Ny dia misiônera faha telo nataon'i Paoly

 

Zoma, 31 Aogositra 2018 Inona koa? Ary mila an'Andriamanitra veianao? / Ny fifandraisan'ny fivavahana kristiana @ Silamo / Ny malemy fanahy / Ny mozika / ilay dia misiônera faha roa nataon'i Paoly(fianrana afanapiny)

 

Alakamisy, 30 Aogositra 2018 Boraho eo Aminy ny zavatra rehetra / Fanov Kalabe, Kalafotsy / tsy manendry izaytsy madio / Famorana fizrana faha / I Paoly tany Korinto

 

Alarobia, 29 Aogositra 2018 Ireo fanirian'ny fonao / Inona no mahasambatra / Atao ahoana no famaky ny Baiboly / Fahaizana mandray fanapahankevitra II / Tonga tao Atena i Paoly

 

Talata, 28 Aogositra 2018 Mbola ho tsaraina ianao / Ny fikolokoloana ny maso / Fahaizana mitantana / Zaza taona + zaza taona kamboty Reny / Ny dian'i Paoly nankany Tesalonika sy Beria

 

Alatsinainy, 27 Aogositra 2018 Fanomezana / Adidin'ny zatovo sy ny tanora eo anatrean'ny andraikitry ny ray amandreny / HItan'Andriamanitra ny zavtra rehetra / Fomba fambolena araboajanahary / Filipia

 

Alahady, 26 Aogositra 2018 Aoka tsy hisy olona hahare / Sardine natono miaraka amin'ny lasosy maitso / Fiainana faharoa / Andriamanitra miara amin'ny fanafihan'ny dahalo Atoa Jules / ny fiverenan'i Paoly tany Listra

 

Sabata, 25 Aogositra 2018 Ny anjelin'i Jehovah / ISamoela / Fiainana mifanaraka @ drafitr'Andriamanitra / Inona no atao mba hahatakarana ny Baiboly / Ilay dia misionera faha roa nataon'i Paoly

 

Zoma, 24 Aogositra 2018 zay mitsotra ka mahafoy / Atsantsa fotsy / Hitako ilay tian'ny foko / Ny mozika fiz / Ny filankevtra tany Jerosalema fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 23 Aogositra 2018 Lavitra sa akaiky Azy ianao? / Lagalimboatabia maro / Manao ny zavatra rehetra ampahatokiana / Faorana zaza / Taratasy avy any Jerosalema

 

Alarobia, 22 Aogositra 2018 Omeny amin'ny fotoana mety indrindra / Manome izay ilaina / Boky ho an'ny toejavatra tsirairay / Fahaizana mandray fanapahankevitra I / Ireo fitsipika efatra hoan'ny mpino

 

Talata, 21 Aogositra 2018 Sary valo / Ny soa entin'ny sakafo sy ny fanampintsakafo / Fitondrantena Kristiana / Fahamatorana aratsosialin'ny zaza taona / Ilay ady hevitra

 

Alatsinainy, 20 Aogositra 2018 Ataovy tsara indrindra ny anio / Ny zatovo sy ny fiarahamonina / Hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra / Voly rakotra ( Tombontsoa / Samy efa nanota izy rehetra

 

Alahady, 19 Aogositra 2018 Aza kivy amin'ny atao matokia anandriamnaitra / Poire misy surô / Mahafantatra Azy / Atoa Jules Fiarovan'Andriamanitra tamin'ny dahalo / Ny olana mahakasika ny Jentilisa

 

Sabata, 18 Aogositra 2018 Fihaonana mahafinaritra / Josoa / Aza tia izao Tontolo iazao / Afaka mino an'Andriamanitra isika / Ny filankevitra tany Jerosalema

 

Zoma, 17 Aogositra 2018 Tarehi'ny devoly / Fahaizana manome lanja olona / Tsipaifary / Hamoray ny hafatra / Ny dia misionera voalohanay nataon'i Paoly(Fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 16 Aogositra 2018 Azy ny sisa / Amanin'omby / Iza moa Andriamanitra? / Dia antongotra / Ny dian'iPaoly tany Listra sy Derbe

 

Alarobia, 15 Aogositra 2018 Azo antoka ny fitantanany / Vitanao izany / Daniela / Fomba ahitana fahombiazana / Ny dian'i Paoly tany Ikonioma

 

Talata, 14 Aogositra 2018 Mitondra vaha olana sy hery ho an'ny hafa ve aho / Tombotsoa folo entin'ny torimaso / Ireo fitsipika folo mitondra fandriampahalemana / Ny fanabeazana ny zaza dia atomboka raha vao milatsaka ny tany / Ny dian'i Paoly nankany antiokia any Pisidia fizarana

 

Alatsinainy, 13 Aogositra 2018 Omeo fotoana ny zavadrehetra ary ataovy araka ny fotoany / Ny mety hahatonga ny zatovo ho voasarika amin'ny andrampiainana / Asa famotopotorana / Hianatra sy hitandrina ny saha / Tsy ampy ny fahafantarana ny fahamarinana

 

Alahady, 12 Aogositra 2018 Anio ny fotoana tokony hiovana / Mofo tapontsatroka / Tia ny fisehoany / Hanitra Mopelier / Anjely tongalafatra iray nanota

 

Sabata, 11 Aogositra 2018 Sambatra ny madio ampo / I Samoela / Fiainana mifanaraka @ drafitr'Andriamanitra / Afaka mino ny tenin'Andriamnitra isika / Ny dia misiônera voalohany nataon'i Paoly

 

Zoma, 10 Aogositra 2018 Mangataha, mitadiava / Ny Dauphin fiz / Tsilompahasoavana / Ny lalao / Ny asan'i Petera (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 9 Aogositra 2018 Mbola hatsangana izay maty ao @ Tompo / Fitehirizambokatra / Tandremo ny fitak'i Satana / Aretintenda / Ny fanenjehan'i Heroda

 

Alarobia, 8 Aogositra 2018 Ho loharanompitahiana / Toromarika / Boky ho an'ny ankehitriny / Tsy fahazakana critique / Ny Fiangonana tao Antiokia

 

Talata, 7 Aogositra 2018 Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany / Fomba fanatsarana fitadidiana / Andraikitra amin'ny tena ( mitia namana tahaka ny tena ) / Fahamatorana aratsosialin'ny zaza taona / Ny fanomezan'ny Fanahy Masina

 

Alatsinainy, 6 Aogositra 2018 MLGTNAWRX

 

Alahady, 5 Aogositra 2018 Ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra / Soupe lentille / Fahasoavana mampianatra / Aoka hifakatia / Nankany Lyda sy Jopa Petera

 

Sabata, 4 Aogositra 2018 Ekeo ny fahotanao / ISamoela / Fiainana mifanaraka @ drafitr'Andriamanitra / Afaka mino ny tenin'Andriamanitra isika / Ny asan'i Petera

 

Zoma, 3 Aogositra 2018 Midika inona aminao ny Baiboly / Ny angelikary / Tsilompahasoavana / Toetsaina tsara mahakasika ny tena / Ny @ fiovampon'i Saoly fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 2 Aogositra 2018 Rombay ny fanjakan'ny lanitra / Ramandrakotra na tsatoka @ voatabia / Ho mpanarato olona / Hazapotsy / Miverina any Jerosalema i Paoly

 

Alarobia, 1 Aogositra 2018 Ianao no epistily velona / Jaona : part / Ny adala no manao hoe tsy misy Andriamanitra / Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita / Ny fiantombohan'ny asan'i Paoly

 

Talata, 31 Jolay 2018 Inona no avalinao ny fitiavany / Fomba fanatsarana fitadidiana / Fanambadiana Kristiana / Beazo arapanahy ny zaza / Ny famangian'i Ananiasy

 

Alatsinainy, 30 Jolay 2018 MLGTNAWRX

 

Alahady, 29 Jolay 2018 Mila Mpamonjy hianao / Mofo mamy amin'ny karaoty / Iza no nino / Rakotonirina Martin Herin'ny vavaka / Nanenjika ny Fiangonana i Paoly

 

Sabata, 28 Jolay 2018 Mifalia @ fanantenana / I Samoela / Iza moa Jesosy fiz / Afaka mino fiz / Ny fiovampon'i Paoly

 

Zoma, 27 Jolay 2018 Ny fitiavna manarina ny ota rehetra / Un esprt positif (ABC ° / Ny niavi'ny Soratra Masiana, ny asany sy ny tanjony / tombotsoa azo avy @ fijerena lafitsaranjavatra / Ireo mpitondra fiangonana voalohany, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 26 Jolay 2018 Jiro fanazavana mahavonjy / Mahay mitantana / Manao ny marina, tia famindrampo / Hazapotsy / Mitory ny filazantsara ireo mpanaradia an'i Jesosy

 

Alarobia, 25 Jolay 2018 Mitsikia / Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalankalehany / Aza ianteherana @ hafa ny fahombiazanao na tsia / I Jesosy ao @ fitsarana any andanitra

 

Talata, 24 Jolay 2018 Tenimpahendrena / Fomba fanatsarana fitadidiana / Maha zavadehibe ny vavaka / Dingampivoarana @ fotoana maha zazakely taona / Ny asa fitsarana an'i Stefana

 

 

Ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'Andriamanitra / Lasary courgette / Fierena / Zavapoana ny andronao / Fiondaranana antsambo nankany Roma