Imprimer
Catégorie : Radio AWR - Ilay feon'ny fanantenana
Affichages : 2602
DatyVotoatiny#
Alakamisy, 5 Desambra 2019 Aza mangatak'andro Ody barika Mpaminany masina sy sandoka Ny maso fiz Ny mpisorona sy ny levita tamin'ny andron'ny fitokanana

 

Alarobia, 4 Desambra 2019 Maniry te ho namanao Tsotra sy madio Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra Fitsipidalao mialohan'ny fanambadiana Ny fanatitra anisan'ny fiankohofana

 

Talata, 3 Desambra 2019 Aoka ho andrompitahiana ny andronao anio Sakafon'ny zaza volana hatramin'ny herintaona Fanalahidin'ny fanambinana ny manampy ny hafa Ny fivoaran'ny zatovo Ireo mpanao hira fiderana roa tonta

 

Alatsinainy, 2 Desambra 2019 Fa hahazo hery hianareo Manàna toky fa ho tody Ny fitiavany sy ny fanatrehany no tena zavadehibe indrindra Fomba atao hahafahana mahazo masomboly voafantina Fo sy saina madio

 

Alahady, 1 Desambra 2019 Ny anjelin'I Jehovah Crem amin'ny voanjo Andrompahasoavana Jules Ambondrona Matokia an' Andriamanitra Mihira ho an'i Jehovah

 

Sabata, 30 Novambra 2019 Baiboly mitondra fiainana mandrakizay II Mpanjaka toko faha Famonjena azp avy amin'ny fitandremana lalàna sa fahasoavana? Lalàna sy filazantsara Midera an'i Jehovah

 

Zoma, 29 Novambra 2019 Fanomezana sarobidy Manao zavamahagaga Jesosy Zavatsarotra tany Galilia fiz KArazana fahasamihafana mitaky fitiavana FISEDRANA, FAHORIANA, LISITRA , fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 28 Novambra 2019 mahay ny zavadrehetra aho @ ilay mampahery ahy Zezipako Aza manaiky voarebirebin'ny fahagagana Presbytie AO AMIN’NY TANANA MASINA

 

Alarobia, 27 Novambra 2019 Tsy misy fakampanahy mahazo afa tsy izay zaka I zoky ianao sa i zandry? Fikasan'Andriamanitra ho an'ny fiainanao Fisorohana ny fadisoampanantenana mialohan'ny fanambadiana Tsiambaratelon'ny fandresena miaraka amin'Andriamanitra aorian'ny fahalavoana

 

Talata, 26 Novambra 2019 Mitiava, manomeza, mamela toa an'Andriamanitra Sakafon'ny zaza vao teraka hatramin'ny faha volana Ataovy izay asainy tandremana Mpivady tsy mitovy hevitra amin'ny fanabeazana Aiza ny mpisorona

 

Alatsinainy, 25 Novambra 2019 MLGTNAWRX

 

Alahady, 24 Novambra 2019 mila Mpamonjy hianao Koba fanaovana mofo Aretina tsy sitrampanafody fifaliana amin'ny andro mahory Ilay Andriamanitry ny tantara

 

Sabata, 23 Novambra 2019 faratampon'ny fitiavana II Mpanjaka Finoana tsy manafoana ny didy Tena misy ny lanitra, fiz FISEDRANA, FAHORIANA, LISITRA

 

Zoma, 22 Novambra 2019 Mahasoa ny ady sarotra Jesosy feno fanahy Masina Zavatsarotra tany Galilia, fiz Ny fifankahalalàna Andriamanitra sy ny fanekena, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 21 Novambra 2019 Zanaka hendry Lagalin'ovy,tongolo, voatabia Aza manaiky rebirebenan'i Satana Romarin Ny tempoly

 

Alarobia, 20 Novambra 2019 Zaro amin'ny lalana tokony alehany Tontolo iainana voakolo Fikasan'Andriamanitra ho an'ny fiainanao Tsy manana fotoana afa tsy anio ianao FANEKENA

 

Talata, 19 Novambra 2019 Olonkandalo Vitamine A Ataovy mpianatra ny firenena rehetra Sarotra ny manabe zaza Ny rafitry ny fanekena

 

Alatsinainy, 18 Novambra 2019 Katsaho aloha Azo resena ny tahotra Zavatra iray tsy ampoizina hanova nyu fiainanao Natumad Fomba atao ahazoana masomboly voafantany Fanekena teo amin'ny tantara

 

Alahady, 17 Novambra 2019 Jesosy Mpamonjy Betravy lasary Ampandrosoy izy Rtao Bodo Antanetibe fahaVI Fanandramana ny amin'ny ampahafolony Ny hevitry ny Fanekena

 

Sabata, 16 Novambra 2019 Aza misalasala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra II Mpanjaka Didy vaovao no homeko anareo Tena misy ny lanitra ADRIAMANITRA SY NY FANEKENA

 

Zoma, 15 Novambra 2019 Aza mora manome tsiny Jesosy ilay tenin'Andriamanitra zavatsarotra tany Galilia Ny fiainampanambadiana fiz ILAY ANDRIAMANITSIKA BE FAMINDRAMPO, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 14 Novambra 2019 Aza mitsaratsara Fiompiana trondro antanimbary Mitandrema fa afaka manao fahagagana ny Devoly Sakafo sy fahasalamana FIDERANA SY FITALAHOANA

 

Alarobia, 13 Novambra 2019 Ario ny tahotra Toromarika Miandrandrà Fahaizana mandray fanampahankevitra NY LALÀNA SY NY MPAMINANY

 

Talata, 12 Novambra 2019 Tiava ny namanao tahaka ny tenanao Fisafoana in farafahakelint eny amin'ny CSB Tiavo ny olombelona tahaka anao Ny olana atrehan'ny Ray amandReny Lesona raisina avy amin'ny tantara fahiny

 

Alatsinainy, 11 Novambra 2019 Teny tsotra mitory fampaherezana Zanaka nandao Aza miherika na mijanona mihintsy amin'ny fanarahana an'i Jesosy Torohevitra ho an'ny taompambolena legume Fiz Ny fihandohan'ny vavaka

 

Alahady, 10 Novambra 2019 Mahintsy fo sy saina Saonjo atao loaka Fo sy saina vaovao Rtao Bodo Antanetibe fahaVI Fanandramana ny amin'ny ampahafolony Fifadiankanina sy fiankohofana

 

Sabata, 9 Novambra 2019 Aza misaraka Amiko II Mpanjaka Mikaroka fahamarinana Rehefa ho avy ho anao Jesosy, fiz ILAY ANDRIAMANITSIKA BE FAMINDRAMPO

 

Zoma, 8 Novambra 2019 Tranombahiny fanambaran'izay vaolombelona nanatrimaso Zavatsarotra tany Galilia, fiz Ny fiainampanambadiana, fiz Namaky ny lalàna i Ezra, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 7 Novambra 2019 Izay manetry tena no hasandratra Fiompiana antanimbary , fiz Soratana ao ampo ny didin'Andriamanitra Sakafo sy fahasalamana, fiz FIFALIANA AVY AMIN’I JEHOVAH

 

Alarobia, 6 Novambra 2019 Endrey ny fitiavany Manaova ny marina Aza tia izao tontolo izao Fahaizana mandray fanapahankevitra IZAY NAVALIN’NY VAHOAKA

 

Talata, 5 Novambra 2019 Mpiandry tsara Fisafoana eny amin'ny tobimpahasalamana Namana sahaza ny vady Ny olana atrehan'ny Ray amandReny Mamaky sy mamantatra ny hevitry ny lalana

 

Alatsinainy, 4 Novambra 2019 Anao ny safidy Andriamanitra vonona hanampy anao Ny fandresena ny tahotra Tsy manadino ary tsy mahafoy anao Jesosy Torohevitra ho an'ny taompambolena Vakio ary ankatoavy ny lalàna

 

Alahady, 3 Novambra 2019 Fandrika Akondro sy mangahazo Ny finoana Fiz Aza manana ahiahy Mivory ireo zanak'Andriamanitra

 

Sabata, 2 Novambra 2019 Nalatsako an'i Jesosy ny aiko II Mpanjaka Mamay ireo fanontaniana mahakasika ny Baiboly Rehefa ho avy ho anao Jesosy NAMAKY NY LALÀNA I EZRA

 

Zoma, 1 Novambra 2019 Mpaniratsira niova fo Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany Evanjelista voalohany Nytanjona fototry ny fanorenantokantrano Ny namahan'i Nehemia ny olana teo @ ireo vahoaka jiosy, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 31 Oktobra 2019 Velona sy mahery Fiompiana antanimbary fiz Vetivety ny fahorana Fiarovana ny fahasalamana NY OHATRA NOMEN’I NEHEMIA (Neh. :–)

 

Alarobia, 30 Oktobra 2019 Tao anaty tavoahangy Misaotra tompoko Aza tia izao tontolo izao Fifandraisan'ny tanora sy ny Ray amandReny FIANIANANA IRAY

 

Talata, 29 Oktobra 2019 Izaho no lohany Fisorohana ny tazomoka Velona ho an'i Kristy Didifolon'ny fanabeazana Ny famahan'i Nehemia ny olana

 

Alatsinainy, 28 Oktobra 2019 Mihaino Aho Ny fahazakantena Taratasy misokatra nosoratan'i Jesosy ho anao Natumad Fandonahana ny tany Fiz Ny toetsaina ao ambadiky ny lalàna

 

Alahady, 27 Oktobra 2019 Ankatoavy Mofo amin'ny vomanga Ny finoana Fiz Mme Bodo Antanenty be (Nanova ahy ny AWR) Ny fitarainan'ny olona

 

Sabata, 26 Oktobra 2019 Kokomo II Mpanjaka Fitahiana entin'ny Sabata Ny lalàn'Andriamanitra NY VOTOATIN’NY LALÀNA

 

Zoma, 25 Oktobra 2019 Aloavy arapotoana faminaniana lehibe indrindra mahakasika an'i Jesosy MPanapaka Jiosy nila vonjy Lova avy amin'i Jehovah ny vady NY AMBARAN’NY SALAMO SY NY OHABOLANA MOMBA NY FAMINDRAMPO, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 24 Oktobra 2019 Tsy atahorako satana Fiompianaantanimbary fiz Mbola tsy tara Fidiran'ny rivotra fiz MANAO “ASA LEHIBE” (Neh. :)

 

Alarobia, 23 Oktobra 2019 Mpandresy fa tsy mpanome tsiny Tsy taranaka Rajako Ny zavakendren'ny fianarana MIROSO AMIN’NY ASA I NEHEMIA

 

Talata, 22 Oktobra 2019 Mahatoky Fanomezana nono ho an'ny zaza raha vao teraka Araho ny fahamarinana Ray amandReny mifanakalo hevitra Nijanona ny asa

 

Alatsinainy, 21 Oktobra 2019 Tsy nety hianao Manampy ny tanora hahavita tena Sarobidy noho ny volafotsy sy ny volamena hianao Natumad Fandonahana ny tany Fiz Mampahery ny olony ny mpaminany

 

Alahady, 20 Oktobra 2019 Mahatsiravina loatra ny fahotana Akoho amin'ny lasaosy fotsy Ny finoana Mme Bodo Antanenty be (Nanova ahy ny AWR) Manomboka ny fanoherana

 

Sabata, 19 Oktobra 2019 Tsy matahotra II MPanjaka Jehovah manamasina Ny fitsarana Miatrika fanoherana

 

Zoma, 18 Oktobra 2019 Mpiandry tsara Tandindona mahakasika an'i JEsosy Avia hiala sasatra Vady toa inona anefa? NY ANTSON’ANDRIAMANITRA, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 17 Oktobra 2019 Aoka ho feno fisaorana hianareo Fiompiana antanimbary fiz Ekeo ny fanoratana ao amponao ny lalàn'Andriamanitra Fidiran'ny rivotra Ny andraikitsika

 

Alarobia, 16 Oktobra 2019 Tsy mbola tara ny fiovanao amin'izao anio izao Mafana sy mazava nefa mahasalama Tsy taranaka rajako Ny atao rehetra asio fisainana NY OLOMBOAFIDIN’ANDRIAMANITRA

 

Talata, 15 Oktobra 2019 Fadio ny fanao ratsy Famporisihina ny olona hamboatra sy hampiasa WC Ovay ny famindra, manana fanetretena Ray amandReny mpanome alalana Ireo herinandro sy ireo andro

 

Alatsinainy, 14 Oktobra 2019 Hitahy anao anie ilay raintsika any andanitra Fomba fihainoana Fiz Mahery sady mbola tsy resy an'ady ny Tompo Fiompiana tantely Amin'ny fotoana mety

 

Alahady, 13 Oktobra 2019 hanaradia an'iza Meringue Suise Havan'i Jesosy manàna finoana Ny fiantsoana an'i Ezrah sy Nehemia

 

Sabata, 12 Oktobra 2019 Miaramiasa hahasoa I MPanjaka Sabata sy ny famonjena Ny adidintsika @ Andriamanitra Ny antson'Andriamanitra

 

Zoma, 11 Oktobra 2019 Raha mifankatia isika dia mitoetra ao anatintsika Andriamanitra Ilay Mesia tenin'Andriamanitra Antso @ fitsaharana fiz Nahoana no hanambany nyvehivavy? Ny asa nataon'i Nehemia, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 10 Oktobra 2019 Inona no voa afafinao isan'andro? Fitahirizana voa maina fiz Na very na voavonjy Atidoha fiz Miomana ho @ asany Nehemia

 

Alarobia, 9 Oktobra 2019 Mivavaha dia matokia an'Andriamanitra Gideona Tsy zioga ny asa fa fitahiana Nalefa nody i Nehemia

 

Talata, 8 Oktobra 2019 Aza maniry fotsiny fa atombohy ny asa Famiasana lavapiringa Ekeo ny hanavao ny toetra isan'andro Ray amandReny tsy mivaky loha Miresaka amin'ny mpanjaka i Nehemia

 

Alatsinainy, 7 Oktobra 2019 Aza tia tena Fomba fihainoana Fiz Ny Tompo no manao ny asa Fiompiana tantely Ny vavaka nataon'i Nehemia

 

Alahady, 6 Oktobra 2019 Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra Vatomamy amin'ny voanio Nody ny sainy Jean Noêl Besalampy Naharay vaovao ratsy i Nehemia

 

Sabata, 5 Oktobra 2019 Olon'ny finoana I Mpanjaka Fitaka goavana Miresaka amin'Andriamanitra Nehemia sy ny asa nataony ho an'ny Tompo

 

Zoma, 4 Oktobra 2019 Ilaina ny manaiky fotsiny Faminaniana momba ilay Mesia Aloky ny hazofijaliana Nahoana no hanambady(lehilahy)? Ny Bokin'i Ezra fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 3 Oktobra 2019 Anjombona fanairana Fitehirizana voamaina fiz Aoka ho feno fitiavana Atidoha fiz Ny fanabeazana no raisin'i Ezra

 

Alarobia, 2 Oktobra 2019 Ampy ny fanampian'Andriamanitra Toetra tsara Salamo : Mijere lafitsaranjavatra Ny didy navoakan'ny mpanjaka Artaksersesy

 

Talata, 1 Oktobra 2019 Ilaina ny mivavaka Fomba fitahirizana rano Aoreno eo amin'i Jesosy ny fiainanao Ray amandReny mpanampatra fahefana Ny fiverenana faharoa avy tamin'ny fahababoana ho an'ny zanak'Isiraely.

 

Alatsinainy, 30 Septambra 2019 Ilaina ny miteny tsotra eo amin'ny fiainana Mety diso ny ray amandreny Atao anie ny sitraponao Fiompiana tantely Ireo mpanjaka Persianina

 

Alahady, 29 Septambra 2019 Ilay medaly volamena Mofo mamy amin'ny yaourt Miaramandeha Jean Noêl Besalampy Ny fiverenana voalohany avy tany amin'ny fahababoana

 

Sabata, 28 Septambra 2019 Aza mandeha @ lalana manimba I Mpanjaka Famoronana sy ny Sabata Mpamonjy eo akaiky mandrakariva Ny Bokin'i Nehemia sy Ezra

 

Zoma, 27 Septambra 2019 Tsy hitan'ny maso nefatsapan'ny fo Ny Lhama Aloky ny hazo fijaliana fiz Ny herin'ny eritreritra Ny fiarahamonin'ny mpanompo, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 26 Septambra 2019 Jehovah mijery ny fo Fitehirizana voamaina fiz Henoy ny feon'Andriamanitra Atidoha fiz Fifampaherezana @ asa tsara

 

Alarobia, 25 Septambra 2019 Miaina ampifaliana Ilay kiraro feno fotaka Fomba hialana amin'ny fahantrana Fitondrantena modely Famindrampo sy famelankeloka ao amin'ny fiangonana

 

Talata, 24 Septambra 2019 Afafazo ny soa n'inon'inona mitranga Fisorohana tazomoka Aoreno eo amin'ny Jesosy ny finoanao Dingampivoaran'ny zaza Mitarika olona ho eo amin'i Jesosy

 

Alatsinainy, 23 Septambra 2019 Mahasambatra ny manome Fomba fifandraisana Fiz Jesosy ilay anarana mahagaga Fiompiana tantely Mitia tahaka ny nitiavan ' Andriamanitra

 

Alahady, 22 Septambra 2019 Fa aoka ho mpankatoa ny teny hianareo Voanjo karepoka vady mpamonjy Ho avy Izy miomana Hanitry ny fiainana isika

 

Sabata, 21 Septambra 2019 Afaka manova ny jaky ho fotsy toy ny orampanala II Samoela Ny Sabata famanarana Akaiky manahoana ny fihavian'i Kristy? Ny fiarahamonin'ny mpanompo

 

Zoma, 20 Septambra 2019 Ataovy toy ny ho an'Andriamanitra izay atao Un esprit positif (ABC) Ny nofy Fahaizana mifandray fiz Ho tia famindrampo , fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 19 Septambra 2019 Efa tonga ny famonjena Lagalin'ovy sy voatabia Andriamanitra ihany no hiankohfana Fahasalaman'ny vatana fiz Misolo vava ireo tsy mahaloampeo

 

Alarobia, 18 Septambra 2019 Tratraro ny tanjona Mahasoa antsika izany Aza tia izao tontolo izao Tombambidin'ny firaisana aranofo sy tanora Fampihavanana

 

Talata, 17 Septambra 2019 Mahita an'Andriamanitra indray Fisorohana tsy fanjariantsakafo eo amin'ny vehivavy bevohoka Aza miova amin'ny fahamarinana efa narahina Beazo arapanahy ny zaza Falalahantanana

 

Alatsinainy, 16 Septambra 2019 Izay tianao atao aminao dia ataovy amin'ny hafa Diniho sy tandremo tsar ny zavatra atao Jesosy Ilay Anarana mahagaga Hiasa sy hitandrian ny saha Raraky ny mangoraka

 

Alahady, 15 Septambra 2019 Tandremo sao dia diso lalana raha maniry hiadana Baranjely miaraka amin'ny atody Misy famonjena ho anao Pastera H erman Ny fivoaran'ny asan'Andriamanitra Ireo laharampahamehana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra

 

Sabata, 14 Septambra 2019 Mamonjy atrany Andriamanitra II samoela Fiankohifana tena izy fiz Misy lanjany @ Andriamanitra tokoa ve ny fiainako Ho tia famindrampo

 

Zoma, 13 Septambra 2019 Mamela ny helotsika rehetra Andriamanitra Ilay Jesosy zanak'Andriamanitra Fahombiazana tsara lavitra Fahaizana mifandray Fanantenana ny fiavian'i Jesosy fanindroany fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 12 Septambra 2019 Mpamela sy mpanafaka Andriamanitra Voly laisoa Fantatrao marina ve Jesosy? Fahasalaman'ny vatana Tsy misy ranomaso na alahelo intsony

 

Alarobia, 11 Septambra 2019 Miaramiady aminao Jehovah Zaza mazoto Aza tia izao tontolo izao Fiankinandoha sy solution Andriamanitra ilay mpitsara antsika

 

Talata, 10 Septambra 2019 Inona no zavadehibe indrindra eo amin'ny fiainana? Sakafon'ny zaza volana aorian'ny aretina Hafatra mitondra fahasambarana Mahagaga ny nanaova'Andriamanitra anao Fanantenana ny amin'ny fitsanganan'ny maty

 

Alatsinainy, 9 Septambra 2019 Aveo ny Raintsika any andanitra no hitondra ny fiainana Fomba fiteny sy firesaka Miandrandrà hoy Jesosy aminao Miasa sy hitandrina ny saha Fanantenana manokana

 

Alahady, 8 Septambra 2019 Ampiasao ny tafiodrivotra hiakarana ambonimbony kokoa Akondro atao baolina Finoana mahavonjy Fanomezantsoa Sud Ambohipo Mandrapahoviana

 

Sabata, 7 Septambra 2019 Aza kivy I Mpanjaka Andriamanitra no namorona antsika fiz Rehefa ho avy ho anao Jesosy Ny fanantenana ny @ fiavian'i Jesosy fanindroany

 

Zoma, 6 Septambra 2019 Famelankeloka Coccinelle Fizarana feno fitahiana fiz Trou noir Mihaina ny filazantsara fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 5 Septambra 2019 Hazony mafy izay tsara Fitahirizana voamaina fiz Andrompahasoavana izao Fiarovana @ afo, fianjerana, zavamaranitra Ny filazantsara mandrakizay

 

Alarobia, 4 Septambra 2019 Lalana tsara Marary ny foko Fomba hialana amin'ny fahantrana Mianara hatrany Inona no mampitovy ny olombelona?

 

Talata, 3 Septambra 2019 Fitiavana be Fisafoana Aza manaiky ho babon'ny fahendren'olona Dingampivoaran'ny zaza taona Fahasoavana sy asa tsara

 

Alatsinainy, 2 Septambra 2019 Fanilo ny tenin'Andriamanitra Ny reny no tena sakaiza tin'ny zatovo indrindra Miandrandraha hoy Jesosy Aminao Fiompiana tantely Fiz Miaina amin'ny Filazantsara

 

Alahady, 1 Septambra 2019 Finoana Pure voatavo Tanampitiavana Pstera Rafidinaivo George Avotana ao anaty fahalovana

 

Sabata, 31 Aogositra 2019 Aoka hitombandahy i Mpanjaka Andriamanitra no namorona antsika Momba nyho avinao fiz MIAINA NY FILAZANTSARA

 

Zoma, 30 Aogositra 2019 Inona no vato lehibe eo @ fiainanao? Ny fifandraisan'ny fivavahana kristiana @ Silamo. fiz Fizaràna feno fitahiana Safidy Ny asa fanompoana teo @ fiangonan'ny testamenta vaovao, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 29 Aogositra 2019 Manajà ny Ray amandreny ratran'omby Aza miresaka @ devoly Volo fiz I Jakoba, ilay marina

 

Alarobia, 28 Aogositra 2019 Ampiasao ny fanomezampahasoavana nomeny anao Tsiky manova zavatra Solomona Mianara hatrany II Ny torohevitr'iPaoly ho amin'ny fiainana sy fitiavana tsara kokoa

 

Talata, 27 Aogositra 2019 Miezaha manao ny tsara indrindra Fisafoana Miaina anaty filaminana araka ny fandaminana Fhamatorana aratsosialin'ny zaza taona fomba iray ahafahamizara ny manome

 

Alatsinainy, 26 Aogositra 2019 Misy mihaino Inona no ateraky ny maha zatovo amin'ny fiarahamonina Miandrandrà hoy Jesosy aminao Fiompiana karpa andobo Fiz Ny asan'i Dorkasy ho an'i Jesosy

 

Alahady, 25 Aogositra 2019 Ilay fanafody nisy poizina Vomanga atao gratin Asandrato ny lohanareo Rafidinarivo George Ankavandra Andriamanitra no mitantana ny asa Fiarahamonina vaovao

 

Sabata, 24 Aogositra 2019 Izaho no hamonjy anao I Mpanjaka Sabata sa alahady? Moba ny ho avinao Ny asa fanompoana teo @ fiangonan'ny testamenta vaovao

 

Zoma, 23 Aogositra 2019 Fisasrana misy valiny Ny fifndraisn'ny fivavahana Kristiana sy ny silamo Finona tsy dia fandre matetika fahaizana mifampiresaka fiz Ny fikarakarana ny malaelo

 

Alakamisy, 22 Aogositra 2019 Ilay vidintsakafo Fixateur Mandosira fakampanahy Volo Ny kely indrindra amin'ireo

 

Alarobia, 21 Aogositra 2019 Mianara amin'ny zaza Inona no mahasambatra? Solomaso Mianara hatrany I Ilay lehilahy mpanankarena sy Lazarosy

 

Talata, 20 Aogositra 2019 Vokatry ny safidinao ihany Ady amin'ny tsy fanjariantsakafo amin'ny Reny mampinono Mijoro ao anaty fahendrena sy fahalalana Dingampivoarana amin'ny fotoana maha zaza taona II Ilay Samaritana tsara fanahy

 

Alatsinainy, 19 Aogositra 2019 Mahereza, mianara miantehitra amin'Andriamanitra Ny mahatonga ny zatovo voasarika @ firaisana aranofo Miantso anao hitsahatra kely vetivety Jesosy Fiompiana karpa andobo Fiz Mandresy ny ratsy amin'ny tsara

 

Alahady, 18 Aogositra 2019 Aza matahotra minoa fotsiny ihany Fromazy vita amin'ny soja Ananantsika fanavotana Ny fitsapana Ny toriteny teo antendrombohitra

 

Sabata, 17 Aogositra 2019 Tsy mandrakizay ny alahelo I Mpanjaka Andron'ny Tompo , fiz Dingana telo hmonjena antsika Ny kely indrindra amin'ireo

 

Zoma, 16 Aogositra 2019 Mitsikia Ny fanindry Fifikirana @ lovantsofina Fahaizana mifampiresaka fiz I JESÔSY SY IREO MALAHELO fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 15 Aogositra 2019 Misy mandatsak baomba Fanarenana ny tany Iza mo Andrimanitra? fiz Ny tidoha fiz Ny fahafatesan'i Jesosy teo @ hazo fialiana

 

Alarobia, 14 Aogositra 2019 Mibanjina an'i Jesosy mandrakariva Voninkazo mahafinaritra Solomona Fanabeazana ny Ray amandReny amin'ny fitaizana ny zanany Ny nanadiovan'i Jesosy ny tempoly

 

Talata, 13 Aogositra 2019 Teny dimy Ny mony Indro Izaho momba anao VII Dingampivoarana amin'ny fotoana maha zazakely taona Manasitrana i Jesosy

 

Alatsinainy, 12 Aogositra 2019 Nahoana Tompo ô Ny mahatonga ny zatovo voasarika @ firaisana aranofo Mivavaka ho anao Jesosy Fiompiana trondro andobo Fiz Manamaivana ny fahoriana vokatry ny fahotana

 

Alahady, 11 Aogositra 2019 Sambatra izay sakaizan'Andriamanitra Mofomamy @yaourt tia ny fisehoany Harinjaka Besalamapy Hafatra avy amin'ny hira nataon'i Maria

 

Sabata, 10 Aogositra 2019 SAry valo I Mpanjaka Andron'ny Tompo fiz Tombotsoa hanana fiainana vaovao indray fiz Jesosy sy ireo mahantra

 

Zoma, 9 Aogositra 2019 Ataovy toy ny an'ny Tompo fa tsy ho an'olona Ny ambodia Indray alina teo amoron'ny farihy fiz Fahaizana mifampiresaka fiz Miankohofa eo anoloan'ilay Mpahary, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 8 Aogositra 2019 Aoka hitoetra ho mahatoky Ranonjezika Iza moa Andriamanitra? fiz Ny atidoha fiz Famindrampo sy fahatokiana

 

Alarobia, 7 Aogositra 2019 Hazony ny afon'ny fanantenana Andraso aloha Fikasihana fanindroany Tokony fanabeazana ataon'ny Ray amandReny amin'ny zanany Fomba hiankohofana

 

Talata, 6 Aogositra 2019 Mpivarotr'omby Fikolokoloana ny maso Fanampahankevitra mitondra famonjena Ny maha zavadehibe ny fitiavan'ny Raimpianakaviana Olona mampiasa ny fivavahana mba hampahoriana ny hafa

 

Alatsinainy, 5 Aogositra 2019 Izao anio izao Ny mahatonga ny zatovo voasarika @ firaisana aranofo Jesosy no lahimatoantsika Fiompiana trondro andobo Fiz Antony hiankohofana

 

Alahady, 4 Aogositra 2019 Kotrok'orana voamadinika amin'ny salady be voatabia Hiarahiakatra sa... Harinjaka Besalamapy Fanompoantsampy sy fampahoriana

 

Sabata, 3 Aogositra 2019 Tarehin'ny devoly I Mpanjaka Faminaniana azo antoka, fiz Tombotsoa hanana fiainana vaovao indray, fiz Miankohofa eo anoloan'ny Mpahary

 

Zoma, 2 Aogositra 2019 Vonona ve ianao raha ho avy Izy? fampiasna ny fitenenana fiz Indray alina teo amoron'ny farihy. fiz Fahaizana mifampiresaka fi Ny Hafatry ny mpaminany, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 1 Aogositra 2019 Afaka manova ny JAky ho toy ny orampanala Izy Famonoana bibikely Fiz Maty ao àtenan'ny ota Infarctus I Isaia

 

Alarobia, 31 Jolay 2019 Aoka hanana fahendrena N'aiza n'aiza Fiainana arapanahy mafy orina Fanabeazana ho an'ny Ray amandReny Ezekiela

 

Talata, 30 Jolay 2019 Aleo mifidy ny sarotra mahasoa Ny fikolokoloana ny maso Fanampahankevitra mitondra famonjena Ny Reny manana fanomezampahasoavana hanabe Mika

 

Alatsinainy, 29 Jolay 2019 Mahaiza maka lesona amin'ny zavatra rehetra Ireo iandrasan'ny zatovo amin'ny Ray amanDreny Jesosy Sakaiza tia mihoatra noho ny rahalahy Fiompiana trondro andobo Fiz Ny amin'ny fampitandreman'i Amosa

 

Alahady, 28 Jolay 2019 tsy tia kely Atody amin'ny ananambo Raha teo Hianao Lanitra Antso ho amin'ny fahamarinana

 

Sabata, 27 Jolay 2019 Tsy mivadika I Mpanjaka Faminaniana azo antoka fiz Jesosy ilay tetezana Fampitandremana avy @ mpaminany

 

Zoma, 26 Jolay 2019 Angataho ny fanampian'Andriamanitra Ny Boriky Fefy narodana fiz Fahaizamiresaka famintinana fiz & Ny famindrampo ao @ Salamo sy ny Ohabolana (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 25 Jolay 2019 Ny tena fitiavana Fanamboarana ody biby, fiz Iza moa Andriamanitra? fiz Dépression Ny famindrampo ho an'ny malaelo

 

Alarobia, 24 Jolay 2019 Tsinjovy ny voromanidina, aza manahy Diso hevitra aho Antony nanomezana ny didifolo Fanabeazana ho an'ny Ray amandReny Miaramandeha amin'Andriamanitra

 

Talata, 23 Jolay 2019 Tsy misy hahasaraka antsika amin'Andriamanitra Vakisiny fanefitry ny tetanosy ho an'ny vehivavy bevohoka Indro Izaho momba anao Ny Reny manana fanomezampahasoavana hanabe Fampanantenana ataon'ny mpanjaka

 

Alatsinainy, 22 Jolay 2019 Avadiho ho lasa tanjona ny fikasana sy ny nofy Ny mahatonga ny zatovo hovoasarika amin'ny fampiasana vatana Maniry ny ho sakaizanao Jesosy Fiompiana trondro andobo Fiz Ny fitsaran'Andriamanitra ny mpitsara

 

Alahady, 21 Jolay 2019 Ao ambany elany Ovy sy pitipoa Ny fanambarana ny Etazonia ao amin'ny Baiboly Hira feno fanantenana ho an'ny ampahoriana

 

Sabata, 20 Jolay 2019 Ahoana no fiatrehanao ny olana mahazo anao? I Mpanjaka Fananambarana momba ireo mpitaigintsovaly efatra Ny famindrampo ao @ Bokin'ny Salamo sy ny Ohabolana

 

Zoma, 19 Jolay 2019 Ny rà soan'i Jesosy Fampiasana fitenenana fiz Ny adin'ny Harmagedoana sy ny loza fito farany Sabata, andrompahafahana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 18 Jolay 2019 Fotoana fiarenana sy fiverenana Fanamboarana lalivay, fiz Fanambarana ny mariky ny bibidia Sabata fitsaharana ho an'ny tany

 

Alarobia, 17 Jolay 2019 Vilany vy sy vilany tany Vavaka, resaka amin'Andriamanitra Fanambarana ny zavamiseho ao anaty fahafatesana Andrompanasitranana

 

Talata, 16 Jolay 2019 Fanafody tsara toerana Fambara loza eo amin'ny vehivavy bevohoka Fanambarana ny fomba fiainana amin'ny fahatsarana Andro iray maneho ny fitovian'ny rehetra

 

Alatsinainy, 15 Jolay 2019 Fahatsaran'Andriamanitra Ny mahavoasarika ny zatovo amin'ny fiakanjo Fanambarana tsiambaratelo ho amin'ny fiainambaovao Antony roa hanajana ny andro Sabata

 

Alahady, 14 Jolay 2019 Manatrika Andriamanitra Paté Soja Ilay fitaka lehibe indrindra teo amin'ny tantara Mana be dia be

 

Sabata, 13 Jolay 2019 Fihavanana no tsara I Mpanjaka Andron'ny Tompo ny Sabata Sabata andrompahafahana

 

Zoma, 12 Jolay 2019 Zanaka sa mpikarama? Ny fianakavian'ny biby Fanambarana vahaolana ho @ firindrana soa toavina Ny drafitr'Andriamanitra ho @ fiainana tsaratsara kokoa fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 11 Jolay 2019 Lazao izay heno Fanamboarana lalivay fiz Ilay fanamboarna torolalana ho @ fiadanampo Ny taonjobily

 

Alarobia, 10 Jolay 2019 Atolory azy ny fonao Ny Baiboly Adin'ny kintana ho amin'ny fiandrianana Ampahafolony faharoa

 

Talata, 9 Jolay 2019 Famelankeloka feno Fikarakarana manokana ny sakafon'ny vehivavy bevohoka Fanambarana loharanonkery arapanahy Andevo, mpitondratena, kamboty, vahiny

 

Alatsinainy, 8 Jolay 2019 Niantso Izy Ny mahatonga ny zatovo ho voatariky ny andrampiainana Fiz Famantara ny andro farany, fanantenana ny fihavian'i Jesosy Ireo didy folo

 

Alahady, 7 Jolay 2019 Manetre tena Mofo katsaka Ilay Boky mirakitra fanantenana Ilay Andriamanitra izay mandre ny fitarainantsika

 

Sabata, 6 Jolay 2019 Mamy ny tenin'Andriamanitra I Mpanjaka Faminaniana azo antoka fiz Jesosy ilay tetezan fiz Ny drafitr'Andriamanitra ho @ fiainana tsaratsara kokoa

 

Zoma, 5 Jolay 2019 Jehovah no mahery Fmpiasana fitenenana fiz Fefy narodana fahaizana miresaka fiz Ilay Andriamanitra mpamorona (Fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 4 Jolay 2019 Miaramiasa hahasoa Compost andro fiz Iza moa Andriamanitra? fiz Diabeta fiz Fianakaviana iray ihany isika rehetra

 

Alarobia, 3 Jolay 2019 Anarana mitovy Ray be fitiavana Ny adala no manao hoa tsy misy Andriamanitra Mandroso mankaiza? TONTOLO SIMBA

 

Talata, 2 Jolay 2019 Efa voaloha ny vidiny Sakafo be vy hoan'ny zaza sy ny vehivavy bevohoka Indro Izaho momba anareo Mitady fahafinaretana ny zaza Mpitandrina ny tany

 

Alatsinainy, 1 Jolay 2019 Jesosy manafaka ny gadra Ny mahatonga ny zatovo ho voasariky ny andrampiainana Nifidy ny ho rahalahinao Jesosy Fambolena tongolo ilay Andriamanitra namorona sy ny voahariny

 

Alahady, 30 Jiona 2019 Aiza ny sisa Koba katsaka Ota tsy azo avela Bina Fitoriana ny Filazantsara amin'ny alalan'ny phone Ilay Andriamanitra izay nahary antsika

 

Sabata, 29 Jiona 2019 Fankatoavana I Mpanjaka Faminaniana az antoka fiz Jesosy ilay tetezna fiz Ilay Andriamanitra namorona antsika

 

Zoma, 28 Jiona 2019 Mbola ho tsaraina hianao Ny vitsika sy ny fomba hiainany Mandà ny tena di amitondra ny hazo fijaliana Fahaizana miresaka, fiz Mampody ny fo @ andro farany, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 27 Jiona 2019 Ampiasainao ve? Compost andro , fiz Iza moa Andriamanitra? fiz Diabeta fiz Mamerina ny fo @ andro farany

 

Alarobia, 26 Jiona 2019 Mba iza re? Andriamanitra mpamorona Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalankalehany tsy ho voaloto Fiomanana amin'ny fanambadiana Namerina ny fo teo amin'ny ony Jordana

 

Talata, 25 Jiona 2019 Endrik'iza? Fisorohana tsy fahampiandra ho an'ny vehivavy bevohoka Indro Izaho momba anao Mandray ny fanehoampitiavana ny zaza Mampiverina ny olona amin'Andriamanitra

 

Alatsinainy, 24 Jiona 2019 Miasa ve ny Baibolinao Toetran'ny zatovo mampisongadina ny maha izy azy Miteny aminao Jesosy Fambolena tongolo gasy Fiz Tafakambana indray

 

Alahady, 23 Jiona 2019 Vavolombelon'i Kristy Makasaoka Tanindrazana Bina , fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny phone Ny faminanian'i Malakia

 

Sabata, 22 Jiona 2019 Mivavaha ka az mitsahatra I Mpanjaka Iza no nanova? fiz Fiainana voarafitr'Andriamanitra, fiz Mampody ny fo @ andro farany

 

Zoma, 21 Jiona 2019 Tsy azony atao Fampiasana fitenenana, fiz Kristy no vatolampy Fahaizana mihaino, fiz Inona no hitan'izy ireo tao antranonao? fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 20 Jiona 2019 Mandrosoa Compost andro fiz Iza moa Andriamaniytra? fiz Diabeta fiz NY fisakaizana amin'Andriamanitra sy @ hafa

 

Alarobia, 19 Jiona 2019 Endrik'Andriamanitra Andriamanitra mpamorona Patricia Fiomanana amin'ny fanambadiana Ny hery miasa mangina avy amin'ny tokantrano

 

Talata, 18 Jiona 2019 Ilay famantaranandro aloka Ny soa entin'ny sakafo sy fanampintsakafo Indro Izaho momba anao Ireo zavatra mikasika sy manodidina ny zaza Fanambadiana amin'ny olona samy hafa finoana

 

Alatsinainy, 17 Jiona 2019 Hafatra ho anao Fahaizamiaina Toriteny Asa sy tontolo iainana Lesona sekoly Sabata

 

Alahady, 16 Jiona 2019 Mialohan'ny hanaovana zavatra iray , mivavaha aloha Lasopy saonjo Andrompahasoavana Kely sisa Mianatra avy amin'ny fahadisoan'ny mpanjaka Mialohan'ny hanaovana zavatra iray , mivavaha aloha Lasopy saonjo Andrompahasoavana Kely sisa Mianatra avy amin'ny fahadisoan'ny mpanjaka Mialohan'ny hanaovana zavatra iray , mivavaha aloha Lasopy saonjo Andrompahasoavana Kely sisa Mianatra avy amin'ny fahadisoan'ny mpanjaka Mialohan'ny hanaovana zavatra iray , mivavaha aloha Lasopy saonjo Andrompahasoavana Kely sisa Mianatra avy amin'ny fahadisoan'ny mpanjaka Mialohan'ny hanaovana zavatra iray , mivavaha aloha Lasopy saonjo Andrompahasoavana Kely sisa Mianatra avy amin'ny fahadisoan'ny mpanjaka Mialohan'ny hanaovana zavatra iray , mivavaha aloha Lasopy saonjo Andrompahasoavana Kely sisa Mianatra avy amin'ny fahadisoan'ny mpanjaka Mialohan'ny hanaovana zavatra iray , mivavaha aloha Lasopy saonjo Andrompahasoavana Kely sisa Mianatra avy amin'ny fahadisoan'ny mpanjaka

 

Sabata, 15 Jiona 2019 Tsy niverina ilalana I Mpanjaka Iza no nanova? fiz Fiainana voarafitr'Andriamanitra, fiz Inona no hitan'izy ireo tao antranonao?

 

Zoma, 14 Jiona 2019 Mpamonjy Jehovah Castor fiz Lehilahy Mahery Fahaizamihaino fiz Mpianakavin'ny finoana, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 13 Jiona 2019 Raha taomin'ny mpanota, tsia Compost andro fiz Iza moa Andiamanitra? Fiz Diabeta fiz Ireo mpiazakazaka @ taonjto fa

 

Alarobia, 12 Jiona 2019 Manomeza dia omena Jesosy mpanangana ny maty Gideona Fiomanana amin'ny fanambadiana Ny finoan'ireo razambentsika

 

Talata, 11 Jiona 2019 Aza mandainga, aza mihatsara velatsihy Fomba fanatsarana fitadidiana Indro Izaho momba anareo Ny fanabeazana ny zaza dia atomboka raha vao milatsaka ny tany izy Ny ankohonanao sy ireo vanimpotoanan'ny fiovana

 

Alatsinainy, 10 Jiona 2019 Manana ny maha hianao manokana hianao Mofo gasy Ny ranao koa Razafimahazo daniel(Resy ny devoly ) Fahaverezampahasalamana

 

Alahady, 9 Jiona 2019 Iza no fanazavana anao Toetra mampiavaka ny zatovo amin'ny lafiny fifandraisana Tia anao tsy misy fepetra Jesosy fiompiana akoho nohatsaraina Fiz Ny herin'ny kolontsaina eo aminao sy ny fianakavianao

 

Sabata, 8 Jiona 2019 Iza no tsara ao ampiangonana? I Mpanjaka Tsy miova Jehovah fiz Drafitr'Andriamanira ho an'ny fiainanao fiz Ny amin'ny mpianakavin'ny finoana

 

Zoma, 7 Jiona 2019 Ampahafolonkarena Castor fiz Mandeh miaraka amin'Andrimanitra Fahaizamihainofiz Fotoana vetivety hisian'ny olana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 6 Jiona 2019 Fanantenana Mangahazo hatsaraina Iza moa Andriamanitra? Volofotsy mitambatra( Piebaldisme) Famelank'eloka sy fiavanana

 

Alarobia, 5 Jiona 2019 Medaly volamena Jesosy sakaizan'ny zaza Mahafantatra ny zavamiafina Fiomanana amin'ny fanambadiana Fifandirana, herisetra, fahefana, fifehezana

 

Talata, 4 Jiona 2019 Fitiavana lehibe indrindra Fomba fanatsarana fitadidiana Indro Izaho momba anao Ny zaza sy ny tontolompivoarany Hatezerana sy fifandirana

 

Alatsinainy, 3 Jiona 2019 Mino ny tenin'Andriamanitra Ireo toetra mampiavaka ny zatovo amin'ny maha izy azy Te hiresaka aminao Jesosy fiompiana akoho nohatsaraina Fiz Fitsipika vitsivitsy ho an'ny tokantrano

 

Alahady, 2 Jiona 2019 Tanjona tsara Soanambo atao karepoka Aretina tsy sitrampanafody Pst Razafimaharo Daniel (Resy ny Devoly ) Fifandirana

 

Sabata, 1 Jiona 2019 Mpamonjymora azo indrindra I Mpanjaka Tsy miova Jehovah Drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao Fotoana vetivety isian'ny olana

 

Zoma, 31 May 2019 Raiso ho anatra ny zavadrehera Milina manidina Iz no hianteherako? Fahaizamihaino fiz Ireo andro ahaverezana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 30 May 2019 Sahia miatrika aminkery ny zavamisy Mangahazo mifahy Tsy ny maty no makany andanitra fiz Fikolokoloana ny voa fiz Fahaverezan'ny aina

 

Alarobia, 29 May 2019 Manana fahasahiana tsara Iza no mahery? Mahafantatra ny zavamiafina Tanora sy ny teknojia moderina Rehefa very ny fahafahantsuka?

 

Talata, 28 May 2019 Mieritrereta aloha vao miteny Fomba fanatsarana fitadididana Ialao ny ratsy Digampivoaran'ny zaza taona Fahaverezampitokiana fizarana

 

Alatsinainy, 27 May 2019 Aza revo miahiahy fa banjino ny lafintsara Zo mitaky andraikitra Fiz Manasa anao Jesosy fiompiana akoho nohatsaraina Fiz Fahaverezampitokiana Fiz

 

Alahady, 26 May 2019 Matokia Azy fa any ny vahaolana Mofo voanjo amin'ny Chocolat Ny tenany ihany fetin'ny Reny Fahaverezampahasalamana

 

Sabata, 25 May 2019 Omeo avokoa izay azonao omena I Mpanjaka Ny andron'ny Tompo fiz Misy lanjany @ Andriamanitra tokoa ve ny fiainako? fiz Ieo andro ahaverezana

 

Zoma, 24 May 2019 Aoka ho mahalala tanana ianao Firaffe Vavaka fanelanelanana nataon'i Mosesy Fahaizana mihaino fiz Ny @ raiamandreny sy zanaka fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 23 May 2019 Miaiky ny fetran'ny siansa ny pastora Ombivavy fiz Tsy ny maty no mankany andanira Fikolokoloana ny voa fiz Rehefa miala @ Andriamanitra ny zanakao

 

Alarobia, 22 May 2019 Tsy handao anao ilay Andriamanitra Ray Lesona tsara Mahafantatra ny zavamiafina Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita Ampianaro hanaradia an'i Jesosy ny zanakao

 

Talata, 21 May 2019 Atsaharo ny resaka fa ny asa atombohy Fomba fanatsarana fitadidiana Ny fahamasinan'ny fahasalamana Fanambadiana Mitovy zo ny lahy sy ny vavy Ny fifaliana eo amin'ny fitaizana

 

Alatsinainy, 20 May 2019 hanahaka ny nataon'i Jesosy Zo sy andraikitry ny olona Mahita ny momba anao rehetra Izy Fiompiana akoho gasy nohatsaraina Ray sy Reny mpitondra tena

 

Alahady, 19 May 2019 Misaora Azy amin'ny zavatra rehetra Vary amin'ny poireaux Noho ny Teninao Mme Liva la reunion, mijoro mahatoky amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra Maniry mafy hahazo zanaka

 

Sabata, 18 May 2019 Mitoria @ tenanao I Mpanjaka Ny andron'ny Tompo Rehefa ho avy ho anao Jesosy Ny @ raiamandreny sy zanaka

 

Zoma, 17 May 2019 Tehirizo ny fanantenana Hippopotame na lalomena Fiainana tsara Fahaizana mihaino fiz Ny fanalahidin'ny firaisanan'y ankohonana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 16 May 2019 Ny Boky sarobidy ndrindra Ombivavy fiz Andriamanitra irery ihany no vahaolana Volofotsy fiz Fiainampitiavana

 

Alarobia, 15 May 2019 Aleo soa ihany , toa izay tahak'izay Lesona tsara Mahafantatra ireo zavamiafina Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita Vonona hifanompo

 

Talata, 14 May 2019 Missafidiana finoana sy fanantenana an'Andriamanitra Fomba fanatsarana fitadidiana Fijoroana Mijoroa hatrany, aza miova Dingampivoaran'ny zaza taona Fitiavantena mpanomba ny fianakaviana

 

Alatsinainy, 13 May 2019 Aza miahiahy ny @ olana tsy mbola mitranga akory Zo sy andraikitry ny tanora Maniry ho sakaizanao Jesosy Fiompiana akoho gasy nohatsaraina fiz Tonga iray ihany noho ny fitiavan'Andriamanitra

 

Alahady, 12 May 2019 Manaova soa hatrany Masikita @ voankazo voalalotra caramel Iray sa telo? Sambatra ianao raha mahatoky an'i Jehovah I Kristy no ivo

 

Sabata, 11 May 2019 Afaka manova anao Jesosy I Mpanjaka Ny Apostoly sy ny Sabata Momba ny ho avinao Ny fanalahidin'ny firaisan'ny Ankohonana

 

Zoma, 10 May 2019 Makany @ ilay Raintsika Itineraire du couple AWC Iza no hanakodia ny vato? Fahaizamihaino Ny tononkirampitiavan'ny mpanjaka fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 9 May 2019 Aoka hiaina ampifaliana f'aza miferin'aina Koroka mihinana masomboly Manaiky atao batisa volafotsy fiz Mitahiry ny fanomezan'Andriamanitra

 

Alarobia, 8 May 2019 Fitaka ny miseho ivelany Mahafantatra ireo zavamiafin'ny fiainana Aza ianteherana amin'ny hafa ny fahombiazanao na tsia Ny fitiavana amin'ny fotoany

 

Talata, 7 May 2019 Fitiavana sy famelankeloka Fanasana tanana amin'ny rano sy savony Misafidiana ny mandrakizay fa aza sodokan'ny ankehitriny Naka ny taolantehezany iray izy Fahalalana avy amin'ny fitiavana

 

Alatsinainy, 6 May 2019 Minoa, manana fanantenana, ary aza miala amin'Andriamanitra zaza be famaliana Tian'i Jesosy raha miaraka mandresy aminy hianao NATUMAD Ady amin'ny aretina mpahazo ny voly Ny fitiavana ao anatin'ny Bokin'i Salomona

 

Alahady, 5 May 2019 Samy nomen'Andriamanitra ny maha izy avy ny tsirairay Mofo chocolat Tia ny fisehoany Tombontsoa azo aavy amin'ny fihainoana ny AWR Manjakavelo Aina tsy azo zaraina

 

Sabata, 4 May 2019 Raiso avokoa ireo fiadin'Andriamanitra rehera II Samoela Tsy miova ny filaharan'ny herinandro Momba ny ho avinao fiz Ny tononkirampitiavan'ny mpanjaka

 

Zoma, 3 May 2019 Miaramiasa hahasaoa izay tia an'Andriamanitra Tanàna visty mponina Ho lasa kintana Fahaizana mihaino fiz Torohevitra hendry ho an'ny ankohonana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 2 May 2019 Aza mora kivy fa mahereza, miadia mba handresy Fihavana mangahazo Fantatrao ve....Porofompitiavana ny fitandremana ny didin'Andriamanitra Fidiran'ny rivotra Vehivavy mahafinaritra

 

Alarobia, 1 May 2019 Mpandrey ianao Mahaiza mankatoa Mamela ny helony Tsy misy mafy tsy laitran'ny zoto Tena tsara kokoa tokoa ve ny fiainana eny ambony tapontrano?

 

Talata, 30 Aprily 2019 Ny lalana mankany amin'ny fahombiazana Fahadiovana hisorohana ny aretimpivalanana Fijoroana Manohera fakampanahy Dingampivoaran'ny zaza taona Fanitsiana ampitiavana

 

Alatsinainy, 29 Aprily 2019 Maniry hamela sy hanova anao Izy Kajio ny fifandraisana fiz Ny ran'i Jesosy Mahery Torohevitra ho an'ny fotoampambolena voly legioma Ansto miantefa @ raimpianakaviana

 

Alahady, 28 Aprily 2019 Ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona Galety legioma Ny ranao koa Tmg Fihainoana AWR Mr Manjakavelo Ambovombe Tiavo ilay vehivavy sahaza

 

Sabata, 27 Aprily 2019 Didimpananana ho anao II Samoela Andro inona marina moa ny Sabata? Dingana telo hamonjena antsika Torohevitra hendry ho an'ny ankohonana

 

Zoma, 26 Aprily 2019 Aza manandrandoza Andriamanitra no avo indrindra iarahan'ny Baiboly sy ny Coran Fitiavan'Andriamanitra Mahastiaro ho manirery ve ianao? fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 25 Aprily 2019 Misaora a@ zavatra rehetra Masomboly mangahazo Mino sy atao batisa Torimaso Raha manambady ianao kanefa mahatsiaro ho irery

 

Alarobia, 24 Aprily 2019 Ianareo no epistily velona Izay asaina atao atao Manao ankiafina ny fiainanao ve ianao? Iza moa aho? Ny fahafatesana sy ny fahatsiarovatena ho irery

 

Talata, 23 Aprily 2019 Jehovah handamina ny lalanao Fampiasana lavapiringa Miandania amin'Andriamanitra fa soa ho anao izany Ny fanambadiana mpanampy tandrify Rehefa tapaka ny fanambadiana

 

Alatsinainy, 22 Aprily 2019 Mivavaha dia matokia an'Andriamanitra Kajio ny fifandraisana Mamonjy anao Jesosy ary mampody ny fahoriana ho fifaliana Fomba fambolena araboajanahary Ny fiainan'ny mpitovo

 

Alahady, 21 Aprily 2019 Hidera Anao aho fa mahagaga ny nanaovana aho Flan vita amin'ny korzety Mpamorona ve Jesosy Pst Herman mitaona olona ny hira sy ny tombotsoa azo avy amin'ny fihaionoana ny AWR Ny amin'ny fisakaizana

 

Sabata, 20 Aprily 2019 Mangataha dia hahazo II Samoela Mba tsy ho ririnina na ho @ Sabata Fanomezampahasoavan'ny fanahy Mahatsiaro ho manirery ve ianao?

 

Zoma, 19 Aprily 2019 Na inona na inona angatahinao @ finoana Ny cprp saint (ABC ) Misy tokoa ve Andriamanitra? Tsy ifandovana ny toetra ratsy Fiomanana ho @ ireo fiovana goavana eo @ fiainana fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 18 Aprily 2019 Aoka ho mahatoky @ kely indrindra Voly vola Aprily fantatrao ve Jesosy? fiz Fahasalaman'ny vatana fiz Vonona ho amin'ny fahafatesana ve ianao?

 

Alarobia, 17 Aprily 2019 Raha tsy toy ny zaza ianareo Mitovy ve? Ilay vohitry ny fanantenana Asa Vonona ho amin'ny fahanterana ve ianao?

 

Talata, 16 Aprily 2019 Tsy avy tamin'ny kisendrasendra isika fa nisy mpamorona Fambara loza eo amin'ny zaza Ialao ny fijangajangana sy ny fijejojejoana Dingampivoaran'ny zaza taona ( ) Vonona ny ho Ray na Renimpianakaviana ve ianao?

 

Alatsinainy, 15 Aprily 2019 Matokia Azy amin'izay atao rehetra Fivoaran'ny zatovo eo amin'ny fiainana sy ny manodidina Mihaino, Miahy, Mamonjy anao Jesosy Hiasa sy hitandrian ny saha Miatrika ampahatoniana ny zavamitranga rehetra

 

Alahady, 14 Aprily 2019 Andriamanitra no aro st hery ho antsika Salady miaraka amin'ny radia Iza moa Jesosy Pst Herman mitaona olona ny hira , Manampy amin'ny asa atao ny AWR Vonona amin'ireo fiovana eo amin'ny fiaina ave hianao

 

Sabata, 13 Aprily 2019 Mamirapiratra ao @ maizina Ho avy mamirapiratra Miomana ho amin'ireo fiovana goavana mitranga eo @ fifinana

 

Zoma, 12 Aprily 2019 Izay manao azy ho mijoro tsara, aoka hitandrina Ny adin'ny harmagedona sy ny loza farany Ireo safidy ataontsika , fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 11 Aprily 2019 Manoatra noho ny mpandresy Ilay faminaniana mahagaga Ahoana no hifidianako ny asa tokony ho ataoko

 

Alarobia, 10 Aprily 2019 Vokatry ny fangataha'andro Ny fanasan'ny lanitra ho anao ( tafio ny fitafian'i Kristy ) Fanambadiana : Ahoana no hanaovako safidy tsara?

 

Talata, 9 Aprily 2019 Fitiavana sy famelankeloka Fahotana tsy azo avela ( Manda ny asan'ny Fanahy Masina )

 

Alatsinainy, 8 Aprily 2019 Tsy hitan'ny maso nefa tsapan'ny fo Mankaiza isika rehefa maty? Manao safidy tsara

 

Alahady, 7 Aprily 2019 Mahereza fa aza kivy @ fiainana Fanomboana vaovao nomen'Andriamanitra fahalalahana hisafidy isika

 

Sabata, 6 Aprily 2019 Jesosy no lalana sy fahamarinana Inona no hitranga @ marina sy ny meloka? Ireo safidy ataontsika

 

Zoma, 5 Aprily 2019 Aza matahotra ianao fa momba anao Aho Ilay nisakambina vehivavy tsy izy Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy (Fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 4 Aprily 2019 Andao hifampivavaka Ahetreo ny tananao Fifandraisana

 

Alarobia, 3 Aprily 2019 Fiarovana ho antsika Jehovah Matory ao anaty fanairana ve? Fiovana Goavana

 

Talata, 2 Aprily 2019 Inona no avalinao ny fitiavany Ilay olona tena tia indrindra Rehefa misy zavatra tsy nampoizina mitranga

 

Alatsinainy, 1 Aprily 2019 Rombay ny fanjakan'ny lanitra Ilay lehilahy vita t@ tanimanga Ny zavatra rehetra samy @ fotoany avy

 

Alahady, 31 Martsa 2019 Mivadibadika ny fifinana, misyy farany ny ataon'ny tsirairay Avy aiza ny fahoriana eto antany? Tamin'ny voalohany

 

Sabata, 30 Martsa 2019 Ny herin'ny tenin'Andrimanitra II Samoela Raha tia Ahy ianareo dia hitandrina ny didiko Fanahy Masina sy ny asany Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy

 

Zoma, 29 Martsa 2019 Ny tena harena sy fahalalàna Jesosy ilay Andriamanitra hatrizay Mandositra fakampanahy Fahaizana mifandray fiz INDRO, HAVAOZIKO NY ZAVATRA REHETRA, fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 28 Martsa 2019 Mifaly manao ny tsara Compost andro fiz Fantatrao marina ve Jesosy? fiz Ireo fahazarana arapahasalamana ho an'ny atidoha JEROSALEMA VAOVAO (Apôk. :)

 

Alarobia, 27 Martsa 2019 Atombohy aminao ny fanovana Kapohy mafy Salamo : Asa Lanitra vaovao sy tany vaovao

 

Talata, 26 Martsa 2019 Afafazo Fisorohana ny aretina vokatry ny loto Apetraho amin'i Jehovah ny entanao Ny fanambadiana Andriamanitra mahafantatra ny sahaza Ny arivo taona any andanitra

 

Alatsinainy, 25 Martsa 2019 Fenohy fanantenana ny izao sy ny ampitso Asio fanamboarana ny fifandraisana amin'ny Ray amanDreny Tsy vahiny amin'Andriamanitra intsony hianao fa ankohonany Hiasa sy hitandrian ny saha Ny fiafaran'ny adin'ny haramagedona

 

Alahady, 24 Martsa 2019 Izao anio izao Soupe korizety sy fromazy Tsy manaja izay masina Andriamanitra fitiavana Fampakarambadin'ny zanak'Ondry

 

Sabata, 23 Martsa 2019 Afaka manova ny jaky ho fotsy toy ny orampanala II Samoela Ny Sabata famanarana Akaiky manahoana ny fihavian'i Kristy? INDRO, HAVAOZIKO NY ZAVATRA REHETRA

 

Zoma, 22 Martsa 2019 Ataovy toy ny ho an'Andriamanitra izay atao Un esprit positif (ABC) Ny nofy Fahaizana mifandray fiz Ny fitsarana an'i Babylona fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 21 Martsa 2019 Efa tonga ny famonjena Lagalin'ovy sy voatabia Andriamanitra ihany no hiankohfana Fahasalaman'ny vatana fiz Ny faharavan'i Babylona

 

Alarobia, 20 Martsa 2019 Tratranao ny tanjonao Mahasoa antsika izany Aza tia izao tontolo izao Tombambidin'ny firaisana aranofo sy tanora Ny loha fito an'ilay bibdia

 

Talata, 19 Martsa 2019 Mahita an'andriamanitra indray Fisorohana tsifanjariantsakafo eo amin'ny vehivavy bevohoka Fijoroana Aza miova amin'ny fahamarinana efa narahina Beazo arapanahy ny zaza Iza ilay bibidia mivonjaky

 

Alatsinainy, 18 Martsa 2019 Izay tianao atao aminao dia ataovy amin'ny hafa Diniho sy tandremo tsar ny zavatra atao Jesosy Ilay Anarana mahagaga Hiasa sy hitandrian ny saha Ilay vehivavy janga mitaingina bibidia

 

Alahady, 17 Martsa 2019 Fitondrana mahagaga Mofo tantely Tsy misy fanatitra hoe Fanomezantsoa Sud Ambohipo Nisy akony tsara teo amiko sy ny fianakaviako ny AWR Babilona , ilay vehivavy janga

 

Sabata, 16 Martsa 2019 Hanavao ny marina mandrakariva II Samoela Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao fiz Takelaby manambara fa akaiky ny fiverenan'i Jesosy fiz Ny fitsarana an'i Babylona

 

Zoma, 15 Martsa 2019 Mamela ny helotsika rehetra Andriamanitra Ilay Jesosy zanak'Andriamanitra Fahombiazana tsara lavitra Fahaizana mifandray fiz Ireo loza fito farany fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 14 Martsa 2019 Mpamela sy mpanafaka Andriamanitra Voly laisoa Fantatrao marina ve Jesosy? Fahasalaman'ny vatana fiz Ny adin'ny Armagedôna ao @ Apok :

 

Alarobia, 13 Martsa 2019 Miaramiady aminao Jehovah Zaza mazoto Aza tia izao tontolo izao Fiankinandoha sy vahaolana Ny fitaka lehibe farany ataon'i Satana

 

Talata, 12 Martsa 2019 Inona no zavadehibe indrindra eo amin'ny fiainana Sakafon'ny zaza volana aorian'ny aretina Hafatra mitondra fahasambarana Ny fanambadiana mahagaga ny nanaovan'Andriamanitra anao Ritra ny onin'i Ofrata

 

Alatsinainy, 11 Martsa 2019 Avelao ny Raintsika any andanitra no hitondra ny fiainantsika Fomba fiteny sy firesaka Miandrandrà hoy Jesosy aminao Hiasa sy hitandrian ny saha Mampidina ny fahatezerany eto antany Andriamanitra

 

Alahady, 10 Martsa 2019 Ampiasao ny tafiodrivotra hiakarana ambony kokoa Akondro atao baolina Finoana mahavonjy Fanomezantsoa Sud Ambohipo Nisy akony tsara teo amiko sy ny fianakaviako ny AWR Ny hevitry ny loza fito farany

 

Sabata, 9 Martsa 2019 Izay mamela heloka dia voavela heloka II Samoela Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao fiz Ireo takelaby manambara fa akaiky ny fihavian'i Kristy NY LOZA FITO FARANY

 

Zoma, 8 Martsa 2019 Izay zaka ihany no mapitondrain'Andriamanitra Decouvre votre valeur ABC Ny antony nahaterahako Fahaizana mifandray fiz NY FILAZANTSARA MANDRAKIZAY fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 7 Martsa 2019 Miaraha mandeha @ Andriamanitra isan'andro Famonoana bibikely Antsoina hanana fanetrentena Fahasalaman'ny vatana fiz NY HAFATRY NY ANJELY FAHATELO (Apôk. :)

 

Alarobia, 6 Martsa 2019 Izay zavatra tsara tratrarina Dia tsy tanteraka ny nofinofiko Tsy taranaka rajako II Fiankinandoha & zavadoza aterany Ny hafatray ny ajely faharoa

 

Talata, 5 Martsa 2019 Manaova ezaka vaovao hatrany rehefa tsy mahomby Sakafon'ny zaza mihoatra ny volana Fijoroana Asio fototra ny fiainana Dingampivoaran'ny zaza taona Ny hafatry ny Anjely voalohany

 

Alatsinainy, 4 Martsa 2019 Manana fikirizana fa aza mora kivy Tanora mandray antanana ny hoaviny sy ny fiarahamonina Miandrandrà hoy Jesosy aminao Natumad Fomba ahazoana masomboly voafantina II Ny hafatry ny anjely voalohany Fiz

 

Alahady, 3 Martsa 2019 Mahaiza mihaino Mofomamy amin'ny poara Torabato avy any andanitra Izahao no hikarakara ny ondriko Ny hafatry ny anjely telo

 

Sabata, 2 Martsa 2019 Mamonjy atrany Andriamanitra II samoela Fiankohifana tena izy fiz Misy lanjany @ Andriamanitra tokoa ve ny fiainako fiz NY FILAZANTSARA MANDRAKIZAY

 

Zoma, 1 Martsa 2019 Fanampiana mahagaga Jesosy tenin'Andriamanitra maneho ilay fitiavana Maria sy Elizabeta Fifandraisana mamonjy SATANA SY IREO MPIARADIA AMINY ROA fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 28 Febroary 2019 Valimbavaka Fanamboarana ody biby fiz Fantatrao marina ve Jesosy ? fiz Fahasalaman'ny vatana fiz NY MARIKY NY BIBIDIA (Apôk. :,)

 

Alarobia, 27 Febroary 2019 Voavotra Madio sy milamina Tsy taranaka Rajako Ilana ny fifehezana filana anaty Ny sarin'ilay bibidia

 

Talata, 26 Febroary 2019 Mahita an'Andriamanitra indray Fisorohana ny aretimpivalanana Ho avy ho anao Jesosy Tontolo iainana tsara Ilay bibdia avy amin'ny tany

 

Alatsinainy, 25 Febroary 2019 Tara avion Ray amandreny manatanteraka izay ilain'ny zatovo Miandrandra hoy Jesosy aminao Natumad Fomba ahazoana masomboly voafantina I Ny asan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina

 

Alahady, 24 Febroary 2019 Finoana sahy Pain perdu Fanahy sy fahamarinana Raveloamanantsoa Akavandra & Haingo Mandritsara Bibidia avy amin'ny ranomasina

 

Sabata, 23 Febroary 2019 Aza matahotrafa fantatry ny mpanjaka ny lalana tokony aleha II Samoel Ny fiankohofana tena izy fiz Tena misy ny lanitra fiz Saana sy ireo mpiaradia aminy roa

 

Zoma, 22 Febroary 2019 Jehovah handamina ny lalanao Andriamanitra fitiavana Zavamahadomelina vaovao Fahaizana miresaka famintinana fiz . Satana fahavalo efa resy , fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 21 Febroary 2019 Hanefy anao ho mafy ny zavatsarotra lalovanao Ravina voanjobory Mifamela heloka Beroberoka ireo fitak'i Satana @ andro farany

 

Alarobia, 20 Febroary 2019 Mifampivavaha mba ho sitrana ianareo Mino aho fa taompiadanana Fomba atao hifankazahoana amin'ny Ray amandReny Ady atao amin'ny vahoakan'Andriamanitra

 

Talata, 19 Febroary 2019 Araraoty ny mifaly mandrakariva Fanaovana vakisiny ny zaza Ireo fitsipika folo mitondra fandriampahalemana Dingampivoaran'ny zaza taona Ilay ady ety antany

 

Alatsinainy, 18 Febroary 2019 Tongava aminao araka izay irinao Fomba fifandraisana fanatanterahana Miantso anao mba hitsahatra kely vetivety Jesosy Voly rakotra (fanamboarana) Ny nandroahana an'i Satana tany andanitra

 

Alahady, 17 Febroary 2019 Ny lalana mankany amin'ny tsara hizorana Vary amin'ny legume Izaho efa naharesy Raveloamanantsoa Akavandra & Haingo Mandritsara ilay vehivavy sy ny dragona

 

Sabata, 16 Febroary 2019 Aza manary toky II Samoela Tamin'ny voalohany AndriamanitraFiz Tea misy ny lanitra fiz SATANA, FAHAVALO EFA RESY

 

Zoma, 15 Febroary 2019 Andriamanitra Ray Ny toetran'Andriamanitrahitovizann'y Baiboly sy ny Coran Sambofiara Mifehy ny fironan'ny saina IREO TRÔMPETRA FITO fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 14 Febroary 2019 Aza mivesatra samirery Voly tongolo Fantatrao marina ve Jesosy Aretitenda IREO VAVOLOMBELONA ROA (Apôk. :)

 

Alarobia, 13 Febroary 2019 Voadio Mino aho Sambatra ny firenena II = Namandratsy Mandrefy ny tempoly i Jaona

 

Talata, 12 Febroary 2019 Fo vaovao Sakafon'ny zaza vao teraka hatramin'ny volana Antomotra ny faran'ny zavatra rehetra Dingampivoaran'ny zaza taona fiz Ilay Anjely nitana boky kely nivelatra

 

Alatsinainy, 11 Febroary 2019 vavaka no fanantenana Fomba fifandraisana fifampikasohana Mivavaka ho anao Jesosy Voly rakotra (Tombontsoa) Ny hevitr'ireo trompetra

 

Alahady, 10 Febroary 2019 Aza matahotra mofokatsaka amin'ny mananasy Tsy manaja izay masina Manàna finoana fa aza kivy Ny vavaky ny olomasina

 

Sabata, 9 Febroary 2019 Toga Jesosy hitady ireo izay maniry ho vonjena II Samoela Tamin'ny voalohany Andriamanitra fiz Misy lanjany @ Andriamanitra tokoa ve ny fiainako? fiz Ireoo trompetra fito

 

Zoma, 8 Febroary 2019 Miala @ fahazarandratsy Vitsika eo @ tontolo iainana Ny firaisantsika fahaizana miresaka fiz Ireo sy ny tombokasehin'Andriamanitra fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 7 Febroary 2019 Tiava ny namanao tahaka ny tenanao Voly pitipoa Manaiky an'Andriamanitra Famerenan'aina rehefa avy narary Ilay Andriamanitra mamonjy antsika sy ny zanak'ondry

 

Alahady, 3 Febroary 2019 MLGTNAWRX

 

Sabata, 2 Febroary 2019 Mahatsiarova ny andro SAbata hanamasina Azy / II Samoela / Soratako ao ampony ny lalàko / Rehefa ho avy ho anao Jesosy fiz / Ireo ao @ bokin'ny Apokalypsy sy ny tombokasehin' Andriamanitra

 

Zoma, 1 Febroary 2019 Izay zaka ihany no ampitondrain'Andriamanitra / Ny omby vavy / Tao Getsemane / Fahaizana miresaka / Ny @ ireo tombokase fito izay no vahan'i Jesosy fianrana fanampiny

 

Alakamisy, 31 Janoary 2019 Mivavaha ka aza mitsahatra / Ady @ olimpanjeny / Minia tsy mandoto tena / zavamaniry sy sakafo miaro ny atidoha / Mamaha y tombokasehy faha enina Jesosy

 

Alarobia, 30 Janoary 2019 Hitahy anao anie ilay Raintsika ao andanitra / Karakaraiko ny tenako / Maty ve ny maty / Ny lanjan'ny atao hoe Ray / Mamaha ny tombokase fahadimy i Jesosy

 

Talata, 29 Janoary 2019 Finoana sy asa / Fambara loza eo amin'ny zaza menavava / Manolotra ny sarobidy indrindra ho an'i Jesosy / Alitara ao antokatrano / Mamaha ny tombokase

 

Alatsinainy, 28 Janoary 2019 Mandalo ny eto, mahaiza manararaotra / Ny andraikitra eo @ fiarahamonina fiz / Jesosy tia mihoatra noho ny rahalahy / Torohevitra ho an'ny taompambolena fiz / Mamaha ny tombokase faha roa

 

Alahady, 27 Janoary 2019 Mitondra fiadanampo / Purévoatavo / Manao ahona ny hiverenany? / Temoignage Pst Herman Ankondromena / Mamaha ny tombokase voalohany Jesosy

 

Sabata, 26 Janoary 2019 Ataovy @ hafa izay tianao atao aminao / II Samoela / Ny didy folo / Rehefa ho avy ho anao Jesosy fiz / IREO TOMBOKASE FITO

 

Zoma, 25 Janoary 2019 Izay tsy hahavery anao no ataony / Ny sifotra / Aiza no tokony hivavahana / Ny reny / MENDRIKA NY HAKA ILAY BOKYNY ZANAK’ONDRY fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 24 Janoary 2019 Mahaiza mampiasa fotoana / Ny voly voatabia / Natao ho mpanarato olona izay manaraka an'i Jesosy / Ny volo Fiz / NY HEVITRY NY PENTEKOSTA HO ANTSIKA (Asa. :–)

 

Alarobia, 23 Janoary 2019 Matokia an'i Jehovah fa Izy hanome anao fahombiazana / Nandresy aho / Fitsanganana amin'ny maty / Fomba atao ahitana fahombiazana / Mendrika haka ilay boky ny zanak' ondry

 

Talata, 22 Janoary 2019 Aza laniana amin'ny menomenona sy fijerena ny lafiratsinjavatra ny fiainanao / Fanomezana ranombatsy ny zaza vao teraka / Azo atao ny miala amin'ny aretimpo sy rarintsaina / Dingampivoaran'ny zaza taona / Ilay boky voaisy tombokase

 

Alatsinainy, 21 Janoary 2019 Matokia Azy na sarotra aza ny manjo / Andraikitra eo amin'ny fiarahamonina / Nifidy ho ralahina sy ho anadahinao Jesosy / Voly voatabia / Ilay fivoriana tany an' efitra misy ny seza fiandrianana any andanitra

 

Alahady, 20 Janoary 2019 Aza be fanahiana / Soupe anan'ambo sy legume / Tena avy Izy / Ny fiavian'I Jesosy / Ao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianana any andanitra

 

Sabata, 19 Janoary 2019 Tsy irery ianao / II Samoela / Lalàn'ny fahasoavana / Mombany ho avinao fiz / Ny @ ilay zanak'ondry

 

Zoma, 18 Janoary 2019 Ao @ Andriamanitra irery no misy fiainana / Ny fanindry (Vorona) / Miambena / Ny antso antelefona / Ny hafatr'i Jesosy Kristy ho an'ireo fiangonana fito (fianrana fanampiny)

 

Alakamisy, 17 Janoary 2019 Manefy anao ho mafy ny zavatsarotra lalovanao / Concombre / Manaiky ny ho ateraka indray / Volo fiz / Ireo Kristiana tao @ fiangonan'i Laodikia

 

Alarobia, 16 Janoary 2019 Ampy ho anao ny fahasoavako / Mahay mankasitraka / Fikasihana fanindroany / Fitondrantena modely / Ny hafatr'i Jesosu hoan'ny fiangonana any Filadelfia

 

Talata, 15 Janoary 2019 Mahaiza mankasitraka ny bitika indrindra / Fisorohana tazomoka eo amin'ny zaza / Voavonjy tamin'ny ora farany / Ny dingampivoaran'ny zaza taona / Ny hafatr'i Jesosy hoan'ny fiangonana tany Sardisy

 

Alatsinainy, 14 Janoary 2019 Ao anatin'ny haizina no ahitana ny kintana / Andraikitra fanampiana ny olona rehetra ho an'ny tanora / Maniry ny ho sakaizanao Jesosy / Natumad Fandonahana ny tany / Ny hafatry Jesosy ho an'ny fiangonana Tiatira

 

Alahady, 13 Janoary 2019 Ny adala no manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra / Jus voatango / Izay ialain'I Jehovah / Razafimalala Josephine & Ravaosolo Yvonne (Fijoroana vavolombelona) / Ny hafatry Jesosy ho an'ny Fiangonana any Smyrna sy Pergamosy

 

Sabata, 12 Janoary 2019 Manantena lanitra vaovao sy tany vaovao / II Samoela / Lalàn'ny fahasoavana / Momba ny ho avinao / NY HAFATR’I JESÔSY HO AN’NY FIANGONANA FITO

 

Zoma, 11 Janoary 2019 Ankino @ Jehovah ny asanao / Ny ambodia / Sambatra izay voavela heloka / Ny herin'ny heritreritra / I JESÔSY TEO AFOVOAN'NY FANAOVANJIRO FITO fianarana fanampiny

 

Alakamisy, 10 Janoary 2019 Zay mahatoky @ kely no mpanapaka ny be / Karoty / Mitandrina ny didin'Andriamanitr / Ny Atidoha / NY HAFATR’ANDRIAMANITRA HO AN’NY FIANGONANA ANY EFESOSY (Apôk. :–)

 

Alarobia, 9 Janoary 2019 Manampy anao hatrany Andriamanitra / Mhaiza miandry / Fikasihana fanindroany / Azamanao tsobodranondRamiangaly / IREO FIANGONANA FITO

 

Talata, 8 Janoary 2019 Halaviro ny ratsy ka manaova soa / Fisorohana tazomoka eo amin'ny vehivavy bevohoka / Miankina amin'ny herin'Andriamanitra / Mifampiankina ny fanabeazana sy ny lalao / I JESOSY SY IREO FANAOVANJIRO / VOLAMENA FITO

 

Alatsinainy, 7 Janoary 2019 Jehovah mahalala izay mahasoa / Ny anjara asan'ny tanora eo amin'ny firaisankina / Miteny aminao Jesosy / Fandonahana ny tany / Tamin'ny andron'ny Tompo

 

Alahady, 6 Janoary 2019 Tena tia antsika Andriamanitra / Patr sosety / Vaovao / Razafimalala Josephine & Ravoasolo Yvonne (Fijoroana Vavolombelona) / I Jaona tao Patmo

 

Sabata, 5 Janoary 2019 Mandehana @ fahendrena,araraoty ny andro / II Samoel / Lalàn'ny fahafahana / Dingana telo hamonjena antsika / Jesôsy teo afovoan'ny fanaovanjiro fito

 

Zoma, 4 Janoary 2019 Zarao @ hafa / NY boriky / Aza mahatsiaro ny lasa / Trou noir / Filazantsara aby tamin'i Jaona tany Patmô

 

Alakamisy, 3 Janoary 2019 Dinio ny fanaon'ny vitsika / TSaramaso / Mazoto mivavaka ny olona ho any andanitra / Ny atidoha / NY HEVITRA MANANDANJA INDRINDRA AO AMIN’NY BOKIN’NY APOKALIPSY.(Apôk. :,)

 

Alarobia, 2 Janoary 2019 Mandraisa lesona eo amin'ny fiainana / Karakaraiko ny tenako / Fiainana arapanahy mafy orina / Fitondrantena modely / Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

 

Talata, 1 Janoary 2019 Ny lanjan'ny fiainana / Tsiambaratelon'ny fahombiazana / Fitsarana farany / NY FITENY ARATANDINDONA AO AMIN’ / NY APOKALIPSY

 

Alatsinainy, 31 Desambra 2018 Fantany izay mahasoa / Zo sy andraikitry ny zatovo / Mahita ny momba anao rehetra Izy / Fambolena antanandehibe III / Ny antony nanomezan'Andriamanitra ny bokin'ny Apokalypsy

 

Alahady, 30 Desambra 2018 Araraoty ny anio ahazona manao ny tsara / Jus Voatango / Avy Izy / Fitiavan'Andriamanitra anao / Ny anaran'ilay Boky

 

Sabata, 29 Desambra 2018 Toerana maha sambatra no nomen'i Jesosy ho antsika / II SAmoela / Lalàn'ny fahafahana I / Drafitra ho an'ny fiainanao / Ny Filazantsara avy tamin’i Jaona tany Patmô

 

Zoma, 28 Desambra 2018 Mahonona tena, tohero ny Devoly / Fifandraisan'ny fivavaha Kristiana @ Silamo / Fianakaviana sambatra mandrakizay / Haverina @ laoniny indray ilay firaisana (fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 27 Desambra 2018 Mahonona tena, tohero ny Devoly / Fifandraisan'ny fivavaha Kristiana @ Silamo / Fianakaviana sambatra mandrakizay / Haverina @ laoniny indray ilay firaisana (fianarana fanampiny)

 

Alarobia, 26 Desambra 2018 Misaora amin'ny zavatra rehetra / Ny tenako manontolo / Fiainambaovao / Fomba ahitana fahombiazana / Tany vaovao

 

Talata, 25 Desambra 2018 Fa hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny Fanahy Masina / Vakisiny fanefitry ny tetanosy ho an'ny vehivavy bevohoka / Misafidy ny ho vonjena / Fanabeazana ny ankizy / Rehefa hamoha ny maty Andriamanitra

 

Alatsinainy, 24 Desambra 2018 Mampianara anay hanisa ny andronay / Zo sy andraikitry ny zatovo / Tiana anao tsy misy fepetra Andriamanitra / Fambolena anatanandehibe II / Manome toky Andriamanitra fa hamerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny

 

Alahady, 23 Desambra 2018 Koa miomana fa ho avy Jesosy / Ovy mendy / Noho ny teninao / Eliane & mamitiana (Fijoroana vavolombelona) / Miomana amin'ny fihavian'i Jesosy

 

Sabata, 22 Desambra 2018 Midira @ vavahady ety mba ho vonjena / II Samoela / Matahora an'Andriamanitr ka omeo voninahitra izy / Drafitra ho an'ny fifinanao / Haverina @ laoniny indray ilay firaisana

 

Zoma, 21 Desambra 2018 Aza kivy @ zay atao, matoki an'Andrimanitra / Ny fifandraisan'ny fivavahana Silamo @ Kristiana / Tsiambaratelon'ny fitantanana mahomby / Mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahefana ao ampiangonana ( fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 20 Desambra 2018 MAty @ fahamarinana mba ho velona mandrakizay / Haombary / Mitarika olona hanompo an'Andriamanitra / Calcul / Ny asantsika ho an'Andriamanitra ankehitriny

 

Alarobia, 19 Desambra 2018 Fa aoka ho mpankatoa ny teny ianareo / Bulletin hafakely / Homboy eo amin'ny hazo fijaliana ny fahotana / Fomba ahitana fahombiazana / Mila manitsy ny mambra ny mpitarika

 

Talata, 18 Desambra 2018 Aza manandratena / Fambara loza eo @ Vehivavy Bevohoka / Mankanesa eo @ Jesosy / Fomba fanabeazana nampiharin'Andriamanitra / Mitahiry firaisan;ny fiangonana

 

Alatsinainy, 17 Desambra 2018 Isika tia satry Izy efa tia antsika / Zo sy andraikitry ny zatovo / Te hiresaka aminao Jesosy / Fambolena antanandehibe / Mpitarika manompo

 

Alahady, 16 Desambra 2018 Tandremo fa efa maro ny mpaminanny sandoka / Soupe ovy sy poireaux / Manetre tena / Eliane sy mamitiana fijoroana vavolombelona / Jesosy Lohan'ny Fiangonana

 

Sabata, 15 Desambra 2018 Drafitra tsara ho anao / II Samoela / Mamafy rivotra dia mijinja tadio / Dingana telo hamonjena antsika / mampiasa araka ny tokony ho izy ny fahefana ao ampiangonana

 

Zoma, 14 Desambra 2018 Fanantenana / Ny fifandraisan'ny fivavahana Kristiana @ silamo / Ahoana no hanampiako ny zanako hankato / Mampiray ny fotsika ao @ fiankohofana Jesosy

 

Alakamisy, 13 Desambra 2018 Fikiro Jesosy / Zezika sy sakafon'omby / Mamonjy ny hafa fa tsy manararaotra ny fahalemeny / Tarehy / Miaramihinana sy miaramivavaka

 

Alarobia, 12 Desambra 2018 Azo antoka ny fitantantanany / Toetra tsara / Mihazakazaka amin'ny faharetana / Famaliana ireo olana mpahazo ny tanora / Fandinihana Baiboly sy fiombonana

 

Talata, 11 Desambra 2018 Herin'ny tenin'Andriamanitra / Fikarakarana manokana ny sakafon'ny vehivavy bevohoka / Saino ny ho avy / Fanomanana fandrianjaza / Ilay hafatry ny anjely voalohany

 

Alatsinainy, 10 Desambra 2018 Ataovy izay azo atao / Zo sy andraikitry ny tanora Fiz / Manasa anao Jesosy / Fambolena tsaramaso / Fiankohofana sandoka

 

Alahady, 9 Desambra 2018 Aza matahotra / Brocolie amin'ny tongologasy / Lazao azy ny fahotany / Lazao isan'andro ny famonjeny / Miankohoko amin'Ilay Andriamanitra Mpamorona

 

Sabata, 8 Desambra 2018 Mifalia mandrakariva / II Samoela / Arovy ny tokantrano / Tombotsoa hanana fiainana vaovao indray / Mampiray ny fontsika ao amin'ny finkohofana Jesosy

 

Zoma, 7 Desambra 2018 Tena fanasitranana / Ny fifandraisan'ny fivavahana siSilamo @ Kristiana / Fomba hifehezana ny stress / Mamerina @ laoniny ny fifandraisana tapaka Andriamanitra(Fianarana fanampiny)

 

Alakamisy, 6 Desambra 2018 Vonoy ny izaho / Ireny vorona ireny / Mandà ny filàna, ary mahatoky @ ampahafolony / NY tarehy / Mampiray sy manome antsika fiadanana Andriamanitra

 

Alarobia, 5 Desambra 2018 Toro hevitra mba tsy ho mora tezitra / Mila mifanampy / Sambatra ny firenena izay... / Ampitoboy ny fahalalana mialohan'ny hanambadiana / Famelankeloka

 

Talata, 4 Desambra 2018 Maty Jesosy / Fisafoana / Inona no entin'ny zatovo eo @ fitsarana / Fanomanana fandrianjaza / Andevo tonga zanaka

 

 

Aza mangatak'andro Ody barika Mpaminany masina sy sandoka Ny maso fiz Ny mpisorona sy ny levita tamin'ny andron'ny fitokanana