Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ilay ambaratongam-pitomboana avy amin'Andriamanitra

  «Fa ny tany mahavokatra ho azy: voalohany misy tahony, dia teraka, ary rehefa izany, dia feno voa.» - Mar. 4:28

  Tamin'ny fahazazany dia nanao asa tahaka ny ankizy mpankatô Izy (...). Isaky ny ambaratonga tsirairay teo amin'ny fitomboany dia tanteraka Izy, nanana fiainana tsotra, tsy misy ota, feno fahamendrehana voa-janahary.

  Ny fanoharana momba ny voa dia manambara fa miasa ao amin' ny zavaboary Andriamanitra (...). Misy fiainana ao amin'ilay voa, misy hery ao amin'ny tany; kanefa raha tsy misy hery tsy manampetra miasa aminy andro aman' alina dia tsy hitera-boka-tsoa velively ny voa. Maniry ny voa, mitombo ny zava-maniry, noho ny herin'Andriamanitra (...).

  Ny fitsimohan'ny voa dia maneho ny fiantombohan'ny fiainana ara-panahy, ary ny fivoaran'ilay zavamaniry dia sary tsara tarehy maneho ny fitomboan'ny Kristianina. Toy ny amin'ny zava-boary koa ny amin'ny fahasoavana; tsy afaka misy fiainana raha tsy misy fitomboana. Tsy maintsy na mitombo ilay zavamaniry na maty. Tahaka ny fitomboany izay mangina, tsy tsapa, kanefa mitohy, dia toy izany koa ny fitomboana eo amin'ny fiainana kristianina. Isaky ny ambaratongampitomboa.na dia mety ho lavorary ny fiainantsika; ary raha tahiny tanteraka ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia hisy fandrosoana mitohy hatrany. Asa mandritra ny fiainana manontolo ny fanamasinana. Araka ny maha-betsaka ny fotoana ananantsika dia hitatra ny fanandramantsika ary hitombo ny fahalalantsika. Ho tonga matanjaka afaka mizaka andraikitra isika ary hifanaraka amin'ny fahamasahantsika ny tombontsoa azontsika.

  Mitombo ny zava-maniry noho ny fandraisany izay novatsian'Andriamanitra hanohanana ny fiainany. Mandefa ny fakany any ambany tany izy. Migoka ny tara-masoandro, ny ando ary ny orana izy. Azony avy amin'ny rivotra ireo toetrany velombelona. Toy izany koa no tokony hitomboan'ny Kristianina amin'ny alalan'ny fiarahany miasa amin'ireo iraky ny lanitra (...). Toy ny zava-maniry mamaka ao anaty tany no tokony hamakantsika lalina ihany koa ao amin'i Kristy. Tahaka ny andraisan'ny zavamaniry ny tara-masoandro sy ny ando ary ny orana no tokony hanokafantsika koa ny fontsika hidiran'ny Fanahy Masina (...). Amin'ny alalan'ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'i Kristy, amin'ny maha-Mpamonjy ny tenantsika manokana Azy, dia hitombo amin'ny zavatra rehetra ao Aminy, isika.

  Please publish modules in offcanvas position.