Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fepetra ho an'ny fitomboana kristianina

  "Ary izao no angatahiko, dia ny mbola hitomboan’ ny fitiavanareo bebe kokoa amin’ ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra,mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanan-tsiny ho amin’ ny andron’ i Kristy hianareo,sady feno ny vokatry ny fahamarinana, izay avy amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an’ Andriamanitra". - Fil. 1:9-11.

  Amin'izay misy fiainana dia misy fitomboana sy famoazana; kanefa raha tsy mitombo amin'ny fahasoavana isika dia ho saozanina sy farofy ary momba ny fianantsika ara-panahy. Amin'ny alalan'ny fitomboantsika sy ny famoazantsika ihany no ahatanterahantsika ny fikasan'Andriamanitra ho antsika. "Izany no ankalazana ny Raiko," hoy i Kristy "mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro hianareo"- Jao. 15:8. Mba hamoazantsika be dia tsy maintsy ampiasaintsika amin'ny fahafenoany ireo tombontsoa nomena antsika. Tsy maintsy ampiasaintsika ny fahafaha-manao rehetra nomena antsika hahazoantsika hery.

  Ny toetra madio sy ambony, miaraka amin'ireo fahafaha-manao lehibe manaraka azy, dia voatolotra ho an'ny olombelona tsirairay. Kanefa maro ireo izay tsy mangetaheta ny hanana toetra toy izany. Tsy vonona hahafoy ny ratsy izy ireo mba hahazoany ny tsara (...) Ataon'izy ireo an-tsirambina ny fandraisana ireo fitahiana izay hahatonga ny fiainany ho manam-pirindrana amin' Andriamanitra (...) Tsy afaka mitombo izy.

  Iray amin'ireo drafitr'Andriamanitra hahatonga fitomboana ny fizaràna. Natao hahazo hery amin'ny alalan'ny fampaherezana ny hafa ny Kristianina . "Ary izay mandena dia mba holemana- Ohab. 11:25. Tsy fanomezan-toky fotsiny izany fa lalana nataon'Andriamanitra mihitsy, ka amin'ny alalan' izany lalana izany no hikoriana tsy tapaka toy ny renirano be, miverina mandrakariva manondraka ny loharanony,ny reniranon'ny fanasoavana tsy mitady tambiny. Ny fanatanterahana izany lalàna izany no tsiambaratelon'ny fitomboana ara-panahy (...)

  Raha manatona an'Andriamanitra amim-pinoana isika dia horaisiny isika ary homeny hery hiakarantsika hanatratra ny fahatanterahana. Raha ambenantsika ny teny sy ny asa rehetra ataontsika, mba tsy hanaovantsika na inona na inona izay mety hanala baraka Ilay mametraka fitokisana amintsika, ary raha ampiasaintsika ny fahafaha-manao rehetra omena antsika, dia hitombo ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben'ny fahafenoan'i Kristy isika ( ... )

  Ry kristianina, moa ve maneho an'i Kristy ny fiainantsika? Moa ve manao izay rehetra azontsika atao isika mba hananantsika vatana tsy mora lemena, sy saina mijery mihoatra noho ny tenantsika ka mahita ny antony sy ny vokatry ny atao rehetra, afaka mitolona amin'ny olana sarotra ka mandresy izany, ary saina matanjaka afaka manohitra ny ratsy sy miaro ny fahamarinana? Manombo ny izahontsika ve isika? Moa ve, mitombo hanatratra ny ohatry ny fahafenoan'ny lehilahy sy vehivavy ao amin'i Kristy, miomana hiatrika ny zava-tsarotra satria miaramila tsaran'ny hazo fijaliana?

  Please publish modules in offcanvas position.