Vaovao Madagasikara

  Tsy azo ihodivirana ny vavaka isan'andro

  «Raha misy ta-hanaraka Ahy, aoka izy handa ny tenany, dia hitondra ny hazo fijaliany isan'andro ka hanaraka Ahy.» - Lio. 9:23.

  Raha tiantsika ny hanana toetra azon'Andriamanitra ekena dia tsy maintsy mamolavola  fahazarana tsara isika eo amin'ny fiainantsika ara-pivavahana.

  Ny vavaka isan'andro dia tsy azo ihodivirana eo amin'ny fitomboana amin'ny fahasoavana, sy eo amin'ny fiainana ara-panahy mihitsy, toy ny ilana sakafo ho an'ny fahasalaman'ny vatana. Tokony hozarintsika ny tenantsika mba hanandratra matetika ny fisainantsika ho any amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Raha mivezivezy foana ny saina dia tsy maintsy averintsika amin'ny fifantohany izany; amin'ny alalan'ny fiezahana mitozo dia ho tonga mora izany noho ny  fahazoana fahazarana. Tsy azo antoka ny toerana misy antsika raha misaraka amin'i Kristy isika na dia fotoana fohy monja aza. Azontsika atao ny hanana ny fanatrehany homba antsika isaky ny indray mandingana, kanefa izany dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanarahana ireo fepetra izay Izy rahateo no nametraka azy. Tsy maintsy atao zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana ny fivavahana. Tsy maintsy atao milefitra eo ambanin'izany ny zavatra hafa rehetra. Ny herin'ny fanahintsika rehetra, ny herin'ny tenantsika rehetra, sy ny herin'ny saintsika manontolo dia tsy maintsy mirotsaka manontolo amin'ny ady atrehin'ny kristianina. Tsy maintsy mibanjina an' i Kristy isika mba hahazo hery sy fahasoavana, amin'izay dia ho azo antoka toy ny nahafatesan'i Jesôsy ho antsika ny fandresena ho azontsika.

  Amin'ny fanombohan'ny andro dia aoka tsy hatao antsirambina, ry tanora, ny fivavahana mafana amin'i Jesôsy mba hanomezany anao hery sy fahasoavana hoenti-manohitra ny fakam-panahy ataon'ny fahavalo na avy aiza na avy aiza hiavian'izany; ary raha mivavaka amin-kafanam-po ianao, am-pinoana sy amin'ny fanahy torotoro, dia hohenoin'ny Tompo ny fivavakao. Kanefa tsy maintsy miambina sy mivavaka ianao (...)

  Azon'ny ankizy sy ny tanora atao ny mitondra ho eo amin'i Jesôsy ny enta-mavesany sy ny zava-manahirana azy, ka ho fantatr'izy ireo amin'izany fa hohenoiny ny antsony ary homeny azy ireo izay zavatra tena ilainy indrindra. Aoka hafana fo; aoka ho feno fahatapahan-kevitra. Fikiro ny teny fikasan'Andriamanitra, dia minoa tsy amim-pisalasalana. Aza miandry hahatsapa fihetseham-po manokana vao hino fa ho azonao izay zavatra angatahinao Aminy; fa matokia ny Teniny, ary apetraho eo am-pelatanan'ny Tompo ny zavatra rehetra, amin'ny finoana tanteraka fa hohenoina ny vavakao, dia hiseho ny valiny amin'ny fotoana sy ny fomba izay fantatry ny Rainao any an-danitra indrindra fa mahasoa anao; rehefa izany dia iaino ny vavakao. Mandeha amim-panetren-tena ary mandrosoa hatrany.

  Please publish modules in offcanvas position.