Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Miray amin’i kristy

  «Izaho no voaloboka, hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona..» - Jao. 15:5.

  Hoy i Jesôsy: "Raha misaraka Amiko hianareo dia tsy mahay manao na inona na inona." Ny fitomboantsika amin'ny fahasoa¬vana, ny fifaliantsika, ny fahom¬biazantsika dia miankina avokoa amin'ny firaisantsika amin'i Kristy. Amin'ny fiombonantsika - firai¬santsika - Aminy isan'andro, isan'ora ihany no hitomboantsika amin' ny fahasoavana. Tsy hoe tompon'ny finoantsika fotsiny Izy, fa mpanefa azy koa. Mandrakariva dia i Kristy no voalohany sady farany. Tokony hiaraka amintsika Izy, tsy hoe amin'ny fanombohan'ny diantsika ihany, fa amin'ny dingana tsirairay eo amin'ny dia izorantsika. Hoy i Davida: «Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo an¬kavanako Izy, ka dia tsy hangozo¬hozo aho' - Sal. 16:8.

  Raha hoy ianao: "Ahoana no hirai¬sako amin'i Kristy?" - dia tahaka ny nandraisanao Azy tamin'ny voalohany. "Koa tahaka ny nandraisa¬nareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany

  koa'- Kôl. 2:6 (...) Nanolo-tena ho an'Andriamanitra ianao, mba ho Azy manontolo, hanompo sy hankatô Azy, ary nandray an'i Kristy ho mpamonjy anao. Tsy vitanao tamin'ny herin'ny tenanao ny nanavotra anao tamin'ny fahotana sy nanova ny fonao, fa rehefa nanolo-tena ho an'Andriamanitra ianao dia nino fa Izy, noho ny amin'i Kristy, no nanatanteraka izany rehetra izany ho anao. Amin'ny alalan' ny finoana dia tonga an'i Kristy ianao, ary amin'ny alalan'ny finoana no tokony hitomboanao ao Aminy - amin'ny alalan'ny fanomezana sy fandraisana. Tokony homenao ny zavatra rehetra - ny fonao, ny sitra-ponao, ny fanompoanao - atolory Azy ny tenanao mba hankatà ny zava-takiny rehetra; ary tsy maintsy raisinao ny zavatra rehetra - i Kristy, ny fahafenoan'ny fitahiana rehetra, mba hitoetra ao am-ponao, ho herinao, ho fahamarinanao, ho mpanampy anao mandrakizay - mba hanana-nao hery hoenti-mankatô (...)

  Mitambatra amin'ny heriny ny fahalemenao, mitambatra amin'ny fahendreny ny tsy fahalalanao, mitambatra amin'ny fahefany mandrakizay ny faharefoanao. Koa tsy tokony hijery ny tenanao ianao, aza avela hifantoka amin'ny tenanao ny sainao, fa mijere an'i Kristy. Aoka ny sainao hifantoka amin'ny fitiavany, amin'ny fahatsarana sy ny fahatanterahan'ny toetrany. Kristy ao amin'ny fandavan-tenany, Kristy ao ao amin'ny fanetren-tenany, Kristy ao amin'ny fahadiovany sy ny fahamasinany, Kristy ao amin' ny fitiavany tsy manam-paharoa: izany no tokony hobanjinin'ny fanahintsika. Amin'ny alalan'ny fitiavantsika Azy, ny fanahafantsika Azy, ny fianteherantsika tanteraka Aminy no hahavoaova antsika hanahaka Azy.

  Please publish modules in offcanvas position.