Zanak’Andriamanitra amin’ny alalan’i ran’i Kristy

Imprimer

Koa amin'izany, ry rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika ,noho ny ran'i Jesôsy, amin'izay lalana natokany ho antsika, dia lalana vaovao sy velona, namaky teo amin'ny efitra lamba, dia ny nofony." — Heb. 10:19,20. 

Mofon'aina:

Nofantsihana teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny ora fahatelo ka hatramin'ny ora fahenina, izany hoe teo amin'ny sivy ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora, i Kristy. Maty izy rehefa tolaka ny andro. Fotoan'ny fanatitra hariva indrindra tamin'izay. Dia triatra nizara roa hatrany ambony ka hatrany ambony ny efitra lamba tao amin'ny tempoly izay nanakona ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny zanak'Isiraely.

Tamin'ny alalan'i Kristy no nisehoan'ny voninahitra miafin'ilay masina indrindra. Niaritra ny fahafatesana ho an'ny zanak'olombelona tsy an-kanavaka Izy ary izany fanatitra izany no nahatonga ny zanak'olombelona rehetra ho zanak'Andriamanitra. Raha mijery ny voninahitr'Andriamanitra, amin'ny tava tsy misarona, toy ny amin'ny fitaratra ireo mpino an'i Kristy, dia ovana hahazo izany endrika izany avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra. Ny rako-panavotana izay nitoeran'ny voninahitr'Andriamanitra tao amin'ny efitra masina indrindra dia misokatra ho an'ireo rehetra mandray an'i Kristy ho avotra noho ny fahotana alalan'izany no hampihavanana azy ireo amin'Andriamanitra. Nitriatra ny lamba, nirodana ny rindrina mampisaraka, foana ny sora-tanan'ny didy. Noho ny amin'ny ra soany dia levona ny fifandrafiana. - L, t. 230, 1907.

Ny tantara tsotra mikasika ny hazo fijalian'i Kristy, ny nijaliany sy ny nahafatesany ho an'izao tontolo izao, ny nitsanganany tamin'ny maty sy ny niakarany tany an-danitra ary ny fanaovany fanelanelanana ho an'ny mpanota eo anatrehan'ny Rainy no manalefaka sy manorotoro ny fo vaton'ny mpanota ka mitarika ho amin'ny fibebahana. Ny Fanahy Masina no manazava ny sain'izy ireo ka mahatonga azy ireo hahita fa tena ratsy tokoa ny fahotana matoa ilana sorona toy izany (...) Manao ahoana re ny havesatry ny fahotana izay tsy misy fanefitra hahavonjy ny olombelona amin'ny vokatry ny fanamelohany afa-tsy ny fahafatesan'ny Zanak'Andriamanitra ihany! Nahoana no natao ho an'ny zanak'olombelona izany? Ny fitiavan' Andriamanitra no anton'izany ary tsy tiany hisy ho very na dia iray aza fa mba ho tonga amin'ny fibebahana ny olon-drehetra, ary hino an'i Jesôsy ho Mpamonjiny manokana sy hanana ny fiainana mandrakizay. - Yl, 19 Janoary 1893.