Tonga tahaka Azy

  "Ray ô, tiako mba ho any amiko amin'izay itoerako ireo izay nomenao Ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao Ahy izy; fa efa tia ahy Hianao, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao." Jao. 17:24. 

  Mofon'aina:

  Fahakiviana maro no atrehintsika eo amin'ny asantsika. Tsy  hahazo sombin-kery amin'ny alalan'ny fitoerana ao anatin'ny hakiviana mihitsy anefa isika. Amin'ny alalan'ny fibanjinana no hahatonga antsika ho voaova. Rehefa mijery an'i Jesôsy amim-pinoana isika, dia manjary voatefy ao am-pontsika ny sariny. Manjary voaova ny toetsika. —L 134,1903. [...]

  Rehefa haintsika ny manavaka ny fahatanterahan-toetry ny Mpamonjintsika, dia haniry ny hovana tanteraka isika, ary havaozina hi fanaraka amin'ny endriky ny fahadiovany. Arakaraka ny hitomboan'ny fahalatantsika an'Andriamanitra no hitomboan'ny fahamendrehan'ny toetsika, sy hahalalina kokoa ny faniriantsika haneho ny fitoviana Aminy. Misy singa avy any ambony hampiarahina amin'ny singa avy amin'olombelona, rehefa misy fanahy iray mikatsaka an'Andriamanitra. - TFMB, 35. 

  Rehefa misy olona iray mifankazatra amin'ny tantaran'ny Mpanavotra dia ho hitany ny tena tsy fahatomombanana ao amin'ny tenany Miampita aminy ny endrika sy ny toe-panahin'ny Tompo malalany (...) Tsy amin'ny alalan'ny fitazanana ny fiainan'i Jesôsy avy lavitra no hanahafantsika ny fiainany, fa amin'ny alalan'ny firesahana ny momba Azy, amin'ny alalan'ny fitoerana ao amin'ny fahatanterahany, amin'ny alalan'ny fikatsahana fanatsarana ny fanandramana sy ny fanandratana toetra, amin'ny alalan'ny fiezahana manakaiky ilay Ohatra tanteraka alain-tahaka. Amin'ny alalan'ny fananana fahalalana an'i Kristy, ny Teniny, ny fahazarany, ary ny lesona fampianarany, no hindramantsika ny endrik'ireo toetra izay nianarantsika fatratra, ary hahatonga antsika ho vonton'ny toe-panahy izay efa nirintsika fatratra. Amintsika, i Jesôsy dia tonga "ilay Filoha avo indrindra ao anatin'ny alinalina," dia ilay Tokana izay "heniky ny hatsarana." — RH, 15 Martsa 1887. 

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.