Ankehitriny no fotoana fanombohan- kase

  "Aza manimba ny tany, na ny ranomasina, na ny hazo, mandra-panisinay tombon-kase eo amin'ny handrin'ny mpanompon' Andriamanitsika." — Apôk. 7:3. 

  Mofon'aina:

  Hitako fa miasa amin'izao fotoan'ny fanombohan-kase izao indrindra i Satana, manao izay hahavariana ny olona, mamitaka, ary hitaomana azy hiala amin'Andriamanitra. Hitako ireo izay tsy niorina mafy tamin'ny fahamarinana, ankehitriny. Nihovitrovitra ny lohalik'izy ireny, ary nalama ny tongony satria tsy niorina mafy tamin'ny fahamarinana izy ireo (...)

  Nanandrana nampiasa ny fahaiza-manaony rehetra i Satana hihazonana azy ireo eo amin'ny toerana izay misy azy, mandra-pahatapitry ny fotoana fanombohan-kase, mandra-panala ny fandrakofan'Andriamanitra ny vahoakany, ary tavela irery tsy misy fialofana eo anatrehan'ny fahatezeran'Andriamanitra izy ireo, ao anatin'ny loza fito farany. — EW, 43,44.

  Entina miala avy amin'ny haizina eto amin'izao tontolo izao isika, ho amin'ny fahazavany mahagaga. Raha toa isika ka mandray ny endrik' Andriamanitra, raha toa ny fanahintsika ka voadio ho afaka amin'ny fitondran-tena manimba rehetra, dia hapetraka eo amin'ny handrintsika ny tombo-kasen'Andriamanitra, ary ho vonona hiatrika ny fiafaran'ny tantaran'ity tany ity isika. Tsy manam-potoana holanilanina foana isika. Arakaraka ny handalinantsika ny fiainan'i Kristy amin'ny fo maniry hianatra, no hahatonga antsika hanahaka Azy bebe kokoa. — L 135,1897.

  Tena fohy tokoa ny fotoana fanombohan-kase, ary tsy ho ela intsony dia hifarana. Ankehitriny àry no fotoana, izay mbola hihazonan'ny anjely efatra ny rivotra efatra, hanaovana izay hahazoana antoka ny fiantsoana antsika sy ny fifidianana antsika. — EW, 58

  Please publish modules in offcanvas position.