Tonga zanak’Andriamanitra sy mpandova amin’ ny alalan’i Kristy

    "Ka dia tsy mpanompo intsony hianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon 'Andriamanitra." — Gal. 4:7. 

    Mofon'aina:

    Fatra-mpanompo sampy ny Galatiana; nefa rehefa nitory taminy ny apostoly, dia naharavoravo azy ny hafatra izay nampanantena fahafahana avy amin'ny fanjakan'ny fahotana. Nitory ny fahamarinana amin'ny finoana tamin'ny alalan'ny sorona manavotra nataon'i Kristy i Paoly sy ireo mpiara-miasa taminy. Nasehony Kristy, amin'ny maha-Ilay nahita ny toetran'ny taranaka lavo tsy afaka manampy ny tenany Azy, ka tonga hanavotra ny lehilahy sy vehivavy tamin'ny alalan'ny fiainam-pankatoavany ny didin 'Andriamanitra sy tamin'ny fandoavany ny sazin ' ny tsy fankatoavana. Koa teo amin'ny fahazavan'ny hazo fijaliana, dia maro ireo tsy nahalala an'Andriamanitra marina talohan ' izao,  no nanomboka nahafantatra  ny fahalehibeazan'ny fitiavan'ny Ray.

    Toy izany no nampianarana ny Galatiana ireo fahamarinana fototra mikasika an' "Andriamanitra Ray", sy "Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, hanafahany antsika amin 'izao miara-belona ratsy fanahy izao, araka ny sitrapon'Andriamanitra Raintsika". Tamin'ny "fitoriana ny finoana" no nandraisany ny Fanahin' Andriamanitra sy nahatonga azy ho "Zanak' Andriamanitra amin'ny finoana an 'i Kristy Jesosy" — VM, U. 184,185. {---]

    Please publish modules in offcanvas position.