Miaina am-pahamarinana araka an’Andriamnaitra

  «Mampianatra antsika handà izay toe-panahy tsy araka an 'Andriamanitra sy ny filan 'izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an 'Andriamanitra amin 'izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr 'Andriamanitra lehibe sady Mpamonjy antsika, dia Jesosv Kristy.» - Tit. 2:12,13. 

  Mofon'aina:

  Tokony ho tsapan'ny fontsika amin'ny fomba manokana ny   hasarobidin'ny hoe miaina amim-pahamasinana, mba ho tonga fianarana ho an'izao tontolo izao isika, mba hahitan'ny olona fa niaraka tamin'i Jesôsy isika ka nandray anatra avy Aminy. Ny tombambidin'ny Kristianina iray dia tsy miankina amin'ny talenta ananany, na ny hatsaran'ny toerana nahaterahany na ny hery ananany fa miankina amin'ny fananany fo madio - fo izay voasasa ka azo itarafana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fisian'Ilay nahafoy ny ainy ho antsika no mamelombelona ny fanahintsika (...) Ny lehilahy mahery dia ireo izay tia vavaka (...)

  Aza manaiky horebireben'ireo zavatra sy toe-javatra tsy misy heviny. Afantohy amin' ireo lohahevitra be voninahitra ao amin'ny Tenin'Andriamanitra ny sainao. Ny fandinihana izany dia hanome hery izay hanafaka anao amin'ny fitsapana sy ny fijalian'ny andro farany ary hitondra anao eo amin'ilay toerana ahafahanao miakanjo fotsy, hiaraka hamindra amin'i Kristy satria mendrika anao izany. Manana mpitari-dalana sy mpampianatra tsy manam-paharoa isika rehefa mianatra sy mandala ny tenin' Andriamanitra. [...]

  Fotoana tokony hiambenana sy hivavahana ary hanadinoana ny tsy fahononan-tena sy ny fieboeboana ary ny fitiavan-tena izao. Ny fotoana sarobidy izay lanilanina foana dia tokony hibanjinana ny Tenin'Andriamanitra sy hivavahana (...)

  Rehefa tonga ny andro be voninahitr'i Kristy dia hinia tsy hahafantatra ireo misy pentimpentina na fiketronana Izy fa ireo izay mahatoky hatramin'ny farany no homeny ny satroboninahitra fiainana. — RH, 24 Nôvambra 1904. 

   

  77 

   

  Please publish modules in offcanvas position.