Ary eny Aminy ny famaliany

  «Indro avy faingana Aho; ary eto amiko ny famaliako, mba famaliako ny olona rehetra araka ny asany - Apôk 22:12

  Mofon'aina:

  Efa hifarana ny asantsika ety ary efa hahazo ny valisoany ,  araka ny asa nataony avy ny tsirairay. Naseho ahy ny valisoan'ny olona masina, ny lova maharitra mandrakizay, ary hitako fa ireo izay niaritra ny mafy indrindra noho ny fifikirana tamin'ny fahamarinana dia tsy hahatsiaro akory ny fotoan-tsarotra nolalovany fa hahatsapa kosa fa mora lavitra ho azy ny niditra tao amin'ny fanjakan ' ny lanitra. — TFC, 1:381.

  Ny andro tsirairay dia mirakitra tsy fahavitana andraikitra, tsy firaihana, fitiavan-tena, fahadisoam-panantenana, halatra, tsy fahalalana onony. Endrey ny haben'ireo asa ratsy miandry ny fitsarana farany! Mba inona re no hambara rehefa ho avy i Kristy e? — TFC, 2:160.

  Efa voalahatr'Ilay Mpandinika ny fon'ny olona, dia Ilay mahalala ny zava-miafina rehetra, ny asan'ny olona rehetra sy ny vokatr 'izany amin'ny manodidina, na tsara izany na ratsy. Ary ny valisoa dia miankina amin'ny hery nanosika ny olona iray hanao izany. — TFC, 2:520.

  Efa akaiky ary efa hafainganina hatrany ny fiavian'i Kristy. Fohy ny fotoana ahafahantsika miasa ary lehilahy sy vehivavy maro no efa an-dalam-pahaverezana (...) Mila ny hery ahafahana mandresy lahatra avy any amin'Andriamanitra isika mba hihazona antsika ka hahafantarantsika ny zavatra ilain'ity tany mihaosa ity. Izao no votoatin'ny hafatro: Miomàna, miomàna hihaona amin'Andriamanitra. Areheto ny jironao ary aoka ny fahazavan'ny fahamarinana hamiratra eny amin'ny sampanan-dalana sy ny sisin-tanimboly. Mita ampitandremana amin'ny fiafaran'ny zava-drehetra tsy ho ela izao tontolo izao. [...] — TFC, 9:105-108

  Please publish modules in offcanvas position.