Ho fitoerana masina ho antsika Izy

  "Fa hanafina ahy ao an-tranony amin 'ny andro fahoriana Izy; hampiery ahy amin 'ny fierena ao an-dainy Izy; hanandratra ahy ho eny ambony vatolampy Izy." — Sal. 27:5. 

  Mofon'aina:

  Misy fifaliana sy fampiononana izay tsy mba fantatr'izao tontolo izao, ho an'izay tena Kristianina mahatoky amin'ny fony tokoa. Ho zava-miafina ho an'izao tontolo izao kosa izany. Lehibe tsy mety maty sady feno voninahitra ny fanantenan'ny Kristianina. Fa miditra any anatin'ny efitra lamba izany ary vatofantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika. Koa rehefa tonga amin'ny ratsy fanahy ny tafiotry ny fahatezeran'Andriamanitra, dia tsy handao ary (ny Kristianiana) io fanantenana io, fa hafenina toa zava-miafina ao an-dainy izy. — YI, 1 May 1854. 

  Maro ny andro mahory manoloana antsika. Tonga eto amin' ity tontolo misy antsika ity koa ny fitsaran'Andriamanitra. Hihorohoro ny firenena eto ambonin'ny tany.

  Hisy fitsapana sy fahasahiranana amin'ny toerana rehetra. Handositra azy ireny ny fon'ny olombelona noho ny tahotra. Dia inona àry no hataontsika amin' izany andro izany? Na dia hivembena tahaka ny lehilahy mamo aza ny tany, ka hoesorina tahaka ny trano bongo kely, raha manana an'Andriamanitra ho tokintsika isika, dia hanafaka antsika Izy. "Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an 'ny Avo Indrindra dia monina eo ambanin 'ny aloky ny Tsitoha". "Satria, hoy hianao: Jehovah ô, Hianao no aroko, sady nataonao ho fonenanao ny Avo Indrindra, dia tsy hisy loza hanjo anao (...) Fa Izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra halehanao." — RH, 15 Martsa 1887

  Please publish modules in offcanvas position.