Efa hifarana ny androm-pahasoavana

  "Izay manao ny tsy marina, aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy; ary  izay maloto, aoka mbola hihaloto ihany izy; ary  izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy; ary izay masina, aoka mbola hihamasina ihany izy." — Apôk. 22:11. 

  Mofon'aina:

  [--] Asa ataon'ny isam-batan'olona ny asa fiomanana. Tsy vonjena isan-tarika tsy akory isika. Ny fahadiovany sy ny fanoloran-tenan'ny olona iray dia tsy hahonitra velively amin'ny olon-kafa ny zavatra takin'ireo toetra ireo (...) Tsy maintsy voazaha toetra ny tsirairay, ka ho hita tsy misy pentimpentina, na fiketronana, na izay toy izany.

  Amim-boninahitra no hisehoan'ny sehatra mifandray amin'ny fiafaran'ny asa fanavotana. Zava-dehibe ny soa azo amin'izany. Mizotra any amin'ny fitoerana masina any ambony ankehitriny ny fitsarana. Amin'ny fanatrehan' Andriamanitra mampatahotra no hijerena ny momba ny fiainantsika (...)

  Rehefa mifarana ny asan'ny fitsarana famotopotorana, dia ho tapaka eo izay ho anjaran'ny rehetra, na ho amin'ny fiainana, na ho amin'ny fahafatesana. Mifarana fotoana fohy alohan'ny fisehoan'ny Tompo eo amin'ny rahon'ny lanitra ny androm-pahasoavana (...)

  Mampatahotra ny hoavin'izay tsy maharitra miambina ka mitodika any amin'ny fahafinaretan' izao tontolo izao. Raha mbola mitady ny fidiram-bolany ny mpandraharaha, raha mbola mitady izay ankamamiany ny mpitia fahafinaretana, raha mbola mandravaka ny haingony ny zanaky ny fanarahan-damaody,  dia mety ho amin'izay ora izay indrindra no hanambaran'Ilay Mpitsara ny tany rehetra ny didim-pitsarana manao hoe: "Efa voalanja tamin'ny mizàna hianao, ka indro latsa-danja." — RH, 9 Nôvambra 1905.

  Hisoko mangina, tsy ho re sahala amin'ny "mpangalatra amin'ny mamatonalina", no hiavian'ny ora farany izay hanamarika ny ho anjaran'ny olona tsirairay, dia ny fanatsoahana ny tolotry ny famindrampo natao tamin'ny olo-meloka. "Koa miambena hianareo fandrao avy tampoka Izy ka mahita anareo matory." — RH, 9 Nôvambra 1905. 

   

   

   

   

  Please publish modules in offcanvas position.