Ny fiavian'i Jesôsy voalohany

  "Fa rehefa tonga ny fotoan'andro, dia nirahin'Andriamanitra ny Zanany (...) hanavotany izay ambanin'ny lalàna, mba handraisantsika ny fananganan'anaka" - Gal. 4:4,5.

  Mofon'aina :

  Voalaza mialoha tany Edena ny fiavian'ny Mpamonjy. Rehefa ren'i Adama sy Eva tamin'ny voalohany ny teny fikasana, dia nanantena izany ho tanteraka vetivety izy. Noraisiny tamim-pifaliana ny zanany Iahimatoa, ary nantenainy fa izy no ho Mpanafaka. Naharitra ela anefa ny fahatanterahan'ny teny fikasana. Maty tsy nahita izany ireo izay nandray azy voalohany. Hatramin'ny andron'i Enoka dia naverimberina tamin'ny alalan'ireo patriarka sy mpaminany ny teny fikasana, ka namelombelona hatrany ny fanantenana ny amin'ny fisehoany, nefa mbola tsy tonga Izy. Nasehon'ny faminanian'i Daniela ny fotoana iaviany; tsy ny rehetra anefa no nahazo ny hafatra araka izay izy. Lasa nifandimbindimby ny taonjato; nangina ny feon'ny mpaminany. Nitambesatra tamin'ny Isiraely ny tanan'ireo mpanao tsindry hazo lena, koa betsaka no efa niteny hoe: Mihaela ny andro, ary tonga tsinontsinona ny fahitana rehetra». - Ezek. 12:22.

  Nefa tahaka ireo kintana mihodinkodina eo ami'ny lalana midadasika nofaritana ho azy, dia tsy mirotoroto na mitaredretra ny fikasan'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny tandindona nasehon'ny haizina mikitroka sy ny fatana fandoroana mivoa-tsetroka no nanambaran'Andriamanitra tamin'i Abrahama ny fanandevozana ny Isiraely tany Egypta sy nilazany fa haharitra efa-jato taona ny hitoerany any. Ary rehefa afaka izany, hoy Izy, dia hivoaka mitondra harem-bevava izy» Gen. 15:14. Ho very maina ny ady ataon'ny fahefana rehetra teo amin'ny fanjakana mireharehan'i Farao hanoherana izany teny izany. «Tamin'izany andro izany, indrindra, izay voalazan'ny teny fikasanAndriamanitra, no nivoahan'ny antokony rehetra izay an'i Jehovah tamin'ny tany Egypta» Eks. 12:41. Toy izany koa, efa tapaka tao amin'ny filan-kevitry ny lanitra ny ora iavian'i Kristy. Rehefa nanondro io ora io ny famantaranandro, dia teraka tany Betlehema Jesôsy.

  «Rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirahin'Andriamanitra ny Zanany». Ny fitondran'Andriamanitra no nitarika ny fizotry ny firenena sy ny fisamontan'ny fihetseham-pon'olombelona sy ny hery miasa mangina avy aminy, mandra-pahamasak'izao tontolo izao ho amin'ny fiavian'llay Mpanafaka (...)

  Tonga ary Jesôsy namerina ny endrik'llay Mpanao azy teo amin'ny olombelona. Tsy misy afa-tsy Kristy irery ihany no afaka hamolavola indray ny toetra amam-panahy izay ravan'ny fahotana. Tonga Izy handroaka ny demonia izay efa nifehy an'izao tontolo izao. Tonga Izy hanandratra antsika hiala amin'ny vovoka, hanamboatra indray ny toetra amam-panahy efa simba ho araka ny ohatry ny toetra amam-panahin'Andriamanitra, ka hahatonga azy hanana ny hatsaran-tarehin'ny voninahitry ny tenany. - IFM, tt. 25,26,31.

  Please publish modules in offcanvas position.