Lesona nomena tany Betlehema

Imprimer

Dia tahaka izany koa Kristy, rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otan'ny maro, dia hiseho fanindroany, tsy amin'ota, amin'izay miandry Azy, ho famonjena.» - Heb. 9:28.

Mofon'aina:

Tamin'ny fotoana niavian'i Kristy voalohany dia mety ho nahalala ny famantarana ny andro sy nitory ny fiavian'Ilay nampanantenaina ireo mpisorona sy mpanora-dalàna tao amin'ny Tanàna Masina. Notondroin'ny faminanian'i Mika ny toerana hahaterahany; i Daniela nilaza mazava ny fotoana hiaviany. Mika 5:1; Daniela 9:25. Nankinin'Andriamanitra tamin'ireo mpitarika jiosy ireny faminaniana ireny. Tsy nanana fialan-tsiny izy raha tsy nahalala ary tsy nanambara tamin'ny vahoaka fa akaiky ny fiavian'ny Mesia. Vokatry ny fahotany tamin'ny fanaovany an-tsirambina ny tsifahalalany. (...)

Tokony ho niambina sy niandry ny vahoaka manontolo mba ho voalohany amin'ny fandraisana ny Mpanavotra an'izao tontolo izao. Nefa, indro tao Betlehema, mpivahiny roa efa sasatra, avy tany amin'ny vohitr'i Nazareta, namakivaky ny làlana etin'ny tanàna tamin'ny halavany manontolo hatrany amin'ny fara-tendrony atsinanana, sasa-poana nitady toerana hialan-tsasatra sy hialofana amin'ny alina. Tsy nisy varavarana nivoha handray azy ireo. Tao amin'ny trano heva mahantrahantra namboarina ho an'ny biby no nahitany fialofana nony farany, ary tao no teraka ny Mpamonjin'izao tontolo izao (...)

Tsy misy na inona na inona ahafantarana fa andrasana i Kristy, ary tsy misy fiomanana atao handraisana ny Andrianan'ny fiainana. Zendana ilay iraky ny lanitra ka handeha hiverina ho any an-danitra hitondra ny vaovao mahamenatra, raha nahita antokon'ny mpiandry ondry izay niambina ny ondriny tamin'ny alina izy, ary raha nibanjina ny lanitra feno kintana izy ireo, dia nifandinika ny amin'ny faminaniana momba ny Mesia izay ho avy eto an-tany ka naniry mafy ny fiavian'ny Mpanavotra izao tontolo izao. Indro, misy antokon'olona vonona handray ny iraky ny lanitra. Ary tsitapitapitr'izay dia niseho ny anjelin'ny Tompo, nanambara ny vaovao milaza fifaliam-be. (...) O ! Lesona manao ahoana io tantara mahagagan'i Betlehema io! Manao ahoana ny faniniany ny tsy finoantsika, ny fireharehantsika, sy ny fiheverantsika tena ho ampy! Manao ahoana ny fampitandremany antsika fandrao isika koa noho ny tsy firaihana mahameloka hita eo amintsika tsy hahatsinjo ireo famantarana ny fotoana, koa tsy hahalala ny andro famangiana antsika. HM, tt. 327,328.